Verrassende CDA-kandidaat is voorstander stevig beleid St. Annaland is bijna tweede kern Fietstocht: wind en strikvragen Bronzen plak jeugdvissers Bezwaar bredere berm in Hooiweg Drs. Westerveld uit St. Philipsland 7de op advieslijst M0SSELWEEK Hoorzitting bezwaren tegen varkens volgt op 5 oktober Donderdag 8 september 1994 50e jaargang no. 43 ZWooloe oióhandel <5- sScAot B.V. "Hoe ik op die zevende plaats kom?" Drs. T.G.A. Wester veld (51) uit St. Philipsland, de snel stijgende ster aan het Zeeuwse CDA-firmamciU, weet hei wel. "Niet door mijn blauwe ogen en blonde haren. Mogelijk heeft het gesprek met de kandidaatstellingscommissie de doorslag gege ven, want zoveel contacten heb ik nog niet in de provin ciale politiek. Vroeger stond al op de bloemenwinkel in mijn toenmalige woonplaats Rotterdam: kwaliteit wint altijd. Misschien is dat het wel", zegt hij met een grap. Mensen ontslaan Schromelijk tekort Bruggen bouwen Veiligheid Gemeente Tholen met 148 inwoners gegroeid St. Annaland is hard op weg om de tweede kern van de gemeente Tholen te worden. In het eerste halfjaar was dat dorp weer de snelste groeier met een toename van 41 inwoners. Het verschil met de smalstad is nog 31 men sen. In alle kernen, behalve St. Maartensdijk, steeg het bevolkingsaantal. De gemeente Tholen telde per 1 juli 20.039 inwoners, een groei van 148 mensen in het eerste halfjaar. Stavenisse kleinste Te weinig bouwgrond 517 Woningzoekenden Knelpunten Deze week Veel wind, zonnig, droog en een paar hele moeilijke vra gen. Dat waren de ingrediënten van de fietspuzzelrit van de stichting Dorpsgemeenschap Scherpenisse die zater dag voor het eerst werd gehouden. Toeristen Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG SintAnnaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Na drie wedstrijden stonden ze bovenaan, maar uiteindelijk werd het Nederlandse jeugdteam derde bij het wereldkampioenschap kustvis- sen. Johnny Potappel 15) en Johnny Noom (16) uit Sint-Maartensdijk, Clarinda Rijnberg 17) uit Oud-Vos- semeer sleepten, samen met Martijn Bosters (16) uit Nieuw-Vossemeer en Marijn Faasse (16) uit Westka- pelle, in het Noord-Ierse Portrush een bronzen plak in de wacht. Dins dag in de loop van de avond arri veerden ze thuis, na een reis van anderhalve dag met de auto en de boot. Gisteren gingen ze weer al naar school. Van donderdag t/m zondag werd dagelijks vier uren gevist; twee wedstrijden op het strand en twee op een smalle strook voor een steile muur. Het weer was prima, en de vangst goed: schar, schol, koolvis, tarbot, kabeljauw, wijting en honds haai werd op de kant gehaald. "Maar vissen kleiner als 20 centimeter tel den niet mee, die werden als onder maats aangemerkt", vertelt Clarinda Rijnberg. "Het is best balen wanneer je 40 vissen gevangen hebt en er zijn er maar 14 goed. Twee jaar geleden in Frankrijk telde gewoon alles mee." De Vossemeerse werd in het indivi duele klassement tiende, Johnny Potappel 16-de en Johnny Noom 37- ste. Beide laatsten zijn lid van de Oosterscheldevissers. Ierland won uiteindelijk de titel, tweede werd Frankrijk met een punt verschil. Nederland volgde op vier punten. Er deden tien landen mee. De strijd in het verscheurde land ging aan de vissers niet ongemerkt voorbij. Bij de parade stonden Engelse soldaten langs de straat met het geweer in de aanslag. En tijdens een banket moest de zaal nog ont ruimd worden. "En volgende keer willen ze de wedstrijd in Kroatië houden", zegt de vader van Johnny Noom. Op het ontwerp-landinrichtingsplan Oud-Vossemeer zijn drie schriftelij ke reacties gegeven. De opmerkin gen en bezwaren hebben betrekking op de verbreding van de berm langs een deel van de Hooiweg in de Deurloopolder, het aanbrengen van beplanting langs de Kortendijk (tus sen de Ceresweg en de zeedijk) en het betrekken van een huiskavel bij het natuurontwikkelingsproject ten westen van de Reimerswaalseweg in de Schakerloopolder. Ook zou de gemeente tijdig betrokken moeten worden bij de inrichting van de boom weide bij Oud-Vossemeer en het bos bij Tholen. De bezwaren worden beoordeeld en, samen met het advies van de provin ciale planologische commissie, betrokken bij de vaststelling - uiter lijk 25 oktober - van het plan door gedeputeerde staten. Eendrachtsweg 15 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540 Het betere adres voor al uw vissoorten van 12 t/m 18 september Zie onze speciale aanbiedingen op pagina 4 Advertentie I.M. Drs. Westerveld uit St. Philipsland gaat mr. De Boe als statenlid opvolgen. Het CDA, dat gedeputeerde A.M. Dek als lijsttrekker presenteert, is de eerste partij die voor de provinciale statenverkiezingen van maart 1995 een advieslijst heeft samengesteld. Met 8 nieuwelingen bij de eerste 13 kandidaten (het huidige zetelaantal) is er sprake van een ingrijpende wij ziging. Slechts 5 zittende statenle den zijn er overgebleven. Voorzitter A. Verbree, o.a. waarnemend burge meester van St. Philipsland, spreekt over 'een ander bestuurlijk elan, een duidelijke vernieuwing en kwali teitsverbetering.' Op de advieslijst met 30 namen staan veel vrouwen en 3 kandidaten uit de streek: naast Westerveld op de 15de plaats de Thoolse fractievoorzitter W.C. van Kempen uit Poortvliet en op de 27ste plaats de St. Philipslandse wethouder J. de Jager uit Anna Jaco- bapolder. Westerveld profiteerde van het feit, dat het Zeeuwse CDA-bestuur een econoom op een verkiesbare plaats wilde hebben. Kandidaten uit de agrarische sector, juristen en andere disciplines waren er meer dan vol doende, maar het bedrijfsleven ont brak. En met de St. Philipslander was tevens aan de regionale sprei ding van de kandidaten in de top 13 voldaan. Westerveld was tot voor een jaar geleden directeur personeel en organisatie bij Shell Chemie in Moerdijk. Bij een grote reorganisa tie moest hij veel mensen ontslaan en na dat karwei is hij zelf ook opge stapt. In St. Philipsland begon hij toen een zelfstandig adviesbedrijf om conflicten bij bedrijven op te lossen. En zijn vrije tijd werd inge vuld met het voorzitterschap van streekmuseum de Meestoof in St. Annaland en - sinds kort - het voor zitterschap van de nieuwe raad van toezicht van de woningstichting Beter Wonen. Verder is Westerveld vrijwilliger bij Slachtofferhulp. De St. Philipsland se econoom is voorts bestuurslid van het regionaal bureau voor de arbeidsvoorziening in West-Brabant namens de Brabants-Zeeuwse werk geversvereniging. "Ik doe altijd dit soort dingen naast mijn gewone werk", vertelt Wester veld. "Van huisuit heb ik dat meege kregen. Zo ben ik bij het Groene Kruis betrokken geweest en in Wil lemstad bij de oprichting van het CDA. Mijn vader was overtuigd lid van de CHU en daar ben ik enorm door beïnvloed." Westerveld realiseert zich dat hij een onbekende is in de Zeeuwse politiek, maar de St. Philipslandse econoom zal van zich laten horen. "Als er onredelijke dingen gebeuren, dan doe ik mijn mond open. Mijn opmerkingen zijn dan soms heel vierkant, recht voor zijn raap. Er zullen heel wat dingen anders moe ten, want het CDA is aan de onder kant schromelijk tekort geschoten. Het programma is hardstikke goed door verantwoordelijkheden te leg gen waar ze horen, maar als je te arrogant optreedt, ga je zweven en verlies je het contact met de vloer. Boontje komt om zijn loontje." Hij bezocht o.a. de verkiezingsbij eenkomst dit voorjaar met staatsse cretaris van defensie Frinking in Oud-Vossemeer en werkte mee aan het verkiezingsprogramma voor de nieuwe gemeente Tholen. Wester veld staat op de 20ste plaats voor de raadsverkiezingen op 9 november. Eerder was hij al kandidaat voor de gemeenteraad van St. Philipsland; hij stond toen 8ste. Dat een onbekende in de Zeeuwse politiek het op de advieslijst van het CDA ineens zover schopt, kan Wes terveld enigszins begrijpen. "Het bestuur heeft gezegd: wat voor kwa liteiten zijn er de komende periode nodig? En na het gesprek met mij heeft men gezegd: die man is beschikbaar, die kun je benutten. Hij past als het ware in het plaatje. Zo werkt dat nu eenmaal, maar er lig gen bij de kandidaatstelling best gevoeligheden. Dat proef ik ook heel goed. Ik ben nieuw; ik kom niet zo uit de geves tigde orde. Daarentegen beweeg ik me in alle lagen van de samenle ving. Dat is een groot voordeel. Bij Shell heb ik altijd in het overleg gezeten: met vakbonden en met ondernemingsraden. Dat was brug gen bouwen. En bij streekmuseum de Meestoof ben je weer met een stukje cultuur bezig, met educatie. Het is er allemaal vrijwilligerswerk. Bij Beter Wonen zijn we pas met een nieuwe organisatie bezig. Een goed stuk sociale woningbouw ver wezenlijken en zorgen voor een goed rendement op het geïnvesteerd vermogen, is best moeilijk. In de nieuwe situatie moet de woning stichting zich ook meer als onderne ming gaan gedragen. Via Slacht offerhulp kom je ook met tal van mensen in aanraking. Je moet weten wat er te koop is, weten waar men sen mee bezig zijn en wat hen beweegt. Daarom moeten mensen in de politiek bewogen zijn; ze moeten warm voelen en warm hun werk doen." Als een belangrijke taak in de poli tiek ziet Westerveld het vergroten van de veiligheid voor de burgers. "In het CDA kun je veel doen aan primaire dingen als veiligheid op straat. We glijden nu teveel af. Er is een stevig beleid nodig en daar wil ik mijn tanden inzetten. Ook op het platteland speelt de onveiligheid namelijk een rol en in die discussie speelt de reorganisatie van de politie zeker mee." Maar Westerveld gaat zich eerst meer in de provinciale politiek ver diepen. "Ik ga daar mijn lessen maar eens leren en dat duurt een tijdje. Het is ook nog maar een advieslijst waarop ik zevende sta. Op 19 november weten we meer." Of Westerveld bereid is om dage lijks bestuurder van de provincie te worden als het CDA gunstig uit de verkiezingsbus komt, laat hij nog in het midden. "Ik heb de motivatie om statenlid te worden", aldus de St. Philipslandse econoom. Pagina 9: Uitstekende Zeeuwse en prachtige regiokandidaat Tholen-stad is met 6369 inwoners veruit de grootste kern op het eiland. Dankzij zowel een vestigings- als een geboorte-overschot was de groei in het eerste halfjaar 38. Tholen is niet alleen bij Brabanders in trek als nieuwe woonplaats; ook van de dor pen op het eiland trekt men graag naar Tholen gezien het positieve cij fer van de binnenverhuizingen: +9. St. Maartensdijk heeft als enige geen geboorte-overschot: er zijn daar meer mensen overleden dan er het eerste halfjaar geboren zijn. Het geringe vestigingsoverschot maakte dat goed, maar er vertrok nog iemand uit St. Maartensdijk naar één van de andere kernen op Tholen, waardoor het inwonertal met 1 daal de tot 3328. De naderende sluiting van Sint Maartenshof heeft daar zeker invloed op. De toch onstuimi ge woningbouw in Muijepolder kan die negatieve ontwikkeling niet keren, maar in het tweede halfjaar komen nog wel de huur- en koopwo ningen aan de Oostvest gereed. St. Annaland nadert intussen met rasse schreden. Wanneer de groei in het tweede halfjaar daar zo verder gaat, wordt St. Maartensdijk als tweede kern van het eiland gepas seerd. St. Annaland stond per 1 juli op 3297 inwoners dankzij een fors geboorte-overschot en een royaal vestigingsoverschot. Alleen het resultaat van de binnenverhuizingen was negatief met -2: er vertrokken meer mensen naar de andere kernen op het eiland dan er naar St. Anna land kwamen. Oud-Vossemeer maakte het eerste halfjaar ook een voorspoedige groei door van 39 dankzij een geboorte- en vestigingsoverschot en dankzij de binnenverhuizingen: 6+. Vosse- meer telde daarmee per I juli 2367 inwoners. Poortvliet groeide met name door het vestigingsoverschot. De nieuw bouw aan de Burgemeet droeg mede bij aan de stijging van het inwoner tal met 14, waardoor Poortvliet op 1619 mensen kwam. Scherpenisse had een flink geboor te-overschot en met een vestigings overschot was er in het eerste half jaar een groei van 14 mensen, waar mee het inwonertal op 1619 uit kwam. Stavenisse tenslotte blijft de kleinste kem op Tholen. Er was wel groei door zowel een geboorte- als een vestigingsoverschot, maar er verhuisden 8 mensen meer naar de overige kernen op het eiland, dan er terugkwamen. De stijging van het inwonertal bleef daartoe beperkt tot 4, waarmee Stavenisse op precies 1500 inwoners uitkwam. De gemeente Tholen telde 1 januari 19.891 inwoners. Op 1 juli waren dat er 20.039, op 1 augustus 20.072 en per 1 september 20.083. Van de laatste twee cijfers zijn echter de gegevens per kem nog niet bekend. Voor de groei van de stad Tholen is de vertraging van bestemmingsplan Molenhoek (tussen Groot Verré- hof/Touwslagersdreef en de Gemaalweg) een beperking. Tijdens het wettelijk vooroverleg over het ontwerpplan heeft het waterschap bezwaar gemaakt tegen de afstand tot de zeedijk. "Dat maakt het er niet gemakkelijker op", zegt J. v.d. Mer- bel, bureauchef gemeentelijke ont wikkeling. "Er wordt aan een nieu we versie van het bestemmingsplan gewerkt en dat dringt verschrikke lijk omdat plan Buitenzorg IV veel sneller vol gebouwd wordt, dan we verwacht hadden. Er is nog wel grond in handen van makelaars en bouwbedrijven, maar de gemeente zal snel met een nieuw plan moeten komen, willen we niet nee hoeven te verkopen. Dan zou het best eens kunnen, dat we stringente eisen aan de toelating moeten gaan stellen: alleen ingezetenen van de gemeente Tholen zouden dan bouwgrond mogen kopen en economisch gebon- denen. Tot nu toe wordt iedereen in volgorde van binnenkomst behan deld", aldus Van de Merbel. De grondverwerving in Molenhoek is evenmin rond. "Gedeeltelijk is de eigendom in handen van particulie ren en voor een deel is de grond nog verpacht." Volgens de oorspronke lijke plannen zouden er 70 tot 80 huizen (vrijstaand en 2 onder 1 kap) in Molenhoek kunnen komen. Door de bezwaren van het waterschap zullen er minder woningen gebouwd worden, waardoor de kavelprijs zal stijgen. De Thoolse woningstichting Beter Wonen had per 1 augustus 254 aan vragen voor een huurwoning, waar van 254 eengezinswoningen, 167 bejaardenwoningen, 81 kleine hui zen voor 1 en 2 persoons huishou dens en 15 mensen willen in een bejaardenflat. Gesplitst per kem is de grootste belangstelling voor een huurwoning in Tholen: 180. Poortvliet 10, Scher penisse 14, St. Maartensdijk 91Sta venisse 12, St. Annaland 58, Oud- Vossemeer 34 en St. Philipsland 19. Daarnaast zijn nog 99 woningzoe kenden geregistreerd die een voor keur voor meerdere kernen kenbaar hebben gemaakt. In St. Maartensdijk wordt de wacht lijst deze maand al kleiner omdat er 26 september aan de Oostsingel 7 huurwoningen 'worden opgeleverd. Op 4 oktober volgen de tweede 7 en later die maand komen er nog 7 koopwoningen bij. Die zijn allemaal al verkocht. Aan het Rosarium en de Oranjerie in Tholen zijn 12 huurwoningen in aanbouw, die begin volgend jaar opgeleverd worden, alsmede 6 koopwoningen, waarvoor zich meerdere kandidaten aangemeld hebben. Voor 1995 staan twee bouwplannen op het programma: 2 huizen bij de Elenahof in Stavenisse en 20 bejaar denwoningen aan de Bloemenlaan als het begin van het woonzorgcen trum Sint Maartenshof. Hoofd bewonerszaken J. Droogen- dijk van Beter Wonen signaleert in twee kernen knelpunten bij de woningtoewijzing: Tholen en St. Annaland. ZIE VERDER PAG. 5 Tholenaren diep onder de indruk van situatie in Roemenië Raadsleden kritisch over rol provincie bij Stoofdijk Waterschap Tholen wil extra verkiezingen wegens de fusie Tholen heeft een Alzheimer werkgroep Hoofdingelanden weren bestuur uit begeleidingscommissie voor onderzoek naar kosten basisplan Kerk in Poortvliet is één van dertien Thoolse monumenten die zaterdag deur openzetten Nieuwkerk: Uitstekende Zeeuwse en een prachtige regiokandidaat op CDA-lijst Wielrenner Bastiaanse wint Wim Timmermanstrofee opnieuw Vossemeerder Frans Hommel pechvogel in eigen woonplaats WHS deelt eerste klap uit in derde klas ONGEDULD IS DE VIJANDIN VAN DE KRACHT Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Woensdag 21 september om half acht is er in het gemeentehuis te St. Maartensdijk wel een hoorzitting over de gedeeltelijke herziening van bestemmingsplan Buitengebied, maar niet over de bezwaarschriften tegen de zeven varkensstallen. Woensdag 21 september is alleen het weren van nieuwe intensieve veehouderijen aan de orde naar aan leiding van de spoedeisende raads vergadering, waarbij - na het ont vangen van de zeven aanvragen - een halt werd toegeroepen aan meerdere varkensstallen. De herzie ning van het bestemmingsplan moet het mogelijk maken om op basis van een ruimtelijke belangenafweging een oordeel te geven over aanvragen voor intensieve veehouderijen. Bur gemeester H.A. van der Munnik heeft de leiding van de hoorzitting. Woensdag 5 oktober wordt in Meul- vliet te Tholen de hoorzitting gehou den over de bezwaren tegen de zeven varkensstallen in de Weihoek bij Poortvliet. Die bijeenkomst, op grond van de wet milieubeheer, staat onder leiding van wethouder J. van der Jagt. De indieners van individu ele bezwaarschriften krijgen daar voor een persoonlijke uitnodiging; de grote massa ondertekenaars van de voorgedrukte bezwaarschriften worden via Tholenderwijs opgeroe pen de hoorzitting bij te wonen. Aan de tocht deden dertig personen mee; gezinnen, een clubje vriendin nen, jongens en meisjes, oud en jong en op één gezin uit Sint-Maartens dijk na, allemaal afkomstig uit Scherpenisse. De deelnemers vertrokken tussen 1 en 2 uur 's middags voor een tocht die ongeveer 21/2 uur zou duren. Door de krachtige zuidwestenwind deden de meesten er bijna een half uur langer over. Onderweg moesten vijftien vragen beantwoord worden. De meeste waren zoekvragen, maar bij een paar vragen was het vooral een kwestie van goed lezen. Alle deelnemers struikelden over de Bobeweelweg. Die bestaat namelijk niet. Wel de Bobbeweelweg bij Scherpenisse. De opdracht die daar op volgde hoefde niet uitgevoerd te worden. Zo hadden ook veel mensen moeite met de opdracht bij de Schelphoek. Aan de hand van het ANWB fiets- bordje moesten de deelnemers uitre kenen hoeveel kilometers het was van die paal naar Tholen (12 kilo meter) en 'dan terug met de veerboot naar Yerseke' (nog eens 12 en 5 naar de overkant, totaal 29 kilometer). Ook de strikvraag over de woning van de familie van der Werf aan de Krokkeweg beantwoordde iedereen fout. De vraag luidde wat er met deze woning gebeurde in de nacht van 17 op 18 februari 1987. Niets was het juiste antwoord. Iedereen dacht dat er toen brand uit was gebroken. De tocht besloeg ongeveer het halve eiland; van Scherpenisse naar Goris- hoek, de Schelphoek tot onder Tho len via de Kettingdijk en Vrouwen- dijk richting Oud-Vossemeer. Van daar naar Weihoek en via Malland naar Sint-Maartensdijk. Bij de Schelphoek en op de Kalfdamseweg kregen de deelnemers drinken, fruit èn een krabbel bij wijze van contro le op hun wedstrijdformulier. In café Zeelands Welvaren verna men de Fietsers de goede antwoor den. Twee personen bleken maar twee opdrachten fout te hebben uit gevoerd: mevrouw T. Deurloo en mevrouw A. Bolier, beiden uit Scherpenisse. Secretaris L.A.F. Hertogs van de stichting is tevreden over de opkomst. "We hadden van tevoren geen idee hoeveel mensen er mee zouden doen. Het konden er tien zijn maar ook vijftig. Dertig is een mooi gemiddelde.De meesten hebben het op hun gemak gefietst. Er was veel wind maar de deelnemers zeiden ook liever met deze wind te fietsen dan bij regen." Het bestuur over weegt echter de puzzelrit wat eerder in het zomerseizoen te houden. "Dan kunnen we misschien ook nog wat toeristen verwachten." Het zes-kop pige bestuur van de stichting is op zoek naar een nieuwe voorzitter na het vertrek van L. Hage die naar Sint-Annaland verhuisde. Bij de Schelphoek deelde M. van Dorst blikjes uit. De deelnemers puzzelen over de volgende opdracht.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1