3 Plan voor centrum met 42 woningen Hulpactie van Thoolse Bosniërs voor landgenoten in oorlogsgebied IMKIIMSJ (randen^kel) Radicaal ruimen l\J 'Wij stonden graag aan jullie Zaterdag informatiestands in St. Maartensdijk Laatste playback show in Sint Maartenshof Herindeling vanmiddag in parlement ENGELSMAN èr^n PRIEL Gemeentehuis moet groter Acrobat op braderie in St.Philipsland Op plaats van Sint Maartenshof bij: o Donderdag 23 juni 1994 50e jaargang no. 32 De stichting Beter Wonen wil op de plaats van het bejaar dentehuis Sint Maartenshof een woonzorgcentrum bou wen met 42 woningen. Het liefst wil de woningcorpora tie de eerste spade al in januari 1995 de grond in steken terwijl het tehuis in Sint-Maartensdijk officieel pas 31 december van dat jaar sluit. Meel en soep, bedden en bonen, bakolie en blikken groente, koekjes en dekens, prothesen en pindakaas, kle ding, zeep, tandpasta, rijst en rolstoelen. De nood in het door oorlog getroffen Bosnië-Herzegowina blijft hoog. Er is gebrek aan alles. Lopend vuurtje KORTINGEN TOT 50°/o BIJ VAN DEN BREKEL. Alle partijen Kazerne Op de stoep kdames- en herenkleding/hoeden^ zie adv. elders in deze krant Hypotheekrente UITVERKOOP MODEHUIS BB mm De Tweede Kamer behandelt van middag het wetsvoorstel over de samenvoeging van de gemeenten Sint-Philipsland en Tholen per 1 januari 1995. Tegelijkertijd komen ook de herindelingsvoorstellen aan de orde voor Kortgene en Wissen- kerke, en voor Aardenburg en Sluis. Als de Kamer ermee instemt, zal vervolgens de Eerste Kamer ze nog moeten goedkeuren. Het voorstel staat voor 12.45 uur op de agenda. De debatten zijn op de radio rechtstreeks te volgen (voor kabelabonnees): via de Tweede Kamerlijn op de FM (87,6 MHz). Binnen nu en enkele jaren zal het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk uitgebreid moeten worden. Tot zolang zal een tijdelijke voorziening worden getroffen om de Sint-Phi- lipslandse ambtenaren na de herin deling in de smalstad onder te kun nen brengen. Hiervoor is 25.000 gulden nodig, waarom de gemeente raad maandag wordt gevraagd. De gemeente zit op dit moment al krap in zijn jasje. Daarom zal er ruimte gemaakt worden door intern een aantal ambtenaren te verhuizen. Kamers die nog niet als zodanig gebruikt worden, zullen geschikt worden gemaakt als kantoor. Verder moeten het electriciteits- en het computernet aangepast worden. Los daarvan moet ook de zes jaar oude telefooncentrale worden uitge breid. Na I januari zal het aantal nog beschikbare reservenummers name lijk zowat uitgeput zijn. Daar komt bij dat PTT Telecom uitbreiding na 1996 niet kan garanderen, omdat de benodigde printplatcn dan niet meer te leveren zullen zijn. De uitbrei ding, met vier netlijnen en een capa citeit van 32 telefoontoestellen, kost 22.123,65 gulden. Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG SintAnnaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin-opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Zaterdag wordt van negen uur 's morgens tot negen uur 's avonds de braderie in St. Philipsland gehou den. Zo'n 100 kraampjes staan opge steld in de Voorstraat, Kerkring, Achterstraat, Schoolstraat en de Korte Schoolstraat. Er is van alles te koop zoals: kleding, sieraden, etens waren, bloemen, gereedschap, boe ken en behendigheidsspelen. Van tien tot één uur mogen de kinderen hun spulletjes aan de man brengen. De hele dag worden er modelboten gedemonstreerd in een bassin bij de brandweerkazerne. Supportersver eniging Noad '67 houdt een rommel markt. Tevens is er de acrobat, een behendigheidsspel waarbij de deel nemers via een springplank tegen een wand van klitteband opsprin gen. Bezoekers kunnen hun auto ondermeer kwijt op het havenpla teau. Muziekvereniging Concordia fleurt de braderie op met vrolijke muziek van half vier tot kwart over vier en van half acht tot kwart over acht. Gorishoek. De provinciale bijdrage van 75.000 gulden ten behoeve van het nog ontbrekende stuk buiten dijks fietspad tussen Gorishoek en de Schelphoek op Tholen is defini tief. G.s. zou graag zien dat het pro ject nog dit jaar wordt gerealiseerd. Fuad Hadzic en Mevlida Karcic halen informatiepanelen uit het busje. I. Telalovic kijkt toe terwijl Tonnie Jansen het Bosnisch vlaggetje van de tweeling Nedim en Haris Pasic fatsoeneert. Dc dertig Bosnische vluchtelingen die in Poortvliet, Sint-Maartensdijk en Tholen wonen, hebben de handen ineen geslagen. Om hulp te bieden aan de familie, vrienden en kennis sen die achter zijn gebleven. En al die anderen die dagelijks gebukt gaan onder het leed van de bombar dementen en beschietingen. Of in vluchtelingekampen verblijven, on gewis over hun toekomst. De zusjes Matida en Mevlida Karcic aan de Burgemeester van Oeveren straat te Poortvliet bereiden de actie voor. Samen met de voorzitter I. Telalovic van de stichting Hulp aan Bosnië-Herzegowina uit Rotterdam en vrijwilligster Tonnie Jansen-Poot uit Sint-Maartensdijk. Op tafel lig gen posters, folders, boeken en sten cils, fotomappen en affiches, plus een videofilm van de laatste reis naar Bosnië met zeven vrachtwa gens, volgestouwd met hulpgoede ren uit Nederland. Goed voor bijna 200 ton. Voor de bevolking van Zenica en Kakanj. "De situatie in Zenica is catastrofaal," vertelt Tela lovic,"er wonen 100.000 mensen, maar er zijn nog eens 100.000 vluchtelingen bijgekomen." De Rotterdamse chauffeur en vrij williger Martin Klumpers was erbij:"Er is zoveel kapot geschoten, alle ruiten zijn uit de woningen. Kinderen laten hun littekens zien. De mensen zitten met een accu in de kamer om licht te kunnen maken. Het is toch anders dan wanneer je het hier op de televisie ziet." Het wordt steeds drukker in de woonkamer. Als een lopend vuurtje is bij de Bosniërs bekend geworden dat er vertegenwoordigers van de i V< K 3 V^EtfQMBRÉRE TILBURG BERGEN OP ZOOM HORST Advertentie I.M. hulporganisatie naar huize Karcic zijn gekomen. De kleine kopjes kof fie worden nog eens volgeschonken terwijl de foto's en infomatiefolders van dc stichting van hand tot hand gaan. Voor dc actie prijst Telalovic de videofilm aan:"Onderweg filmen mocht niet tijdens deze reis. Ik heb het toch gedaan. Bijna alles vanuit de auto. Dat is goed gelukt." Hij waarschuwt dat er ook schrijnende beelden in zitten. Tonni Jansen twij felt of de hele video bruikbaar is voor de actie. "Ik zal hem eerst zelf eens bekijken." De tocht naar het oorlogsgebied duurt in totaal maar liefst twintig dagen: 2500 kilometer heen, 2500 kilometer terug. "De officiële wegen in Bosnië zijn kapot. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) heeft een weg dwars door de bergen gemaakt. Die is 42 kilometer lang. Niet geasfalteerd en met hele steile hellingen. Dat is het moeilijkste stuk van de reis." Oponthoud bij de gren zen, eindeloos wachten bij de vele controleposten in het oorlogsgebied niet inbegrepen. Sinds oktober 1992 zijn er al 51 vrachtwagens van de stichting Hulp voor Bosnië-Herze gowina onderweg gegaan. Naar Sarajevo, Travnik, Slavonski Brod, Ploce, Zagreb, Maglai. De goederen worden onder alle par tijen verdeeld. Een deel komt in zie kenhuizen en vluchtelingenkampen terecht. Telalovic legt uit dat hij ook de kampen bezoekt om te kijken op welke manier de vluchtelingen daar het beste geholpen kunnen worden. Pakketten van 25 kilo kosten 100 Duitse Marken, staat er op de nieuwste pamfletten. Alle kosten die tijdens de reis worden gemaakt moet met Duitse marken betaald worden. "We hebben met zes landen te maken: Nederland, Duitsland, Oos tenrijk, Slovenië, Kroatië en Bosnië- Herzegowina. Als we overal met een andere munt moeten betalen, wordt het veel te duur." Elke kilo meter kost de stichting twee gulden. Het geld komt van donaties en sub sidies. Telalovic neemt ook brieven met geld mee voor familie van vluchte lingen die in Nederland wonen. Of documenten. Ook onderweg krijgen ze brieven en pakketten mee. "In Duitsland staan de mensen langs de autobahn bij de benzinestations op ons te wachten. Soms 24 uur." Bij een van de reizen terug bracht Telalovic een brief mee voor Mevli da Karcic uit Poortvliet. Van haar vriendin in Bosnië. Mevlida heeft toen de stichting gebeld en aangebo den een hulpactie te organiseren. Samen met haar zus en Matida vluchtte ze in de zomer van 1992 weg uit Visegrad in Oost-Bosnië. Vier maanden verbleven ze in een kazeme in Zuid-Laren totdat ze naar Poortvliet kwamen. Volgens Telalovic wordt de belang stelling voor ex-Joegoslavië niet minder: "De oorlog ligt pal voor de deur van Europa. Dan maak je je ook zorgen. Dan wil je iets doen. Het is goed dat de mensen in hun eigen huis geholpen worden want er zijn alleen al uit Bosnië 700.000 mensen gevlucht." Degene die goederen wil afleveren, kan terecht bij Tonnie Jansen, Markt 39 in Sint-Maartensdijk (tot en met donderdag 30 juni) en bij Mevlida Karcic, Burg. van Oeverenstraat 2 in Poortvliet. De Thoolse Bosniërs staan zaterdag met een informatiestand op de fancy fair van openbare basisschool De Rieburch (van 14.00 tot 18.00 uur) en op de interculturele manifestatie in Haestinge (van 14.00 tot 23.30 uur) in Sint-Maartensdijk. Volgende week kunnen inwoners van Poort vliet een oproep in de bus verwach ten om kleding te geven voor Bos nië. De bedoeling is dat de kleding in een zak op de stoep wordt gezet zodat het gemakkelijk is op te halen. Dergelijke inzamelacties zullen later ook in Sint-Maartensdijk en Tholen plaatsvinden. De stichting zorgt voor transport naar Rotterdam en Bosnië. IM advertentie "De plannen zijn al aardig uitge werkt,"zegt voorzitter L.A.M. Elen- baas van de stichting Beter Wonen. "Maar we kunnen het niet allemaal tegelijk bouwen omdat het tehuis dan nog niet leeg is. Het zal afbre ken en bouwen worden." Het is de bedoeling dat er eerst 28 woningen verrijzen. In een tweede fase zouden er dan nog eens 14 bij moeten komen. Volgens Elenbaas zullen de wonin gen verbonden moeten worden met een centrale ruimte, zoals dat ook in het woonzorgcentrum Elenahof in Stavenisse het geval is. "Het wordt veel groter. De opzet is hetzelfde alleen zal het centrum kleiner wor den omdat er minder diensten in gehuisvest hoeven te worden dan in Stavenisse." Het kruiswerk bijvoorbeeld is in het centrum Thuiszorg ondergebracht, en de tandartsen hebben in de smal stad hun eigen praktijkruimte. Beter Wonen denkt aan een recre atiezaal, een vergaderruimte, logeer kamers voor bezoekers en mogelijk een kamer voor een pedicure. Over de huur van de woningen durft Elenbaas nog niks definitiefs te zeg gen, alleen dat de som niet onder de 600 gulden per maand zal komen te liggen. "Het is een groot project waar wij het initiatief voor hebben genomen. We hebben nogal wat ervaring met bouwen. We zijn goed op de hoog te." Volgens Elenbaas is het echter wel de vraag hoe het financieel rond is te krijgen. Beter Wonen wil een en ander samen met de stichting voor regionale zorgverlening (SVRZ) verwezenlijken. Volgens Elenbaas is nog niet duidelijk met hoeveel geld de provincie op de proppen komt. Bovendien baart de oplopende hypotheekrente de voorzitter zor gen. "Van die factoren hangt ook de prijs af waarvoor we het kunnen bouwen." Het bestuur heeft architect Wiede mann uit Utrecht in de arm genomen orti een en ander uit te werken. Wie demann was ook verantwoordelijk voor de laatste uitbreiding van het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk. 30% korting op onze zomercollectie 10% korting op niet afgeprijsde artikelen tut O Hoge Markt 16 Scherpenisse Advertentie I.M. Deze week CDA-statenfractie stelt vragen over Tholenseweg Kees Poot uit Sint- Maartensdijk verbleef een jaar in Amerika PvdA vraagt om stroppenpot voor verenigingen Thoolse ondernemer: Er is te weinig respect voor de horeca Blokkade in Gortzakweg moet sluipverkeer naar Poortvliet voorkomen Jeugdsoos Thjos wil graag een eigen ruimte Ons Voordeel sociaal trefpunt voor landbouwers in Poortvliet Huurders van nu pleiten eerder voor zichzelf dan vroeger, zegt scheidend bestuurslid J. Leune van Beter Wonen Rode Kruis wil vrijwilligers inschakelen bij campagne bloeddonoren *5jC Drie Thoolse scheidsrechters gepromoveerd EENDRACHTIGE ECHTELIEDEN SCHEPPEN ZONODIG DE STILLE OCEAAN LEEG Dit nummer bestaat uit 18 pagina's De zangeressen kwamen vaak verkleed op het toneel. 'En ook voor ons is het voorbij/ wij stonden graag aan jullie zij.' Dat zong het personeel van Sint Maartenshof op de laatste playbackshow voor de bewoners in de recre atiezaal. Het slotlied op de melodie van Frank Sinatra's My Way was geen playback act. Het werd echt gezon gen. En bovenal gemeend. 'U kwam vaak naar de zaal! en allemaaltot ons genoegen', klonk het refrein aan het einde van de avond. De laatste playbackshow leek ook wel een afscheid, een laatste groet van het personeel aan de bewoners. De slui ting is nakende, ook al lijkt de offi ciële datum van 31 december 1995 nog ver weg. Van de 72 bewoners zijn er nu nog 45 over. Steeds meer kamers in de drie vleugels komen leeg. Op 'rechts' wonen nog 17 mensen, op 'midden' ook, maar op 'links' ver blijven er maar 11 van de 25 die daar ooit hun oude dag doorbrachten. Verzorgsters zoeken naarstig naar andere banen. Enkelen zijn al ver trokken. En de keuken sluit op 1 oktober. De playbackshow was bijna onlos makelijk verbonden met Sint Maar tenshof. Hoewel het niet precies is na te gaan wordt het optreden door het personeel ongeveer veertien jaar in het tehuis verzorgd. 'U bent hier gewendl bewoners die hier nog wonen/ het duurt niet lang voor hier een eind aan zal komen'. Bij afscheid hoort weemoed en tra nen. Geen gespeelde vanwege de vele smartlappen die op het repertoi re stonden ('Kind zonder thuis, Alleen, Pappie, ik zie tranen in je ogen'). Maar echte tranen. Een aan tal verzorgsters liet ze de vrije loop. Op het podium toen het lied nog maals werd gezongen: 'Wij zorgden graag voor u/wat veel van ons al jaren dedenihet was de pijn en vreugd die we samen deelden'. Maar de avond bood voor de bewo ners, donateurs en andere belang stellenden veel luister, maar vooral kijkgenot. Bij veel nummers kwa men de 'artiesten' in gepaste kledij op. Presentatrice Henny Pons kondigde de liedjes aan. De recreatiezaal was geheel gevuld; met bewoners, dona teurs, familie van het personeel en andere belangstellenden. Vrijwilli gers schonken koffie en een drankje en brachten hapjes rond. Bij het optreden van Riet op den Brouw kwam de stemming er een beetje in. Op verzoek van mevrouw Pons stak een aantal bewoners aar zelend de armen in elkaar om mee te deinen op "Koffie, koffie, lekker bakkie koffie' van Rita Corita. Het optreden van Jo Francke als mini- lilliputter Pietje van IJsselstein was een van de hoogtepunten. In totaal werden er 29 nummers nagezongen. Op één na afkomstig van uit de collectie van Leo Over- beeke die voor de muziek zorgde. Grote noemer was de liefde. "Dat heeft het personeel voor de bewoners van Sint Maartenshof uit gedragen," zei mevrouw Pons aan het eind van de avond. Directeur F. Bordui bedankte het personeel: "Ze deden het op hun manier. Vanavond ging het steeds om de liefde. Zij zeggen hoeveel ze van u houden." Elke 'artiest' kreeg een pre sentje. Bij het weggaan konden bezoekers de tekst meenemen. Het laatste couplet:'Uw nieuwe thuis/zal anders zijn/ maar vast ook/ heel fijn.'

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1