In kinderwagen door de dreven op elfde tocht Sint-Philipsland VISSER Plaatselijk nieuws Vers vlees, lekker mals en mager koopt u bij uw slager DAG EN NACHT 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 26 mei 1994 Dokterspraktijk Inbrekers betrapt Auto in de prak Tholen en muziek Bejaardensoos op smokkelroute Zangavond Rehoboth- kerk Gezond bouwen Excursie Melanen Openingstocht Kogge Bouwgrond Anjerfonds Bouwen duivenhok Sint' Annaland Oud- Vossemeer Weinig vis Evangelisatiedienst Verkoop grond Schoonhoudster af Bus en auto botsen Hof van Holland verstevigt positie Wandelen Grond verkocht Vervangen meubilair Dertig gediplomeerden hartreanimatie 100 gram 100 gram 100 gram 150 gram Wij verzorgen ook uw barbecue en saladeschotels Dit alles bij uw Thoolse slagers, J. Aarts, Stavenisse C. Slager, St. Annaland J. Geilings, Tholen Sint- Maartensdijk Wandelvierdaagse Illegale recreant Herstel riolering Buitenboordmotor gestolen Parkeervergunning weg Verkoop wijkgebouw Verbouwen woning Zonwering Bouwen berging Zendingskrans Klaverjassen Woningbouw Viswedstrijd De Zeebaars Predikbeurten In Sint-Philipsland gingen dinsdagavond 95 deelnemers van start op de elfde avondwandelvierdaagse. Dat zijn er twaalf minder dan vorig jaar. Riolering Oosterscheldeschool in de prijzen Poortvliet Zeeuwse kanonnen Reparatie verwarming Bouwplannen Weekend diensten De overgang naar de nieuwe huis arts A. Bakkerus, per 1 juli, is voor de patiënten van de artsen Kale en Mellema anders geregeld dan wij vorige week meldden. Van dokter Mellema gaan de patiënten wier achternaam begint met één van de letters A t/m K over naar de nieuwe praktijk. En van dokter Kale betreft het de patiënten met een achternaam die begint met één van de letters K t/m Z. Drie inwoners van Bergen op Zoom, respectievelijk 20, 19 en 14 jaar oud, zijn vrijdagmorgen op heterdaad betrapt bij het inbreken in een auto die op de Markt stond. De drie zijn door de politie opgepakt. Diezelfde morgen meldde een 20- jarige inwoner dat er was ingebro ken in zijn auto, die aan de Grind weg stond. Hij mist een pas waar mee getankt kan worden. De 74-jarige bestuurster van een auto is donderdagavond op de Kaaij goed weggekomen. Ze reed er haar auto volledig in de prak, maar bleef zelf ongedeerd. De vrouw wilde achteruit rijden, gaf veel gas en schrok daarvan. Ze raakte een lan taarnpaal, een huis en een hek. Ver volgens reed ze door een heg, ramde een muurtje en een regenpijp en kwam tegen een houten schutting tot stilstand. De jaarlijkse tentoonstelling van Tholen Stad Actief krijgt dit jaar als thema Tholen en muziek'. Hierbij wordt de jubilerende muziekvereni ging Concordia extra in het zonnetje gezet. Instrumenten, uniformen, medailles, foto's en het vaandel van Concordia zullen tentoongesteld worden. Mensen die nog materiaal voor de tenoonstelling hebben, wordt gevraagd dat ter beschikking te stellen. Het gaat om bijvoorbeeld foto's, handwerken, beeldjes, schil derijen en tekeningen. Ook herinne ringen aan Concordia kunnen wor den opgegeven bij voorzitster J. Aalbrechtse van Tholen Stad Actief, tel. 4700. De tentoonstellingsdagen zullen muzikaal worden opgeluis terd. 's Woensdags wordt ook de zomermarkt gehouden. De onderne mersvereniging heeft besloten dit jaar voor het eerst een plaats vrij te houden voor creatieve inwoners die hun werk willen verkopen. De bejaardensoos begon donderdag middag. aan haar voorjaarsreisje. Met de bus ging het via Roosendaal en Breda naar Eersel. De chauffeur week af van de grote weg en voerde zijn passagiers langs Brabantse dorpjes zoals Chaam. In Eersel brachten de leden van de soos een bezoek aan het streekmuseum De Acht Zaligheden. Daarna vervolg den ze hun reis over de bekende smokkelroute. De gids gaf her en der met Brabants accent toelichting op de tocht door de Brabantse en Belgische Kempen. Ook het weer werkte mee, zodat de ouderen volop van de reis genoten. Wat vroeger een gebied was waarin arme zand- boertjes woonden, is nu een welva rende streek geworden. Getuige daarvan is het standbeeld van 'De Contente Mens' op de markt in Eer sel. In Moergestel nuttigden de leden van de soos het eten en om negen uur was iedereen weer thuis. In de Rehobothkerk aan de Hoog aarsstraat wordt op zaterdagavond 4 juni om half acht een zangavond gehouden. Hieraan werken mee: chr. gem. zangvereniging Crescendo en gem. zangvereniging Vox Huma na uit Krimpen aan de IJssel. Beide koren staan onder leiding van Paul Heijboer. Ook het jeugdkoor Sja- loom, met als dirigent Corné Egas, zal van zich laten horen. Elk koor zingt een aantal liederen en Cres cendo en Vox Humana treden aan het eind nog samen op. Architect J. Boelhouwers sprak don derdag op de laatste afdelingsavond van de plattelandsvrouwen van dit seizoen. Boelhouwers liet aan de hand van dia's zien hoe men milieu bewust kan bouwen en wonen. Het gebruik van verkeerde bouwmate rialen kan leiden tot vage gezond heidsklachten zoals allergieën en astma. Veel dames maakten van de gelegenheid gebruik om de architect nog wat vragen te stellen. De natuurvereniging organiseert zaterdag een excursie voor de jeugd naar de Melanen in Halsteren. Daar wordt een zoetwateronderzoek gedaan. De. kinderen moeten een schepnet meenemen om zo de bewoners van het waterrijk op te kunnen vissen. De deelnemers ver trekken om half tien met auto's van af de Markt. Watersportvereniging De Kogge begon het seizoen zaterdag met de openingstocht naar Wolphaartsdijk. Zo'n 40 deelnemers gingen aan boord van twaalf schepen. Het weer was redelijk en vooral de zeilers konden gebruik maken van een goe de wind. 's Avonds was het buiig met onweer, maar toen zaten de watersporters al in 'Het Oorlam'. Na ondermeer een bezoek aan Veere, voeren de deelnemers maandag weer gezamenlijk terug. Het gemeentebestuur heeft bouw grond in bestemmingsplan Buiten zorg III verkocht aan F.J. Bogert. Voor de aanschaf van instrumenten is door het Anjerfonds een bijdrage van 5700 gulden toegezegd aan muziekvereniging Concordia. De gemeente wil het bestemmings plan Molenvliet zodanig wijzigen, dat A.F. Bustraan een duivenhok bij zijn woning kan verplaatsen. De grond waarop hij wil bouwen heeft nu de bestemming 'landbouw'. Maandagmiddag neemt de gemeen teraad een besluit. Van de 28 deelnemers aan de derde clubwedstrijd van hengelsportver eniging 't Scharretje vingen er zater dag maar twaalf vis. Er werd gevist aan de Noord bij Sint-Maartensdijk. Winnaar werd R. Lindhout met 545 punten, 2. D. Osterberg 320 p. (eer ste jeugd), 3. J. van Spanje 285 p., 4. M. Bosters 100 p. Bij de negen deel nemers met 50 punten was de eerste dame, C. Rijnberg. In de Ned. Hervormde kerk wordt zondagavond om half zeven een evangelisatiedienst gehouden. Het Noord-Bevelands mannenkoor, dat uit 24 leden bestaat, verleent zijn medewerking onder leiding van J.P. van Driel. Door het gemeentebestuur is grond aan de Voorstraat verkocht aan mevr. W. v.d. Zande-Heijstek. Mevrouw M. Douw-van Beekhui zen wordt per 1 juni eervol ontslag verleend als schoonhoudster van Die Heenetrechtschool. Mevrouw Douw maakt gebruik van de vut regeling. Gisterenmorgen tegen half acht bot sten op de kruising Coentjesweg/ Kalisbuurt een bus van de ZWN en een personenauto tegen elkaar. De 52-jarige buschauffeur uit Yerseke gaf geen voorrang aan de van rechts komende 48-jarige automobilist uit Nieuw-Vossemeer. Er was alleen materiële schade. Door een 8-2 overwinning op naaste concurrent De Poedelaars heeft Hof van Holland zijn koppositie ver sterkt in de strijd om de Vosmeer cup. Alleen biljarter J. van Daalen verloor zijn partij tegen R. Luijs. A. Friderichs speelde zijn partij in 10 beurten uit met een moyenne van 3,10. De Treffers blijven goed vol gen, door een 8-2 overwinning op KOT 2. Hier verloor C. Burgers in een niet al te beste partij van D. Vaders. Het werden 30 beurten. KOT I behaalde tegen Effe Klusse de eerste overwinning. Ook hier werd het 8-2. C. Wessels verloor van D. van Dam. Uitslagen. Hof van Holland-Poede laars: A. Friderichs-E. van Hees 2-0, J. Bosters-D. Hendrikse 2-0, M. Punt-B. den Hollander 2-0, J. van Daalen-R. Luijs 0-2, Th. de Reus-J. Hermans 2-0. KOT 2-Treffers: M. Goudzwaard-J. Burgers 0-2, C. van Steenpaal-J. Etienne 0-2, H. van Herpen-J. Geuze 0-2, D. Vaders-C. Burgers 2-0, A. van Daalen-D. van Driel 0-2. Effe Klusse-KOT I: J. Vaders-D. Vroegop 0-2, N. Hol-Th. v.d. Logt 0-2, J. Koen-H. van Daal en 0-2, D. van Dam-C. Wessels 2-0, J. van Meer-P. Vroegop 0-2. Hoog ste serie (13 car.) C. Burgers, kortste partij (10 brt.) en hoogste moyenne (3,10) A. Friderichs. Met nog twee wedstrijden te gaan is de stand: 1. Hof van Holland 52 p., 2. De Treffers 47 p., 3. De Poede laars 43 p., 4. Effe Klusse 39 p., 5. KOT 2 34 p., 6. KOT 1 25 p. Vanavond staat de ontmoeting Poe- delaars-KOT 2 op het programma, morgen de wedstrijden KOT I-Hof van Holland en Treffers-Effe Klus- De dertiende avondwandelvierdaag se gaat dinsdag om half zeven van start vanuit café Hof van Holland. Deelnemers kunnen 5 of 10 kilome ter lopen door de polders om het dorp. Voor iedereen is er een medaille of een vervolgcijfer van de KNBLO. Aan de 's-Gravenkreek is door het gemeentebestuur bouwgrond ver kocht aan L. Vellekoop. En in het bestemmingsplan Stoofweg aan R.V.A. Teljeur en aan mevr. G.T.P. Koppenhol. De tafeltjes en stoeltjes voor groep 4 van de De Casembrootschool zijn aan vervanging toe. Voor 25 sets is de rijksvergoeding 6806,19 gulden. Van dit bedrag is 1500 gulden al opgenomen in de gemeentebegro ting. Over het restant doet de gemeenteraad maandagmiddag een uitspraak. Maandag 30 mei wordt er voor de zending oud papier opgehaald. Advertentie I.M. De EHBO-afdeling heeft vrijdag avond weer dertig gediplomeerden in de registers kunnen bijschrijven. De meesten deden EHBO hartre animatie, een paar alleen EHBO en een aantal uitsluitend hartreanima tie. In de Wellevaete sprak voorzit ter Tj. Heijboer over een zwaar en druk seizoen waarin hard gewerkt is. De EHBO-cursus trok 23 deelne mers, de reanimatie-opleiding had 26 cursisten en op de beide basis scholen deden 35 leerlingen mee aan de EHBO-cursus. Daarnaast was er een oefenavond, een buiten oefening bij aannemingsbedrijf gebr. Moerland, de tweede plaats bij de provinciale vaardigheidsproeven en hulp bij evenementen van gym nastiekvereniging WIK, zoals de avondvierdaagse en vaardigheids- proeven. "We hebben dus zeker niet stil gezeten, maar het was ook gezel lig en net als in een groot gezin, kon er veel. De cursusavonden duurden wel eens wat langer, maar dat was geen punt. De onderlinge band was goed en dat was ook te merken bij het examen. Wij hopen nog vele jaren met elkaar te werken in dezelf de sfeer, maar laten we nooit verge ten dat we EHBO'ers zijn en geen dokter. En om het diploma geldig te houden, dient men zeven keer een les te volgen, dus tot volgend sei zoen", zei de voorzitter. Hij bedank te het gemeentebestuur, de pers en Rien van Dijke van de NMS voorde steun aan de EHBO-activiteiten. Daarna was er nog bingo met een verloting. De voorzitter en secretaris G.A. Heijboer luisterden de diplo ma-uitreiking verder op met een komische voordracht. De geslaagden EHBO+reanimatie zijn: Hennie Heijboer-Geluk, Leo Geuze, Wim Bazen, Joke Bazen- Mol, Bianca Bult, Sandra van Paas- sen, Caroline van Strien, Hannie Metzelaar, Willy den Haan-den Bra- ber, Ine van Ommen, Aranka Ras- Guguenin, Jeannet van Houdt en Jolanda Goedegebuure, allen uit St. Annaland. Uit St. Maartensdijk slaagden Petra Hartog, Rien Kloet, Peter de Viet, Lene de Graaf en Jan de Graaf. Uit Oud-Vossemeer Erik Troost en Kees Plompen. Voor alleen EHBO slaagden: Ria donderdag, vrijdag en zaterdag 26, 27 en 28 mei MAGERE RUNDERLAPPEN OF SUCADE SOEPPAKKET EIGEN HAM SNIJWORST MOSTERDROLLADE RAUWKOSTSALADE 1 kiloƒ17,00 6,95 2,40 1,60 1,95 1,95 RIBLAPPEN VERSE WORST HAMBURGERS GEHAKT SAUCIJZEN maandag en dinsdag 30 en 31 mei 1 kilo 1 kilo 5 halen ƒ15,00 8,50 4 BETALEN woensdag 1 juni 1 kiloƒ10,50 1 kilo8,50 Advertentie I.M. Gunter-Heuvelman en Nicole Ver maas uit St. Annaland en Rianne Kloet uit St. Maartensdijk. Voor uitsluitend hartreanimatie slaagden: Heieen Fase-Breure uit St. Maartensdijk, Coba den Engelsman, Karin Breure, Mireille Geluk-Haen- tjes Dekker en Johan Elenbaas uit St. Annaland, alsmede Diana Poot en Marielle Vissers uit Scherpenis- se. Op de laatste avond van de achtste avondwandelvierdaagse, donder dag, werden de 423 deelnemers door hiuziekvereniging Accelerando opgewacht op het Havenplein. Daar na ging het richting het sportveld aan de Dorpsweg, waar de medail les werden uitgereikt. Wethouder van sportzaken P. van Schetsen deelde de bekers voor de oudste en jongste deelnemer uit. De 75-jarige mevr. Traas was de oudste wande laar, en de jongste deelnemer die alle vier de avonden zelf had gelo pen, was de 4-jarige Colinda Goede gebuure. Van Schetsen vond het een schitterend en goed georganiseerd evenement. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegale Duitse recreant aangetroffen op het Havenplein. De man, die in een camper verbleef, kreeg een geldboe te van 150 gulden. Het aannemingsbedrijf NBM riool renovatie bv uit Hoofddorp gaat een gedeelte van de riolering in de Suzannaweg renoveren. De gemeente heeft het werk aan NBM gegund voor het totaalbedrag van 162.620 gulden (inclusief werk in Scherpenisse). Ook zal het bedrijf cementinspoeling in de riolering aan de Julianastraat verwijderen en de overstort aan de Suzannaweg aan passen. Op het parkeerterrein van camping Stavenisse is met Pinksteren een buitenboordmotor gestolen van een 34-jarige Hagenaar. De man had de motor aan zijn boot opgehangen, waar het dure apparaat ook aan de Scheldseweg niet veilig bleek. Uit een op de Molendijk geparkeer de auto van een 39-jarige inwoner van Apeldoorn is met Pinksteren een parkeervergunning gestolen. Nadat een ruit van de wagen was vernield, werd de vergunning mee genomen. Een jaarvergunning om in de binnenstad van een plaats te kun nen parkeren, is soms wel 300 gul den waard. De gemeenteraad neemt maandag middag een besluit over de verkoop van het voormalige Groene Kruisge- bouw aan de Prinses Margrietstraat. Het gebouw, inclusief bovenwoning en garage, is eind vorig jaar door de gemeente gekocht van de kruisver eniging; een gevolg van het onder brengen van de kruisvereniging in het zorgcentrum Elenahof. Inmid dels is overeenstemming bereikt met C.W. van Haaften, die van het pand een woonhuis wil maken. Het plan van W.J. Laban te Tholen om een woning aan de Molendijk te verbouwen is in strijd met het bestemmingsplan Kom. De toege stane bouwgoothoogte wordt met 4 meter overschreden. Maandagmid dag beslist de gemeenteraad of het bestemmingsplan wordt aangepast, zodat de bouw mogelijk wordt. Anderhalf jaar geleden besloot de gemeenteraad mee te werken aan de vervanging van zonweringsdoek bij de Juliana van Stolbergschool. Het schoolbestuur heeft twee offertes bij de gemeente ingediend. Die van MR te Sint-Annaland is met 3231,25 gulden ongeveer 300 gulden lager dan de andere. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor dat bedrag beschikbaar te stel len. Maandagmiddag neemt de raad een besluit. A. Dorst wil een berging bij zijn huis aan de Zuidsingel groter maken, maar overschrijdt daarmee de in het bestemmingsplan toegesta- tie oppervlakte. Daarom beslist de gemeenteraad maandagmiddag of het bestemmingsplan wordt aange past. De zendingskrans houdt dinsdag avond 31 mei om half acht een bij eenkomst in gebouw Calvijn. Dhr. Pannekoek van het familieblad Ter dege houdt een spreekbeurt en ver toont dia's. Na de pauze kan er gera den worden naar poppen met ver schillende klederdrachten. De col lecte die wordt gehouden, is bestemd voor Woord en Daad. J. v.d. Hoek heeft vrijdag de compe titiewedstrijd van klaverjasvereni- ging De Pendelaars gewonnen met 5329 punten. Uitslag: 1 J. v.d. Hoek 5329 p; 2 M. den Haan 5258 p; 3 M. Kwaak 4973 p; 4 J. van Gorsel 4946 p; 5 mevr. M. Bronmans 4709 p; 6 R. Koetsier 4634 p; 7 J. van Zetten 4509 p; 8 K. Waasdorp 4336 p; 9 A. Arts 4255 p; 10 J. v.d. Werf 4235 p; 12 L. Kampman 3806 p; 13 R. Waasdorp 3784 p. Morgen wordt de laatste inhaalwedstrijd gespeeld. Twee bij de gemeente ingediende bouwplannen zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan. Maan dagmiddag beslist de gemeenteraad of, door wijziging van de bestem mingsplannen, de bouw mogelijk wordt gemaakt. In de eerste plaats wil mevrouw D.C.A.M. Moerland- Mol uit Poortvliet een huis aan de Laban Deurloostraat verbouwen. Ten tweede wil aannemer J.K. Krij ger te Poortvliet twee nieuwe huizen bouwen aan de Burg. Bouwcns- estraat. Van de 38 deelnemers die zaterdag hun lijnen uitgooiden in de zesde bekerwedstrijd van hengelsportver- eniging De Zeebaars, vingen er elf een visje. Daardoor kwam het totale puntenaantal op slechts 3032. Voor zitter R. Anemaet werd winnaar met 630 punten. Uitslag: 1 R. Anemaet 630 p; 2 L. Poot 485 p; 3 P. Breure i§ Voor de start bij De Druiventros in de Voorstraat verzamelden zich ook deze kleintjes in hun wandelwagentjes: voor de vijf kilometer. Rond zeven uur vertrokken de wan delaars, die vooral uit kinderen bestonden. De meeste wandelaars kozen voor de vijf kilometer: 78, zeventien voor de tien. Sommige jongens en meisjes maakten er een soort snelloopwedstrijdje van. Daar bij zelfs gevolgd door enkele sup porters op de fiets. Er waren ook veel kleintjes in wandelwagentjes die door de dreven van Sint-Philips land werden gereden. Voor de rest van het jaar zijn deze stukjes verbo den terrein omdat het privéwegen zijn, maar het organiserend comité krijgt voor dit evenement vaak toe stemming van de eigenaren de dre ven in de tocht op te nemen. De wandelaars lopen dan tussen de aardappelen en tarwe door. Bij de eerste controlepost splitsen de deelnemers zich. Onderweg krijgen ze te drinken of een versnapering. Het weer bleef de eerste avond goed ook al was er regen voorspeld. Het is de elfde keer dat de avond wandeltocht wordt gehouden. Dit keer wat vroeger in het jaar dan anders. Juni blijkt een drukke maand te zijn; niet alleen voor de school kinderen (die dan ook een week op kamp gaan) maar ook voor de orga nisatie. Sommige leden hebben dan andere verplichtingen. Morgen (vrijdag) zullen de wande laars het zonder de muziekvereni ging Concordia moeten doen. Die haalde gewoonlijk de deelnemers op de laatste avond in. Maar Concordia was al besproken voordat de datum van de wandelvierdaagse bekend was. De muzikanten spelen in Sta venisse bij de binnenkomst van de deelnemers aan de fietsavonddrie- daagse van gymnastiekvereniging Kwiek. Zondag 29 mei THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Van Dijk. 18.30 u. ds. Verheul, Amersfoort. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Visser, Apeldoorn. GEREF. KERK 10 u. ds. v.d. Hauw. 17 u. ds. De Buck. CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst. 18.30 u. ds. Van Vuuren. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K. KERK za 19 u. eucharistieviering. zo 11.30 u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. De Kieviet, Numansdorp. 18.30 u. ds. Snijder. GEREF. KERK 10 u. ds. Poppe, Den Bosch. CHR. GEREF. KERK 10 en 14.30 u. ds. Van Vuuren. 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K. KERK za 17.30 u. H. Mis. zo 8.30 u. H. Mis 440 p; 4 G. Koppenhol 395 p; 5 J.C. Bijl 300 p; 6 S. Quist 290 p; 7 I. Hengstmengel 290 p; 8 L. de Graaf 150 p; 9 C. v.d. Werf Czn. 50 p; 10 C. de Graaf I p; 11 J. Bijl 1 p. Vrij dagavond houdt De Zeebaars een bootwedstrijd. De gemeente heeft het aannemings bedrijf NBM rioolrenovatie bv de opdracht gegeven de cementinspoe ling in het riool aan de Laban Deur loostraat te verwijderen. Samen met rioleringswerken in Sint-Annaland betaalt de gemeente daarvoor 162.620 gulden. De Oosterscheldeschool deed als enige van de Thoolse basisscholen mee aan de atlctickdag voor scholie ren in Zierikzee. In totaal deden er zo'n 230 leerlingen mee. De school kwam met zeven medailles terug: twee gouden, drie zilveren en twee bronzen. Uit groep vier deden Amanda Franken, Janita Anthonissc cn Jolin Nicmantsvcrdrict mee aan de 40 meter sprint, het verspringen en het balwcrpcn. Jolin Nicmants vcrdrict haalde daarbij een gouden plak. Uit groep vijf deed Sander van Vos sen deed mee cn groep zes was ver tegenwoordigd door Jolanda van Vossen cn Anncmickc van Ocvelcn. Zij deden mee bij de 60 meter sprint, het verspringen en de 1000 meter hardlopen. Anncmickc van Ocvclcn eindigde op de tweede plaats. Arno Anthonissc en Patrick Nic mantsvcrdrict uit groep zeven kwa men uit bij de 60 meter sprint, het kogelstoten cn de 1000 meter hard lopen. Daniëllc Franken, uit dezelf de groep, deed mee met het hoog springen cn de 60 meter sprint. Ze haalde daarmee een gouden medail le en op de 1000 meter eindigde ze als derde. Van groep acht deden Mirjam Poot en Liezette van Poortvliet mee bij 80 meter sprint, het kogelstoten en het hoogspringen. Manuela Jasperse en Marjolein Poot deden mee op de 80 meter sprint, het kogelstoten en de 1000 meter hardlopen. Ook Marleen Oostdijk kwam uit op deze onderde len en haalde een bronzen medaille. Rudy van Oevelen deed mee met het hoogspringen en de 80 meter sprint. Daarbij haalde hij een zilveren medaille en ook op de 1000 meter hardlopen haalde hij een tweede plaats. Alle medaillewinnaars mogen meedoen aan het Zeeuws kampioenschap atletiek voor scho lieren, op 27 augustus in Vlissingen. De plattelandsvrouwen vertrokken dinsdag voor hun jaarlijkse reisje. Na een koffiepauze in de Belgische bedevaartsplaats Scherpenheuvel vervolgde het gezelschap de tocht naar Maastricht. Na een rondvaart over de Maas volgde een rondwan deling door de stad onder leiding van een VVV-gids. De dames pas seerden ondermeer de Onze Lieve Vrouwekerk, die tot de mooiste Romaanse kerken van Nederland behoort, het stadhuis en de stadswal len waar zelfs nog Zeeuwse kanon nen te zien zijn. De reis ging verder naar Rijsbergen waar de dames gezamenlijk aten en daarna werd de thuisreis aanvaard. De regelapparatuur van de verwar ming in de School met de Bijbel is aan vervanging toe. Daarmee is 5287,50 gulden gemoeid. Maandag middag beslist de gemeenteraad over deze uitgaaf. Het plan van G.B.C. Morelli te Sint- Maartensdijk om een huis te bou wen aan de Smidsstraat is in strijd met het bestemmingsplan Kom. Datzelfde geldt voor het plan van J.A. van der Plicht om zijn bakkerij aan de Markt te verbouwen. In beide gevallen wil het gemeentebestuur de bouw mogelijk maken door het bestemmingsplan te wijzigen. De gemeenteraad beslist maandagmid dag. ZIE VERDER PAG. 5 SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Westland, Middelhamis. 18 u. ds. Van Binnendijk, Bleiswijk. GEREF. GEM. 9.30 en 18 u. ds. Beens, Scherpenis- S6. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Van Bruggen. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Snijder, Oud-Vosse meer. 14.30 u. ds. Egas, Poortvliet. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Hoornaar, Giessenburg. 19 u. ds. De Goei. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Egas. GEREF. KERK 10 u. ds. De Buck. 14.30 u. ds. Esinga, Yerseke. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Van Eckeveld. 17 u. kand. Adriaanse, Houten. GEREF. GEM. 9.30 (H.A.) en 18.30u. (bev.ambtsdr.) ds. Gunst, Tholen. do 26/5 19.30 u. ds. Bac. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. nog onbekend. 15 u. ds. De Buck, Tholen. Zaterdag 28 en zondag 29 mei. Tholen, Poortvliet, Oud-Vosse meer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. Padt, Poortvliet, tel. 01662-2400. St. Maartensdijk, St. Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. Janssen en dr. Panis): dr. Panis, Sint-Maartensdijk, tel. 01666-2400. St.Philipsland en Nieuw-Vosse meer: dr. Van Doesburg, Sint-Philipsland, 01677-2500. TANDHEELKUNDIGE HULP Tandarts Licm, Bergen op Zoom, 01640-35080. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u.. Poortvliet za. 8.30-9 u„ tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING Tel. 01 100-51 177 KRAAMZORG Kraamcentrum Rondom dc Oostcr- schcldc, tel. 01100-49222. ST. HOMECARE ZEELAND Tel. 01100-32924 CENTRUM THUISZORG Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging cn informatie-advieswerk, dag. 8.15-17 u., Dr. Tazelaarstr. I, St. Maartensdijk, tel. 01666-3577. GRAAG GEDAAN Hand- cn spandiensten, tel. 01660- 3592 van 9-10 u. TUBERCULOSEBESTR. Bus GGD, Molenvlietsestr. 11Tho len, elke wo. 10-11.30 u. op afspraak 01184-18395 PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 01660-3727 en 01666-4303; St. Philipsland 01677-2342 of 2496 PATIËNTENPLATFORM ma en do 9-12 uur, tel. 01100-49389 CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken tel. 01100-4948 TELEFON. HULPDIENST Tel. 01180-15551, 01180-36251 (chr.); kindertel. 01180-38080 of 01650-5660 KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 01180- 28800 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 01180-28743 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 01666-2211 of 01660-4854 of 06-0730. BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-14645 KINDEROPVANG Coördinatrice M. Francke, tel. 01660-4574 STORINGEN ENERGIE Tel. 01180-38888 HOOGWATERSTANDEN Donderdag 26 mei t/m vrijdag 3 mrt. donderdag 26 4.57-17.27 vrijdag 27 5.47-18.12 zaterdag 28 6.37 - 18.57 zondag 29 7.27-19.42 maandag 30 8.12- 20.27 dinsdag 31 9.02-21.17 woensdag! 9.57-22.12 donderdag 2 10.52 - 23.12 vrijdag 3 12.07 - wo 1/6 6.04 u. LK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor gecorrigeerde getijver wachtingen bel 06-91122353 (niet gratis). Voor storingen in uw Installaties zowel elektra, gas, c.v. en water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 01662-2650 Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 2