Twintig gele kaarten voor vuilnis Voor scholing ligt 75.000 gulden gereed Polderhuis en 40 hectare grond gaan in de verkoop Groen wil meet aan Thoolse raadskeuze Autodieven betrapt bij inbraak huis Rolemmer neemt definitief plaats in van de afvalzak 3 tfi/M Provincie wil burgemeester snel benoemen Van der Reest adviseert over natuurbeheer Politie pakt weer duikers in overtreding Donderdag 15 september 1994 50e jaargang no. 44 Gemeente laat waterschap één lichtmast betalen Maandag. Het is kwart voor acht 's morgens in Tholen, maar het lijkt uren vroeger. Zo donker is het nog. Als de vuilniswagen de Jonkheer Van Vredenburchlaan indraait, valt het water met bakken uit de lucht. Langs de stoep staan hier en daar groene rolemmers gereed. Klaar om geleegd te worden. Het tijdperk van de vuilniszak is definitief voorbij. Gele kaarten Zakken Thoolse bedrijven met veel vrouwen Voor scholingsactiviteiten van Thoolse bedrijven die de achterstand van vrouwen in het arbeidsproces terugbren gen, is 75.000 gulden gereserveerd door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Zowel bestaande als komende bedrijven komen daarvoor in aanmerking, zegt wethouder van economische zaken J. Versluys. Deze week Na fusie houdt waterschap Tholen klein steunpunt over In verband met de fusie van de vier Zeeuwse waterschap pen boven de Westerschelde gaat het waterschap Tholen het Polderhuis in St. Maartensdijk en 40 ha. landbouw grond in pachtvrije staat verkopen. Er komt wel een kan toortje voor de districtsopzichter (s) dat als aanspreek punt voor de inwoners van Tholen en St.Philipsland kan dienen. Personeelsboek Geen voornamen Goede naam in het geding Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening ƒ10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Groen Links overweegt om ook mee te doen aan de gemeenteraadsver kiezingen op 9 november,, die wegens de gemeentelijke herinde ling van Tholen en St. Philipsland worden gehouden. Niet dat die partij verwacht met de 131 stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen in mei een zetel in de nieuwe Thoolse raad te halen. "Het is onderdeel van onze verkiezingscampagne voor de sta tenverkiezingen in maart 1995", zegt het Zeeuwse statenlid voor Groen Links, F.H. van Kollem uit Zuiddorpe. "Bovendien breng je dan in brede kring iets van je doelstellin gen naar buiten." Groen Links zit alleen met één pro bleem: kandidaten. "Het leek er heel even op dat we iemand hadden, maar dat lukte toch niet in verband met werkzaamheden buiten de pro vincie. We zijn nog wel bezig om mensen te benaderen, maar de kans dat we nog kandidaten vinden, is maar 20% meer", aldus statenlid Van Kollem. Martin Bergsma uit St. Maartens dijk zou het wel leuk vinden wan neer Groen Links meedoet. Dan kan hij op de partij van zijn voorkeur stemmen. "Maar ik ben meer sym pathisant dan lid", laat hij weten. Bij de bochtverbetering Scherpenis- se moet Delta Nutsbedrijven de openbare verlichting aanpassen. De gemeente Tholen wil de exploitatie van 13 lichtmasten voor haar reke ning nemen, maar b. en w. vinden dat lichtmast 183 op het bordje van het waterschap thuishoort. "Rede- lijkheidshalve behoren die kosten niet te onzen laste te komen", schrijft het college aan gedeputeerde staten van Zeeland. Het gemeente bestuur verwijst naar een overeen komst met het waterschap, waarbij lichtmasten in verband met de ver keersveiligheid voor rekening van het waterschap komen. Alleen licht masten die geplaatst worden in ver band met de sociale veiligheid wil de gemeente betalen. Eind deze maand zal, naar verwach ting, de vacature worden openge steld voor de functie van burge meester van de nieuwe gemeente Tholen. De provincie streeft ernaar om de benoeming op de herinde lingsdatum, 1 januari, rond te heb ben. In de loop van november zal de commissaris van de koningin gesprekken voeren met de sollici tanten. Na de raadsverkiezingen van 9 november wordt zo snel mogelijk een vergadering met de gekozen raad belegd, om tot een profielschets te komen. Uit de nieuwe raadsleden zal de commissaris vervolgens een vertrouwenscommissie selecteren. Ook die moet snel handelen, want eind november wil de commissaris zijn aanbeveling naar de minister sturen. Vier inbrekers die maandag in Zun- dert zijn betrapt, worden verdacht van inbraken in woningen in Tholen en Etten-Leur, alsmede van een autokraak in Oudenbosch. De twee zeventienjarige jongens uit Bergen op Zoom, hun 19-jarige plaatsge noot A.S. en de 18-jarige L.C. uit Lepelstraat konden in de loop van de avond worden aangehouden. Twee van hen vluchtten met een in Tholen gestolen rode Mercedes richting Til burg. Een voorbijganger had omstreeks zes uur gezien, dat het viertal pro beerde in te breken in een woning. Twee gingen er lopend vandoor toen de gealarmeerde politie arriveerde, en twee in de Mercedes. Van de eer ste twee werd er één in een kwekerij aangetroffen en de andere later op een gestolen fiets. De Mercedes was in de nacht van zondag op maandag in Tholen gestolen. Ze stond naast een woning, waaruit een fototoestel en bankpasjes werden meegenomen door de daders. Een monteur van de leverancier legt uit hoe de hefinrichting voor de gfr-emmers aan de vuilniswagen werkt. Een monteur van de de leverancier van de auto legt de vuilnismannen uit hoe het hefsysteem werkt. Ook wethouder Van der Jagt luistert aan dachtig. Hij moet immers zodadelijk de eerste rolemmer met groente-, fruit- en tuinafval legen. Bijna gaat dat mis omdat de emmer niet precies goed is aangepikt. Maar vervolgens valt het eerste composteerbare afval in de auto. De vuilniswagen rijdt verder. De bewoners van de straat hebben de rolemmers niet in groepjes bij elkaar gezet. In de meeste gevallen staat er maar één, soms twee. Bij zijn woning kijkt Henk Boer toe hoe de groene gft-emmer geleegd wordt. Het spul valt er goed uit en de emmer is redelijk schoon, stelt hij vast. Het papier dat hij op de bodem heeft gelegd, werkt. Boers buurman is minder tevreden. Hij heeft zijn grijze emmer aan de straat gezet en krijgt te horen dat die pas volgende week aan de beurt is om geleegd te worden. Er zit afval van zes weken in, moppert hij. Om vervolgens het nieuwe ophaalsysteem met een drie letterwoord af te doen. Na de eerste dag is ambtenaar P. van Zijst 'voorlopig gematigd positief over de nieuwe manier van huisvuil inzamelen. Tholen ten zuiden van de Ten Ankerweg was om half een afgewerkt. Niet later dan anders, en dat valt mee. Maar Van Zijst reali seert zich dat deze eerste keer moge lijk een kleiner aantal emmers door de inwoners is aangeboden. Ook het poldergebied aan de oostkant van het eiland is vlot gegaan. De ambtenaar inventariseert de pro blemen waarmee het personeel is geconfronteerd. "Er zijn 15 gele kaarten uitgedeeld. Dat valt me mee." Grootste moeilijkheid is, dat veel mensen de rolemmer niet met dc handgreep naar de straat zetten. Het betekent dat de vuilnismannen iedere keer om de emmers heen moeten lopen om ze te pakken. "De mensen zouden ze naar de straat moeten trekken in plaats van duwen", meent Van Zijst. Vastge steld is ook dat de emmers nog wei nig gegroepeerd worden, ze staan teveel verspreid. En deze eerste dag stonden er ook best nog heel wat vuilniszakken op de stoep. Maar dat kan niet meer, die moeten in de grijze rolemmer gedaan worden. De vraag of mensen er voor kunnen kiezen om de groene emmer niet te gebruiken en alle afval in de grijze te doen, wordt door Van Zijst ontkennend beantwoord. "Het is wettelijk verplicht om afval te scheiden." De ambtenaar vult aan dat de gemeente, wil het systeem goed functioneren, afhankelijk is van de medewerking van de bevol king. Het nieuwe systeem functioneert nog niet volledig. Zo staan nog niet overal bij fiatwoningen de cocons waarin mensen de kleinere gft- emmers kunnen legen. Er zijn pro blemen met de leverantie. En uit Tholen-stad, de wijk Dalempolder, komen klachten dat niet iedereen de folder over het inzamelen van gft- afval heeft gekregen. In de Garna- lenstraat heeft nog niemand die. Vier verenigingen hebben het mate riaal in Tholen uitgezet, maar niet elk van hen bleek voldoende te heb ben. Het komt allemaal goed, zegt Van Zijst. De eerste ophaaldag leverde twaalf ton gft-afval op. Dinsdag kwam daar zeven ton bij uit de Thoolse wijk Dalempolder en het poldergebied aan de westkant. Toen zijn acht gele kaarten uitgedeeld. Bij de compos- teerinstallatie in het Sloegebied werd het Thoolse afval gekwalifi ceerd als 'goede kwaliteit'. "Daar zijn we erg blij mee. Hopelijk bijft dat zo", zegt Van Zijst. "Het blijkt dat de kwaliteit uit gemeenten waar duo-bakken gebruikt worden, aan zienlijk slechter is." Hij denkt 'een zeer serieuze gegadigde' voor deze premiepot te hebben wanneer zich een bedrijf uit West-Brabant met 40 tot 50 arbeids plaatsen in Tholen vestigt. De wet houder weet niet, of die knoop dit jaar nog wordt doorgehakt. Volgens Versluys blijft de subsidie van 75 mille voor Tholen gereserveerd, naast de normale omscholing voor volwassenen en de lopende cursus sen op het gebied van werkgelegen heid. Bij de werving van nieuwe bedrij ven wordt gericht gekeken naar ondernemingen met veel arbeids plaatsen voor vrouwen. Dit naar aanleiding van het grootscheepse pendelonderzoek op Tholen. Versluys zegt 'een heleboel contac ten' te hebben met bedrijven die zich op Tholen willen vestigen. "Oude en nieuwe, totaal zo'n dertig, die echter niet allemaal even serieus zijn." Het gemeentebestuur van Tholen blijft De uit Scherpenisse afkomstige drs. P. van der Reest is onlangs benoemd in de natuurwetenschappelijke adviescommissie van Het Zeeuwse Landschap. Dat meldt het jongste nummer van het tijdschrift van de stichting. Van der Reest is beleidse- coloog. Eerder dit jaar werd zijn toe komstvisie over het beheer van het Rammegors gepresenteerd. De natuurwetenschappelijke com missie, die vijftien leden telt, geeft het bestuur van Het Zeeuwse Land schap gevraagd en ongevraagd advies over de natuurbeheerswerk- zaamheden van de medewerkers. In de commissie komen ondermeer de volgende zaken aan de orde: nieuwe beheersplannen voor natuurgebie den, natuurontwikkelingsplannen voor de omvorming van voormalig bouwland tot natuurgebied. R. Brouwer, voor Het Zeeuwse Landschap als beheerder werkzaam in deze regio, heeft sinds kort een sloepje met buitenboordmotor tot zijn beschikking gekregen. Hij gebruikt de 'Nereis' ondermeer bij het tellen van vogels en voor het houden van toezicht op het illegaal betreden van platen of spitten van zeeaas in de Krabbenkreek en het Slaak. zich twee keer per jaar presenteren op beurzen, zoals in Roosendaal en Utrecht. Daarnaast worden er veel brieven geschreven, o.a. naar Rot terdamse bedrijven die wat uitbrei dingsmogelijkheden betreft in de knel zitten, zoals in de Spaanse Pol der. Er zijn ook relaties bij van Thoolse bedrijven, bijvoorbeeld Delta Glass (Kyo). De gemeente Tholen speelt volgens Versluys nog een rol bij de hervesti ging van De Klerk electrotechniek in de Slabbecoornpolder. Het bedrijf is te koop in verband met concentra tie van de vestigingen Tholen en Bergen op Zoom. Er is in de Slabbe coornpolder nog een stuk grond beschikbaar, maar de wethouder denkt ook aan vestiging op het nieu we industriegebied Welgelegen. Versluys zegt blij te zijn met de gro tere aandacht die het provinciaal bestuur aan de werkgelegenheid in Oost-Zeeland gaat schenken. "Tot nu toe lag het accent op de zeeha venontwikkeling en was er maar weinig oog voor Tholen, Reimers- waal en Hulst. Daar lijkt een kentering in te komen ten gunste van de gemeenten aan de Zoomse as", aldus de Thoolse wet houder. Voedsel. Op 4 november organi seert de Nederlandse bond van plat telandsvrouwen Zeeland in De Vroone te Kapelle een studiedag over voedsel. Provinciaal presidente mevr. C. Baard opent de dag om tien uur. Thoolse monumenten niet meer elk jaar open voor het publiek Voormalige Sint-Annalandse huisarts Noteboom plotseling overleden Hervormd Oud-Vossemeer neemt opgeknapt en uitgebreid verenigingsgebouw in gebruik Stuwen en een extra gemaal moeten de Weihoek droog houden 'Jo van Lijn' doet laatste winkel Anna Jacobapolder na halve eeuw over Ritme en presentatie steeds belangrijker voor een fanfare, zegt jubilerende dirigent Accelerando Auto over de kop door stoepen in Kerkstraat Stavénisse Samenwerking chr. scholen Anna Jacobapolder, Oud-Vossemeer en Tholen betekent een zonniger toekomst Stemmen van lezers over huurdersvereniging en varkensstallen Procedure bestemmingsplan buitengebied zorgt voor vertraging bouwplannen in Thoolse polders Motor-toerrijders: De hele dag genieten en nergens anders aan denken Tholense Boys en Smerdiek wachten nog op eerste punt HET IS EEN ABSURD MENS DIE ZICHZELF NOOIT VERANDERT Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Brigadier T. van der Linde van de politie te water heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor de zevende keer een succesvolle jacht op duikers in overtreding gemaakt. De brigadier voert samen met zijn collega, hoofdagent M. Bloem, een gerichte actie tegen stropende dui kers. Aan de dijk tussen Gorishoek en Strijenham werden twee duikers op de bon geslingerd omdat ze te dicht bij de schietfuiken van beroepsvisser A.J. Schot uit Tholen kwamen. Schot had deze fuiken net voor het weekeinde weer in het water gezet nadat ze een aantal weken op de kant hadden gelegen. Dat deed Schot omdat zijn netten regelmatig werden vernield door duikers. Nu constateerde Van der Linde dat er twee duikers ter hoogte van het vistuig in het water gingen en dat ze langs de fuiken zwommen. In de duikverordening staat echter dat men 25 meter buiten uitstaand vistuig moet blijven. Dat de heren te dichtbij waren geweest, bleek uit hun verklaring dat er geen vis in de fuiken zat. Het zicht was onder water ongeveer vier meter. Op een andere duikstek werden drie Belgische duikers aangehouden waarvan er twee geen vergunning konden tonen. "Hij zou wel eens verlopen kunnen zijn", was hun ver klaring. Weer een andere duiker, die op het punt stond te water te gaan, kon hiervan worden weerhouden omdat ook hij geen vergunning bezat. Nadat hij zich uit zijn pak had gehesen, mocht de man met een waarschuwing naar huis gaan. Volgens secretaris J.D. de Korte, die veel van de fusiebesprekingen bij woont, kan er voor de districtsop zichter een ruimte bij één van de werktuigenloodsen worden ge bouwd of anders komt er een aparte voorziening. Een kantoor in een bestaand pand behoort ook tot de mogelijkheden. De verkoop van het Polderhuis en de geleidelijke ver koop van pachtvrije cultuurgrond moet het waterschap voldoende geld opleveren om de fusiekosten te beta len. Want die zijn er, gezien de vele werkgroepen en overlegstructuren die met de fusie van de vier water- schappen gemoeid zijn. Zo is er een ruim veertig pagina's tellend boekwerk gemaakt over de organisatiestructuur van het nieuwe waterschap. Daarin staat te lezen, hoeveel formatieplaatsen er na 1 januari 1996 zijn en welk werk- en denkniveau aan elke plaats gebon den is. Begin november verschijnt het functieboek. In gesprekken van het fusiesecretariaat met groepjes waterschappers kan er op de nota gereageerd worden. "In december weet iedereen wat zijn of haar plekje in de nieuwe organi satie is", zegt De Korte. "Uitgangs punt is, dat gedwongen ontslagen tot het laatst toe worden voorkomen. Met tijdelijke arbeidscontracten tot 1 januari 1996 is met nieuwe perso neelsleden al op de situatie na de fusie ingespeeld." Als enige van het waterschap Tho len stapt De Korte zelf vrijwillig op. Hij hoopt in november 1995 na veertig dienstjaren vervroegd uit te treden. De overige kantoormede werkers met een vast dienstverband zullen in het gebouw Magnolia te Goes een plaatsje moeten krijgen. In het kader van de komende fusie is een onderzoek ingesteld naar de cul tuur van de vier waterschappen en het wegschap Walcheren. Daarvoor zijn o.a. ook gesprekken gevoerd met zes personeelsleden van het waterschap Tholen. Aan de orde kwamen daarbij het omgaan met conflicten, communicatiepatronen, vemieuwingsgezindheid, ondersteu ning door leiding, eigen initiatief en omgangsvormen. Volgens secretaris De Korte is er een 'tevreden beeld' uitgekomen. "Natuurlijk zijn er altijd wel opmerkingen, want zoveel hoofden, zoveel zinnen. Maar de werksfeer is goed, evenals de sprei ding van verantwoordelijkheden. Ieder kan zelfstandig zijn of haar taken behartigen. Er is nauwelijks kritiek. Alleen wanneer er onderlin ge problemen zijn, dan heeft men aangegeven dat die soms moeilijk te bespreken zijn. Door communicatie stoornissen kan dat wel eens lang duren." Wat de omgangsvormen betreft, is De Korte geen voorstander van tutoyeren, zoals veel jongeren dat tegenwoordig doen. "Daar houd ik niet van. Ik heb geleerd om correct op te treden en de chef met veel respect te behandelen. Het feit, dat ik nogal behoudend ben, speelt daar bij een rol. Maar ik probeer wel de mensen zoveel mogelijk plezierig te laten werken. En ik zeg altijd: als er wat is, praat erover!" Volgens De Korte is uit de 'cultuur- schets' ook gebleken, dat het water schap Tholen niet zo sterk aan de weg timmert als het om het 'buiten land' gaat. De secretaris schrijft dat toe aan de begrenzing van het werk gebied, waarbij Tholen en St. Phi lipsland nog twee eilanden zijn. Verontruste boeren uit de Weihoek zullen vanaf1996 met klachten naar Goes moeten, want het Polderhuis in St. Maartensdijk wordt in ver band met de waterschapsfusie verkocht. Maar volgens De Korte lijdt het waterschap meer onder de huidige crisis, zoals die naar buiten kwam in de laatste twee algemene vergade ringen en het onderzoek van acc- countantsbureau VB naar de gang van zaken met de basisplannen watervoorziening. "De goede naam van het waterschap is daarbij in het geding. Je komt verkeerd over naar de burgerij en dat is jammer. Aan de andere kant is men het waterschap niet kwaad gezind wanneer je ziet dat een nieuwe heffing als de aan slag voor ingezetenen, zo trouw en vlot betaald wordt. Maar het blijft triest, dat je in de laatste periode van het zelfstandig waterschap zo'n ver trouwenscrisis moet meemaken. Ik hoop dat het rapport van VB accountants een eerlijke kijk op de zaken geeft en dat het vertrouwen terugkomt", zegt secretaris De Korte van het waterschap Tholen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1