Varkenshouder moet afzet mest tevoren regelen Knutselaar P. van Meel bouwt hervormde kerk na Jos en Peter Sprenkels uit Zuid-Afrika in smalstad Alcoholcontrole één keer raak Tholen blijft zich inzetten voor telefoon St. Philipsland Donderdag 26 mei 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 De nieuwe Zuid-Afrikaanse vlag hangt aan de muur in de woonkamer. De kleuren zijn nog helder. Geduldig leggen de broers Jos en Peter Sprenkel uit waar de kleuren voor staan: zwart voor de mensen, geel en groen voor de rijk dommen van het land, twee witten banen voor de vrede. En één rode voor al het bloedvergieten. Het blauw staat voor de altijd blauwe lucht boven Zuid-Afrika. In Sint- Maartensdijk koesteren beiden de nieuwe vlag als een kleinood. Ze zijn opgegroeid met de apartheid maar nu bestaat het systeem niet meer. En de vlag is het symbool voor een nieuwe toekomst van het land. De broers heb ben er vertrouwen in. Militaire experts Handicap Toerisme Tafelkleedje De huizen die in de toe komst in Oud-Vossemeer ten noorden van de Hof straat en ten oosten van de Willem van Beierenstraat gebouwd worden, moeten verder van het fruitteeltbe- drijf van D. Tange komen dan de gemeente Tholen had gewild. Gedeputeerde staten verlenen om die reden geen goedkeuring aan een deel van de tweede herziening van het bestem mingsplan Kom Oud-Vos- semeer. Het gaat om drie van de zestig geplande hui zen. Stouten: Landbouw waarschuwde in 1990 al Winkels Hoechst Vossemeerder stopt zeshonderd uren in miniatuur Zeshonderd uren heeft hij er sinds september aan gewerkt. De preekstoel, bijvoorbeeld, moest twee keer opnieuw voor hij pas te. Maar nu staat de Oud- Vossemeerse hervormde kerk - op schaal - te pron ken in de woning van de 67-jarige Piet van Meel. De modelbouwer exposeert zaterdag op de Speelmans platen tijdens de Thoolse Dag. CNV vreest meerkosten Triplex Ontslagen Draaiorgels Kunstenaar 4 i Peter (links) en Jos Sprenkels met de nieuwe Zuid-Afrikaanse vlag voor hun huis in de Cornelis Vermuydenstraat. Als je als kind opgroeit met apartheid, weetje niet beter Ver weg van hun geboorteland vol gen ze de ontwikkelingen op de voet. Meestal via ITN en BBC. De Nederlandse media zijn volgens hen te veel ANC-gekleurd. Op de dag van de verkiezingen gingen ze naar de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag. Drieëneenhalf uur ston den ze in de rij. "Wat een verschil. Er waren maar twee politie-agenten. In Zuid-Afrika stonden gepantserde legervoeruigen bij de stembureaus," zegt de 19-jarige Peter. Die spanning, die missen ze hier wel een beetje. Ze waren er zo aan gewend. Aan de bommeldingen. Aan de bewaking op school. Aan de ontruiming van de school. Of van winkels. Dan renden er ineens men sen de straat op. Soms was het echt, soms was het vals. Je wist het maar nooit. Jos (22) merkte het bij zijn vertrek op het vliegveld in Johan nesburg toen hij twee jaar geleden naar Nederland kwam om te stude ren: "Nog voor de incheckbalie was Bij verschillende alcoholcontroles heeft de politie maar één keer een automobilist aangetroffen die onder invloed achter het stuur zat. De Thoolse politie zegt daarover 'zeer tevreden' te zijn. Van dinsdag- op woensdagavond werd op diverse plaatsen gecontroleerd, maar geen van de aangehouden bestuurders had te diep in het glaasje gekeken. Zaterdagavond omstreeks zeven uur werd een 20-jarige inwoner uit St. Maartensdijk onder invloed van alcohol rijdend aangehouden op de Bebouwdendam in Tholen. Dit gebeurde na een tip. Op het politie bureau bleek de uitslag 535 ugl (ongeveer 1.2 promille) te zijn. Tegen de bestuurder werd proces verbaal opgemaakt. In de nacht van Eerste op Tweede Pinksterdag werd aan de Grindweg in Tholen een staande controle gehouden tussen 1.45 en 2.15 uur. Van de tien bestuurders die werden gecontroleerd, bleek er niemand in overtreding te zijn. Diefstal tankpasjes. Een 27-jarige man uit Sprundel en een 22-jarige vrouw uit Roosendaal zijn door de politie van het Oosterscheldebekken klem gereden en aangehouden op de rijksweg A58. Zij hadden tankpasjes bij particulieren gestolen en bij ver schillende stations getankt, waar door de oorspronkelijke bezitters werden benadeeld. Beide verdach ten zijn in verzekering gesteld. al het glas kogelvrij. En dan moest je nog door twee metaalscanners." Toen hij er vorig jaar terugkwam waren de strenge veiligheidsmaatre gelen versoepeld. "Het was net zoals op Schiphol. Dan besef je dat er veel veranderd is. Dat kwam door de erkenning van het ANC en andere groepen. Ze waren niet langer meer illegaal." Peter vertelt dat er vooral tussen 1985 en 1989 een gespannen sfeer heerste. Toen de sirene op school begon te loeien en via de intercom werd gezegd dat alle leer lingen naar buiten moesten gaan. "Iedereen dacht aan een oefening. Maar de politie kwam met zeven honden naar binnen om naar een bom te zoeken. Het was wel degelijk een echte ontruiming." Gevaarlijk waren de kleefmijnen die in restaurants tot ontploffing konden komen of die in de bloembakken van het winkelcentrum in Kaapstad tussen de wortels van de planten werden verstopt. "We werden er attent op gemaakt en geleerd ze te herkennen. In het begin ben je voor zichtig. Dan hoorde je weer op de radio dat er acht of negen mensen doodgeschoten waren. Je gaat door met leven." De veranderingen hadden volgens Peter eerder plaats kunnen vinden als de regering niet zo bang was geweest voor het geweld van extreem-rechts. "Dat is een kleine minderheid maar heel goed opge leid. Allemaal militaire experts die getraind waren voor de oorlog in Angola. Het is de regering haar eigen schuld geweest." Jos maakte op een zeer speciale manier mee wat apartheid is. Hij zat in Pretoria op een school voor slechtzienden. Toen hij naar een school voor blinden moest kon hij alleen maar terecht op een instituut voor blanken in Worcester, 1400 kilometer naar het zuidwesten, in de buurt van Kaapstad. Het hele gezin verhuisde in 1985 mee terwijl er net een school voor blinden alleen voor zwarten was geopend vlakbij Preto ria. "Daar mocht ik weer niet naar toe. Apartheid werkt naar twee kan ten." Het was niet vanzelfsprekend dat hij in Smerdiek zou komen te wonen. "Ik kon op een school in Roosendaal terecht. Van hieruit had ik een goed afspringpunt maar ik werd afgewe zen. Dan sta je hier met al je spul len." Jos kreeg in totaal acht afwij zingen vanwege zijn handicap. Ook in Nijmegen kon hij uiteindelijk niet terecht op de faculteit informatica. "Alles was rond. Ik had er al een kamer maar vanwege de sancties tegen Zuid-Afrika had ik een Neder lands taaldiploma nodig." Nu doet hij communicatieweten schappen aan de Hogeschool Mid den Nederland in Utrecht. Peter:"Je bent opgegroeid met apart heid. Als kleine jongen wist je niet beter. Pas op de middelbare school begint dat te veranderen. Voor mij was dat rond 1990. Dan begin je ook dingen van de andere kant te zien. Je zag dat dp wet niet altijd recht was." Jos:"Je was gewend aan de bordjes alleen voor blanken. Maar die wer den halverwege de jaren tachtig ver wijderd. Als je op school gekleurde vrienden wilde hebben, moest je daar voor knokken. Mensen zijn twee genera ties lang van elkaar vervreemd. Vijf tig jaar is er uitsluitend aan opbouw van de blanke gemeenschap gewerkt. De zwarten waren de sla ven." Peter is optimistisch over de toe komst van Zuid-Afrika. "Het is een grote open markt. We moeten nu samen van de grond af beginnen. Eerst vochten de groepen tegen elkaar, nu moeten ze gaan samenwerken." Hij kwam in december naar Neder land en wil naar de school voor toe risme in Breda. Peter volgt nu nog een intensieve cursus Nederlands voor anderstaligen. Toeristisch ge zien heeft het land volgens hem veel te bieden. In de keuken en in de gang hangen plaatjes met wilde die ren en landschappen uit zijn land. Volgens Jos zal de economie aan trekken. "Zuid-Afrika heeft een goe de infrastructuur. Het is uitermate geïndustrialiseerd, een eerste we reldland in de derde wereld. Veel bedrijven zullen daarvan profite ren." Jos en Peter hebben de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse nationaliteit. Hun vader trok in 1953 met zijn ouders uit Rotterdam naar Zuid- Afrika. Hun moeder, Corrie Koop man als verpleegster in 1969 uit Sint-Maartensdijk. Opa en oma Koopman wonen in de smalstad, oom en tantes, nichtjes en neefjes allemaal vlakbij. De tuin voor het huis is bijna helemaal betegeld. Voor tuinieren hebben ze niet veel tijd. Het reizen naar school en terug duurt lang en opa is te oud om de tuin bij te houden. De vlag is voor Jos een symbool van blijheid. De broers kochten er twee, voor als ieders zijns weegs gaat. De grootste exemplaren nog wel. "Omdat ik zo trots ben op het nieu we Zuid-Afrika." Voor de vlag zoeken ze nog een 'vlagpaal'. Jos:"Dan gaan we hem elke morgen hijsen en het volkslied zingen,"lacht hij. Peter:"Maar we kunnen hem ook als tafelkleedje gebruiken." Daar kwamen de varkens ter sprake toen gespreksleider G. de Kaper de stelling poneerde: globale bestem mingsplannen genieten de voorkeur. "Ze zijn dermate globaal dat er nu varkenshouderijen kunnen komen", gooide statenlid mevrouw H. Pol derman de knuppel in het hoender hok. Raadslid G.J. Hoek wil de boel in het buitengebied niet te star maken. "Bedrijven moeten kunnen inspelen op veranderingen; een bestaand agrarisch bedrijf moet er een tweede tak bij kunnen nemen", zei hij. Mevrouw E. Frigge vond dat er voorwaarden gesteld moeten wor den. Mevrouw Polderman haalde er de fosfaatnorm bij. "Als we meer var kens binnenhalen, komt er meer mest en zal er dus minder kunstmest gebruikt moeten worden om binnen de voorgeschreven hoeveelheid fos faat te blijven." Zowel Hoek als Stouten probeerden haar er, tever geefs, van te overtuigen dat er door landelijke regels al veel wordt gestuurd. "Een mesterij die zich hier wil vestigen, moet de afzet van zijn mest al geregeld hebben. Anders mag hij niet eens komen", zei Hoek. Hij vuide aan dat boeren die dierlij ke mest gaan gebruiken, automa tisch minder kunstmest zullen strooien. "Nu betrekken boeren de mest uit Oost-Brabant, maar als de mesterijen naar hier komen, zullen ze het dichterbij huis kopen want dat is goedkoper", probeerde Stouten. Maar mevrouw Polderman schudde het hoofd. "In Den Haag stond Zee land nog bekend als een provincie die mest kan opnemen, maar we zit ten vol. En we moeten geen export provincie worden." Stouten trok een parallel naar het bedrijfsleven. "Alle kunstmest die de fabriek in Sas van Gent produ ceert, wordt toch ook niet in Zeeland gebruikt. Waarom zou dat dan wél met alle dierlijke mest moeten? Bedrijven als Hoechst en Dow heb ben de Zeeuwen ook niet zelf nodig, behalve voor de werkgelegenheid. Maar de mesterijen brengen even eens werkgelegenheid mee." De gemeente moet slechts bijsturen, niet het buitengebied dichtgooien voor ontwikkelingen, vond Stouten. "Als je geen nieuwe mesterijen wil toelaten in het Thoolse landschap, moet je ook geen nieuwe woonwij ken meer plannen." Terugkomend op de regels in bestemmingsplannen zei Hoek dat die, gezien de vele aanvragen die de gemeente krijgt voor afwijkingen, toch iets globaler zouden moeten zijn. "Wij zijn bijna de enige partij die daarvoor kiest", merkte mevrouw Polderman op. Pratend over het plannen van woon wijken merkte G. de Kaper op, dat daarin nooit winkels zijn opgeno men. "Dat is in bestemmingsplannen zo geregeld, maar ik ben het daar niet mee eens", zei raadslid Hoek. Versluijs was het met hem eens: "Als winkels verder weg zijn, pak ken mensen de auto. En dat is weer slecht voor het mileu." Hoek bepleitte een goede bereikbaarheid van winkels voor de auto. "Anders gaan mensen simpelweg naar Hal steren", meende mevrouw Polder man. Volgens raadslid J. van den Heuvel kan het niet uitblijven dat er in het nieuwe uitbreidingsplan van Tho- len-stad een winkel komt. Tot nu toe zijn die in de oude stadskern gecon centreerd (met uitzondering van Albert Heijn - red.). Dat de C-1000 van de Eendrachtsweg naar de hoek Ten Ankerweg/Jan van Bloisstraat wil, zag Van den Heuvel niet zitten. "Het gebouw is niet vrij, maar bovendien is een winkel daar, gezien de drukte met schoolkinde ren, niet wenselijk." Hem leken de hallen van Schot aan de Postweg een praktische oplossing. In verband met geluidszones om woonwijken kan dat bedrijf in de toekomst wei eens een probleem worden, veron derstelde het raadslid. De Kaper bekritiseerde nog de manier van het aanleggen van wegen in woonwijken. "Dat lijken hier op Tholen wel racebanen." Mevrouw Frigge vond de wijk Rode Schouw in Halsteren een voorbeeld van hoe het een stuk beter kan. Het gemeentebestuur van Tholen blijft zich inzetten voor eenzelfde netnummer voor St. Philipsland als voor het gehele eiland Tholen. Dit met het oog op de gemeentelijke herindeling per 1 januari a.s. waar door ook inwoners van St. Philips land lokaal met o.a. het gemeente huis in St. Maartensdijk zouden kunnen bellen. Naar aanleiding van eerdere klachten over de aparte net nummer-indeling van St. Philips land heeft .PTT Telecom in een brief aan de gemeente Tholen laten weten, dat alleen via een 'kostbare wijziging' één netnummer voor heel Tholen en St. Philipsland mogelijk is. B. en w. leggen zich daar niet bij neer en hebben burgemeester Van der Munnik opdracht gegeven om een gesprek met PTT Telecom te gaan voeren over deze zaak. "PTT Telecom is bij de uitwerking van het nieuwe nummerplan uitge gaan van de huidige structuur van het net. Dit houdt in, dat de onderde len die het telefoonnet vormen (cen trales, kabels, straalverbindingen, e.d.) volgens een bepaald patroon per gebied (sector) zijn verbonden. Deze structuur is bepalend voor de tarifering en wijzigt niet door het nieuwe nummerplan. Voor PTT Telecom stond vanaf het begin vast, dat de wijziging van de telefoon nummers voor de klanten tariefneu traal zou moeten plaatsvinden. Dat wil zeggen, dat het bellen van de ene plaats naar de andere in de nieuwe situatie tegen hetzelfde tarief gebeurt als in de oude situatie. Ook door het ministerie van verkeer en waterstaat is dit punt onderschreven. De nieuwe netnummergebieden zijn volgens dit principe ingedeeld. Het verzoek voor eenzelfde netnummer voor St. Philipsland als voor Tholen zou dan ook niet alleen ingrijpende en kostbare wijziging in de infra structuur vergen, ook zouden wij het principe van tariefneutraliteit los moeten laten. U begrijpt, dat dit niet mogelijk is", aldus PTT Telecom in de brief aan de gemeente Tholen. Het CNV ondersteunt de actie van de gemeente Tholen. "Het feit dat St. Philipsland per 10 oktober 1995 met het netnummer verbonden wordt aan Steenbergen, staat haaks op het integreren van St. Philipsland in de gemeente Tholen. Deze inde ling maakt telefonische contacten met de nutsvoorzieningen, het gemeentelijk apparaat en het arbeidsbureau in St. Maartensdijk extra duur. Temeer, daar deze con tacten grotendeels overdag plaats vinden. Dit geldt in mindere mate ook voorde familiaire contacten. En hoewel deze vaak 's avonds plaats vinden, zullen ze in deze constructie toch tot hogere kosten leiden." Het CNV wil dat St. Philipsland, dat anders netnummer 0167 zou krij gen, alsnog wordt ingedeeld bij Tholen en ook netnummer 0166 toe gekend wordt. Anders pleit het CNV voor één tarief-regio of een finan ciële tegemoetkoming aan de St. Philipslandse telefoonabonnees om de meerprijs na 10 oktober 1995 te beperken. "In onze beleving kunnen de kosten voor modernisering van het telefoonnet en de aanzet tot Europese standaardisering niet afge wenteld worden op de klanten", aldus het CNV in brieven aan PTT Telecom en de gemeente Tholen. "Ik vind het een prachtig mooi gebouw", zegt de Vossemeerder over de echte kerk. Toen hij van iemand bouwtekeningen op schaal kreeg, rees bij hem de gedachte om het monument na te maken. Maar van het interieur had Van Meel niets, hij moest improviseren. "Het aantal banken klopt bijvoorbeeld niet, maar dan zou het allemaal té klein zijn geworden." Een keer of vier ging hij in de kerk kijken, ver der werkte hij aan de hand van foto's. Het dak van het gebouw kan eraf, zodat het interieur zichtbaar wordt. En ook de torenspits staat los, zodat Van Meel bij de draden van de verlichting kan, die in de toren samen komen. De drie kroonluch ters zijn nauwkeurig nagemaakt, met minuscule lampjes. "Veel licht geven ze niet." De maker had méér oog voor detail. Aan het orgel ont breken het toetsenbord en de pijpen niet. Ook het binnenraam achter de organist én het trapje dat naar de toren voert, zitten in het model. Dakgoten, de torenklok, wijzerpla ten en de weerhaan maken de zaak compleet. Voor de 15 glas-in-lood ramen gebruikte Van Meel vliegtuigtri- plex. "Drie lagen, dus elk modelletje moest drie keer uitgesneden worden. Ik ben er bijna veertien dagen mee bezig geweest." Een plaat triplex van één bij anderhalve meter kost vier tientjes; in het gebouw zijn er twee verwerkt. Ook de dikke 2000 leitjes op het dak zijn van stroken triplex gemaakt. "Die moest ik vij len, want snijden gaat niet." De preekstoel maakte de Vossemeerder drie keer. "Hij was steeds te groot." Erg moeilijk was ook het plafond, waarin een ronding zit. De verschil lende balken moesten op één punt samenkomen en dat lukte aanvanke lijk maar niet, vertelt Van Meel. Aan de buitenkant valt een afwijking op: de deuren in de zijbeuken zitten rechts, terwijl ze in werkelijkheid links zitten. "Dat stond verkeerd op de tekening." De Vossemeerder plaatste het gebouw op een plaat en plantte er zelfs wat (kunst)bloemen omheen. Piet van Meel werd tien jaar geleden lid van de Nederlandse modelbouw vereniging. Hij was ontslagen bij de Holland in Bergen op Zoom, waar hij in de montage werkte. Een ande re baan vinden was, gezien zijn leef tijd, moeilijk. Via wethouder P. van Schetsen, die hij kende vanuit de PvdA, kreeg Van Meel de mogelijk heid een knutselproject op te zetten voor werklozen en arbeidsonge schikten. Dat groeide uit naar twaalf deelnemers, slonk naar twee en nam toen weer toe tot zes knutselaars. Ze maakten onder leiding van Van Meel molens, schepen en boerenwa gens. En een kermisattractie, die nu nog regelmatig op hobbytentoon stellingen te zien is. Na zeven jaar hield het op, de gemeente had geen geld meer. "Ik had er toen zo'n 2800 vrijwilligers- uren ingestopt, maar kreeg nog geen bedankje", kijkt de Vossemeerder terug. De gereedschappen van het project sloeg hij op in zijn schuur. Na herhaald aandringen werden ze na een jaar eindelijk opgehaald. Als blijk van waardering mocht Van Meel een figuurzaagmachine en een bandschuurmachine houden. "Die laatste gebruik ik dagelijks." De Vossemeerder bleef zijn hobby bedrijven. Hij maakt draaiorgels, een bakkerskar en noem maar op. Gaat er mee naar tentoonstellingen. Het vervoeren van de werkstukken is vaak een risico voor de tere onder delen. "Uitpakken en opstellen doe ik altijd zelf, dan gaat er het minste kapot." Zijn schuur puilt uit van de laadjes en bakjes met spijkers, schroeven, hout en ander materiaal. Driekwart daarvan krijgt hij van anderen. "Ik kan alles gebruiken." Gereedschap heeft hij in al die jaren ook al heel wat gekocht. "Zo heb ik een serie boortjes van 1 tot 12 millimeter, steeds met ééntiende millimeter oplopend." Steeds maar hetzelfde maken, daar voelt Piet van Meel niet voor. "Je probeert steeds iets moeilijkers, anders is je inspiratie weg." Behalve knutselen, tekent hij ook. Volgde een cursus portrettekenen. "Op één pentekening zit ik tien uren te teke nen." De mensen beseffen volgens hem niet dat je aan een werkstuk zoveel tijd kwijt bent. Ze willen weieens iets gemaakt hebben, maar vinden het al gauw te duur. "Ik ver koop niets, maar bewaar alles", zegt Van Meel. Zijn drijfveer bij de modelbouw is, om dingen te maken zodat latere generaties kunnen zien hoe het vroeger was. "Burgemeester Baerends heeft me eens een kunstenaar genoemd. Maar ik zei: Nee. Wat ik kan, kan ieder een. Het is allemaal te leren." Moderne kunst vindt Van Meel maar niets; iets maken dat de men sen herkennen, dat noemt hij kunst. De ambachtslieden van vroeger waren in zijn ogen ook kunstenaars. "Tegenwoordig gaat alles met de computer. Maar toen leerde je echt een vak. Er zijn technieken van toen, die nu niemand meer kent." Voor de tentoonstelling op de Thoolse Dag heeft de Vossemeerder ondermeer trekpaarden voor al zijn boerenwagens gezet. Het tuig maak te hij zelf. "Ik kan niet stilzitten", zegt Van Meel. Op de Speelmansplaten zullen ook werkstukken te zien zijn van zijn dorpsgenoot Arie Steijns. Deze heeft vooral landbouwwerktuigen gemaakt. Piet van Meel bij zijn miniatuur van de Vossemeerse hervormde kerk. Advertentie I.M. M t

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 3