Vertrouwenscrisis in waterschap na uitzonderlijke kostenstijging Fusierapport TSG is bijna afgerond Radicaal ruimen UIT 50% SGP St. Philipsland verwijt Tholen lage plaats kandidaten Geluidsarme straatsteen vierde plaats Hulpactie voor Bosnië ENGELSMAN èr^n PRIEL Groep Hoek houdt voorkeursactie Walpot en Geluk Mogelijk onafhankelijk onderzoek naar reden problemen St.Philipsland houdt eigen telefoonnummer Donderdag 30 juni 1994 50e jaargang no. 33 Het waterschap Tholen zit met een vertrouwenscrisis. De financiële commissie en het dagelijks bestuur beraden zich binnenkort over het instellen van een gedegen onder zoek door onafhankelijke deskundigen naar de enorme kostenstijgingen bij het basisplan watervoorziening. Het onderzoek moet zich niet alleen op de financiële kanten, maar ook op de technische en beleidsmatige onderdelen richten. Verdubbeling Veel te krap Uit de rails Nevenvestiging in St. Maartensdijk De fusie tussen de Thoolse scholengemeenschap in Sint- Maartensdijk, de Edward Jenner mavo in Hoogerheide en de scholengemeenschap de Lage Meren in Bergen op Zoom moet op 1 augustus 1995 een feit zijn. ZhooUe vióhandel <5- <Sckot jg[ &Z«. B.v. ANSJOVIS IEDERE DAG VERS VERSE MOSSELEN Deze week .dames- en herenkleding/hoeden. Voorstraat 15, St.-Annaland, tel. 01665-2490 woensdagmiddag gesloten Van den Brekel VERKOOP vamlrnV/iikl Vijf St. Philipslandse SGP'ers zijn een voorkeursactie begonnen voor wethouder L. Walpot en fractievoorzitter H. Geluk. In scherpe bewoordingen wordt de 'onzorgvul dige en ondoordachte' handelswijze van de Thoolse SGP- afdelingen bekritiseerd. Volgens de St. Philipslandse SGP'ers heeft de vertrouwenscommissie bij de kandi daatstelling 'gefaald.' Er zou 'onmenselijk' gehandeld zijn. Mensen die zich met hart en ziel voor de bevolking hebben ingezet, worden 'achteloos ter zijde geschoven.' Vol sarcasme spreekt de St. Philipslandse SGP over de 'Tholerantie.' Tholerantie Eenzaam hoog niveau Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Straatstenen met een open beton- laagje en fijn grint dempen het geluid van autobanden op de weg. Tot die conclusie kwam MTS-er William Bolier uit Sint-Maartens dijk die samen met twee medestu denten drie soorten geluidsarme bestrating testte. Ze presenteerden hun bevindingen in het Evoluon in Eindhoven tijdens de eindronde van een wedstrijd waar 10 scholen uit Zuid-Nederland aan deelnamen. William, Mischa Boeij- en en Tjepke Klis van het Spectrum college in Breda vielen met een vier de plaats net buiten de prijzen. De eerste prijs ging naar de Antho- nie Keldermans MTS uit Bergen op Zoom die de kleppen in een motor verving door een draaiende schijf. De straatsteen die de studenten weg en waterbouw ontwierpen, reduceert het geluid bij een snelheid van 50 kilometer met 3 decibel (dba). Ver gelijkbaar met de vermindering in geluid op een weg die uit zeer open asfalt beton bestaat, bij een snelheid van 80 kilometer per uur. Voor de vondst van Bolier bestaat belangstelling uit het bedrijfsleven. Volgens docent A. Heijmans uit Tholen hebben verschillende bedrij ven de onderzoeksresultaten opge vraagd. "Betonfabriek Bleiko in Walsoorden wil eventueel tot pro ductie overgaan." Op de Mallandseweg werden dit voorjaar de steensoorten uitgepro beerd. De studenten haalden niet de eerste prijs, maar slaagden wel voor hun diploma weg-en waterbouw. In Poortvliet en Sint-Maartensdijk is begin deze weck huis-aan-huis een oproep verspreid door de stichting Hulp aan Bosnic-Herzcgowina uit Rotterdam om goederen in te zame len vcxir Bosnië. De stichting vraagt om levensmiddelen, kleding, schoeisel en speelgoed. Er is ook een acceptgiro bijgcvwgd voor gif ten om de transportkosten te dekken. In de brief vraagt de stichting de spullen vandaag (donderdag) buiten te zetten. Tussen 17.00 uur en 19.00 uur worden ze opgehaald door medewerkers van de stichting en de Bosnicrs die in Poortvliet en Sint- Maartensdijk wonen. Ondanks de grimmige stemming in de waterschapsvergadering kan dijkgraaf Hage tijdens de schorsing nog even lachen. Links secretaris De Korte en bestuurslid Elenbaas, rechts bestuurslid Gaakeer en hoofd technische dienst Dees. Indiener van het voorstel was A.A. van Nicuwcnhuijzcn uit Anna Jaco- bapoldcr, die in een lang betoog, de vloer aanveegde met het dagelijks bestuur. Volgens hem had het d.b. gelaaid door de algemene vergade ring zo laat over de verbijsterende kostcnoverschrijding in te lichten. Het voorstel Van Nieuwenhuijzen werd met 12 tegen 10 stemmen aan genomen. Voor stemden alle 4 hoofdingelanden ongebouwd, even eens alle 4 afgevaardigden ge bouwd, pachter A.L. Aarnoudse, alsmede de ingezetenen J.M. Aar noudse, drs. A.G.M. Sauteren mevr. E.J.A. van Nieuwenhuijzen-van Iwaarden. Tegen stemden de 5 dage lijks bestuursleden, de 2 hoofdinge landen bedrijfsgebouwd, alsmede de ingezetenen C. van 't Hof, M. Dijke en A.F. van Nieuwenhuijzen-Nele- mans. De ingezetenen H. Venekamp en J. Versluys, alsmede pachter J.L.C. Mol waren woensdagavond verhinderd. De kosten van het basisplan zullen naar verwachting verdubbelen van oorspronkelijk 25 gulden per ha. tot 50 gulden per ha. wanneer de stu wen e.d. op Tholen, zoals eerder op St. Philipsland is gebeurd, geauto matiseerd worden. Overigens is die kostenverdeling op basis van de nieuwe waterschapswet gewijzigd. In plaats van alleen grondeigenaren, betaalt iedereen eraan mee: ook ingezetenen, huiseigenaren en pach ters. Het aandeel van de landbou wers wordt dus kleiner omdat het basisplan wordt gezien als een alge mene voorziening voor peilbeheer- sing in de sloten en watergangen op Tholen en St. Philipsland. De fikse kritiek van diverse hoofd ingelanden richtte zich echter op de zeer forse kostenoverschrijding. C. van 't Hof (ingezetenen) uit St. Phi lipsland bekritiseerde het feit, dat de 25 gulden per ha in 1989 een jaar later met bijna 40% werd verhoogd tot 35 gulden per ha. "En nu krijgen we weer zeer forse overschrijdingen tot 45 of 50 gulden per ha. Waar zijn we mee bezig? Waarom heeft het bestuur niet diepgaand nagedacht na verwezenlijking van het eerste basisplan op St. Philips land. De basisbegroting vertoonde ernstige gebreken. En de 35 gulden van 1990 was een uiterste limiet, een vast gegeven, maar in vijf jaar tijd zal er sprake zijn van een ver dubbeling!" Van 't Hof meende, dat de begroting veel te krap is gemaakt om mensen over de zoet water drempel te halen. "De inwoners moesten over de streep getrokken worden; het basis plan moest doorgedrukt worden: nu of nooit was het. Maar wij krijgen nu de rekening gepresenteerd en wat is dan het voordeel voorde ingezete nen? Weegt het nut op tegen het offer? De lage rente is nog een groot geluk, anders was het wel 60 tot 65 gulden per ha." Van 't Hof vroeg zich af, wie de enorme financiële tegenvaller gaat betalen. "De gewone mensen in de straat? Het is eigenlijk onverteer baar voor de achterban. Hoe kan ik dit nu verdedigen, want hoe houden we dit in de hand? Kunnen we nog vertrouwen in het bestuur stellen? Waarom komen de cijfers nu pas? Die informatie had veel vroeger gegeven moeten worden. Dat neem ik het bestuur kwalijk!" Maar de St. Philipslandse hoofdin- gelande realiseerde zich, met de rug tegen de muur te staan. "De trein is niet te stoppen, al is de kostenstij ging een zeer zorgelijke zaak. Want waar is de grens? Maar als we stoppen met de verdere uitvoering van het basisplan op Tho len, wat zijn dan de kosten. Wordt de al verleende subsidie dan terug gevorderd?" "Die kans bestaat helaas", antwoord de dijkgraaf I.C. Hage. "En als de subsidie teruggevorderd wordt, komen we op 42 gulden per ha voor een half plan, terwijl een voltooid plan op Tholen 45 gulden kost. Om de kosten in de hand te houden, moet je zeer snel werken. Dan beperk je de onzekerheid. In St. Phi lipsland zijn we met het basisplan begonnen en dat is binnen de begro ting gebeurd. Maar plan Noord Tho len liep uit de rails en dat is nog niet afgerond. Er zitten nog aannames in. West is eveneens nog niet afgewerkt, maar hoe onnauwkeurig de ramingen zijn, weten we niet. En van Zuid is het bestek pas gereed." ZIE VERDER PAG 11 De medezeggenschapsraad en de ouderraad van de drie scholen zullen na de vakantie een fusierapport bespreken waar op dit ogenblik de laatste hand aan wordt gelegd. Voor oktober moet de aanvraag voor de fusie bij het ministerie van onder wijs ingediend zijn. In het rapport zai ook aangegeven worden hoe de leerlingen van de drie scholen door kunnen stromen naar de regionale scholengemeenschap 't Rijks in Ber gen op Zoom die zelf niet aan de fusie mee wil doen. De TSG wordt in de nieuwe opzet een nevenvestiging met de gemeen teraad van Bergen op Zoom als bestuur. Verschillende werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van de scholen hebben zich over een aantal zaken gebogen die bij de fusie een rol spelen. Zoals personeelsbe leid en financiën. In de stuurgroep hebben namens de TSG directeur A. Meloen en adjunct mevr. J. Provoost zitting. Op be stuurlijk niveau zijn wethouder J. Versluys en mevr. M.K. van Gorsel- de Oude betrokken bij de plannen. Als de scholen tot een fusie beslui ten dan betekent dat onder meer dat er acht vakrichtingen komen. Behal ve voor de afdelingen mechanische techniek, bouwtechniek, motorvoer tuigentechniek en verzorging van de TSG kunnen leerlingen na het twee de jaar dan ook kiezen voor schilde ren, electrotechniek, installatietech niek en administratie die de Lage Meren in haar pakket heeft. Zowel de TSG als de Lage Meren beschik ken over een motorvoertuigenafde ling. Of die beide blijven bestaan is nog niet bekend. Daarnaast krijgt de TSG als het ware weer een mavo, hetzij op afstand, namelijk in Hoo gerheide. Leerlingen kunnen door het samengaan in de toekomst een zogenaamd gemengd geprofileerd mavo/vbo-diploma halen (met vier mavo en twee vbo-examenvakken). Deze maand slaagden 68 leerlingen van de TSG voor het diploma. Voor het nieuwe schooljaar hebben zich op dit ogenblik 55 leerlingen aange- Eendrachtsweg 15 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540 ZEEUWSE PALING per kg. v.a15,00 HOLLANDSE NIEUWE maatjes haring per stuk2,25 5 voor10,00 vanaf vrijdag 8 juli iedere dag nieuwe aanvoer Advertentie IM meld, ongeveer evenveel als vorig jaar. De opheffingsnorm voor de school is 240 leerlingen. Nu zijn er binnen de gemeente Tho len zes netnummers voor de tele foon in gebruik, en dat blijven er na oktober 1995 twee. Het gemeente bestuur heeft zich er node bij neer- geleg dat Sint-Philipsland een afwij kend netnummer houdt. Vertegen woordigers van PTT Telecom heb ben maandag in een gesprek met de burgemeester de onmogelijkheid van een uniform netnummer uit de doeken gedaan. Het betekent dat de telefoonabonnees op Tholen vanaf oktober volgend jaar 0166 als net nummer krijgen en die op Sint-Phi lipsland 0167. Voorde gesprekskos ten maakt het echter géén verschil: beide netnummers horen tot hetzelf de basistariefgebied. Het afwijkende nummer heeft ermee te maken, dat de telefoonkabel naar Sint-Philipsland destijds vanuit Steenbergen is aangelegd. Alleen een nieuwe kabel vanuit Tholen zou het probleem kunnen oplossen. "Maar dat kost miljoenen, hebben de PTTers ons uitgelegd", zegt gemeentevoorlichter F.A.P.M. Bakx. "Bovendien zou de oude kabel, op grond van de milieuwetge ving, opgegraven moeten worden." De burgemeester heeft in het gesprek nog gevraagd of er moge lijkheden zijn via de straalverbin ding, waarvoor in Tholen een zend mast staat. Maar die wil PTT reser veren voor noodgevallen, ook al omdat zo'n verbinding storingsge- voelig is. In de gemeenteraad vroeg P. van Belzen (RPF/GPV) maandag naar de kwestie met de netnummers. De burgemeester zei slechts dat er 's morgens een 'indringend gesprek' was geweest met twee PTTers. En het raadslid vroeg niet verder. SGP in Tweede Kamer tegen samenvoeging Sint-Philipsland en Tholen Echtpaar Oudesluijs- Hoogerhuis in Tholen zestig jaar getrouwd Vertrekkende bestuursleden Beter Wonen krijgen zilveren penning Gemeenteraad Sint- Philipsland en Thoolse wethouder Van Schetsen vallen over elkaar heen Kantorencomplex in Oesterschelp kent grote verscheidenheid aan gebruikers TSG verliest zelfstandigheid, maar aanbod vakken wordt groter Roefeldag: Fietsbanden kapot prikken is bijna nog leuker Actiegroep Tholenseweg veilig biedt gemeente Halsteren 650 handtekeningen aan Marjanne van de Velde en Jochem Kuzee grijpen nationale triatlontitel Vossemeerders vermaken zich bij voetbalwedstrijd tussen Nederland en Saudi-Arabië in Amerika GELUKKIG HU DIE OPEN STAAT VOOR KUNST; WIE DAARMEE LEEFT LEEFT DUBBEL Dit nummer bestaat uit 24 pagina's IM advertentie KORTINGEN TOT Korte meestraat 35, Bergen op Zoom De sluimerende onvrede in St. Phi lipsland over de SGP-kandidaten- lijst voor de raadsverkiezingen op 9 november is daarmee tot uitbarsting gekomen. Fractievoorzitter Geluk had eerder al gedreigd om zijn kan didatuur in te trekken, nadat de voor hem zeer teleurstellende twaalfde plaats bekend was geworden. Partij bestuurders wisten hem echter nog om te praten. Dat het ongenoegen niet is weggenomen, blijkt uit de actie van de 22-jarige Peter Hoek, samen met zijn partijgenoten J. van Kolthoorn, L. Eerland, J. Verwijs en C. v.d. Reest. De SGP rekent na de herindeling van Tholen en St. Philipsland in de nieuwe gemeenteraad op 6 zetels, waarvoor alle 5 huidige Thoolse en de 3 St. Philipslandse raadsleden beschikbaar waren. Minimaal 2 zou den er dus moeten afvallen en dat werden de St. Philipslanders C. van 't Hof (met zijn 7de plaats overigens eerste reserve) en H. Geluk(12de). Het SGP-bestuur had alleen de garantie gegeven, dat St. Philipsland een kandidaat bij de eerste vijf zou krijgen en dat werd wethouder Wal pot net met zijn 5de plaats. Volgens Peter Hoek en zijn medestanders is Walpot evenals Geluk 'slachtoffer geworden van de Tholerantie.' "Deze charismatische dorpspoliticus is in één Thoolse kern zo laag op de lijst geplaatst, dat hij slechts een onverdiende vijfde plaats kon berei ken. Bij ons is het gevoel ontstaan, dat persoonlijke belangen van enke le zittende Thoolse raadsleden een grote rol hebben gespeeld. Wij wei geren in dit geval in een 'samenloop van omstandigheden' te geloven. De vertrouwenscommissie had dit moe ten corrigeren. Dat zou een eerlijker beeld hebben opgeleverd", aldus de groep Hoek. Maar de voorkeursactie is met name bedoeld voor Geluk, die er met zijn 12de en onverkiesbare plaats nog slechter van af is gekomen dan Wal pot. Volgens de groep Hoek is het opvallend dat, alleen met uitzonde ring van Geluk, 7 van de 8 zittende raadsleden een min of meer verkies bare plaats hebben gekregen. "De fractievoorzitter, die tot tevreden heid van iedereen in de gemeente raad van St. Philipsland functio neert, is naar een onverkiesbare, 12de plaats verwezen. Wie regelma tig de krant leest of de raadsvergade ringen bezoekt, kan weten op welke uitstekende wijze de St. Philipsland se SGP-fractie principieel en prak tisch inhoud geeft aan het gemeente beleid. Vele mensen die niet tot de partij behoren, geven om die reden op plaatselijk niveau toch hun stem aan de SGP. Niet in de laatste plaats is dit een vrucht van het werk van Geluk. Hij vertolkt al jarenlang op aansprekende en gedegen wijze het SGP-geluid in de raad. Zijn bijdra gen kenmerken zich door een voor de St. Philipslandse raad eenzaam hoog niveau. In het debat weet hij zijn mannetje te staan en laat hij col lega-raadsleden doorgaans ver ach ter zich. Iedereen op St. Philipsland weet, dat Geluk ook altijd een luiste rend oor heeft voor alle lokale belangen", aldus de groep Hoek. ZIE VERDER PAG 9 Raadslid Geluk (rechts) kan weer lachen na de steunactie van SGP'ers in St. Philipsland. Links de raadsleden mevr. Verstrate en Van 't Hof en inmiddels oud-burgemeester Vogel. J I

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1