Alle voors en tegens van Q8 tankstation komen aan de orde Verdraagzaamheid en vrijheid op scholen centraal St. Maartenshof bouwt in 2 fasen 28 en 14 huizen Zwemwater haven op loopafstand Spullen van diefstal in een container Luchtballon Morres landt op dijk in St.Philipsland Van Schetsen: handtekeningenactie is goede zaak •3.1 Verkocht bedrijf St. Maartensdijk failliet verklaard Donder dAg^8 juli ^994 50e jaargang no. 37 Advocatenkantoor Tholen gaat naar Vossemeersepoort Garagehouder Y.H. Eskes en pompbediende A. Aarnoud se kregen maandagmorgen een willig oor, toen ze b. en w. 1420 handtekeningen aanboden voor behoud van het Q8 tankstation aan de Ten Ankerweg in Tholen. "Het is een goede zaak dat, wanneer burgers het niet eens zijn met een bepaald besluit van b. en w., dat op democratische wijze laten blijken", zei loco-burgemeester P. van Schet sen. "U kunt ervan verzekerd zijn, dat alle voors en tegens aan de orde zullen komen." Onaangenaam Provincie stimuleert viering 5 mei 1995 Het provinciaal bestuur van Zeeland trekt ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding volgend jaar 175.000 gulden uit ter bevordering van de verdraagzaamheid in de samenleving. Het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland heeft een onderwijsproject ontwikkeld voor 10- tot 16-jarigen. Bovenlokaal Op straat Huis en Heem Nog geen geld voor recreatiezaal Op de plaats van het huidige Sint Maartenshof zal in twee fasen een woonzorgcomplex aan de Bloemenlaan in St. Maartensdijk worden gebouwd. In maart 1995 wordt aan de bouw van 28 huizen met de dienstruimten begonnen. Een jaar later zou de tweede fase van 14 woningen moe ten volgen met de recreatiezaal. Geen legaat Geld van provincie en gemeente Brandweer levert paling 120.000 liter koel, helder water Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. In een ijzeren bak onderaan de Molendijk in St. Annaland zijn maandag een hoop goederen aange troffen. Het gaat voornamelijk om elektrisch gereedschap en telefoon toestellen. Daarnaast werd er een computer gevonden die afkomstig bleek te zijn uit een inbraak in een werkkeet te Hansweert. Het appa raat werd daar tussen 15 en 18 februari van dit jaar ontvreemd. Van de overige spullen is de eigenaar nog niet bekend. De politie zet het onderzoek voort. Handelsonderneming Roka Tholen b.v. in St. Maartensdijk is door de Middelburgse rechtbank failliet ver klaard. Curator mr. H. van Pijkeren uit Zierikzee zegt met een ingewik kelde zaak te zijn geconfronteerd omdat Roka verkocht was aan een Brabants bedrijf. Alleen weigerde die de koopsom naar Roka-directeur^ H.G.A. Rijnberg over te hevelen, hoewel het bedrag al op een notaris kantoor was gestort. Toen de trans portakte van het onroerend goed aan de Schakelweg in St. Maartensdijk, dat privé-eigendom van Rijnberg is, op het notariskantoor zou passeren, trok de Brabantse ondernemer zich terug. Volgens de curator wil de koper de koopovereenkomst ontbin den, waarvoor bij de Middelburgse rechtbank een procedure is aange spannen, die nog maanden kan duren. Een schuldeiser uit Zeeuws-Vlaan deren werd door de gang van zaken ongeduldig en vroeg het faillisse ment aan. Hij was medefinancier van een rotanbedrijf in Indonesië, waarin ook Roka deelnam. De man wilde zijn honderdduizenden gul dens van Roka terug, maar die kon dat niet betalen. De voorraad rotan meubelen in St. Maartensdijk heeft de nieuwe eigenaar - het Brabantse bedrijf - al verkocht. "De koper heeft Roka gewoon een nare streek gele verd", concludeert de curator. "En Roka valt tussen wal en schip." De vier werknemers die Roka had, waren in een eerder stadium al ont slagen. Boogaard advocaten verhuist eind dit jaar van de Visstraat naar de Vossemeersepoort 4-6, waar in de kruidenierswinkel van de familie Schot een nieuw kantoor wordt gevestigd. Het gemeentebestuur moet de bestemming detailhandel daarvoor nog wijzigen, maar b. en w. hebben hun medewerking al toe gezegd. Mr. B. van Leeuwen is bij zonder ingenomen met de toekom stige verbetering van de huisvesting. Het huidige huurpand van mevr. mr. E.M. Hannen is te klein en mist de uitstraling van een advocatenkan toor, hoewel het wat parkeerruimte betreft, gunstig is gelegen. In de Visstraat werken nu mevr. mr. M. van der Slikke-Verwijs en twee secretaressen in deeltijd, terwijl mr. Van Leeuwen één dag per week in Tholen is. Zij krijgen aan de Vosse meersepoort veel meer ruimte. "Het pand is eigenlijk groter dan we op dit moment nodig hebben", zegt mr. Van Leeuwen, maar in Zierikzee zijn we destijds ook klein begonnen en daar zitten we nu ook vol. Ook in Tholen, waar het wat klanten betreft prima loopt, hopen we uit te groeien tot een leuk kantoor." Een luchtballon van het meubelbe drijf Morres uit Hulst is dinsdag avond gestrand in Sint-Philipsland. Het gevaarte landde op de dijk aan de Rijksweg tegenover de waterto ren. Het luchtvaartuig steeg om ongeveer half negen op van een camping op Schouwen-Duiveland. Na tien uur mag er echter niet meer gevlogen worden. Op dat tijdstip dreef de ballon boven Sint-Philips- land en moest naar beneden. In de mand zat onder anderen Omroep Zeeland-verslaggever Aad v.d. Wouden uit Zierikzee. De vlucht werd uitgevoerd in het kader van het zomer-radioprogramma van de Zeeuwse omroep. Garagehouder Eskes overhandigt de handtekeningen aan loco-burgemeester Van Schetsen; achter hen pompbediende Aarnoudse en wet houder Versluys. Die uitspraak gaven Eskes en Aar noudse weer wat moed. "Het was voor mij een redelijk zware gang naar het gemeentehuis, maar door de spontane handtekeningenactie van mijn klanten was ik het wel ver plicht", vertelde Eskes. Wethouder J. Versluys vroeg zich overigens af, of iedere onderteke naar de argumenten (stedeschoon, milieu, reconstructie kruispunt) van de gemeente om de erfpacht voor het tankstation niet te verlengen, wel kende en die ook tegen elkaar heeft afgewogen. "Het besluit van b. en w. heeft ons gezin en personeel in elk geval onaangenaam verrast", zei Eskes. "Het heeft ons zelfs in grote proble men gebracht omdat het onmogelijk wordt om ons bedrijf aan de Ten Ankerweg voort te zetten. Ook in onze klantenkring was er de nodige opschudding. Verscheidene klanten boden spontaan aan om een handte keningenactie te gaan voeren. Om echter geen wilde actie te ontkete nen en geen verdere verwarring te veroorzaken, hebben wij deze zelf in Ook leerlingen van Tholen en St. Philipsland zullen daarmee te maken krijgen. De provincie wil de fundamentele waarden van ons democratisch bestel benadrukken: vrijheid, verdraagzaamheid, kies recht en geen racisme. De bedoeling is om in oktober/november a.s. het project te testen. Dit najaar is het ook 50 jaar geleden, dat grote delen van Zeeland werden bevrijd. Begin 1995 wordt het project voor de gehele provincie uitgezet, waarbij wordt toegewerkt naar een week van de vrijheid rond 5 mei. Vervolgens loopt het door tot eind 1996. De pro vincie stelt daarbij als doel, dat de onderwijsmethodiek en de middelen voor de toekomst gewaarborgd zijn. Het ministerie van WVC steunt dit Zeeuwse initiatief. De 175.000 gulden is ten dele bestemd om al bestaande activitei ten te bekostigen, zoals het bevrij dingsfestival, het festival cultureel gekleurd en het anti-discriminatie- bureau. Er is binnen het budget in elk geval ruimte ter bekostiging van het provinciaal aandeel in het onder wijsproject en wellicht voor andere activiteiten van bovenlokale beteke nis. "De provincie Zeeland heeft op deze manier een betekenisvolle bij drage aan de inhoud van de bevrij dingsherdenking", zeggen gedepu teerde staten. In interprovinciaal verband wordt een drieluik (tentoonstelling, les brief, video) vervaardigd om de aan dacht te vestigen op de statenverkie zingen. "Uiteraard zal ook - binnen de grenzen van verantwoordelijkhe den - actief aandacht worden geschonken aan de verkiezingen door middel van publicaties in Abdijnieuws en door het actief benaderen van het onderwijs en maatschappelijke organisaties met een informatie-aanbod." Het provin ciaal bestuur is weer van plan, gezien de grote belangstelling bij de vorige statenverkiezingen, een cen trale uitslagenavond te organiseren. goede banen geleid. In onze bedrij ven aan de Ten Ankerweg en de Ohmstraat boden wij de gelegenheid mensen om door middel van hun handtekening, ons te steunen in ons streven tot behoud van ons tanksta tion. En de actie is een bijzonder succes geworden. Niet alleen klan ten hebben spontaan getekend om hun ongenoegen kenbaar te maken. Ook mensen die niet tot onze vaste klantenkring behoren, kwamen in grote getale hun handtekening plaat sen. De lijsten spreken voor zich. Uit heel ons eiland en zelfs van ver daarbuiten, hebben wij spontaan medewerking gekregen. Dit steunt ons in het vertrouwen, dat b. en w. deze actie zeer zeker serieus willen nemen. Voor de goede orde: deze handtekeningenactie moet niet gezien worden als een doorkniising van de onderhandelingen tussen onze oliemaatschappij Kuwait Nederland en de gemeente, maar als een ondersteuning daarvan. De maatschappij is hiervan in kennis gesteld en ondersteunt onze actie ook", zei Eskes. Pompbediende Aarnoudse maakte duidelijk, dat de reacties van de klanten hem nog veel meer aanspra ken dan de handtekeningen op zich. "Ik kom zelf op straat te staan wan neer het tankstation aan de Ten Ankerweg dicht moet, er is voor mij geen vut-regeling." Wethouder Versluys wierp tegen, dat de gemeente niemand op straat zet omdat het tankstation juist op een andere plaats kan komen. Ook wethouder Van Schetsen onder streepte dat. "In de laatste brief, die deze maand is verzonden, is een andere plaats vermeld." Voor Eskes bleek dat niet even dui delijk omdat hij had begrepen, dat ondernemers zelf daarvoor moeten zorgen. En de garagehouder hield de wethouder van financiën fijntjes voor, dat de jaarlijkse erfpacht aan de Ten Ankerweg 'ook leuk meege nomen is voor de gemeente.' Aarnoudse was er trots op, dat (bestuurs)leden van de inmiddels opgeheven afdeling van Huis en Heem Tholen ook spontaan hadden getekend. Huis en Heem zette zich in voor het behoud van de histori sche kernen en was in Tholen o.a. actief om de boerderij Buitenzorg in tact te laten. Met name ook gezien het door de gemeente opgevoerde aspect stedeschoon zag Aarnoudse de handtekeningen van de Huis en Heem-mensen 'als een duidelijke ondersteuning.' "Huis en Heem is toch niet de eerste de beste", aldus de pompbediende. Wethouder Van Schetsen zwakte dat wat af. Hij concludeerde, dat de betrokkenen op persoonlijke titel hadden getekend en niet namens de inmiddels opgeheven afdeling van Huis en Heem. Aarnoudse erkende dat, maar was niet minder blij met de steun. "Alleen de burgemeester wilde niet tekenen." De pompbediende verze kerde, dat de actie serieus gevoerd was. "Kinderen hebben we niet laten tekenen en dubbel tekenen was ver boden. We hebben ook nergens dwang uitgeoefend", zei Aarnoudse. Hij wees nog eens op het belang van de klanten om het tankstation aan de Ten Ankerweg te behouden. "An ders schiet er voor 6500 inwoners maar anderhalf tankstation over op een moeilijkere plaats. En door opheffing zou ook een jarenlange vertrouwensrelatie met onze klanten verloren gaan", aldus de pompbe diende. ZIE VERDER PAG. 11 "Maar het hele financiële traject hebben we nog te gaan", zegt direc teur F. Bordui van de groep Ooster- schelde van de stichting voor regio nale zorgverlening (SVRZ)."Met de provincie, >de gemeente en de woningstichting Beter Wonen zul len we nog moeten onderhandelen om de financiële hobbels te nemen." Van de nog overgebleven 40 van de oorspronkelijk 70 bewoners van Sint- Maartenshof wil het merendeel naar het verzorgingstehuis Ten Anker in Tholen en een klein deel naar de Schutse in St. Annaland. Een ander deel van de mensen zal naar een verpleeghuis gaan en de overigen (ongeveer 10 mensen) weet het op dit moment nog niet. In december a.s. verhuizen de bewo ners van Sint Maartenshof, voor zover nodig, eerst intem naar de kamers in de linker gang en de voor kant van het middenstuk. In januari 1995 worden namelijk de kamers in de rechter gang en aan de achterkant van het middenstuk gesloopt. In maart kan dan de nieuwbouw van het woonzorgcentrum beginnen: de 28 woningen kunnen in december 1995 klaar zijn. De bewoners van Sint Maartenshof verhuizen dan naar het nieuwe woonzorgcentrum of naar Ten Anker, de Schutse of andere tehuizen. In januari 1996 kan de rest van het bejaardentehuis aan de Bloemenlaan dan gesloopt wor den om de tweede fase van het woonzorgcomplex met 14 huizen te kunnen bouwen. Van die 14 wil Beter Wonen er een aantal als koop woning aanbieden. Van de totaal 42 huizen die het woonzorgcomplex gaat omvatten, zijn er 29 zogenaamde WBO-plaat- sen, waarvoor de provincie 15.000 gulden per jaar per plaats subsi dieert. Voor de overige 13 komt dat geld er niet omdat de bewoners daarvan niet zoveel zorg nodig heb ben. Die 13 zijn te vergelijken met de bewoners van de Elenahof in Sta venisse, waar ook geen WBO-gel- den naar toe gaan. Alleen het kruis werk en de bejaardenzorg verlenen daar hulp. Beide instellingen wor den ook voor het woonzorgcomplex in St. Maartensdijk ingeschakeld. Voor Stavenisse past de gemeente de eventuele tekorten in de zorgver lening bij en voor St. Maartensdijk zal dat ook gevraagd worden. Van de provincie verwacht directeur Bordui 350.000 gulden objectsubsi die, maar dat is onvoldoende om de overdekte gangen, de recreatiezaal en de dienstruimten voor dokter, pedicure, kapper e.d. zoals in de Elenahof, te kunnen bouwen. En een legaat, zoals in Stavenisse, ont breekt in St. Maartensdijk, zodat er andere gelden aangeboord zullen moeten worden. Bij sluiting van bejaardentehuizen betaalt de provincie normaal de boekwaarde aan de exploitant uit, maar in dit geval worden de gebou wen gesloopt en op dezelfde grond komt een woonzorgcomplex terug. Provincie, SVRZ, Beter Wonen en gemeente moeten het daarom nog eens worden over de boekwaarde van Sint Maartenshof, de waarde van de grond, de huidige gemeen schappelijke tuin, e.d.. Beter Wonen, die de huizen bouwt en ver huurt (en een klein deel verkoopt) is op zich niet happig op extra tuinon derhoud. "Zowel de provincie als de gemeente moeten met geld over de brug komen en dat zet het project nog onder een zekere spanning", zegt Bordui. "Er liggen kansen en mogelijkheden, maar het is nog niet rond. Maar je moet eerst een plan hebben om subsidies te kunnen los krijgen." Een ander probleem is nog de toe wijzing van woningbouwsubsidies, waarmee de rijksoverheid ook niet scheutig is. Bordui vindt het een voordeel, dat de bouw in twee fases plaatsvindt. Ook een nieuw systeem van woningcontingentering (het rijk wil dat met een afkoopsom afbou wen) zou eventueel gunstig kunnen werken, maar feit blijft, dat er voor de bouw van 28 en 14 huizen in 1995 en 1996 nog bouwsubsidies op tafel moeten komen, wil het woon zorgcomplex St. Maartensdijk ver wezenlijkt kunnen worden. ZIE VERDER PAG. 11 Vooral ouderen vinden de rolemmers veel te groot Familie Meerman al 21 jaar op camping de Muie in SL Maartensdijk Dief van 207 liter benzine gezien in St. Annaland, maar nog niet aangehouden Jonge grassprieten van nieuw sportveld in St. Annaland krijgen 210.000 liter water Vandaag begint de 30ste Bourgondische Krabbenfoor in Bergen op Zoom Meer dan 100 schepen per dag door de Bergsediepsluis van het Zoommeer naar de Oosterschelde en andersom Oud-Vossemeerder Piet Hommel loopt met twee nieuwe heupen de Nijmeegse vierdaagse Marjanne v.d. Velde tevreden op Europees kampioenschap triathlon in Hongarije; Jochem Kuzee stelt teleur Thoolse Daniëlla de Vos vierde bij nationaal damkampioenschap OGEN DIE 'S NACHTS ZIEN, ZIEN OOK BIJ DAG Dit nummer bestaat uit 16 pagina's De vrijwillige brandweer van St. Annaland is maandag palingrokerij P.M. Scherpenisse te hulp gescho ten. Het bronwater dat normaal gebruikt wordt, bleek door het war me weer onbruikbaar te zijn. Het bevatte teveel ijzer, wat door de hoge temperaturen ging oxyderen, waardoor de paling meer dood dan levend in de bakken lag. En aange zien de overschakeling van bronwa ter op leidingwater met drie kuub per uur veel te langzaam gaat, werd de brandweer ingeschakeld. Via brandkranen, waar een hogere druk op zit, gaat dat veel sneller. Met een giertanks werden de bakken eerst leeggehaald, waarna de tanks wer den schoon gespoten om ijzerresten te verwijderen. De tankwagen van de brandweer reed maandagmiddag en -avond af en aan naar de Nieuw- landseweg om de paling 120.000 liter koel, helder water te bezorgen, waarna de vissen vrolijk verder zwommen. Tholen en Sint-Philipsland zijn omringd door water. Velen zoeken er op dit ogenblik verkoeling. Recreanten maar ook inwoners van beide gemeenten. Om aan het water te komen hoeft niemand grote afstanden te overbruggen. De havens van Tholen, Stavenisse, Sint-Annaland en Sint-Philipsland liggen voor de inwoners van deze kernen op loopafstand. Waar geen havens zijn zoekt men de zeedijken en strandjes op of, wat verder weg, de Oester-en Philipsdam. Deze jongens gebruiken de haven van St.Philipsland als 'zwemparadijs'Ze springen voor de boeg van een binnenvaartschip het zoute water in. En proberen degenen die op de kade zitten nat te spetteren. Niemand heeft daar moeite mee want de watertemperatuur is zeer aange naam.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1