32^:7 Thoolse scholengemeenschap gaat op in Schelde-college Thoolse woonlasten, maar ook uitgaven minima, laag Voorstel raadsleden Voetpad op dijk langs Veerweg M. Wesdorp leent al 46 jaar elke vrijdag boeken uit in de Polder Oude foto's in november in Meestoof Steekpartij in café te Maartensdijk Behoud, van voortgezet onderwijs in St. Maartensdijk Bloedafname Rode Kruis Den Haan: nutstarieven koppelen aan inkomen DonderdagT» oktober 1994 50e jaargang no. 47 Het Schelde-college wordt per 1 augustus 1995 de nieu we naam voor de Thoolse scholengemeenschap (TSG) in St. Maartensdijk. Dan gaat de TSG samen met scholen gemeenschap dgj^gge Menpn (lager ber^psqjjderwijs) in Bergen op Zoom en de Edward Jenner mavo in Hooger- heide op in een openbare, gewestelijke scholengemeen schap voor mavo-vbo. TSG-voorzitter J. Versluys onder tekende vrijdagmiddag samen met zijn twee collega's een verklaring, waarmee de fusie-aanvraag bij het ministerie van onderwijs nog eens werd onderstreept. Inkomensafhankelijke of lagere tarieven voor gas, water en electriciteit. Dat zou moge lijk moeten zijn voor mensen met een minimum inkomen. Voorzitter A. den Haan van de Thoolse FNV-werkgroep uitkeringsgerechtigden en ouderen opperde die gedachte dinsdag bij de presentatie van de resultaten van een onderzoek naar de inkomenseffec ten in achttien Nederlandse gemeenten. Tholen komt daarbij, wat de woonlasten betreft, als relatief goedkoop uit de bus. Maar ook als gemeente met gemiddeld lage uit gaven voor de minima. Bijzondere bijstand Zeven cent Rioolrecht Gas Koken/serveren Burgemeester en wethouders van Tholen moeten de ver keerssituatie op de Veerweg in Stavenisse verbeteren. Alle raadsleden waren het daar dinsdagavond in de com missie openbare werken over eens. Op de Veerweg wordt volgens de bewoners te hard gereden. Geloofwaardig Informatiemorgen bijstandsvrouwen St. Maartensdijk Om persoonlijke redenen zijn wij genoodzaakt onze zaak a.s. vrijdagavond te sluiten Eendiachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaiand Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35\ per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. In streekmuseum De Meestoof te Sint-Annaland zijn in de maand november foto's te zien van het leven op Tholen in de jaren dertig. Een aantal ervan werd eerder geëx poseerd in de Zeeuwse bibliotheek. 'Toen ging het om beelden van voornamelijk Sint-Annaland, maar in het streekmuseum zullen vooral ook platen van de andere dorpen te zien zijn", vertelt J.F. Kousemaker. De foto's zijn op groot formaat afge drukt en zoveel mogelijk namen van de afgebeelde personen zijn erbij gezocht. Ook het publiek krijgt de mogelijkheid om namen aan te vul len. De foto's zijn indertijd gemaakt door M.C. van der Weele. Ze zijn te zien op de zaterdagen 5, 12, 19 en 26 november, alsmede op de woensda gen 9, 16 en 23 november. De Meestoof is geopend van 14.15 tot 16.45 uur. Een 23-jarige man uit Sint-Maar tensdijk raakte vrijdagavond in zijn woonplaats gewond bij een steek partij in een café aan de Kaaistraat. Hij was hier rond kwart over zeven met een plaatsgenoot in een discus sie verwikkeld over motoren. Het gesprek sloeg over in een ruzie en de tweede man greep een mes vanach ter de bar. Hij stak daarmee de 23- jarige in zijn rechterzij en ging er vervolgens vandoor. Het slachtoffer is naar een arts gebracht die consta teerde dat de wond zo'n twee a drie centimeter diep was. Na behande ling kon de 23-jarige naar huis. De vermoedelijke dader wordt nog door de politie verhoord. Na schooltijd verzamelen groepjes leerlingen zich bij de uitgang om samen met de fiets of op de brommer naar huis te gaan. De werkgroep houdt wensen om zowel alleenstaanden als gezinnen met een minimum inkomen wat meer financiële armslag te geven, aldus Den Haan. Het rapport is immers gebaseerd op cijfers van 1993; sindsdien zijn de lasten voor de burger toegenomen, en de koop kracht voor de minima gedaald. Wat het tarievenbeleid van het nutsbe drijf betreft, zou Tholen als aandeel houder daarvoor aandacht kunnen vragen. De werkgroep gaat over de uitkomsten van het rapport praten met wethouder P. van Schetsen van sociale zaken. Daarbij zal aandacht gevraagd worden voor het minima beleid, de bijzondere bijstand en een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid. Dat laatste verdient ook de aandacht van het waterschap, aldus Den Haan. Uit de zogenaamde inkomens-effec tenrapportage (RIER) blijkt dat het overhevelen van de bijzondere bij stand van het rijk n^ar de gemeenten leidt tot grote verschillen in de uit voering. Zo is de maximale maand- vergoeding voor taxikosten in Tho len 180 gulden, in Veenendaal 262,50 gulden en in Berlicum 125 gulden. De maximale vergoeding voor een brilmontuur is in Tholen 137,50 gulden, in Maastricht 150 gulden en in Bergen op Zoom zowel als Roosendaal 110 gulden. Met de maandelijkse aflossingen voor leen- bijstand zit Tholen onder het gemid delde van de achttien bij het onder zoek betrokken gemeenten. Per 1000 inwoners werd door deze gemeenten vorig jaar gemiddeld aan 12 inwoners bijzondere bijstand ver strekt. Tholen zit daar ver onder met een aantal van.drie. Ook het bedrag per inwoner - 4,08 gulden - is krap eenderde van het gemiddelde. "Veel échte Tholenaren willen of durven de stap naar de sociale dienst niet te maken", meent Den Haan. Van de 105.000 gulden die in 1993 voor deze regeling beschikbaar was, gebruikte Tholen 80.000 gulden. De rest verdween in de algemene mid delen. Dat gebeurt bij meer gemeen ten. De vakcentrale noemt het een kwalijke zaak dat geld dat voor de bijzondere bijstand bedoeld is, voor andere zaken gebruikt wordt. Daar over zal gepraat gaan worden met de vereniging van Nederlandse gemeenten en de Tweede Kamer. Kregen in de onderzochte gemeen ten gemiddeld zes op de 1000 huis houdens kwijtschelding van de plaatselijke heffingen, in Tholen lag dat cijfer op 0,2. In schril contrast daarmee staat Arnhem, met een cij fer van 22. De onderzoekers stelden vast dat er een duidelijk verband bestaat tussen het aantal toegekende kwijtscheldingen en de bedragen die daarmee gemoeid zijn: Arnhem 7,75 gulden per huishouden, Tholen zeven cent. In 1993 schold Tholen voor 1334 gulden kwijt. In het onderzoek is ook gekeken naar het bestaan van gemeentelijke fondsen voor de minima. Tholen kent het declaratiefonds, wat is bedoeld om de deelname aan het maatschappe lijk verkeer te bevorderen. In 1993 werden 50 aanvragen toegekend, met maxima van 125 gulden voor een volwassene en 25 of 50 gulden voor een kind. Het gebruik is nau welijks noemenswaardig: 3 van de 1000 inwoners, of 161 van de 1000 uitkeringsgerechtigden. Van de beschikbare 10.000 gulden werd 4200 gulden besteed. Uiteindelijk besteed Tholen 276 gulden per bij standsgerechtigde, ofwel 4,36 gul den per inwoner voor het minimabe leid. Van de onderzochte gemeenten doen alleen Roosendaal en Achtkar- spelen nog minder. Vorig jaar kre gen 310 inwoners van Tholen een bijstandsuitkering. De onderzoekers concluderen dat de kans op een ruimhartig minimabeleid toeneemt naarmate de gemeente groter is. Huishoudens met een minimum inkomen hebben ongeveer 40% daarvan nodig voor het betalen van de woonlasten, zo blijkt uit het onderzoek. Dat heeft zich beperkt tot bewoners van een huurhuis. Tho len komt als goedkoopste uit de bus, met 5495 gulden woonlasten voor eenpersoons huishoudens (37% van het inkomen) en 6565 gulden voor meerpersoons huishoudens (31% van het inkomen van samenwonen den, 35% van eenoudergezinnen). Helemaal juist is dat niet. Volgens het rapport betalen Tholenaren namelijk geen rioolrecht, maar dat doen ze wel degelijk. Bij genoemde bedragen moet daarom respectieve lijk 13 en 26 gulden worden opge teld. Voor de conclusies maakt dat echter geen verschil. De in het onderzoek betrokken lasten zijn: afvalstoffenheffing, rioolrecht, onroerende zaakbelasting, veront reinigingsheffing, prijs van water, gas en electriciteit. Wat de netto huurprijzen van woningen voor de minima betreft, zit Tholen rond het gemiddelde, evenals de andere onderzochte Zeeuwse gemeente, Goes. In Roosendaal is huren relatief duur, in Bergen op Zoom juist relatief goed koop. De FNV concludeert dat gemeenten de mogelijkheden voor woonkostentoeslagen aan bijstands gerechtigden dringend moeten ver ruimen. Huursubsidie compenseert de verschillen in huur voor hen onvoldoende als gevolg van de kwa liteitskorting. Naast de huur vormen de kosten van gas en electriciteit het grootste aan deel in de woonlasten. Maar het aan deel van de gemeentelijke heffingen stijgt. In 1992 was dit een kwart, in 1993 al 28%. In een aantal bijlagen zijn andere kosten op een rij gezet. Relatief laag zijn in Tholen de hon denbelasting, de legeskosten en de contributie van de kruisvereniging. Het abonnement van de openbare bibliotheek zit op het gemiddelde, maar kabeltelevisie is relatief duur. De Thoolse wethouder van onder wijs zag dat absoluut niet als het tekenen van het 'vonnis' van de TSG. "Financieel is het gewoon een noodzaak om in groter verband te gaan werken. Je krijgt bovendien een breder aanbod van studierichtin gen. Tegenover de nadelen als o.a. het verlies van de zelfstandigheid staan veel pluspunten. Je zou wel blind zijn, wanneer je daar niet op inspeelt", aldus Versluys. TSG-directeur A.A. Meloen, die met zijn adjunct mevr. J. Provoost ook naar de bijeenkomst in het stad huis van Bergen op Zoom was geko men, zag de toekomst eveneens zon nig in. "Met deze fusie wordt tot in lengte van jaren een school voor voortgezet onderwijs op Tholen behouden. We hebben nu 240 leer lingen en de prognoses zijn goed, maar wanneer je drie jaar achter elkaar minder dan 240 kinderen hebt, wordt de school opgeheven. Bij een fusie ligt het minimum op de helft, 120. Maar in dit grotere ver band verwacht ik juist een groter aanbod van leerlingen." Meloen doelt daarmee op de mavo scholieren, die hun eerste twee jaar basisvorming straks zonder proble men in St. Maartensdijk kunnen vol gen. Nu gaan die veelal rechtstreeks naar de regionale scholengemeen schap voor mavo, havo, vwo 't Rijks in Bergen op Zoom. Het Schelde- college sluit een samenwerkings overeenkomst met 't Rijks, waar door leerlingen van de drie scholen waaronder St. Maartensdijk, zonder tijdverlies kunnen doorstromen. Het lesprogramma, de schoolboeken, e.d. worden namelijk op elkaar afge stemd. In St. Maartensdijk komt daarvoor een aparte brugklas. Als voordeel ziet Meloen ook het grotere aanbod van studierichtingen voor de leerlingen van het lager beroepsonderwijs. "Het Schelde- college biedt electrotechniek, schil deren, installatietechniek en admini stratie, naast de motorvoertuigen techniek, verzorging, mechanische techniek en bouwtechniek die we al in St. Maartensdijk hebben. Met zelfde methodes op drie scholen wordt de doorstroming veel gemak kelijker. En in St. Maartensdijk wil len we de verzorgingsrichting uit bouwen tot koken/serveren." Van de drie scholen heeft de TSG als enige verzorging, afkomstig van de vroe gere lhno-school de Oesterschelp, 't Rijks, met heel veel leerlingen van Tholen en St. Philipsland, blijft zelf standig, maar gaat wel samenwer ken met het Schelde-college. "Men houdt de kleinschaligheid van de eigen school, maar krijgt de moge lijkheden van een grote scholenge meenschap", zei directeur drs. A. Petermeijer van 't Rijks. ZIE VERDER PAG. 11 De bewoners klopten bij de gemeen te aan om maatregelen te nemen. Zelf stelden ze voor verhogingen in de weg aan te brengen maar de werkgroep verkeersaangelegenhe- den van de gemeente vindt dat niet nodig. Ook de raadsleden vinden het aan brengen van plateaus in het wegdek erg drastisch. Enkelen kwamen met andere oplossingen. Zo stelde M.J. Klippel (SGP) voor om een pad op de dijk te maken voor voetgangers, Verder was hij voor stander van het aanbrengen van zogenaamde rammelstroken die de weggebruikers noodzaken af te rem men. Ook wilde hij een 'knik' in de weg, ter hoogte van de loods van de gebroeders Koopman, net voordat de bebouwde kom begint. En dat de gemeente nog eens met de bewoners gaat praten. M.A. van Beek (CDA) zag ook heil in een voetpad op de dijk. In plaats van twee plateaus zou er wat hem betreft wel één aangelegd kunnen worden. "Ik vraag u met klem er iets aan te doen en niet te lang te wach ten." Ook M.A.J. van der Linde (PvdA) was voor ribbels in het wegdek. Hij stelde ook voor de veiligheid te ver groten door de bewoners de hoge struiken langs de weg te laten rooien zodat het uitzicht verbeterd wordt. De weg op twee plaatsen verhogen noemde hij te kostbaar. J. van den Heuvel (VVD) herinner de er nog eens aan dat de bewoners twee jaar geleden al aandacht voor de situatie vroegen. "De klachten blijven en zijn terecht. Er moet iets aan gebeuren." Morgen, vrijdag 7 oktober, organi seert het Rode Kruis van half zeven tot negen uur in dorpshuis de Wim pel te Sint-Philipsland een bloeddo noravond. Gezonde mensen van 16 tot en met 69 jaar die de afgelopen drie maanden (mannen twee maan den), nog geen bloed hebben afge staan, kunnen dan een halve liter bloed geven. Volgende week donderdag, 13 okto ber, houdt het Rode Kruis van zes tot negen uur een bloeddonoravond in Haestinge te Sint-Maartensdijk. P. van Belzen (RPF/GPV) vond dat ook. Hij begreep niet waarom de werkgroep de verhogingen had afgewezen. Volgens Van Belzen zijn daar geen redenen voor gege ven. "U legt niet uit waarom u niets doet." Wethouder J. van der Jagt wees erop dat het standpunt om geen plateaus aan te leggen uit de koker van de werkgroep komt en niet van het college. "Er ligt hier geen taak voor mij om het advies van de werk groep te verdedigen of te kraken. Ik wil alleen uw meningen horen en dat advies aan b en w overbrengen. Die moeten dan beslissen." Namens de bewoners zei S.A. van Dommele dat de bewoners met ongeloof hadden kennis genomen van de afwijzing door de verkeers- werkgroep. Hij haalde gemeentevoorlichter P.A.F.M. Bakx aan die gezegd zou hebben dat er niet zo hard gereden wordt op de Veerweg. "Worden wij als bewoners van de Veerweg-dus ook als burgers van de gemeente Tholen- niet geloofwaardig geacht?" De bewoners vragen zich af waarop het advies van de werkgroep stoelt. Van Dommele twijfelt eraan of er tellingen zijn verricht. Ook is er vol gens hem geen contact geweest tus sen de werkgroep en betrokkenen. Het meten van de snelheid zou vol gens de bewoners ook niet veel uit halen omdat iedereen in het dorp het in de gaten zou krijgen. "Het aantal overtredingen zou nihil zijn. Als er dan wordt gezegd dat er niet hard gereden wordt dan vragen we ons af waarom er een werkgroep verkeers zaken bestaat." Van Dommele zei dat de bewoners zelf met de neus op de feiten worden gedrukt. "Er moet iets aan gedaan worden. Er wordt met 80 tot 100 kilometer over de Veerweg gereden. Vindt er een ongeluk plaats met fatale gevolgen, kan men dan nog spreken van een ongeluk? En gaat de gemeente dan, ondanks alle waarschuwingen en feiten, vrijuit? Van Dommele zei te blijven hopen op eep positieve uitkomst 'zodat het gemotoriseerde verkeer genood zaakt is met een snelheid van 50 kilometer per uur of minder de Veerweg te passeren.' Polder en De Sluis lopen uit voor kruidenierspaar Van der Reest Keuken Sint Maartenshof gesloten na pensionering kok Tholen moet baan zoeken voor Sint-Philipslandse gemeentesecretaris VVD voor een zuiniger gemeente; D66 wil bezem door de raad halen Raadslid Klippel pleit voor voetpad op dijk langs Veerweg Stavenisse Nieuw kantoorgebouw bij fabriek gebakken uitjes in smaistad Korpsen maken show van taptoe in Oud-Vossemeer Uitstel, maar geen afstel, verdwijnen benzinepomp Eskes aan Ten Anker weg In Schelde-Rijnkanaai verdronken kind is terecht Ter Toine, Schalm en Regenboog naar Zeeuws kampioenschap schoolvoetbal Elke schietvereniging zal voor zichzelf gaan bouwen MEN KAN NIET IEDEREEN TOT VRIEND HEBBEN, DUS MOET MEN MET ZIJN VIJANDEN LEVEN Dit nummer bestaat uit 22 pagina's Het arbeidsbureau Tholen organi seert maandagmorgen van half tien tot half twaalf een informatiebijeen komst voor vrouwen in de bijstand in het gebouw aan de Haven in St. Maartensdijk. Deskundigen geven een toelichting op de kansen en mogelijkheden van die groep. Vrou wen die erover denken weer te gaan werken, maat niet goed weten wat je tegenwoordig nog kunt, gezien leef tijd, opleiding en vroegere werker varing. Of bijvoorbeeld een baan of opleiding te combineren is met de zorg voor huishouding en gezin. Welke om- en bijscholingsmogelijk heden er zijn. En of je zo kunt solli citeren en of je brief wel goed is. Op al die vragen wordt maandagmorgen antwoord gegeven. Eendrachtsweg 4, Tholen tel. 01660-2121 Advertentie I.M, De 77-jarige bibliothecaris Merien Wesdorp uitAnnaJacobapolderin de kleine bibliotheek, waar hij al 46 jaar zijn medebewoners tot, lezen aanspoort. Elke vrijdagavond kunnen de overgebleven lezers, nog maar een handvol, in Ons Dorpshuis een keuze maken uit 2000 boeken, vooral streekromans en oorlogsboeken. Een impressie van de uitleenavond vindt u op pagina 17: 'Geef maar eens een paar mooie hoor, ome Jan.'

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1