Jongeren komen massaal om Mantouxprik in St. Maartensdijk J. v.d. Donker eerst bij D'66 Gildefeest, dag van de muziek en paar denfestijn Polonaise op Hoge Markt GGD geen geld voor groep acht? GGD .-'Overgrote deel Thoolse jongeren bereikt' Roefeldag is uitgebreid 32 ft-Ti Rode Kruis 50 jaar in 1995 St.Philipsland buigt niet voor streekarchief Donderdag 2 juni 1994 50e jaargang no. 29 Tussen de 800 en 900 jongeren kwamen maandagavond om een Mantouxprik voor het t.b.c.-onderzoek in Sint- Maartensdijk. Jongens en meisjes in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar gaven massaal gehoor aan de oproep van de gemeenschappelijk^ gezondheidsdienst Zeeland (GGD). Ze kwamen uit alle kernen van Tholen naar het gebouw van het centrum Thuiszorg aan de Dokter Taze- laarstraat. Directeur V. Slenter van de GGD is dan ook heel tevreden over de opkomst. "We denken dat we het overgrote deel van de Thoolse jongeren hebben bereikt." Longfoto Onvrede Mevr. Verstraten tweede kandidaat J. van den Donker uit Tholen voert de advieslijst van D'66 aan. Het huidige St. Philipslandse raadslid mevr. J.W. Verstrate-Stols is tweede. Dhr. D.P. Suijkerbuijk uit Tholen is derde. De circa tien leden van D'66 moeten for meel nog een lijsttrekker kiezen, waarvoor zowel Van den Donker als Suijkerbuijk kandidaat is. BINGO-AVOND? VVD: kwaliteit PvdA dezelfde Deze week Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG SintAnnaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. i De afdeling Tholen van het Rode Kruis bestaat volgend jaar 50 jaar. Dit jubileum zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Op de algemene ledenvergadering in De Stove te Stavenisse zei voorzitter H. Brink man dat er een werkgroep samenge steld zal worden die een en ander gaat voorbereiden. Wellicht dat de afdeling het jubi leum gebruikt om het Rode Kruis werk meer bekendheid te geven. Brinkman wees er op dat de sociale verbanden steeds losser worden. Volgens hem zijn die bij het Rode Kruis nog wel te vinden, naast het uitvoerende werk van de welfare, het jeugd Rode Kruis, de colonne en de vakantieprojecten. "De sociale binding vervaagt in de huidige maatschappij. Des te meer een reden het Rode Kruis werk op Tholen de komende tijd te promoten." Met een polonaise over de Hoge Markt kwam er zaterdagavond een einde aan de viering van 400 jaar Cloveniersgilde Scherpenisse. Op de markt namen 175 mensen, ook van buiten het dorp, plaats aan lange tafels om zich de maaltijd in de open lucht goed te laten smaken. Gebak ken speklappen, worsteballen en kippepoten, vleeswaren en halfron de boterhammen vormden het menu. In een standje verkocht knaap Leo Mayer bier, hardgekookte eieren en knakworsten. De dweil band Oe momme noe uit Oud-Vos- semecr vrolijkte de boel muzikaal op. Het was op deze bewolkte dag toch fris, maar de regenbui die net na de middag dreigde, bleef uit. Om negen uur kwam er een einde aan de feestdag. Deken Hommcrt Suurland bedankte iedereen voor zijn bijdrage. "De dag is smetteloos verlopen, er is geen onvertogen woord gevallen." De gildebroeders sloegen de handen ineen, zodat na een kwartier hcci dc Hoge Markt opgeruimd cn aangeveegd was. Het bestuur was over die instelling van dc leden bijzonder tevreden. Heeft dc GGD Zeeland onvoldoen de geld om periodiek geneeskundig onderzoek uit te voeren onder leer lingen van groep 8 van de Thoolse basisscholen'? Raadslid J. v.d. Heu vel wist maandagmiddag te vertel len, dat groep 8 overal wordt over geslagen omdat dc GGD kosten wil sparen om propagandamateriaal aan te schaffen. "Maar heeft de gemeen te Tholen dan geen contract met de GGD om alle groepen te onderzoe ken", wilde het VVD-raadslid weten. Zowel de wethouder van onderwijs Versluys als de wethou der van volksgezondheid Van Schetsen moesten het antwoord schuldig blijven. Van den Heuvel bracht het onderwerp ter sprake bij het rapport van de GGD over perio diek onderzoek op 15 Thoolse scho len. De linkermouw omhoog gestroopt en wachten in de rij voor de Mantouxprik. In dc straten in dc buurt van het gebouw staan rijen auto's gepar keerd, bumper aan bumper. Een ongewoon beeld voor een maandag avond. Groepjes jongeren staan te praten bij dc ingang of naast dc wit te t.b.c.-bus van dc GGD die voor het gebouw staat. Sommigen zien elkaar weer nadat ze zaterdagavond samen uit zijn geweest. Op die groep richt de GGD zich: jongeren die geregeld in Sint-Maartensdijk uitgaan omdat hier twee gevallen van open t.b.c. zijn geconstateerd. En op diegenen die samen met jon- Vandaag, donderdag 2 juni, is onze zaak om privé-redenen GESLOTEN. Vanaf morgen zijn wij er weer voor u. Voor eerlijke voorlichting en deskundig advies. CSloLzéSl Eendrachtsweg 4 Tholen Advertentie I.M. geren uit dc smalstad elders uitgaan: Sint-Annaland, Tholen, Bergen op Zoom. Het is rekbaar: naar een disco in Goes of Antwerpen is geen uit zondering. Sommigen zijn op de brommer, anderen op de fipts of gebracht door hun ouders. Binnen wijst een bordje 'GGD' naar de kantine van het gebouw. Daar groeit het aantal wachtenden bij dc inschrijftafel. Ze krijgen een kaart waar ze hun naam en adres op in moeten vullen. Als schrijftafel wordt de aankleedtafel voor babys gebruikt. Het is druk bij de priktafels in de dokterskamer. De jongeren worden gevraagd de linkerarm te ontbloten. De vloeistof wordt net onder de huid ingespoten. "Kan het niet in mijn rechterarm? Ik schrijf links en ik zit midden in de examens,"vraagt een meisje. Ze hoeft zich geen zorgen te maken; last van de prik zal ze niet hebben. "De volgende." Voor de meesten is het de eerste Mantouxprik. Nieuwsgierig leunt een jongen met een pet op over de schouder van zijn maat om te kijken hoe de naald onder de huid wordt geschoven. "Donderdagavond te rugkomen. Tussen vijf en acht, maar het kan ook nog tot half negen," voorziet een prikker de drukte. Van ongeveer 40 jongeren wordt die avond in de bus een longfoto gemaakt. Het gaat vooral om buiten landse jongens en meisjes die in het verleden tegen t.b.c. zijn ingeënt (BCG-vaccinatie) of mogelijk eer der besmet zijn geweest maar afweerstoffen hebben opgebouwd. In beide gevallen is de Mantouxre- actie positief en geeft het geen uit komst over een recente besmetting. Slenter:"Bij buitenlanders nemen we standaard een foto, een Mantoux heeft geen zin." De prikkers vragen om nieuwe injectienaalden. Dokter Laleman van de GGD voert een stapel nieuwe zakjes aan. Een jong meisje is bang van de naald. Ze wil niet geprikt worden. Ze huilt. "Kijk maar omhoog. Het is al gebeurd. Wie volgt?" De jongeren zijn via de krant opge roepen voor het contactonderzoek. Slenter had geen idee over het aantal jongeren dat wilde deelnemen aan het onderzoek. "Vantevoren hadden we er geen verwachting van. We hebben er geen ervaring mee." De directeur hoopt dat vanavond (don derdag) alle jongeren ook weer komen om de reactie af te laten lezen. Daarna zal de GGD gaan bekijken uit welke plaatsen de jongeren afkomstig zijn. Mevr. J.M. Deurloo-van Broekho ven stelde maandagmiddag in de gemeenteraad van Tholen nog vra gen over de t.b.c. in St. Maartens dijk. Volgens haar was eronder jon geren 'ongerustheid en onvrede' ont staan. Dat laatste met name omdat het eerste geval van t.b.c. al in maart bekend was, terwijl pas eind mei een groot onderzoek volgde. Raadslid I.C. Moerland vroeg zich af, wanneer b. en w. precies op de hoogte waren. Zelf was hij als direc teur van de Oosterscheldeschool in Scherpenisse door ongeruste ouders benaderd, waarna hij persoonlijk op onderzoek was uitgegaan. Burgemeester Van der Munnik ver wees naar de uitvoerige informatie in de Eendrachtbode over deze zaak. "Na ongerustheid op scholen in St. Maartensdijk is er in maart op mijn verzoek door de GGD een persbe richt uitgegeven. Uit het ringonder- zoek dat toen is gevolgd, kwam het tweede geval van t.b.c.. Een paar weken geleden is bij de GGD bekend geworden, dat er een groot onderzoek onder jongeren in St. Maartensdijk moest komen. Met de informatie daarover is juist gepro beerd om ongerustheid weg te nemen. Wij willen namelijk geen onrust zaaien, maar men zal zich ermee moeten verzoenen in Neder land, dat spijtig genoeg het aantal gevallen van t.b.c. toeneemt", zei de Thoolse burgemeester maandag in de gemeenteraad. Op basis van de recente kamerver- laatste directeur van de gemeentelij- kiezingen zou D'66 met een volle en ke mavo in Tholen en vervolgens ais een restzetel in de nieuwe Thoolse gemeenteraad komen. Statenlid J. v.d. Reijdt uit Tholen is echter nog optimischer gestemd en zegt op 9 november van drie zetels uit te gaan. Gezien het beperkte aantal leden zal de kandidatenlijsten van D'66 niet meer dan zes namen tellen. Naast de drie bezet dhr. H.F.M. van Straaten uit Poortvliet de vierde plaats, mevr. E.A.J. WeSterveld-Hoogendoorn uit St. Philipsland de vijfde en J. v.d. Reijdt uit Tholen de laatste plaats. Van den Donker is bekend als de Na het succes van oktober kan er 25 juni op ruimere schaal geroefeld worden op Tholen. In Tholen-stad, Sint-Annaland en Sint-Maartensdijk kunnen 300 kinderen van 6 t/m 12 jaar op pad. Dat is drie keer zoveel als vorig jaar. Het is de bedoeling dat kinderen uit Tholen, Oud-Vossemeer en Poort vliet drie bedrijven of instellingen in Tholen bezoeken, de jeugd uit Sint- Annaland, Stavenisse en Scherpe nisse kan in Sint-Annaland terecht en die uit Sint-Maartensdijk in de eigen woonplaats. Vorig jaar deden 16 Thoolse bedrijven mee, nu zijn er dat 27. In Sint-Annaland 15 en in de smalstad 8. Daar kan de organisatie nog adressen gebruiken. De brandweer, bejaardentehuizen, zwembaden, veiling, geitenfokkerij, duikschool, schietvereniging Een dracht, wereldwinkel, supermarkten en aannemers zijn voorbeelden van aangemelde bedrijven/instellingen. Het jeugd- en jongerenwerk Tholen zal volgende week op de scholen de roefelkrant verspreiden, zodat kin deren zich kunnen aanmelden om mee te doen. "Maar vol is vol", zegt jeugdwerkster Marianne Velthuis beslist. Roefelen is Vlaams voor snuffelen, onderzoeken. Op de roefeldag krij gen kinderen de kans een kijkje te nemen achter de schermen. Tholen is de enige Zeeuwse gemeente die eraan meedoet. Daarom komen op 25 juni mensen elders uit de provin cie hier een kijkje nemen. Denkt u nog aan de Vrijdag 3 juni om 19.45 uur in Haestinge, Sint-Maartensdijk Schitterende prijzen ledereen gratis toegang Organisatie Lions Club Tholen Advertentie I.M. adjunct-directeur van de Thoolse scholengemeenschap in St. Maar tensdijk, waar hij inmiddels is afge zwaaid. Suijkerbuijk was in maart kandidaat voor de categorie ingeze tenen bij de waterschapsverkiezin gen, maar haalde het toen niet. Mevr. Versmaten is de enige met ervaring in het raadswerk als lid van de Partij Voor Algemene Belangen (PVAB) in St. Philipsland. Na de samenvoeging met Tholen per 1 januari 1995 kan zij doorstromen naar de nieuwe Thoolse raad, die dan uit 19 leden zal bestaan. Anja Verstrate uit St. Philipsland is door het regiobestuur van D'66 benoemd in de vijf leden tellende stemadviescommissie. Dit met het oog op de statenverkiezingen in 1995. De adviescommissie kijkt naar geografische herkomst, beroep, politieke en bestuurlijke ervaring, enz. De andere politieke partijen maken nu ook haast met de kandidaatstel ling, al moeten sommige nog heel wat procedures passeren. De VVD heeft als uitgangspunt gesteld, dat kwaliteit voorop moet staan. "In 1994 gaat het meer om capaciteiten en inzet en minder om regionale spreiding", zegt voorzitter P.C.A. Versluijs uit St. Philipsland. "Twee kandidaten bovenaan uit één kem moet kunnen. We zijn in wezen één gemeente en we moeten een sterke, ter zake kundige raad krijgen. Daar om dient de kwaliteit te prevaleren", aldus voorzitter Versluijs. Of de leden dat standpunt overnemen, zal te zijner tijd blijken. De PvdA-afdeling Tholen/St. Phi lipsland heeft de ontwerp-kandida- tenlijst voor de gemeenteraadsver kiezingen op 9 november deze week aan de leden gepresenteerd. In de top is er geen enkele verrassing omdat de huidige raadsleden - behalve mevr. J.A. Snoep-Overbee- ke - terug willen komen. Toch is er wat geschoven: Moerland en Den Haan zijn een plaatsje opgeschoven, Van der Linde moet een stapje terug doen. Op basis van de recente kamerverkiezingen zou de PvdA in de nieuwe Thoolse raad met 4 zetels genoegen moeten nemen, 1 minder dan nu. Mevr. E.M. van der Wal- Vermeulen zou dan als vijfde kandi daat buiten de boot vallen, waardoor de PvdA-fractie geen enkele vrouw zou tellen. Mogelijk dat om die reden de andere vrouwen ten opzichte van 1990 een hogere plaats op de ontwerp-lijst hebben gekre gen. De PvdA is erin, geslaagd om van het nieuwe gebied St. Philips land één kandidaat te strikken: oud raadslid A.P. Kornaat. ZIE VERDER PAG. 2 Gemeenteraad wil greep op verplaatsing C1000 supermarkt Tholen Acties voor veiliger maken Molenvlietsedijk, Marehoekstraat en Tholenseweg Burgemeester: Cloveniersgilde kan misschien meer betekenen voor Scherpenisse Michael Janmaat stapt voor programma RTL in de bus Idee over zorg levert Thoolse 1000 gulden op Buscollecte van Rode Kruis op de helling Watertoren Scherpenisse laat zich niet zomaar beklimmen Suzanne Reinerman wint eer ste prijs dressuur op Speelmansplaten Tholense Boys ziet vier basisspelers vertrekken ALS DE GANS GENOEG IS GEPREZEN WORDT HIJ GESLACHT Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Het streekarchivariaat wil dat Sint- Philipsland 12.500 gulden extra als afkoopsom betaalt, wanneer de samenvoeging van de gemeenten op Schouwen-Duiveland niet per 1 januari 1997 een feit is. Het Sint- Philipslandse gemeentebestuur schrijft daarover in een reactie aan het dagelijks bestuur, dat deze opvatting bij hem 'in slechte aarde is gevallen'. Vervolgoverleg over de uittreding uit de gemeenschappelij ke regeling (als gevolg van de samenvoeging met Tholen) kan alleen op basis van het eerder bereikte onderhandelingsresultaat plaatsvinden. Aanvankelijk was men het erover eens geworden, dat Sint-Philipsland over de jaren 1995 en 1996 totaal 25.000 gulden zou betalen. In de vergadering van april voegde de streekarchiefcommissie daar een clausule aan toe over de herindeling op Schouwen. Die voorwaarde wijst Sint-Philipsland van de hand. Daar in worden, in de ogen van burge meester en wethouders, speculatieve gedachten over de datum van de her indeling als uitgangspunt genomen. Principieel onjuist, merkt het colle ge van Sint-Philipsland er over op. De streekarchiefcommissie praat in juni verder over deze zaak. Het vaandel van het St. Sebastiaansgilde uit Bergen op Zoom wordt op de Hoge Markt in Scherpenisse gezwaaid ten teken van het vernieuwen van de eed, ten overstaan van de nieuwe overdeken van het Clo veniersgilde. Links staat de hoofdman van het Bergse gilde. De gildebroeders en (rechts) de schutters- koningen van het St. Hubertusgilde uit Etten-Leur kijken toe. Zie verder pagina 13. Bekkenslager Jack Westdorp van Accelerando kreeg zaterdagavond ter gelegenheid van de dag van de muziek bij gezinsvervangend tehuis de Annewas te St. Annaland assistentie van Jacob van Burgh. Bij alle vijf muziekverenigingen waren er activiteiten. Zie ook pagina 7. De open dag van de waterrecreatie viel zaterdag gelijk met de Thoolse dag en het concours-hippique van de Eendrachtruiters. Op de Speelmansplaten was het dan ook druk, al viel het aantal bezoekers door andere evenementen die dag en het kille weer tegen. Naast de springruiters waren er verschillende Bel gische paarden die met ringsteken, pas de deux en tally-ho race tegen de klok) de show stalen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1