Landbouwers willen geen varkens en geen beperkingen Zeven partijen met 116 kandidaten Directeur van de Luyster koos voor werken op het platteland Gemeente Tholen moet nog creatiever zijn J. Plekkenpol 25 jaar actiefin het onderwijs 2 Nieuw lokaal kleuters in Scherpenisse Jeugdappèl met voorzitter HGJB AOV heeft nog 3 nieuwelingen Kunst volgt Weijler op als gemeentebode Mosselschelp te hard voor de groene emmer 32 6^ H- Donderdag 29 september 1994 50e jaargang no. 46 Het gemeentebestuur van Tholen zit tussen twee vuren. Aan de ene kant wil men een invasie van grootschalige varkensmesterijen voorkomen, maar aan de andere zijde worden dan ook de uitbrei dingsmogelijkheden van bestaande landbouwbedrijven beperkt. De Thoolse landbouw pleitte tijdens een hoor zitting in het gemeentehuis te St. Maartensdijk daarom met kracht voor meer creatieve oplossingen, anders valt men in het eigen zwaard. Burgemeester H.A. van der Munnik was benieuwd welke andere mogelijkheden er zijn om het eerste doel te bereiken, want dat is niet zo eenvoudig. Niet vlug genoeg Nog in commissie bedrijfsleven De inwoners van Tholen en St. Philipsland hebben 9 november de keus uit 7 partijen met 116 kandidaten. Groen Links is het niet gelukt om partijgenoten te vinden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de officiële kan didaatstelling, dinsdagmiddag in het gemeentehuis te St. Maartensdijk, hebben alleen de bestaande vijf partijen en de nieuwelingen D66 en het AOV lijsten ingediend. Jet Nijpels Deze week Toen hij twintig jaar geleden als hoofd op de openbare lagere school in Sint-Philipsland begon waren er 48 kin deren. Nu komen honderd leerlingen naar het schoolge bouw aan de Plataanstraat waar directeur J. Plekkenpol de scepter zwaait. De 47-jarige Plekkenpol stond 25 jaar geleden voor het eerst voor de klas. Te streng Zeilen Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin-opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De kleuters van de Oosterschelde- school in Scherpenisse hebben een nieuw lokaal in gebruik genomen. Na een interne verbouwing door Muller-Franke uit St. Maartensdijk is het voormalige handvaardigheid lokaal van de Groen van Prinsterer- school op de begane grond geschikt gemaakt voor de kleuters. Het lokaal is groter gemaakt, de toiletten zijn aangepast en buiten is er een speel plaats bijgekomen. Om dit mogelijk te maken hebben de christelijke en openbare basis school, die aan de Laban Deur- loostraat samen in één gebouw zit ten, een lokaal geruild. De Groen van Prinstererschool is met een lokaal naar boven gegaan, de Oos- terscheldeschool naar beneden. Dit is ingericht voor de kleuters, waar door alle leerlingen onder één dak zitten. De Oosterscheldeschool is de laatste openbare basisschool op Tholen waar dit ideaal is bereikt. Vandaar dat wethouder J. Versluys vrijdag 7 oktober met de kinderen een feestje komt vieren. Wat er met de niet meer in gebruik zijnde kleu terschool de Blokkendoos aan de Wilhelminastraat gaat gebeuren, is nog niet bekend. De gemeenteraad moet eerst een besluit nemen om de Blokkendoos buiten gebruik te stel len en dan moet het ministerie van onderwijs dat nog goedkeuren. Mis schien dat de Groen van Prinsterer school, die in 1996 ruimte nodig heeft voor de uitbreiding met één groep, het pand toegewezen krijgt. Maar dat zou verre van ideaal zijn omdat de chr. school dan in drie gebouwen komt te zitten: het hoofd gebouw, de kleuterschool en de voormalige Blokkendoos. Het gemeentebestuur wacht eerst af wat het ministerie doet. Als start van het kerkelijk winter werk onder de jeugd organiseert de classicale hervormde jeugdraad voor Tholen en St. Philipsland vrij dagavond het jeugdappèl. De bij eenkomst wordt dit jaar gehouden in de Nederlandse Hervormde kerk te St.Annaland en begint om 19.30 uur. De landelijke voorzitter van de Hervormd Gereformeerde jeugd bond (HGJB), ds. C. van Duijn uit Krimpen aan den IJssel, zal het appèl woord spreken. Het thema van deze avond is 'Spreken is goud'. Ds. T. van Bruggen uit Stavenisse ver zorgt de opening en ds. W.C. Meeu- se uit St.Annaland de sluiting. Het kinderkoor Soli Deo Gloria en het jeugdkoor Young Voices, beide uit St.Annaland, verlenen aan deze avond eveneens hun medewerking. Het orgel zal bespeeld worden door Leen Heijboer Wzn. Burgemeester Van der Munnik geeft een toelichting bij de negende herziening van bestemmingsplan Buitengebied, waarvoor met name landbouwers belangstelling hadden. ziening van het bestemmingsplan kunnen we de mesterijproblematiek beheersen." Uit de woorden van de burgemees ter bleek, dat er in april en mei al De belangstelling voor de hoorzit ting over de 9de herziening van bestemmingsplan Buitengebied Tholen was met 40 aanwezigen (voor het overgrote deel landbou wers, een aantal politici en enkele burgers) ver beneden de verwachtin gen, want de twee gemeentebodes hadden voor zo'n 200 mensen koffie gezet. Bij de hoorzitting over de milieu-vergunningen voor zeven nieuwe varkensstallen worden 5 oktober in Meulvliet meer Tholena- ren verwacht. De burgemeester bracht woensdag avond in herinnering, hoe de gemeenteraad een jaar geleden een voorbereidingsbesluit nam om een golf van varkensmesterijen te voor komen. "Die vergadering werd tien dagen tevoren kenbaar gemaakt, maar dat hadden we beter niet kun nen doen, want toen ontvingen we 8 aanvragen, waarvan er zich later 1 heeft teruggetrokken. We waren dus niet vlug genoeg, maar met de her- De negende herziening van bestemmingsplan Buitenge bied komt ook nog in de com missie bedrijfsleven aan de orde, verzekerde de burge meester op vragen van land- bouw-commissielid P.K.M. Stouten. De laatste vond het jammer dat de laatst geplande commissievergadering wegens gebrek aan voorstellen was afgelast, terwijl er zo'n belang rijke zaak als het Buitengebied was. De burgemeester vond, dat Stouten zich te vroeg onge rust maakte, want verder in de procedure komen de commis sies ruimtelijke ordening en bedrijfsleven nog aan bod. twee besloten informatie-avonden waren geweest voor de landbouwor ganisaties. Daar geplaatste opmer kingen had de ambtelijke advies groep van de gemeente Tholen mee gewogen, maar in het door b. en w. goedgekeurde ontwerp bleken nog niet alle wensen vervuld te zijn. ZMO-bestuurder J.L. van Gorsel merkte op, dat de gemeente 'een heel moeilijke weg bewandelt' met de 9de herziening van bestemmings plan Buitengebied. "We zijn abso luut niet gelukkig met de nieuwe vestigingen van intensieve veehou derij, maar we hebben bezwaren tegen het vervolg voor bestaande bedrijven. Het tegendeel kan dan wel eens bereikt worden. We zijn bang, dat de landbouwbedrijven op Tholen in hun ontwikkelingen geschaad worden en wanneer je niet flexibel kunt zijn, als je je niet kunt aanpassen, dan ben je ten dode opgeschreven", zei Van Gorsel. ZIE VERDER PAG. 9 Ten opzichte van de al eerder gepu bliceerde kandidatenlijsten wijkt alleen het Algemeen Ouderen Ver bond af. De nieuwe partij is erin geslaagd om, naast de al genoemde vier, nog drie kandidaten te vinden: twee uit Tholen en voor het eerst 1 uit St. Annaland. Dat zijn op de vier de plaats dhr. B.J.M. van Gils uit Tholen, op de vijfde plaats mevr. E.W.H. Laanen uit St. Annaland en op de zesde plaats mevr. P.A.S. Kubista-Lamb uit Tholen. Voor die drie nieuwelingen is mevr. J. Vos- Lenderink uit Tholen opgeschoven naar de zevende plaats. Door de groei van het AOV is D66 met 6 kandidaten de kleinste lijst voor de raadsverkiezingen op 9 november. Die zijn nodig in verband met de samenvoeging van de gemeenten Tholen en St. Philips land. Het CDA biedt de meeste keus met 25 kandidaten, gevolgd door de RPF/GPV met 24. De SGP schuift 20 mensen naar voren, de PvdA 18 en de VVD 16. Hoewel de lijstnummering officieel nog moet gebeuren, heeft het gemeentebestuur van Tholen in overleg met de nieuwelingen D66 en het AOV, die partijen respectie velijk lijst 6 en 7 gegeven. Het AOV is daarmee accoord gegaan. Voor de volgorde van de bestaande partijen gelden de resultaten bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Tholen. Dat leverde de PvdA lijst 1 op, de SGP 2, het CDA 3, de VVD 4 en RPF/GPV lijst 5. De lijsttrekkers zijn: P. van Schet sen, St. Annaland, PvdA; J. van der Jagt, Tholen, SGP; J. Versluys, Scherpenisse, CDA; R. Ravensteijn, Oud-Vossemeer, VVD; P. van Bel- zen, Tholen, RPF/GPV; J. van den Donker, Tholen, D66; mevr. M.H. Schot-de Hoog, Tholen, AOV. De politieke partijen houden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 9 november nog verkiezingsbijeen komsten. De VVD bijt donderdag Gezondheidsdienst. Gemeenten willen meer kunnen kiezen uit het aanbod van de gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) Zeeland. Invoering van een systeem met een basispakket en een aantal 'plustaken' vergt ondersteuning om de kosten zichtbaar te maken. Dit vergt van Tholen een bijdrage van 3600 gul den. Ook moet de gemeente 600 gulden betalen voor het aantrekken van een part-time jeugdarts. 13 oktober de spits af. Op dinsdag avond 25 oktober volgt het AOV in Meulvliet met de fractievoorzitster in de Tweede Kamer, Jet Nijpels en de oprichter van de partij, Martin Batenburg. Donderdag 27 oktober organiseert het CDA een bijeen komst in Tholen en vrijdag 28 okto ber moeten de belangstellenden voor de politiek kiezen tussen de SGP en D66. De SGP ontvangt in Poortvliet de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, ir. B.J. van der Vlies. En D66 zet het Zeeuwse Kamerlid mevr. J. Jorritsma in, als mede de Zeeuwse Europarlementa riër mevr. J. Bogerd-Quaak. De 30-jarige Arco Kunst uit St. Phi lipsland gaat C.A. Weijler uit St. Annaland per 1 januari opvolgen als bode van de nieuwe gemeente Tho len. Weijler treedt vervroegd uit en maakt daarmee plaats voor Kunst, die momenteel bij de gemeente St. Philipsland werkt. Hij is daar naast voorman gemeentewerken ook bode, maar veel heeft hij zijn uni form niet aan. "Gemeentebode is maar een bijbaantje in St. Philips land", zegt Kunst. "Eens in de zes weken een halfuurtje bij een bruiloft en daarnaast nog assisteren bij begrafenissen op de begraafplaats. In Tholen is het bodeschap een vol ledige baan en dat lijkt me wel aar dig. Het is ook iets nieuws, maar van buiten- naar binnenwerk is toch een hele verandering, al zit ik straks gelukkig niet achter het bureau." De gemeentelijke herindeling dwong Kunst tot een keuze. "In St. Philipsland was ik een bepaalde variatie gewend. Je deed er van alles, maar in Tholen moet je kiezen voor de groenploeg, de straatploeg, de vuilnisophaaldienst of de alge mene dienst. Dat is minder afwisse lend en voorman kan ik er niet wor den omdat die er al voldoende zijn. Daarom kwam het mooi uit, dat Weijler van de vut-regeling gebruik maakte", zegt Arco Kunst. De twee andere medewerkers van gemeentewerken St. Philipsland hebben ook een plaats gevonden na de herindeling: Bert Goedegebuure gaat naar de groenploeg en Wim Reichardt naar de algemene dienst van de nieuwe gemeente Tholen. Zout-zoet scheiding in Bergsediepsluis dient in eerste plaats de landbouw SGP Sint-Phiiipsland hecht aan selectie boeken voor bibliotheek Vroege lammetjes in Oud- Vossemeer Suikerunie niet optimistisch over bietenoogst Nieuwe stichting waakt over historie van Tholen Drogist in Sint-Philipsland opent met champagne Gemeenteraad gevoelig voor publieksactie tankstation Eskes Open dag van Thuiszorg flopt Strijd tot laatste minuut bij derde jeugdzwemmarathon Bij iedere rol ben je afhankelijk van je tegenspeler, zegt Elektra-genomineerde Johan van Meer Tholense Boys pakt tegen Kapelle de eerste overwinning SLEUR IS DE TOEVLUCHT VOOR HEM DIE HET AAN INITIATIEF ONTBREEKT Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Een mosselschelp, het restant van een puur natuurprodukt van de bodem van de zuivere Oosterschel- de, zou je in de groene emmer bij het gft-afval mogen verwachten. Maar nee, mosselschelpen moeten in de grijze emmer, meldt de gemeente. De hardheid en de structuur van de mosselschelp is zodanig, dat die zich niet op korte termijn laat com- posteren. Daar is een te lange omlooptijd voor nodig. Geen mos selschelpen meer dus in de groene emmer, evenmin als kattebakvullin- gen en wegwerpluiers. Maar dat laatste kunstprodukt was veel begrijpelijker dan de mosselschel pen. Zie ook Tholenderwijs. De jubilerende onderwijzer begon zijn loopbaan niet in Sint-Philips land maar in Rotterdam. Daar stond hij een jaar voor de klas van een lagere school. Daarna verruilde hij de Maasstad voor Schiedam waar hij vier jaar op de W.A. Liefland- school werkte, een school voor moeilijk lerende kinderen (LOM). Plekkenpol heeft een akte buitenge woon onderwijs. In 1974 solliciteerde hij naar de functie van hoofd van de openbare lagere school in Sint-Philipsland die toen vlakbij het centrum van het dorp was gelegen. In maart werd hij aangenomen. De school kende twee klasjes en nog geen kleuterschool. De andere onderwijzer was Harm Tom van der Linden. Plekkenpol, afkomstig uit Breskens, wilde graag terug naar Zeeland. Het wonen op een flat in Rotterdam, 12 hoog stond de onderwijzer niet aan. "Daar voelt een Zeeuw zich niet op zijn gemak. Het stonk er. Er was altijd veel smog." Plekkenpol (gehuwd, twee zonen), vond het leven in de grote stad geen prettig klimaat voor opgroeiende kinderen. Plekkenpol wilde aanvankelijk hoofd worden van een LOM-school. "Dat leek me leuker. Het enige is dat ik vergeten ben om naar zo'n school te solliciteren." De keuze voor Sint- Philipsland bleek geen tijdelijke. Plekkenpol heeft het er erg naar zijn zin. "De kwaliteit van het leven vind ik op het platteland beter dan in de stad," zegt hij. In 1978 betrokken de leerlingen het nieuwe schoolgebouw in de rustige nieuwbouwwijk aan de rand van het dorp. De naam de Luyster werd gekozen omdat die voorkwam op oude landkaarten van het gebied. Op de plaats waar de school staat liep ooit een kreek met de naam de Luys ter. "Het was raadslid C. de Jager van het PVAB die deze naam voor stelde, een streekgebonden naam, met y." Het leerlingental groeide en bereikte een piek van 124. Dat hield volgens Plekkenpol verband met een hoog geboorteoverschot in Sint-Philips land maar ook met de ontwikkelin gen op de christelijke basisschool Koningin Juliana. "We groeiden toen ook omdat de reformatorische school wat strenger in de leer werd. Meisjes moesten bijvoorbeeld een rok op school dragen. Voor sommi ge ouders die voorstanders zijn van christelijk onderwijs werd dat wat te streng." Sinds enige jaren schommelt het aantal leerlingen op de Luyster rond de honderd. De verstandhouding met de christelijke school is volgens Plekkenpol goed. "We hoeven geen concurrentiestrijd aan te gaan. Je weet bij de geboorte van een kind hier naar welke school die zal gaan. Ik ben blij dat ik niet langs de deur hoef om ouders te vragen of hun kind bij mij op school komt. Wij doen allebei ons best en vangen elkaar geen leerlingen af. Dat is alleen maar prettig." Als Plekkenpol de kinderen van een kwart eeuw geleden vergelijkt met die van nu dan valt het hem op dat de leerlingen anno 1994 opgroeien in een 'televisie en videotijd.' "Lui steren is voor hen moeilijk. Ze wor den overvoerd met beelden. Het begint al bij de kleuters. De kinde ren hebben veel meer afleiding dan vroeger." Ook pakken de kinderen volgens de directeur eerder naar een stripverhaal dan naar een 'leesboek van de bibliotheek.' Om het lezen te bevorderen doet de school mee aan het project taalstimulering. Plekkenpol leert de kinderen omgaan met de computer. In elke klas staat zo'n apparaat. Via het zogenaamde Comenius-project wor den lesprogramma's aangeboden die de leerlingen in staat stellen om opdrachten uit te voeren. Plekken pol is er een groot voorstander van. "De computer is de toekomst. Niet meer weg te denken. Elke leerling die van deze school afkomt, kan er mee werken." De directeur is voor de school degene die het project begeleidt. Dat wil zeggen dat hij ook andere leerkrachten kan helpen met de computer om te gaan. Plekkenpol besteedt negentig pro cent van zijn tijd aan lesgeven, groep zeven (niet altijd) en acht. De overige tijd is bestemd voor admini stratie. In die tijd werkt hij ook aan de federatie van openbare basis scholen op Tholen en Sint-Philips land in verband met de gemeentelij ke herindeling. Plekkenpol buigt zich samen met een leerkracht van de Oosterscheldeschool in Scherpe nisse over een programma dat elke school kan gebruiken voor de admi nistratie. De directeur heeft een zwak gehou den voor moeilijk lerende kinderen. Dat er op school extra aandacht aan wordt besteed om te voorkomen dat deze kinderen naar het speciaal onderwijs gaan, kan alleen als het goed gebeurt, zo stelt hij. "Daar moet je gekwalificeerd personeel voor hebben. Dat moet de overheid dan ook maar betalen. Het ministe rie wil de groei van het lom-en mik onderwijs stoppen, maar het gaat gewoon door." Plekkenpol was twintig jaar actief in de Oranjeverening en regisseert bij na jaarlijks toneelvoorstellingen van de muziek-en voetbalvereniging. Ook zat hij in de evenementencom missie die culturele avonden organi- séerde. In zijn vrije tijd zeilt Plek kenpol fanatiek met zijn catamaran. Ook is hij een liefhebber van toer fietsen en zwemmen. "Op school ben je geestelijk bezig, daar moet een lichamelijke prestatie tegenover staan." Directeur J. Plekkenpol met de kinderen uit groep zeven en acht.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1