THOLENDERWIJS Muziekverenigingen actief op vierde dag van muziek Kunstwerk symboliseert negen kernen Huizen verder van fruitbedrijf informatierubriek van de gemeente tholen MAANDAGMIDDAG VERGADERT DE GEMEENTERAAD KENNISGEVING VAN MEDEDE LING ONTWERPBESLUITEN BOUWAANVRAGEN BOUWMELDINGEN OPENSTELLING K.C.A.-DEPOT IN SCHERPENISSE VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING C.A. SPREEKUUR B&W Scholieren maken vlucht met helicopter Donderdag 26 mei 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 WET MILIEUBEHEER Woensdag 1 juni: Accelerando speelt met bewoners Annewas Zaterdag wordt voor het vierde achtereenvolgende jaar de landelijke dag van de muziek gehouden. Tijdens deze dag zullen naar schatting meer dan 70.000 amateur-muzi kanten in actie komen op zo'n 700 plaatsen. Ook de vijf muziekkorpsen op Tholen en Sint-Philipsland laten van zich horen. Pleinconcert Bestemmingsplan Vossemeer deels afgekeurd De huizen die in de toekomst in Oud-Vossemeer ten noorden van de Hofstraat en ten oosten van de Willem van Beierenstraat gebouwd worden, moeten verder van het fruitteeltbedrijf van D. Tange komen dan de gemeen te Tholen had gewild. Gedeputeerde staten verlenen om die reden geen goedkeuring aan een deel van de tweede herziening van het bestemmingsplan Kom Oud-Vosse meer. Het gaat om drie van de zestig geplande huizen. Felicitatie muziekkorpsen in de drup Plaatselijk nieuws Auto beschadigd Schoonhoudster krijgt ontslag Sint- Philipsland Diefstal bromfietszadel Bijdrage Anjerfonds Rejoice heeft muzikan tentekort Sponsorloop Keuringsdienst Ruim zes kilo vis Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Tel. 01666-8200 Telefax: 01666-3553 Op maandag 30 mei a.s. komt de Thoolse gemeenteraad voor een vergadering bijeen in het gemeentehuis te Sint-Maartens dijk. Deze vergadering die om 14.00 uur begint is openbaar. Elke belangstellende is van harte welkom. Op de agenda staan ondermeer de volgende onderwerpen: - Vervanging regelapparatuur verwarming; Het bestuur van de School met de Bijbel te Poortvliet heeft ver zocht om medewerking te verlenen voor het vervangen van de regelapparatuur van de verwarming van de school. Het verzoek is beoordeeld waarbij is geconstateerd dat ver vanging op zijn plaats is. Inwilliging van het verzoek heeft niet tot gevolg dat de normale eisen, aan het geven van onderwijs te stellen, worden overschreden. Met de totstandkoming van de voorziening is een bedrag gemoeid van 5.287,50. De raad wordt voorgesteld dit bedrag beschikbaar te stellen ten laste van het Fonds andere voorzieningen. - Vervanging leerlingensets; De directeur van openbare basisschool De Casembrootschool te Sint-Annaland heeft verzocht om extra krediet te verstrek ken ten behoeve van de vervanging van het meubilair voor groep 4 van de school. Uit onderzoek is gebleken dat vervan ging van de 25 aanwezige sets alleszins gerechtvaardigd is. Met de vervanging is een bedrag gemoeid van 6.806,19. Daarvan is reeds 1.500,- opgenomen in de gemeentebegro ting van 1994. De raad wordt voorgesteld om het resterende bedrag van 5.306,19 beschikbaar te stellen ten laste van het Fonds ande re voorzieningen. - Reconstructie Brugstraat en ged. Kloosterstraat (Sint- Annaland); Na het gereedkomen van de Nieuwstraat en de herinrichting van een gedeelte Ring te Sint-Annaland is het plan opgevat om de Brugstraat en een gedeelte van de Kloosterstraat te recon strueren. Het plan is onlangs behandeld in de commissie openbare werken en uitgebreid in deze rubriek toegelicht. Burgemeester en wethouders stellen voor tot uitvoering van, dit werk te besluiten en daartoe het beschikbare jaarkrediet van 66.000,- voor de uitvoering van het saneringsplan "Kom" (Sint-Annaland) te verhogen met 82.000,-. Aanbrengen van verkeersremmende voorzieningen in de Kerkstraat en de herinrichting van het Van der Lek- de Clercqplein te Stavenisse; In de lijst van kapitaalwerken 1993 en 1994 zijn beide bovenge noemde werken opgenomen. Beide projecten zijn ook genoemd in het door de gemeenteraad vastgestelde Dorps plan Stavenisse. Ter uitvoering van de werken is een plan gemaakt dat reeds uitgebreid in deze rubriek is toegelicht. Over het plan is een hoorzitting gehouden. De gemaakte opmerkingen tijdens de hoorzitting zijn voor het college aan leiding geweest het oorspronkelijke plan op een aantal punten te wijzigen. De aanpassingen betekenen extra kosten. In totaal bedragen de extra kosten 42.000,-. De raad wordt voorgesteld het benodigde krediet beschikbaar te stellen. Meeropbrengst onroerende-zaakbelastingen; De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen 1994 is na de tariefsverhoging per 1 januari 1994 geraamd op 2.377.000,-. Inmiddels zijn de aanslagen opgelegd. De meer opbrengst wordt geraamd op 44.000,-. Deze meeropbrengst is voornamelijk het gevolg van een hogere natuurlijke groei (nieuw- en verbouw) dan die waarbij in de oorspronkelijke raming rekening is gehouden. Voorgesteld wordt het bedrag van de meeropbrengst toe te voegen aan de post onvoorziene uitgaven 1994. Verkoop voormalig Groene Kruisgebouw te Stavenisse; Sedert eind vorig jaar is het voormalig Groene Kruisgebouw met bovenwoning en garage aan de prinses Margrietstraat 3 te Stavenisse volledig eigendom van de gemeente. Een en ander na het onderbrengen van de Kruisvereniging rondom de Ooosterschelde in het zorgcentrum "Elenahof". Van begin af aan is het de bedoeling geweest het gebouw met bijbehorende grond af te stoten. Onlangs is met de heer C.W. van Haaften uit Stavenisse overeenstemming bereikt over de verkoop. Van Haaften heeft het voornemen het opstal zodanig te verbouwen, dat het geschikt wordt voor permanente bewo ning. De raad wordt gevraagd tot verkoop te besluiten. Burgemeester en wethouders van Tholen delen, gelet op artikel 3.19, tweede lid en derde lid en artikel 3.20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 13.4 van de Wet milieu beheer mede, dat zij voornemens zijn gunstig te beschikken onder oplegging van de nodige voorschriften om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken op de op respectievelijk 19 januari en 8 februari 1994 ingediende aanvragen voor een vergunning ex artikel 8.4 van de Wet milieubeheer van: a. de heer A. W. Duine, Spuidamstraat 3 te Scherpenisse voor het veranderen en na verandering in werking hebben van een tankstation, werkplaats en verkoopruimte, gelegen aan de Spuidamstraat te Scherpenisse, kadastraal bekend Scherpe nisse, sectie E, nummers 160 (ged.) en 770; b. de directie van Budelpack Copackers B.V., Paasdijkweg 15 te Poortvliet voor het veranderen van een tot de inrichting behorende magazijnruimte in een produktie- en opslagruim te, gelegen aan de Paasdijkweg te Poortvliet, kadastraal bekend Poortvliet, sectie M, nummers 634 en 636. De ontwerp-besluiten, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 27 mei 1994 gedurende vier weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint-Maartensdijk van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Indien het college daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt kunnen de stukken gedurende deze maand tevens elke maandag van 17.30 tot 20.30 uur in het bejaardentehuis Sint-Maartenshof, Bloemenlaan 2 te Sint-Maartensdijk worden ingezien. Na deze datum liggen de stukken tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het geven van de aangevraagde besluiten, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur ter inzage op de gemeente-secretarie, Markt 1-5 te Sint-Maar tensdijk. Binnen vier weken na de dag waarop het ontwerp van de beslui ten ter inzage is gelegd, kan een ieder gemotiveerde bezwaren tegen het ontwerp van de besluiten schriftelijk bij ons college inbrengen. De ingekomen bedenkingen worden mede ter inzage gelegd. Degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien het college daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt zal een ieder voorts in de gelegenheid worden gesteld tot een gedachtenwisseling over de ontwerp-besluiten en tot het inbren gen van gemotiveerde mondelinge bedenkingen daartegen. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Sint-Maartensdijk, 26 mei 1994 Burgemeester en wethouders van Tholen. Burgemeester en wethouders van Tholen maken gelet op artikel 41 van de Woningwet 1991 bekend, dat de volgende bouwaan- vragen/-meldingen zijn ingediend: - Een bouwaanvraag van J. G. Eerland, Jan van Bloisstraat 40 te Tholen, ingediend op 9 mei 1994, voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Jan van Bloisstraat 40 te Tholen; - Een bouwaanvraag van G. M. G. Janssen, Lange Kruisweg 1 te Sint-Maartensdijk, ingediend op 16 mei 1994, voor het bouwen van een woning met schuur op een perceel aan de Buurtweg te Stavenisse; - Een bouwaanvraag van A. Rijsdijk, Stoofstraat 15 te Poortvliet, ingediend op 16 mei 1994, voor het bouwen van een garage/berging op het perceel Stoofstraat 15 te Poortvliet; - Een bouwaanvraag van C. M. Dorst, Kerkstraat 27 te Scherpe nisse, ingediend op 4 mei 1994, voor het verbouwen van een garage/berging op het perceel Kerkstraat 27 te Scherpenisse; - Een bouwmelding van P. Klapwijk, Mossellaan 56 te Tholen, ingediend op 9 mei 1994, voor het plaatsen van een blokhut op het perceel Slabbecoornweg 56a te Tholen; - Een bouwmelding van E. Schmidt, Cacilienstrasse 88 te 4783 Krefeld (DLD), ingediend op 4 mei 1994, voor het plaatsen van een schuurtje op het perceel Geertruidaweg 2 te Scherpenisse, perceel 173, camping "de Pluimpot"; - Een bouwmelding van D. Bolier, Burgemeet 33 te Poortvliet, ingediend op 9 mei 1994, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Burgemeet 33 te Poortvliet; - Een bouwaanvraag van J. van Dijke, Oudeland 9 te Tholen, ingediend op 9 mei 1994, voor het bouwen van een duivenhok op het perceel Oudeland 9 te Tholen; - Een bouwmelding van R. B. Mullie, Wilhelminastraat 7 te Poortvliet, ingediend op 16 mei 1994, voor het plaatsen van een fietsenstalling op het perceel Wilhelminastraat 7 te Poort vliet; - Een bouwmelding van A. M. Boot, Kerkeblokstraat 12 te Sint- Annaland, ingediend op 9 mei 1994, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Kerkeblokstraat 12 te Sint-Annaland; Sint-Maartensdijk, 26 mei 1994. Op woensdag 1 juni a.s. komt de commissie ruimtelijke ordening c.a. voor een vergadering bijeen in het gemeentehuis te Sint- Maartensdijk. Deze vergadering die om 19.30 uur begint is open baar. Elke belangstellende is van harte welkom en kan vooraf gebruikmaken van het spreekrecht. restauratie monu- Op de agenda staat één onderwerp: - Vaststelling meerjarenprogramma menten 1994-2000 De gemeente kan in beginsel voor 2000 een budgetreservering van het rijk krijgen wanneer het vorig jaar vastgestelde meer jarenprogramma 1993-1999 met één jaar wordt aangevuld. Dit bijgestelde programma moet vóór 1 juli a.s. zijn ingediend bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. In dit meerjarenprogramma moet ook tot uitdrukking komen welke restauratieprojecten prioriteit genieten. Voor de jaar- budgetten 1994 t/m 1998 is dat vorig jaar al gebeurd. In combi natie met het inmiddels bekend geworden budget voor 1999 is bekeken welke lopende en/of nieuwe projecten voor een sub sidiereservering in aanmerking komen. Over de reserveringen die de raad vorig jaar heeft vastgelegd kan worden meegedeeld dat de budgetten voor 1994 223.129,-), 1995 246.171,-), 1996 211.575,-), 1997 210.646,-) en 1998 188.567,-) volledig zijn gebruikt of toe gezegd. Vorig jaar is vanuit de commissie de vraag opgeworpen of er in het licht van de steeds krapper wordende restauratiebud getten een herijking dient plaats te vinden van het monumen tenbeleid. Na ampel beraad heeft het college van burgemees ter en wethouders de conclusie getrokken, dat er geen aanlei ding bestaat nu ingrijpende acties te ondernemen c.q. wijzi gingen door te voeren ten aanzien van het gemeentelijk subsi diebeleid. Voor de verdeling van het budget 1999 ad f. 207.723,- wenst het college in volgorde van prioriteit de volgende projecten voor te dragen: A. Gemeentelijke toren bij N.H.-kerk te Sint-Maartensdijk: 122.210,-. B. Markt 26 te Tholen: 10.000,-. C. Voorstraat 43 te Sint-Annaland: 28.928,-. D. Brugstraat 16 te Tholen: 46.585,-. Met deze verdeling is naar de mening van burgemeester en wethouders de verdeling van de thans beschikbare budgetten over de periode 1994 t/m 1999 op een verantwoorde wijze geregeld. Naast het bekende gegeven dat blijkens de investeringsplan ning kapitaalwerken nog diverse gemeentelijke restauratiepro jecten op stapel staan met een financiering uit de gemeentelij ke reserve monumenten (b.v. voor dit "jaar het stadhuis en de molen "De Hoop" te Tholen en voor 1995 de toren bij de N.H.- kerk te Tholen) zijn er ook door enkele particulieren initiatieven ontwikkeld voor het herstel van hun monument. Het gaat hier bij om: 1. Kerkstraat 21 te Tholen; 2. Molen "De Korenaar" te Poortvliet; 3. Markt 3 te Tholen. Voor deze drie projecten zijn voorshands geen mogelijkheden voor reservering van een bijdrage in de restauratiekosten aan wezig. Volstaan dient daarom te worden met een opname in het meerjarenprogramma. De commissie wordt om advies gevraagd. Naast de kwartaal-inzameling van het klein chemisch afval via de chemocar, bestaat ook de mogelijkheid om wekelijks klein che misch afval af te geven op het K.C.A.-depot op de gemeente werkplaats aan de Langeweg 49 te Scherpenisse. Het depot is elke woensdag van 8.00-12.00 uur bemand. Bovendien kan er 1 x per maand op zaterdag K.C.A. worden afge geven. Deze maand is dat op zaterdag 28 mei, ook dan van 8.00-12.00 uur. Heeft u vragen over klein chemisch afval en het inleveren hier van dan kunt u bellen met telefoonnummer 01666 - 8259. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van burgemeester en wethouders vinden plaats op maandag 30 mei 1994 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester H.A. van der Munnik houdt zijn spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur. Op datzelfde tijdstip vindt het spreekuur plaats van de wethou der ing. J. van der Jagt. Het spreekuur van de wethouders P. van Schetsen en J. Versluijs komt te vervallen. Wilt u op een ander tijdstip met een van de college-leden spre ken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666- 8330. De gedachte achter de dag van de muziek is om de belangstelling aan te wakkeren voor de muziek en het zelf musiceren. De landelijke organisatie is in han den van Buma/Stemra en Music Harmony. Op Tholen en Sint- Philipsland wordt de dag georgani seerd in samenwerking met de Thoolse bond van muziekgezel schappen. Er wordt ook een speciale krant verspreid. Mensen die een instru ment willen leren bespelen en nog geen ervaring hebben, kunnen bij de muziekkorpsen een opleiding volgen. Deze scholing wordt in de meeste gevallen door de Zeeuwse muziek school verzorgd en voor het groot ste deel betaald door gemeentelijke subsidies en de muziekvereningen. Voor algemene informatie over de dag van de muziek kan men contact opnemen met secretaris J. West dorp van de Thoolse bond van muziekgezelschappen, tel. 01665- 3522. Het programma van de muziekver enigingen ziet er als volgt uit: Tholen: De jubilerende koninklijke harmonie Concordia verzorgt om half drie een pleinconcert aan de Zoutziedersdreef. De harmonie staat onder leiding van dirigent Marcel Hartendorp en de drumband wordt geleid door Sjaan van de Boom. 'Music for a celebration' en 'Just a closer walk' zijn twee van de werken die uitgevoerd worden. Voor infor matie: 01660-3636. Oud-Vossemeer: De Oud-Vosse- meerse muziekvereniging OVM maakt in de namiddag een muzikale rondwandeling door het dorp. De muzikanten worden voorafgegaan door de tamboers en majorettes. Voor informatie: 01667-2475. Sint-Annaland: Koninklijke fanfa re Accelerando houdt 's avonds om zeven uur een concert op het par keerterrein voor het gezinsvervan gend tehuis De Annewas. Bij slecht weer wordt de uitvoering verplaatst naar het repetitielokaal, de Sakofa- hal aan de Bierensstraat. Dirigent Pierre van Broekhoven heeft de lei ding over de fanfare en de drumband staat onder leiding van Arno Muller. Accelerando zal ondermeer ten gehore brengen: 'The universal bandcollection', 'Coffee serenade' en 'Champagne gallop'. De muziekver eniging krijgt muzikale ondersteu ning van twaalf bewoners van De Annewas. Ze hebben al muziekles sen en twee repetities met Accele rando gevolgd en zijn erg enthou siast. Ook de muzikanten zijn posi tief over deze samenwerking. Even tuele informatie: 01665-2375. Sint-Maartensdijk: De 30-jarige muziekvereniging Euterpe houdt open huis in haar repetitielokaal aan de Radda Barnenstraat. Van twee tot vier uur laten muzikanten diverse instrumenten zien en horen. Nadere informatie: 01666-3489. Sint-Philipsland: Fanfare Concor dia verzorgt om vier uur een open luchtconcert voor Ons Dorpshuis in Anna Jacobapolder. De fanfare zal onder leiding van dirigent Walter Siol ondermeer 'Golden river' en 'Mood Romantic' laten horen. Ook de drumband is aanwezig. Meer informatie: 01677- 3232. Het kunstwerk van Nicolas Dings bij het nieuwe politiebureau in Tholen, bestaande uit negen verschillende koperen vormen die de negen kernen op Tholen en Sint-Philipsland symboliseren. Het kunstwerk bij de ingang aan de Simon Lindhoutstraat is bekostigd uit de zogenaamde 1 %-regeling van de overheid. Dat wil zeggen dat I procent van de totale bouwkosten van het bureau besteed mocht worden aan een kunstwerk. De Amsterdamse kunstenaar noemt de vormen torens van stilte. De gemeente vindt een afstand van 20 meter voldoende, maar g.s. heb ben besloten dat er pas op minimaal 50 meter afstand van het bedrijf gebouwd mag worden. Dit om over last in de toekomst te voorkomen. In het streekplan Zeeland wordt een afstand van 100 meter genoemd als norm tussen agrarische bedrijfsge bouwen en woongebieden. Ook in een brochure van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt die afstand genoemd tussen nieuwe woningbouw en akkerbouwbedrij ven. In een fax stelt de gemeente dat het bedrijf van Tange een tuinbouwbe drijf genoemd mag worden, en daar voor gelden andere nonnen. Maar g.s. vinden dat de hinder vergelijk baar blijft met die van een akker bouwbedrijf: geluid (tractoren) en gevaar (brand, bestrijdingsmidde len). Omdat het een klein bedrijf betreft en de activiteiten door een nadere bestemming beperkt blijven tot de opslag en het sorteren van fruit, wil het provinciaal bestuur van de regel afwijken en 50 in plaats van 100 meter toestaan. De gemeente wijst erop, dat binnen 20 meter van het bedrijf nu zes woningen staan. De bewoners daar van zouden geen enkel probleem hebben met de exploitatie van het fruitteeltbedrijf. Daarvan uitgaande zou de gemeente die afstand van 20 meter tot norm willen verheffen. G.s. willen dat niet, ze nemen het argument van de zes huizen mee in hun beslissing om tot een afstand van 50 meter te komen. De gemeente kan tegen het besluit van g.s. in beroep bij de Raad van State. Spreekuur wao. Het steunpunt sociale zekerheid Steenbergen houdt iedere dinsdagmiddag spreekuur voor mensen die in of bijna in de wao zitten. Verder kan er iedere uit keringsgerechtigde terecht in De Vonk bij de Vredeskerk in Steenber gen. Voor een afspraak 01670- 64784. De felicitatie die de gezamenlijke muziekkorpsen van Tholen en Sint- Philipsland vrijdag brachten aan de Steenbergse harmonie Volharding, viel letterlijk in het water. Volhar ding bestaat 150 jaar en daarom wil den de vijf Thoolse en Sint-Philips- landse muziekverenigingen hun col lega's muzikaal feliciteren. Ruim 160 muzikanten, tamboers en majo rettes liepen door de binnenstad van Steenbergen en de eerste mars klonk massaal. Maar de muzikanten kre gen een forse regenbui over zich heen en binnen de kortste keren was iedereen doorweekt. Na de laatste klanken van de mars 'Checkpoint' haastten de musici zich naar een nabij gelegen stalling. Het opstellen van het gelegenheidskorps kostte nogal wat tijd, maar in een oogwenk was alles uit elkaar. De muzikanten schuilden temidden van geparkeerde auto's en caravans. Uiteindelijk keerde men terug naar de sporthal Cromwiel, waar Volhar ding 's avonds haar jubileumconcert zou geven. Nog wat nadruipend werkten de vijf korpsen twee mar sen af. Drie Thoolse scholieren en één uit Anna Jacobapolder maakten giste renmiddag in een helicopter een rondvlucht over de streek. Het was de prijs die de vier in november wonnen met het ontwerpen van een bos. De prijsvraag werd uitgeschre ven door de Landinrichtingsdienst in het kader van de opening van zijn kantoor in het voormalige stadhuis in Tholen. Lysian Quist uit Anna Jacobapolder, Bram Hage uit Tholen en Adriaan Klippel en Jan van Oeveren uit Scherpenisse werden als de besten van 404 inzendingen gekozen. Gisterenmiddag was het dan zover. Vanaf de voormalige oesterputten in Tholen steeg twee keer een helicop ter op. Telkens waren twee van de vier winnaars aan boord om gedu rende een half uur hun woongebied vanuit de lucht te bekijken. De auto van een 44-jarige Tholenaar is op Tweede Pinksterdag bescha digd. Het aan de Zuiddijk gepar keerde voertuig liep een kras in de lak op en een kapotte ruitenwisser. Per 1 april is aan mevrouw C.J. Jan- sen-Slootmaker eervol ontslag ver leend als schoonhoudster van de openbare basisschool De Eevliet. In Anna Jacobapolder is woensdag de diefstal van een bromfietszadel ontdekt. De politie heeft de aangifte geregistreerd. Muziekvereniging Concordia krijgt van het Anjerfonds een bijdrage van 9420 gulden voor de aanschaf van instrumenten en kleding. Het gospelkoor Rejoice uit Anna Jacobapolder heeft een nijpend tekort aan muzikanten die het koor kunnen begeleiden. Een eerdere oproep had weinig resultaat. Diri gent Mario Riedijk is in eerste instantie op zoek naar mensen die gitaar, orgel, keyboard of piano spe len, maar ook andere instrumentalis ten zijn welkom. Belangstellenden kunnen zich opgeven op tel. 3450. De kinderen van Anna Jacobapolder houden zaterdagmorgen een spon sorloop op het speelveldje achter Steintjeskreek. Het doel is om de kas van de werkgroep kinder-vakan- tiespelweek te spekken. De groep kreeg via de gemeente geld uit het legaat van mevrouw Del Campo. Maar dat geld is inmiddels op en om de kinderen toch wat activiteiten te kunnen bieden, wordt met de spon sorloop geld bij elkaar gebracht, 's Middags is er van half twee tot half vier ook nog een bazar. De plattelandsvrouwen kregen bezoek van dhr. Luymes van de keu ringsdienst van waren uit Goes. De officiële naam van de dienst is 'Inspectie gezondheidsbescher ming'. De dertien regionale diensten controleren onder andere op een goede etikettering, eerlijkheid in handel en hygiëne bij produktiebe- drijven. Daarnaast geeft de keu ringsdienst voorlichting aan produ centen en consumenten. Behalve eet- en drinkwaren behoren ook zaken als kinderspeelgoed, cosmeti ca en huishoudchemicaliën tot het werkterrein van de inspectie. A. van Oeveren heeft zaterdag met 1020 punten de wedstrijd van hen gelsportvereniging De Makreel gewonnen. A. v.d. Dussen volgde als tweede op ruime afstand met 750 punten. In totaal werd er bijna 6,5 kilo vis boven water gehaald. Uit slag: 1 A. van Oeveren 1020 p; 2 A. v.d. Dussen 750 p; 3 H.A.J. de Graaf 690 p; 4 J.P. Kaashoek 645 p; 5 C. van Moort 615 p; 6 T. Geuze 565 p; 7 J. Kolthoom 470 p; 8 Rien Quist 355 p; 9 P.C. Kleppe 290 p; 10 J. van Moort 270 p; 11 J. Walpot 150 p. Bij de jeugd won A.C. Reijngoudt met 675 p. In het tussenklassement gaat J.P. Kaashoek aan de leiding met 2610 p. Tweede is A. van Oeveren met 2370 p. en als derde volgt H.A.J. de Graaf met 2300 p. T. Geuze is vier de met 1835 p. en J. van Moort en R. Quist bezetten samen de vijfde plek met 1810 p. Bij de jeugd is de tus senstand: 1 Jaco Kolthoom 1145 p; 2 A.C. Reijngoudt 1070 p; 3 Tim de Graaf 740 p; 4 Adrie v.d. Reest 515 p; 5 Maurits Verwijs 240 p. Op zaterdag 4 juni wordt er van één tot vier uur een bekerwedstrijd gevist aan het Zijpe.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 5