WINTERMANTEL Berm Veerweg Stavenisse breder Werkgroep wil van Kotterstraat woonerf maken AJP steunt project in Bangladesh Saarloos wint reis naar Cuba Zeekoet zinkt in haven van St.Annaland 32 (>q~fl-& Vijftig jaar bevrijding met expositie en taptoe vieren Horeca schrijft gemeenteraad over clubhuis watersporters Ook verbetering wegen bij St. Annaland en Anna Jacobapolder Donderdag 22 septemberJ594 50e jaargang no. 45 /^c\V^JSE Het Is NU tlltf voor uw nieuwe De bermverbreding van de Veerweg te Stavenisse is één van de werken van totaal 1 miljoen gulden die de landin richtingscommissies van Stavenisse, St. Annaland en St. Philipsland gezamenlijk laten aanbesteden op 11 oktober. Dat betreft echter niet het eerste stuk binnen de bebouw de kom, waar bewoners het bord 'vaart minderen spaart kinderen' hebben geplaatst, maar het deel buiten de bebouwde kom tot aan het voormalige veersteiger. Grondprijs St. Philips land 34.000 thoolse uióhandet <5- *Sckot B.V. Iedere dag verse aanvoer van ZEEUWSE MOSSELEN Ideeën voor leefbaarder straat in Tholen Van de straat een woonerf maken. De huizen een ander kleurtje geven. Bromfietsers aanpakken die over het voetpad rijden. Bekijken hoe de overlast van hondepoep aangepakt kan worden. Dat zijn enkele aanbevelingen die de werkgroep Kotterstraat doet om de leefbaarheid in de Thoolse straat te verbeteren. Rolstoelen Verfbeurt Frank's haarstudio vestigt zich in St. Philipsland Deze week Directeur Hoek verlaat Rabobank Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12-44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Een tentoonstelling en een taptoe moeten volgend jaar de viering van vijftig jaar bevrijding op Tholen en Sint-Philipsland luister bijzetten. In het gemeentehuis zal een over zichtsexpositie worden ingericht, waarop de streek tijdens de oorlogs jaren wordt belicht. Een taptoe op de Markt in Sint-Maartensdijk moet op vrijdag 5 mei de viering van bevrij dingsdag afsluiten. Op 5 mei 1945 capituleerden de Duitse troepen in Nederland. Tholen en Sint-Philipsland waren al een half jaar eerder bevrijd; op 30 okto ber 1944 werden in het stadje Tho len drie Canadese soldaten door een uitzinnige menigte begroet. Vijf dagen later arriveerde een Canadese eenheid in Sint-Philipsland. Maar de meeste streekbewoners hadden wei nig te vieren, want heel Tholen - uit gezonderd het stadje - én Anna Jaco- bapolder stonden onder water en de inwoners waren geëvacueerd. Dick Saarloos uit St. Annaland heeft met een puzzel in het damesweek blad Libelle een veertiendaagse vol ledig verzorgde reis naar Cuba gewonnen. Gezien de slechte econo mische situatie op dat eiland, ver trekken er veel meer mensen, dan er naar de staat van Fidel Castro toe gaan. Maar voor Dick Saarloos (medewerker van het installatiebe drijf Van Buuren-van Swaay te Ber gen op Zoom en inmiddels eerste elftalspeler van Kapelle, zijn nieuwe woonplaats) is het een avontuur. Zo luidde de slagzin ook, die na het oplossen van de puzzel tevoorschijn kwam. Het Zweedse raadsel, één van de verre reizen puzzels in Libel le, is half juli gepubliceerd. De moe der van Dick Saarloos lost de puz zels altijd op en heeft al heel wat rei zen (o.a. naar Sint Maarten), magne trons, gasfornuizen, e.d. aan haar neus voorbij zien gaan. "Ik kon mijn ogen dan ook eerst niet geloven, toen ik bericht ontving dat Dick de reis naar Cuba gewonnen had. Hij heeft nog nooit eerder meegedaan!" Voor Dick, die 21 januari trouwde met Rian Bakker (verpleegkundige in Vijvervreugd) uit Kapelle, wordt het 4 november een verlate huwe lijksreis. De groepsreis van 14 dagen bestaat uit een rondreis over het eiland en daarna nog een strand- vakantie van een week. Er waren totaal 60.000 inzendingen. Mevr. Saarloos-Heijboer had voor enkele knelpunten in de puzzel nog hulp gekregen van haar zwager C. v.d. Klooster. Hartelijk welkom Nü de grootste keuze in mantels, is Noordweg 3 coats en jacks Krabbel*. De Sint-Annalandse horeca-onder- nemers blijven de ontwikkelingen rondom het nieuwe clubgebouw van de watersportvereniging met argus ogen volgen. De ondernemers heb ben, tevergeefs, geprobeerd het ver lenen van een bouwvergunning tegen te gaan. Ze vrezen oneerlijke concurrentie. Het clubgebouw is alleen toegankelijk voor leden van de watersportvereniging, introdu- cees en passanten. Maar al vanaf de eerste minuut heeft de horeca bedenkingen geuit over het naleven van deze voorwaarde en het toezicht daarop door de gemeente. In een brief aan de gemeenteraad wijst de advocaat van de horeca- mensen op een kranteartikel, waar uit zou blijken dat ook anderen dan de eerder genoemde mensen zonder problemen van de horecagelegen heid in het clubgebouw gebruik kunnen maken. Twee voorvallen worden met name genoemd. Op grond daarvan vraagt de raadsman om intrekking van de vergunning. Omdat nog een beroepsprocedure loopt bij de arrondissementsrecht bank in Middelburg, heeft de advo caat daaraan een afschrift van de brief gestuurd. De bewoners van de Veerweg in Stavenisse hebben borden geplaatst op de dijk om weggebruikers erop te wijzen hun snelheid aan te pas sen omdat er kinderen op straat kunnen spelen. De tekst 'Vaart minderen, spaart kinderen', krijgt, zo vlak bij het water van de haven, onge wild een extra betekenis: het slaat op auto's maar kan ook op speedboten of waterscooters van toepassing zijn. in (meer dan 5%, die men verplicht is om te aanvaarden) omdat BBL nogal wat grond in de pot heeft van bedrijven die gestopt zijn. De com missie wil met de betrokkenen daar over eerst nog overleg voeren, voor dat de officiële procedure van ter visielegging in december begint. Volgens voorzitter A.A. van Nieu- wenhuijzen zijn het nog geen 20 bedrijven die daarbij betrokken zijn. Na het roven van de oogst in 1995 kunnen de boeren dan hun nieuwe percelen gaan ploegen. Over een jaar is de ruilverkaveling in St. Phi lipsland dus rond, wanneer de pro cedure verder gladjes verloopt. Pagina 11: Gezamenlijke aanpak vier Thoolse blokken om vrijwilli ge kavelruil te stimuleren Verder wordt onder de Stoofdijk in Stavenisse een duiker gemaakt ter hoogte van dhr. C. den Hollander. Aan weerskanten van de Stoofdijk komt een watergang vanaf de loods van gebr. Koopman aan de Veerweg tot aan de ijsbaan. Daarmee wordt de afwatering van de Margarethapolder, die nu onder de bebouwing doorloopt, verbeterd. In het ruilverkavelingsblok St. Annaland wordt de herinrichting van het kruispunt Zoetwater- weg/Winkelzeeseweg/Oudelandse- weg aanbesteed, alsmede de natuur ontwikkeling in het Stinkgat in de Van Haaftenpolder bij Oud-Vosse- meer. In hetzelfde bestek zitten de weg- verbredingen van de Noorddijk en de Noordweg te Anna Jacobapolder en de aanleg van een nieuwe afwate ringsleiding langs de Lageweg en Mosselweg. De Heidemij. heeft de plannen uit gewerkt voor het waterschap en de landinrichtingscommissies. De landinrichtingscommissie 'St. Philipsland is node accoord gegaan met een prijs van 34.000 gulden per ha. voor grond van gemiddelde schattingswaarde. Er moest een sub commissie van de centrale landin richtingscommissie aan te pas komen om dit slepende conflict met het Bureau Beheer Landbouwgron den (BBL) op te lossen. De St. Philipslandse commissie vond de prijs die BBL voor de grond wilde hebben te hoog omdat de laat ste jaren, mede door de slechte resultaten in de landbouw, de grond prijzen gedaald zijn. Na het oplos sen van dat breekpunt kon de trein weer gaan rijden, constateert de landinrichtingscommissie. Op basis van de wensen van de boeren is een nieuw plan van toedeling gemaakt. Er zitten een aantal overbedelingen Eendrachtsweg 15 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540 vanaf 4,25 per kilo Vrijdag en zaterdag ook: hangcultuur-mosselen pelgarnalen nieuwe stokvis De werkgroep is ingesteld naar aan leiding van de problemen die op een bewonersavond in maart naar voren zijn gebracht. Zwerfvuil, parkeero verlast en het onderhoud van de woningen waren veel gehoorde grie ven. In samenwerking met de gemeente, de woningcorporatie, politie en het maatschappelijk werk is bekeken hoe de straat leefbaarder gemaakt kan worden. In de werk groep zaten aanvankelijk tien bewo ners, nu zijn er dat nog acht. De werkgroep is in tweeën gesplitst: één groep houdt zich bezig met het wonen (woning en tuin), de andere met de omgeving. Inmiddels is er zes keer vergaderd. Wat de omgeving betreft, heeft de werkgroep het door de gemeente raad goedgekeurde plan voor het openbaar groen tegen het licht gehouden. En verworpen omdat het vervangen van struiken door gras met bomen de jeugd zal uitnodigen tot fietsen, voetballen en dergelijke. Juist deze dingen irriteren de bewo ners en geven overlast, zo bleek tij dens de bewonersavond. Het aange dragen alternatief voorziet in een lage begroeiing aan weerskanten van het wandelpad, het weghalen van de iepen langs het pad achter de straat, vervangen van de beplanting bij de speeltuin door zand en van het rozenperk bij de supermarkt door lage beplanting. Een betere verzor ging van de tuinen zou wenselijk zijn. Gedacht wordt aan het voor schrijven van erfafscheidingen of het uitschrijven van een tuinen-wed- strijd. Directeur B. de Kok van de School met de Bijbel overhandigt Novib-medewerkster Henriëtte van Dueren den Hollander 1750 gulden voor een scholenproject in Bangladesh. Advertentie IM Zestig Bengalese kinderen kunnen een jaar lang naar school dankzij de School met de Bijbel in Anna Jacobapolder. Directeur B. de Kok overhandigde vrijdagmid dag, symbolisch, een cheque van 1750 gulden aan Henriëtte van Dueren den Hollander van de Novib. Deze organisatie steunt een scholenproject in Bangladesh. Ze zamelt geld in en adviseert. Henriëtte is zelf in het Aziatische land geweest. Ze kwam er de kin deren over vertellen en dia's laten zien. "Bangladesh kent sinds drie jaar een leerplicht, maar dat is een papieren regel. Want er zijn veel te weinig scholen." De schooltjes die gebouwd worden door het Brac (Bangladesh rural advancement committee) zijn afgestemd op de armste kinderen in de dorpen. "Ze hoeven geen uniform aan, de lestijden blijven beperkt tot drie uren per dag in overleg met de ouders", vertelt Henriëtte. Veel kinderen moeten thuis bijspringen om de kost te verdienen. Huiswerk maken is er daarom ook niet bij. En de lessen worden gegeven door mensen uit het dorp, meestal vrouwen. Drie kwart van de leerlingen van deze schooltjes bestaat uit meisjes. En dat is bijzonder voor een islami tisch land. Jongens zullen daar eerder naar school gaan. Zij zijn dan ook in grotere getale te vinden op de bestaande scholen van de overheid. Twaalf jaar geleden werd als experiment begonnen met twintig schooltjes. Inmiddels zijn er dat 25.000 en volgend jaar moet het dubbele aantal bereikt zijn. De schooltjes zijn niet groter dan der tig kinderen. En de kosten bedra gen 30 gulden per kind per jaar. Daarvan wordt niet alleen de school gebouwd en het lesmateri aal aangeschaft, maar ook de leer kracht betaald. Uit andere landen is er inmiddels veel belangstelling voor dit systeem. Directeur De Kok hoorde van het project door de enthousiaste ver halen van zijn schoonzus. Via het zendingsgeld van de kinderen werd er voor gespaard. In het schoolproject over de Derde Wereld was Bangladesh één van de drie landen - met Bolivia en Kenya - die belicht werden. "We gebruikten een koffer van de Novib met lesmateriaal. En ook de wereldwinkel uit Tholen is geweest", vertelt De Kok. De opbrengst van de kerstcollecte werd ook aan het goede doel gespendeerd. En 500 gulden die na de verbouwing van de school overbleef werd niet, zoals de bedoeling was, gebruikt om een aandenken voor de leerlingen te kopen. "We vonden het beter dat geld te besteden aan kinderen die het slechter hebben." De Sint-Phi- lipslandse school heeft via het Fos ter Parents Plan ook een kind geadopteerd en betaalt daarvoor maandelijks 45 gulden. Ook dat gaat van het zendingsgeld van de kinderen. Henriëtte van Dueren den Hollan der was erg blij met het geld uit Anna Jacobapolder. Op haar beurt gaf ze de school een ingelijs te tekening en een oorkonde. Het probleem van Fietsers en brom fietsers op de wandelpaden zou aan gepakt kunnen worden, door van één wandelpad een fietspad te maken. De werkgroep zou graag zien dat de andere paden voor onge wenst verkeer worden afgesloten, maar kinderwagens en rolstoelen zouden wél doorgang moeten krij gen. En er zou meer verlichting moeten komen. Van de Kotterstraat een woonerf maken, zou de ver keersveiligheid ten goede komen. Het instellen van beperkte laad- en lostijden voor de Albert Heijn- supermarkt eveneens. Omdat veel overlast door de jeugd wordt veroor zaakt, zou de aanleg van een trap- of basketbalveld hen een alternatief kunnen bieden. Het jeugd- en jonge renwerk zou een plan moeten ont wikkelen om de jeugd te bereiken. De werkgroep wil nogal wat zaken van de politie gedaan krijgen: meer surveilleren, om zo aanspreekbaar te zijn voor de bevolking. En toezien op de gevaarlijke situaties bij parke ren, laden en lossen. Er zou opgetre den moeten worden tegen het hin derlijk parkeren van caravans en aanhangwagens, het achterlaten van zwerfafval en het niet op het juiste tijdstip gereedzetten van vuilnis, gepleegde vernielingen, loslopende honden, voetballende jeugd in plant soenen en op wegen. De huizen in de Kotterstraat zijn volgend jaar aan de beurt om opge schilderd te worden. Omdat de hui dige kleur velen niet aanstaat, heeft Beter Wonen de bewoners inspraak gegeven in de kleurkeuze. De woningcorporatie zou voorafgaand aan de verfbeurt onderhoud moeten plegen, namelijk het vervangen van schuttingen en dakramen. Klachten op de bewonersavond over volle dakgoten hebben ertoe geleid, dat Beter Wonen enkele ladders beschikbaar heeft gesteld aan de bewoners. Gotenonderhoud moet namelijk door de huurders gebeu ren. Bekeken wordt of voor de toe komst een gotenfonds ingesteld kan worden. De werkgroep trekt de conclusie, dat de gezamenlijke aanpak door bewo ners en instellingen tot nu toe heeft gewerkt. De samenwerking moet dan ook worden voortgezet. Om iedereen op de hoogte te houden moet het in het leven geroepen info bulletin gehandhaafd blijven. En er zou op korte termijn een tweede bewonersavond belegd moeten wor den. Het gemeentebestuur wil dat ook doen, nadat met de betrokken instel lingen is overlegd over het vervolg van dit project. Frank's haarstudio uit Tholen opent 1 december een tweede vestiging in St. Philipsland. Hij heeft het oude pand gekocht van drogisterij Jansen aan de Voorstraat. "Het stoppen van kapper Everaers en de toename van klanten uit St. Philipsland in Tholen waren voor mij aanleiding om een tweede vestiging te openen", vertelt dhr. Van Treijen. "Het wordt een dames- en herensalon met mijn broer Leon ais herenkapper. Hij zit nu nog in militaire dienst en is bin nenkort beschikbaar, nadat hij eer der al in Tholen heeft gewerkt. Daarnaast zoeken we nog een erva ren dameskapster. Maar eerst moe ten we nog flink verbouwen om een mooi interieur te maken", aldus Frank van Treijen. Drogist Jansen was heel blij dat hij zo snel van zijn oude pand af was. "Er waren zelfs vijf kandidaten, waarvan de kapsalon en een hande laar in tweedehands kleding als laat ste twee gegadigden overbleven." Na Jansen en slager Geilings is Van Treijen de derde Thoolse onderne mer die een tweede vestiging in St. Philipsland opent. Drogisterij Jan sen is gisteravond in de voormalige Rabobank officieel geopend door burgemeester A. Verbree. Concor dia luisterde het openingsfeest muzikaal op. Kleinkinderen van koster Hout hebben reünie in Stavenisse Thoolse campinghouders vallen politie bij in strijd tegen stropende duikers Vrijwillige kavelruil loopt op Tholen veel te stroef Visser Poortvliet viert zesde lustrum dankzij vertrouwen klanten Mevrouw Polderman zesde op VVD-kandidatenlijst statenverkiezingen Kees de Wilde in het zilver bij Rabobank Tholen EHBO vraagt hulp Rode Kruis na 'explosie' in loods Abonneetelevisie en nog vier zenders erbij voor kabelabonnees Zekatel Freek Boudeling wint nationale ploegtitel vóór Piet Ooms Ik ben streng vanaf het begin, zegt scheidsrechter bij duel WHS Leen Lemson maakt vijf van de zeven doelpunten voor Stavenisse HOFFELIJKHEID GEEFT ZIJN EIGEN VRUCHTEN Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Directeur M.J. Hoek (56) uit Poort vliet verlaat per 1 januari a.s. de Rabobank St. Annaland/Poortvliet na een dienstverband van 34 jaar. Hij maakt gebruik van de selectieve uittredingsregeling en gaat op 60- jarige leeftijd in de vut. "Het leven is vrij kort en ik ben niet als bankier geboren", zegt Hoek. "Ik vertrek vrijwillig, in goed overleg met de bank. De uittredingsregeling voor directeuren pak ik met beide handen aan. Bovendien stimuleert Rabo bank Nederland de doorstroming van personeel. Wanneer de eilande- lijke fusie was doorgegaan, was ik misschien een jaartje langer geble ven, maar ik wilde toch vroeger stoppen. In het kader van de her schikking van de functies past mijn vertrek ook heel goed." Dhr. J.W. van Wijngaarden uit Sliedrecht is als hoofd commerciële zaken aange trokken en neemt de klanten van Hoek over. Behalve die uit de land en tuinbouw, want in die sector gaat W.A. Bazen zich specialiseren. Handel, industrie en diensten draagt hij over aan Van Wijngaarden. Officieel kan Hoek pas op 57-jarige leeftijd in april 1995 vertrekken, maar hij heeft nog heel wat vakan tiedagen gespaard. Hij blijft actief als bestuurslid van de Zeeuwse Bond van Oorlogs- en Dienstslacht- offers (in militaire dienst raakte hij in Duitsland gewond, waarvan Hoek nog steeds hinder ondervindt en waarvoor hij een invaliditeitspen sioen ontvangt) en als lid van de raad van toezicht van de Thoolse woningstichting Beter Wonen. De Zeekoet is in de nacht van dins dag op woensdag door nog onbe kende oorzaak gezonken in de haven van St. Annaland. Er waren geen opvarenden. Dinsdagavond was er aan boord nog geknutseld en gisterochtend stak alleen de mast boven water. Rijkswaterstaat bracht een scherm aan omdat er olie vrij kwam in de haven van St. Annaland. Voor eigenaar F. den Engelsman betekent het een flinke schadepost, want de draaiende en elektrische delen met apparatuur als marifoon, dieptemeter, e.d. zullen onbruikbaar geworden zijn. Gisteravond zou bij laag water geprobeerd worden om het schip te bergen. De Zeekoet werd elke vrijdag als sportvissers vaartuig gebruikt door een aantal Belgen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1