VVD vernieuwt heel drastisch met nieuwe selectiemethode Gabri Hoek hoopt op voorkeursactie Tien jaar bij Graag Gedaan Scholieren winnen reis naar Ghana Braderie in Scherpenisse 32 £.7 Dhr. Ravensteijn en mevr. Frigge kopman en -vrouw Gemeente wast VVD-plakkaten met Omo Power Tien mille Lions voor bestrijden m.s. Vandaag voor Europa kiezen St.Philipsland op wegwijzers Expositie bevrijding van zuid-Nederland ★PRIMEUR* Donderdag 9 juni 1994 50e jaargang no. 30 Met de twee Oud-Vossemeerse kandidaten R. Raven steijn en mevr. E. Frigge-Hogesteger aan kop, wil de VVD de fractie in de nieuwe gemeenteraad van Tholen drastisch vernieuwen. Het zittende raadslid G.J. Hoek uit St. Maartensdijk is niet verder gekomen dan de derde plaats. Nummer vier is weer een nieuweling: P.K.M. Stouten uit Stavenisse. Overgrote meerderheid Kopgroep v.a. vrijdag in de winkel HANGCULTUUR MOSSELEN Daadkrachtig Vijf nieuwelingen 'Mijn functioneren stond niet ter discussie' Procedure verrast Prima lijst Pel>.0week '"Oudere mensen zullen steeds vaker een beroep op vrij willigers doen. De laatste jaren neemt die behoefte alleen maar toe." Dat zei coördinatrice mevrouw A. Verschoor van der Kaaden van de eilandelijke vrijwilligersgroep Graag Gedaan dinsdagmiddag toen ze Nel Bijl-Vermaas en Bella Berkey-van de Boogaard in het zonnetje zette. Beide dames zijn tien jaar actief bij Graag Gedaan. I Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG SintAnnaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waafin-opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Vermoedelijk met een soort Omo Power heeft de schoonmaakploeg van de gemeente Tholen zo driftig haar best gedaan op het kuisen van de verkiezingsborden, dat alle verse aanplakbiljetten van de WD voor de Europese verkiezingen ook ver dwenen. "Maandag had ik bijna alle borden geplakt en dinsdag maakte de gemeente alles heel netjes schoon", vertelt de Thoolse WD- secretaris K.B.M. Saris. "Op Oud- Vossemeer en Tholen na had ik mijn rondje gedaan. Toen het ontdekt werd, bood de gemeente mij aan om de 12 schoongemaakte borden als nog van een WD-affiche te voor zien. Ik had echter niet voldoende aanplakbiljetten meer. Die moest ik bij bevriende relaties in Bergen op Zoom halen, waarna ik de affiches toch zelf maar weer geplakt heb." De Lionsclub Tholen zal ongeveer 10.000 gulden kunnen overmaken voor onderzoek naar de ziekte mul tiple sclerose. "Het definitieve bedrag is nog niet bekend, er kunnen nog stortingen via de bank bijko men", vertelt bestuurslid H. Zwik- ker. De bingo van de serviceclub trok vrijdagavond in Haestinge ongeveer 150 belangstellenden. Dat viel de organisatie tegen. "We had den op meer gerekend. Er kwamen voornamelijk mensen van de cam pings", zegt Zwikker, die over de opbrengst tevreden is. De Thoolse Lions zetten de actie op in verband met het 12Vfe-jarig bestaan. Behalve van de bingo komt er geld binnen van een loterij en van sponsors. Inwoners van Tholen en Sint-Phi- lipsland, mits ze 18 jaar zijn EU- onderdaan, kunnen tot vanavond zeven uur hun stem uitbrengen voor het Europees Parlement. In de gemeente Sint-Philipsland zijn twee stembureaus ingericht, in de gemeente Tholen elf. Er is er een bijgekomen in Tholen-stad, nadat zich daar bij de kamerverkiezingen lange rijen wachtenden vormden. Nederland krijgt in het Europees Parlement 31 zetels, waarvoor elf partijen kandidaten hebben gesteld. De uitslag van de verkiezingen wordt pas zondagavond bekend gemaakt, omdat op die dag nog in acht van de twaalf landen van de Europese Unie wordt gestemd. Op de ANWB-wegwijzers op Tho len komen meer verwijzingen naar Sint-Philipsland. Op de splitsing Reimerswaalseweg/Nieuwe Post weg krijgt Sint-Philipsland van de provincie de voorkeur boven de ver melding 'Oud-Vossemeer'. Sint-Phi lipsland wordt bovendien toege voegd op wegwijzers op de kruising Oud-Vossemeersedijk/Deltaweg en de splitsing Hiksedijk/Kreekweg. Verwijzingen naar de industrieter reinen Slabbecoornpolder en - voor lopig nog afgeplakt - Welgelegen komen ook op de borden. Waar mogelijk zal ook het nummer N286 van de provinciale weg tussen Tho len en Stavenisse worden aange bracht. Uitvoering van het plan kost de pro vincie bijna 51.000 gulden exclusief btw. Luidde D-Day 50 jaar geleden de bevrijding van Europa en het einde van de tweede wereldoorlog in, in het Markiezenhof te Bergen op Zoom zal dit najaar een expositie te zien zijn over het bevrijde zuiden van Nederland in de periode sep tember 1944-mei 1945. De bevrij ding van Zeeland, Noord-Brabant en grote delen van Limburg, nu bij na 50 jaar geleden, vormt de aanlei ding tot deze tentoonstelling. Een kleinere expositie zal op ongeveer 40 plaatsen in Brabant te zien zijn. Tegelijkertijd wordt een catalogus uitgegeven, die zich ook als een zelfstandige publikatie laat lezen. De nieuwe VVD-lijsttrekker Ronald Ravensteijn. Mevr. Frigge bij de Vossemeerse molen. "Met deze hele krachtige lijst reke nen wc op 3 zetels, maar gaan wc op 9 november voor 4 raadsleden de verkiezingen in", zegt VVD-voorzit- ter P.C.A. Vcrsluijs. De liberalen hebben momenteel maar 2 zetels in de Thoolse raad, terwijl de VVD in de gemeenteraad van St. Philipsland opgenomen is in de Partij voor Algemene Belangen (PVAB). Op basis van de laatste kamerverkiezin gen in mei zou de VVD met 2 volle Mariët Krijger (bijna 15) en Walter Bart (16) uit Tholen maken van 15 tot 27 juli een reis naar het Westafri- kaanse land Ghana. Ze doen dat samen met Nicole den Haan uit Nieuw-Vossemeer, Marjolein Her mans uit Bergen op Zoom en docent Peter Winters, waarmee ze de redac tie vormen van de schoolkrant van het Mollerlyceum, de Bolwerker. De reis vormt de hoofdprijs van de landelijke wedstrijd 'Noord en Zuid, jongeren over de Derde Wereld' van de stichting Max Havelaar. In het kader van de wedstrijd vulden de scholieren een krantepagina met artikelen over zwerfkinderen, de wereldwinkel e.d. Walter, die in de vierde klas vwo zit, schreef over de Filipijnse school die het Mollerly ceum heeft geadopteerd. En Mariët (derdejaars vwo) maakte een fanta sieverhaaltje over een koffieboon. Met behulp van een bijgeleverd computerprogramma maakten de leerlingen de pagina zelf op. Ze namen er ook enkele foto's in op. "Het was iets heel anders dan we normaal doen, maar wel leuk", ver telt Walter. De pagina werd op 14 mei gepubliceerd in het weekendka tern van Brabants Nieuwsblad. Dit dagblad begeleidde de redactie van de Bolwerker en zal ook een ver slaggever meesturen naar Ghana. "Ik hoopte dat we zouden winnen, maar het bleef tot het laatst toe span nend", zegt Mariët. In het Tropen museum in Amsterdam maakte cabaretier Youp van 't Hek de win naars bekend. Uit elke provincie was één pagina kandidaat en daar over moesten alle schoolkrant redacties stemmen. "Toen hij bij de nummer één kwam, vroeg hij of er Friezen in de zaal waren. Om te ver volgen: die hebben niet gewonnen." Het Mollerlyceum kreeg 140 stem men, de nummer twee slechts 76. De twee Thoolse scholieren vinden het een buitenkansje. Mariët had nog geen vakantieplannen, terwijl Walter pas in augustus op vakantie zou gaan. Overigens wordt het een werkvakantie, want de groep moet een reisverslag maken over de ban den tussen Nederland en Ghana. en I restzetel in de nieuwe gemeen teraad komen. Ondanks dat de kandidaatstelling van twee nieuwelingen in de top zeer verrassend was, verliep de stemming donderdagavond in café de Noordpoort te St. Maartensdijk zonder slag of stoot. "Ik was er zelf heel verbaasd over dat het allemaal zo vlot verliep", vertelt voorzitter Versluijs. "Zowel Ronald Raven steijn als Els Frigge kregen elk bijna 100% van de stemmen! En Gabri Hoek had 18 van de 21 stemmen. Alle 16 kandidaten kwamen met een overweldigende meerderheid in één stemming op hun door de advies commissie voorgestelde plaats. De leden hebben maar één verandering aangebracht en dan nog in de zone met niet-verkiesbare kandidaten: statenlid Hennie Polderman, die onze commissie voorlaatst had gezet, is door de leden gezien haar verdiensten als elfde geplaatst. De overigen zakten daardoor een plek, terwijl Hans v.d. Heuvel bewust als vertrekkend raadslid de ereplaats van 16de en laatste kandidaat was gegund." De nieuwe lijsttrekker Ravensteijn (39) is al jaren actief in de Thoolse VVD, o.a. als voorzitter van de pro- pagandacommissie en als penning meester. Vier jaar geleden stond hij vijfde op de kandidatenlijst en nu bleef hij raadslid Hoek en K.B.M. Saris (vorige keer nog vierde) ver voor. Ravensteijn werkt bij de Ver enigde Spaarbank in Tholen en is verder voorzitter van de stichting lokale omroep Sloth. Mevr. Frigge is helemaal met stip op de VVD-kandidatenlijst gekomen, want zij was vier jaar geleden nog nergens te bekennen. Ze werkt bij drukkerij-uitgeverij Vorsselmans en is actief als VVV-gids en commen tator bij paardensport-evenementen en de Thoolse dag. Mevr. Frigge ^hoolóe vióhandel «ScJtOt B.V. Eendrachtsweg 15 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540 ★FIJNE HOLLANDSE NIEUWE MAATJES HARING 2,50 per stuk 5 voor10,00 ★ZEEUWSE PALING M per kilo v.a15,00 maakte in haar vorige woonplaats Halsteren 3 1/2 jaar deel uit van de gemeenteraad. Naast het zittende raadslid Hoek op de derde plaats bezet een nieuwe VVD'er de vierde plek: Stouten. Deze landbouwer was de laatste secretaris van de inmiddels opgehe ven ZLM-kring Tholen/St. Philips land,lid van de gemeentelijke com missie bedrijfsleven en bestuurslid van de streek VVV eiland Tholen. Ter Tolne-leraar O. Huiskamp uit Tholen is vijfde en horeca-ondeme- mer K.B.M. Saris uit Poortvliet zes de. Deze zes kandidaten deden niet aan de stemming mee en bleven bui ten de zaal wachten totdat de uitslag bekend was. Voorzitter Versluijs zegt, dat de drastische koerswijziging bij de kandidaatstelling op initiatief van de landelijke VVD ook voor de nieuwe gemeenteraad is ingevoerd. "Het wetenschappelijk bureau van onze partij heeft samen met een organisa tie-adviseur een volgorde-bepa lingsmethode ontwikkeld. Sollicita tiegesprekken met kandidaten vor men daarbij een belangrijk onder deel. Dat 'toelatingsexamen', met zowel een mondeling als een schrif telijk deel, is doorslaggevend. Het is een vrij klinische analyse zoals je dat in het bedrijfsleven kent, puur geënt op kwaliteiten. In het verleden werd de kandidatenlijst eigenlijk nooit rationeel samengesteld. Dat ging allemaal op basis van gevoels matige aspecten. Wij vinden de his torie, regionale spreiding, beroep of geslacht niet zo belangrijk. Geen krampachtige redenaties of onzuive re argumenten, maar puur kwalitei ten, daar gaat het om. Dat is een betere methode dan vroeger, want bij de gemeentelijke herindeling van 1971 hebben we problemen genoeg gehad. Dat wilden we bij de herin deling van Tholen en St. Philipsland voorkomen. De nieuwe gemeente Tholen moet een hele krachtige, ter zake kundige raad hebben en daar voor is een daadkrachtige VVD- fractie nodig", aldus voorzitter Ver sluijs, die samen met p.r.-functiona- ris De Kaper en statenlid mevr. Pol derman de advieslijst samenstelde. De kandidatenlijst van de VVD ziet er als volgt uit met tussen haakjes de plaats vier jaar geleden: 1(5). R. Ravensteijn (39), Oud-Vos semeer 2(-). E. Frigge-Hogesteeger (bijna 49), Oud-Vossemeer 3(3). G.J. Hoek (36), St. Maartens dijk 4(-). P.K.M. Stouten (47), Stavenis se 5(6). O. Huiskamp (45), Tholen 6(4). K.B.M. Saris (51), Poortvliet 7(-). P.C.A. Versluijs (43), St. Phi lipsland 8(9). A.F. van Nieuwenhuyzen- Nelemans (47), Poortvliet 9(-). A.M. de Kaper (35), St. Maar tensdijk 10(10). C.J. Breure (56), St. Maar tensdijk 11(8). H.A. Polderman-Martin (46), Tholen 12(7). M.Ph. van der Weele (van daag 71), St. Annaland 13(12). W.A. Boogaard (44), St. Annaland 14(14). H. van de Zande (31), Tho len I5(-). M. van Gorsel-de Oude (48), Oud-Vossemeer 16(2). J. van den Heuvel (64), Tho len De VVD-lijst telt 5 nieuwelingen ten opzichte van vier jaar geleden en bovendien is er 1 kandidaat meer. De 4 niet meer herkiesbare Thoolse liberalen zijn: I. J.L. van Gorsel, Oud-Vossemeer 10. J.M. van der Bel, St. Maartensdijk 13. D. Ver maas, St. Maartensdijk 15. A.A. Noteboom-Klune, Tholen. Een teleurgestelde Gabri Hoek noemt het 'hoogst verbazingwekkend' dat een zittend raadslid en vertegenwoordiger van de landbouw bij de VVD naar de derde plaats is verwezen. Het meest verrassend vindt het raadslid, dat zijn functioneren in de Thoolse gemeenteraad niet ter dis cussie heeft gestaan. "Ik hoop, dat de kiezers door middel van voor keurstemmen hun mening hierover kenbaar zullen maken." Het raadslid uit St. Maartensdijk 'zegt heel erg onder de indruk' te zijn geweest na het bekend maken van de uitslag. Met de vijf andere kandi daten uit de top zes woonde hij de stemming en de discussie niet bij. "De stemming is geheim en de uit komst is altijd weer verrassend. Dat was in 1990 zo, toen ik twee plaat sen steeg en op de derde plaats kwam. Daar was ik heel blij mee omdat ik toen voor het eerst op Tho len kandidaat was, na eerder in Roosendaal op de lijst te hebben gestaan. Sinds 1983 draai ik mee in de VVD en na het terugtrekken van Hans van Gorsel en Hans van den Heuvel had ik op het lijsttrekker schap gerekend. Ik zit 13 maanden in de Thoolse raad en ben net inge werkt. Ik heb het ook erg naar mijn zin: het raadswerk interesseert me en daarom zou ik dat de volgende periode graag willen voortzetten, maar de derde plaats is minder zeker, al rekenen we dan minimaal op 3 zetels in de nieuwe Thoolse raad. Ik hoop dat de kiezers mijn functioneren beoordelen en een zit tend raadslid niet naar de derde plaats verwijzen. Via de verslagen van de raads- en commissievergade ringen in de Eendrachtbode kunnen ze mijn functioneren volgen." Hoek kwam in april 1993 in de Thoolse raad door het tussentijds terugtreden van lijsttrekker J.L. van Gorsel, die voorrang gaf aan zijn toenemende bestuurswerkzaamhe den bij de gefuseerde landbouwor ganisatie ZMO. Er werd voor deze oplossing gekozen omdat tweede man J. v.d. Heuvel aan het eind van de zittingsperiode zou stoppen, waardoor er anders een volledig nieuwe VVD-fractie zou komen. Met Gabri Hoek zouden de liberalen in elk geval één ervaren raadslid overhouden, maar hij moest genoe gen nemen met de derde plaats. Hoek realiseert zich overigens, dat G.J. Hoek teleurgesteld. een meerderheid van de aanwezige leden de volgorde donderdagavond bepaald hebben. Van de 81 leden waren er ruim een kwart aanwezig. De eerste zes kandidaten mochten niet meestemmen. Met een aantal volmachten werden er 21 stemmen uitgebracht. De toelatingsprocedure heeft Hoek verrast. "Er is een nieuwe methode bedacht en daar heb ik kennis van genomen. Woonplaats, beroep en ervaring in de raad mochten niet meespelen. Ik heb mijn formulieren ingevuld en donderdagavond ver nam ik de advieslijst. Het was ver bazingwekkend, dat de landbouw zover gedaald is bij de VVD, maar de aanwezige leden gaven de door slag. Ik vraag me echter af, of deze volgorde door de VVD-kiezers gesteund wordt", zegt Gabri Hoek. Volgens voorzitter A.M. de Kaper van de propaganda-commissie is de samenstelling van de lijst 'in een prettige sfeer' verlopen. "De over grote meerderheid steunde ons uit gangspunt, dat kwaliteit voorop moest staan. De Thoolse VVD heeft een prima lijst!", zegt De Kaper. Rechtbank na vijf uren niet wijzer over betasten drie meisjes Bewoners Suzannaweg vrezen parkeeroverlast van bungalowpark bij Sint Annaland RPF/GPV lanceert plan voor onderhoud van monumenten Eerste aardappelveiling geeft weer moed CDA-statenfractie wil problematiek Tholenseweg in Middelburg onder de aandacht brengen Zeven ongelukken op Thoolse en Sint-Philipslandse wegen Ruilverkaveling Oud- Vossemeer wil schuiven met boerenbedrijven Jeugdbrandweer Sint- Philipsland vijfde in landelijke wedstrijd Oudste voetballer op Tholen hangt zijn tenue na 48 jaar Smerdiek aan de wilgen DE PARTIJGEEST VERNEDERT GROTE MANNEN TOT DE KLEINHEID VAN HET VOLK Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Scherpenisse opent traditiegetrouw het braderieseizoen in de streek. Zaterdag van twee tot negen uur pre senteren een kleine 50 middenstan ders en verenigingen zich in het dorp. Er zijn ondermeer een snuffel- markt, karaoke en modeshows. De bibliotheek houdt open huis en ver koopt afgeschreven boeken. In de bieb worden tal van creatieve hob by's gedemonstreerd. Mevrouw N. Bijl-Vermaas en E. Berkey-van de Boogaard "Het is een opsteker voor Graag Gedaan, maar ook voor jullie zelf," zei Verschoor in de vergaderruimte van de stichting welzijn voor oude ren in Sint-Maartensdijk. Het zijn de eerste jubilarissen van de vrijwilligersgroep die bijna 14 jaar geleden is opgericht. De vrijwilli gers van Graag Gedaan doen onder anderen boodschappen voor alleen staande ouderen die slecht ter been zijn, halen medicijnen, brengen bezoekjes, begeleiden ouderen op reisjes of gaan met hen wandelen. "Jullie hebben tien jaar voor een ander klaar gestaan en dat doen jul lie nog steeds van harte. Ik hoop dat we nog lang van jullie hand-en span diensten gebruik mogen maken. Het gaat maar om enkele uren per week maar het vrijwilligerswerk is hard nodig." Mevr. Berkey (72) is contactpersoon voor Graag Gedaan in Oud-Vosse meer. Mevr. Bijl (75) helpt bewo ners van Ten Anker in Tholen, waar ze overigens zelf ook woont. Ze kre gen beiden versierselen, bloemen en een cadeautje. Een een hiep-hiep- hoera van de overige negen vrijwil ligers. Mevr. Bijl was voorheen actief als leidster in de welfare van het Rode Kruis. In 1984 stopte ze daarmee waardoor ze meer vrije tijd kreeg. Ze helpt bij de koffie-öchtenden op Ten Anker en begeleidt bewoners naar het ziekenhuis. Ze verzorgt ook de planten in het zorgcentrum. Na de lovende woorden zei ze: "Dit was niet nodig geweest. We doen dit graag. Uit overtuiging. Niet om zelf geëerd te worden. Voor ons is het een levensvervulling. We vinden er voldoening in." Mevr. Berkey sloot zich helemaal aan bij de woorden van haar collega. "Ik ben alleenstaande en kom op deze manier onder de mensen. Dat is gewoon fijn. Ik ben graag nog een beetje bezig." Mevrouw C. Schless van de stich ting welzijn voor ouderen las voor de jubilarissen twee fragmenten voor uit werk van Toon Hermans. t

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1