Wethouder J. Versluys reikt eerste rolemmers uit in smalstad 'Tijdens mijn verlof wilde ik al terug naar de jongens' Ministerie weigert lokaal Rehoboth Tholense Boys doet niet mee aan verspreiding ry 6 Van Houte breidt fors uit Vier 'nieuwe' brigadiers op politiebureau Stavenissenaar Marc van Prooi jen uit Joegoslavië: Voor het eerst leegstand in verzamelgebouw St. Maartensdijk In beroep bij Raad van State Inema Mode Donderdag 21 juli 1994 BIBLIOTfjL 50e jaargang no. 36 Morgen (vrijdag) zal wethouder J. Versluys van econo mische zaken en welzijn de eerste rolemmers thuis bezorgen bij een bewoner aan de Molendijk te Sint- Maartensdijk. Het luidt het begin van een grootscheepse distributie in. Van 7400 grijze en 7400 groene mini-con tainers op Tholen en Sint-Philipsland. En markeert het begin van een ander systeem van afvalverwerking. Zoveel mogelijk scheiden in en om het huis èn om de week een emmer naar de straat rijden voor de reinigings dienst. De eerste emmers worden op 12 september geleegd. De reformatorische basisschool Rehoboth in Stavenisse is bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de wei gering van het ministerie van onderwijs om toestemming te verlenen voor de bouw van een extra lokaal. Het gevecht draait om de prognoses voor het aantal leerlingen in de komende jaren. Nu werkt de school nog met com binatieklassen, maar als de vacatures voor leerkrachten zijn opgevuld, is er voor één groep geen lokaal meer. Behoorlijk Vacatures Laaste kans DAMES- EN HERENMODE KINDERMODE NU ALLES Botermarkt 16, Tholen De 23-jarige korporaal Marc van Prooijen kwam vrijdag, na zes maanden als blauwhelm in voormalig Joegoslavië te hebben gediend, terug in Stavenisse. Hoewel hij niet vrijwillig werd uitgezonden, kijkt hij toch met plezier terug op het halfjaar als VN-militair. "Maar ik heb niet het gevoel dat er veel vooruitgang in de Joegoslavische situatie zit." Door de weinige werkzaamheden voor zijn onderdeel, het bergen van voertuigen, bemanden hij en drie van zijn kameraden de bar. Wassen en baden Verjaardag Vliegveld Tuzla Verveling Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG SintAnnaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Van Houte in St. Maartensdijk gaat flink uitbreiden. Het bedrijf, dat zowel een woninginrichting als een aannemerstak heeft, gaat naast palingkweker Aqua Bio Systems aan de Pluimpotweg een nieuwe hal bouwen. Dit pand komt tegenover de bestaande loods, die veel te klein is geworden gezien de groeiende bevrijdigheid. Naast de nieuwe hal komt ook een woning voor bedrijfs leider Van Beers. Van Houte heeft inmiddels flink wat ruimte gehuurd om alle materialen van zowel de woninginrichting als het aannemers bedrijf te kunnen opslaan. Van het vertrokken palletbedrijf Palkin is 100 m2 overgenomen in het bedrijfsverzamelgebouw en van Budelpack is al 450 m2 aan de Pluimpotweg in gebruik. Verder huurt Van Houte de volledige hal van Van Overveld mechanisatie aan de Nijverheidsweg, waar de machi nes stil staan. Het buitenterrein bij Van Overveld is in gebruik bij zil- verenuienbedrijf Gerard Polderman. Voor het eerst sinds de opening van het bedrijfsverzamelgebouw te St. Maartensdijk in 1984 ontstaat er leegstand. Oorzaak is de nieuw bouw van Budelpack in Poortvliet, dat aan de Paasdijkdwarsweg in een recordtijd een tweede hal uit de grond stampt. Aannemer BAM levert het karwei 30 juli op en Budelpack heeft de machine-opslag in St. Maartensdijk dan niet meer nodig. Het Poortvlietse verpak kingsbedrijf huurde in 1986 de eer ste hal in het bedrijfsverzamelge bouw te St. Maartensdijk en geleide lijk aan groeide dat uit tot zo'n 700 m2. Dat is per 31 augustus opge zegd. Wethouder J. Versluys hoopt, dat exploitant O.C.S. b.v. (een 100% dochteronderneming van bouwbe drijf Uytdewilligen uit Nieuw-Vos- semeer) er - met bemiddeling van de gemeente Tholen - in slaagt om de vrijkomende ruimten weer te verhu ren. De hal van de inmiddels ver trokken pallet- en kistenfabriek annex houtzagerij Palkin b.v., die zich in 1988 in St. Maartensdijk ves tigde, is inmiddels verhuurd aan buurman M.J. van Houte. De drie bedrijfsverzamelgebouwen in St. Maartensdijk beslaan samen een oppervlakte van bijna 10.000 m2. De laatste hallen van totaal 3300 m2 huurruimte werden 6 oktober 1988 door de toenmalige minister drs. J. de Koning geopend. Filosofie van het gemeentebestuur was, dat jonge bedrijven in maximaal 10 jaar vol doende reserves hadden opgebouwd om voor eigen rekening nieuwe huisvesting te regelen. Rijk en pro vincie staken samen ruim 1 miljoen gulden subsidie in de bedrijfsverza melgebouwen te St. Maartensdijk, waardoor de huur laag kon blijven. De Thoolse politie heeft er vier bri gadiers bij. Daarmee is de onderbe zetting van leidinggevend personeel opgelost die ontstond door het ver trek van opperwachtmeesters (nu brigadiers) na de landelijke reorga nisatie van de politie. Tot voor kort stond brigadier E.C. Waasdorp er alleen voor met adjudant M. Verker- ke, die regelmatig als chef van dienst optreedt bij het districtsbu reau in Goes. De brigadiers zijn alle maal oude bekenden van het Thool se korps. Twee dames, mevr. C. van de Broek uit Tholen en mevr. L. de Jong uit Steenbergen promoveerden binnen de eenheid. Daarmee is het overschot bij de lagere rangen ook weggewerkt. De Sint-Philipslander C. Reitsma, die na de herstructure ring naar de recherche in Middel burg verdween, is weer terug. Ook oud-Scherpenissenaar M.W. Dane, afkomstig van de gemeentepolitie Goes, gaat in Tholen aan het werk. Dat betekent dat de totale bezetting van het bureau nu op 21 mensen komt. Dat zijn er twee meer dan officieel mag. Daarom zullen er vaker mensen worden uitgeleend aan de korpsen in Middelburg en Goes. Kuilfolie. De eerste inzamelronde van kuilfolie en zakgoed is een suc ces geworden. In totaal werd er bij na 40 ton aangeleverd, waarvan tweederde kuilfolie. Inmiddels is al het materiaal aangeleverd bij de her- verwerker Wavin Re-use in Hel mond. In de week van 5 december volgt de tweede inzameling. Per vrachtwagen komen 600 grijze rolemmers aan op de gemeentewerkplaats in Scherpenisse. Jan Schrier helpt bij het uitladen. Versluys zal behalve de emmers van respectievelijk 240 en 140 liter ook een folder overhandigen waarin uit gelegd staat hoe de mini-containers gebruikt moeten worden. De em mers blijven eigendom van de ge meente. Op elke emmer komt een nummer dat gekoppeld wordt aan het huisnummer en opgeslagen wordt in het computerbestand van de gemeente. Bij verhuizing dienen de bakken dan ook in het huis ach tergelaten te worden. De bezorging van de rolemmers is in handen gesteld van de voetbalver enigingen. Smerdiek bijt de spits af. De club had al eerder met het ver spreiden willen beginnen maar omdat de folder nog niet klaar was, moest er gewacht worden. Pas woensdagmorgen kreeg de gemeen te bericht van de drukkerij dat de folders op tijd van de persen rollen. De aanvoer van de emmers uit Italië verloopt voorspoedig. Per vrachtwa gen worden 600 grijze emmers aan gevoerd die met een heftruck uitge laden worden in stapels van tien stuks. Op de vrachtbrief worden ze in het Italiaans als bidoni omschre ven. Niet alle emmers kunnen op de gemeentewerkplaats in Scherpenis se opgeslagen worden. Leverancier WVC uit Wouw is dan ook uitgewe ken naar het terrein van Meyer aan de Veerdijkseweg in Scherpenisse. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er nu voldoende emmers aangevoerd om met de ver spreiding te kunnen beginnen. ZIE VERDER PAG 9 Al in 1992 vroeg de gemeente voor lingen. Er werden 35 nieuwe kinde de school een uitbreiding aan met één lokaal. Die aanvraag werd door het ministerie afgewezen omdat de prognoses in de laatste vijf jaar een lichte daling van het vruchtbaar heidscijfer lieten zien. De Reho- bothschool wijt dat echter aan een daling van het gemeentelijke cijfer. Bij de eigen achterban zou er juist een lichte stijging te zien zijn. "We hebben aan het ministerie gevraagd rekening te houden met deze werke lijkheid en niet met een prognose. Feit is dat bij onze achterban het vruchtbaarheidscijfer al jaren stijgt", legt directeur W. van den Dikken- berg uit. Ook mr. L. Vogelaar, de advocaat van de school, wees de voorzitter van de Raad van State daarop. Volgens Vogelaar is de situatie van Stavenisse van toepassing op vrij wel alle reformatorische scholen. "De daling die wel in de gemeente lijke basisgeneratie optrad en daar om ook in het aantal leerlingen na 1999, zal zich naar alle waarschijn lijkheid niet voordoen op de Reho- bothschool. Er is geen flinke stijging van belangstelling nodig. Het is vol doende dat het aantal van acht groe pen dat er nu is ook gehandhaafd blijft. Per 1 oktober 1992 en 1993 waren er acht formatieplaatsen. Twee jaar lang zit de school dus al met een tekort van één lokaal", zegt de advocaat in zijn pleitnota. Na de eerste prognose zond de school nog een tweede met aanvul lende gegevens. Die was, volgens de letter van de wet, te laat ingediend. Daarom en wegens het feit dat ze niet op diskette werd aangeleverd, nam het ministerie die niet meer mee in de beslissing. Mr. Vogelaar gaf toe dat dit formeel weliswaar juist was, maar dat het niet in over eenstemming was met het beginsel van behoorlijk bestuur om de schoolleiding geen overschrijding van de termijn toe te staan. De Rehobothschool telt met ingang van het nieuwe schooljaar 233 leer- ren aangemeld. "Als we geen inschrijvingsstop hadden ingesteld per 1 januari waren dat er nog meer geweest", licht Van den Dikkenberg toe. De laatste jaren heeft de school te kampen gehad met een gebrek aan leerkrachten. Op het dieptepunt waren er drie te weinig. Nu is er nog 1,5 formatieplaats beschikbaar. Als die opgevuld wordt, is er voor één groep geen lokaal beschikbaar. Op dit moment volgt een gedeelte van groep zeven (28 leerlingen) les bij groep acht en een andere deel bij groep zes. Volgens Vogelaar zal de belangstelling in de komende jaren niet dalen, maar eerder stijgen. Hij vindt dan ook dat het ministerie de aanvullende gegevens best mee had kunnen nemen in de beslissing. Het Kroonberoep is de laatste moge lijkheid, tot 1997, om een extra lokaal te krijgen. Als de Raad van State het ministerie in het gelijk stelt, rest er nog maar één ding. "Dan moeten we gaan zoeken naar een tij delijke ruimte en dat is bepaald niet gemakkelijk", zegt Van den Dikken berg. "Dat moet volgens de richtlij nen in een straal van twee kilometer van het schoolgebouw zijn. De meest voor de hand liggende plek is dan een leeg lokaal in de openbare basisschool De Schalm. Maar ik denk dat geen van beide partijen daar gelukkig mee zou zijn. Je zit per slot van rekening liever op je eigen stek, dan dat je pottekijkers rond je hebt." Volgens de directeur komt de gemeenschapsruimte van de school niet in aanmerking om permanent les te geven. "Dat zou betekenen dat je alle andere activi teiten die daar gebeuren, zoals han denarbeid, zou moeten schrappen. Dat kan niet." Ook de lerarenkamer is volgens het schoolhoofd te klein. Er kunnen maar elf leerlingen in. De gemeente steunt de Rehoboth school in haar aanvraag. De uit spraak van de Raad van State volgt pas over enkele maanden. "Ik durf niets te zeggen over de afloop. Ik weet niet hoe we er nu voorstaan",- zegt Van den Dikkenberg. Zilt in muren en mijt in balken aangepakt bij restauratie r.k. kerk Oud-Vossemeer Boomweide bij Scherpenisse is definitief van de baan Roozemond over een oude boerderij in 't Uuterst Nieuwland Raadsleden uit de beheerscommissies van Thoolse dorpshuizen Plan voor speeltuin Oud-Vossemeer moet soberder worden Twee zelfstandige Thoolse veilingen hebben wind mee dankzij hoge aardappelprijzen Zomer op zilveren camping Stavenisse aan de Scheldseweg SPS kiest voor afdelingsvoetbal in Zeeland in plaats van Brabant Leden schietvereniging Prinses Beatrix bouwen overdekte baan in Stavenisse DE TAKKEN MET DE ZWAARSTE VRUCHTEN BUIGEN ZICH HET DIEPST Dit nummer bestaat uit 16 pagina's Advertentie I.M. Van Prooijen is beroepsmilitair en werkzaam bij de vijftiende afdeling Palua (pantser luchtdoelartillerie) in 't Harde. Hij is daar voor vijf jaar technisch specialist en berijdt een kolossaal bergingsvoertuig. Eind september kreeg de Stavenissenaar een fax met de mededeling dat hij naar Joegoslavië moest vertrekken. "Dat vond ik wel erg kort", vertelt Van Prooijen. "Donderdag kreeg ik het bericht en de maandag erop moest ik al naar de opleiding. Je weet natuurlijk dat zoiets mogelijk is, maar dit was wel erg snel." Van Prooijen werd ingedeeld bij de luchtmobiele brigade voor logistie ke ondersteuning. In eerste instantie was het de bedoeling dat hij het was- en badonderhoud zou gaan doen, maar de korporaal wilde liever iets in zijn eigen vakgebied. Hij leerde bouwtechniek en volgde de chauffeursopleiding aan de streek school West-Brabant in Bergen op Zoom. Uiteindelijk kwam hij dan toch op zijn eigen takelbergingswa- gen terecht. "Ik was natuurlijk liever thuisgeble ven, maar uiteindelijk is het toch nog goed terecht gekomen. We ver trokken op 22 februari - later dan gepland omdat de verkenningen nog niet klaar waren - eerst naar Split aan de Adriatische zee. Van daaruit gingen we naar een hotel in Brela waar we op nadere orders moesten wachten", vertelt Van Prooijen. "Sommigen gingen al eerder naar Lukavac, maar wij zaten vier en een halve week in dat hotel. Dat was wel gemakkelijk, want je kon gaan en staan waar je wilde, maar het duurde te lang. De onzekerheid is zo groot. Je bent snel aan je opleiding begon nen. Het vertrek was al een keer uit gesteld en als je dan nog eens een paar weken moet wachten, wil je het liefst maar zo snel mogelijk op weg. Uiteindelijk was het dan zover en vertrokken de Stavenissenaar en zijn 'buddy' (kameraad) met de 'charlie- compagnie' infanteristen naar Viso- ko. Dat was op 25 maart. Tien dagen eerder vierde Van Prooijen zijn 23ste verjaardag met zijn kamera den. De reis verliep goed, maar voerde over 'geitepaden'. "De route was verschrikkelijk. De wegen waren smal en slecht", legt de kor poraal uit. "We reden in onze ber gingswagen die 2,55 meter breed en 9,35 meter lang is. Soms moesten we de spiegels inklappen en altijd keken zowel chauffeur als bijrijder uit het raam of alles goed ging. Bij een haakse bocht kostte het wel een paar keer steken om de wagen erdoor te krijgen. Dat was op zo'n moment best even zweten." Een week eerder was een ander konvooi ook over deze weg gereden en een zelfde bergingsvoertuig gleed toen vier meter van de helling af. De wagen bleef hangen op de steunpo- ten aan de achterkant en werd zwaar beschadigd, maar de inzittenden ble ven ongedeerd. "Het is natuurlijk naar als dat gebeurt, zeker met Nederlandse jongens, maar het is nog erger als je de betrokkenen kent." Van Visoko ging het verder naar Lukavac waar de colonne 's zondags aankwam. Het was de bedoeling dat de groep hier drie weken zou blijven om vervolgens naar Zepa te gaan, maar diezelfde avond werden de orders gewijzigd en kregen de blauwhelmen te horen dat ze naar het vliegveld van Tuzla gingen. Daar hadden de VN-soldaten het goed naar hun zin. "Er waren gebou wen en bedden en de werkplek voor ons herstelpeloton was een hangar", vertelt Van Prooijen. "Rondom het vliegveld werden observatieposten aangelegd. Vanuit Servische stellin gen werd het vliegveld beschoten als er een vliegtuig was geland en weer opgestegen. Daar kon je de klok op gelijk stellen. Ze wilden niet dat de landingsbaan werd gebruikt. Maar ze beschoten ons ook om te jennen. Dan begonnen ze met een inslag op vier kilometer, daarna op drie en een half en zo steeds dichter bij tot we bunkeralarm kregen. Als we dan in de bunkers zaten, hielden ze vaak op." Op 14 april was het wel raak. Toen schoten de Serviërs elf mortiergranaten af. Zeven hiervan kwamen op het kamp terecht, maar de meesten richtten niet veel schade aan. Eén raakte echter een gebouw waarop een observatiepost stond. Op een foto die Van Prooijen maak te na de inslag is te zien dat de gra naat precies tussen de post en een gepantserde wagen met schuilende soldaten insloeg. "Ze hadden het geluk van de wind. Een beetje meer naar de ene of andere kant en er waren ongelukken gebeurd." Een grote vijand van de blauwhel men was de verveling. De voertui gen op het vliegveld stonden meest al stil zodat er weinig te bergen viel. Na wat opbouwwerk, was er voor Van Prooijen en de andere bergers dan ook weinig te doen. Ze besloten 'bardienst' aan te vragen. "We vroe gen of we de bar mochten beman nen. Dat werd meestal gedaan door jongens die net van een observatie post kwamen. Maar als je acht uur op de uitkijk hebt. gestaan, wil je je eigenlijk wel wassen en wat uitrus ten", legt de Stavenissenaar uit. "Dus ze waren blij dat wij deze dienst overnamen. Toen hebben we de 'bar' ook wat opgeknapt. Pagina 3: Drie minuten bellen per maand is maar erg weinig VN-militair Marc van Prooijen terug uit Joegoslavië in de vertrouwde Voorstraat te Stavenisse, waar het zaterdag braderie was.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1