Kersbergen stijgt bij SGP TBC-onderzoek bij 630 jonge mensen in St. Maartensdijk Minister opent Thools politiebureau GGD ontdekt tweede man met open tuberculose Leerlingental Rehoboth s.g. verdubbeld HOLLANDSE NIEUWE Verkiezingen Europees Parlement Comité voor Tholenseweg veilig maken 32 G. de Kaper onder-voorzitter VVD Zeeland Vrouw uit Scherpenisse zwaar gewond 0 HET, FEEST c° IS, BEGONNEN St. Annalandse veiling verliest bijna 49 mille Wethouder Van der Jagt lijsttrekker Raadslid A. Kersbergen uit Oud-Vossemeer maakt op de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Tholen in november een sprong van twee plaatsen: van 5 naar 3. Daarentegen zakt raadslid M.J. Klippel uit Scherpenisse van 4 naar 6. De St. Philipsland- se wethouder L. Walpot is niet verder gekomen dan de vijfde plaats. Zijn Thoolse collega J. van der Jagt voert de SGP-lijst weer aan, voor fractievoorzitter M. Dijke uit Scherpenisse. Het St. Annalandse raadslid K.A. Heijboer is door de opmars van Kersbergen een plaats gezakt van de derde naar de vierde plaats. Maandag begint in het centrum thuiszorg te St. Maar tensdijk een onderzoek naar tuberculose onder 630 jon geren van 15 tot en met 25 jaar. De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) heeft daartoe beslo ten naar aanleiding van een tweede geval van open t.b.c. in St. Maartensdijk. Van de 60 mensen die bij een zoge naamd ringonderzoek (familie, vrienden en kennissen) van de eerste betrokkene zijn gecontroleerd, bleken er 15 waarschijnlijk of zeker besmet te zijn. Van die 15 had er 1 open t.b.c. Aanhoesten Goed opsporen Evenveel punten St. Philipsland De kandidatenlijsten voor de verkiezingen op donderdag 9 juni vindt u op pagina 6. Twee mannen Donderdag 26 mei 1994 50e jaargang no. 28 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin-opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. E)e afdeling Tholen/Sint-Philipsland van de VVD kan zich provinciaal sterker doen gelden. Bestuurslid Guus de Kaper uit Sint-Maartens dijk is namelijk gekozen in het bestuur van de Kamercentrale Zee land van de partij. Hij is benoemd tot onder-voorzitter. "Een bliksem carrière noemde Tweede Kamerlid Jan te Veldhuis dat", zegt De Kaper. Hij is momenteel voorzitter van de p.r.-commissie van de afdeling. Als onder-voorzitter vervangt hij de voorzitter - burgemeester M.L. Everaers van Sluis - bij diens afwe zigheid. De voorzitter is uit hoofde van zijn functie lid van het VVD- hoofdbestuur. De Rehoboth scholengemeenschap in Tholen komt langzamerhand ruimte tekort. In het nieuwe school jaar zullen er 235 leerlingen zijn en, voor het eerst, vijf brugklassen. Op het moment van de fusie telde de chr. mavo 128 leerlingen. "Na twee jaar gaan de havo/vwo- leerlingen naar Goes en de vbo'ers naar Krabbendijke, dus we moeten nog even afwachten. Maar het wordt wel krap", zegt vestigingsdirecteur G.R.J. van Heukelom. De biblio theek van de school is al in gebruik genomen als informaticalokaal en ook in de voormalige bestuurskamer worden lessen gedraaid. Van Heu kelom is blij met de groei. "Uit Sint- Philipsland komen weer steeds meer kinderen onze kant op, en ook uit Dinteloord komt de oude kern terug." De directeur vindt het belangrijk dat zijn leerlingen uit alle kerkelijke stromingen van de achter ban afkomstig zijn. Omdat Van Heukelom tevens scc- tordircctcur basisvorming wordt van de vier samenwerkende reformatori sche middelbare scholen in Zeeland, komt cr in Tholen een adjunct-direc teur bij. Dat wordt de huidige adjunct van de school in Krabben dijke, F.J. Vcrwcij. De groei van de Thoolse school komt verder tot uit drukking in de toename van het aan tal docenten. Er komen cr vijf bij. Verder komt cr een nieuwe conciër ge - de huidige, Geluk, gaat lesge ven - en een medewerker op het secretariaat van de school. Een 64-jarige inwoonster van Scher penisse is met zware verwondingen overgebracht naar het Oosterschel- de-ziekenhuis in Goes nadat ze zaterdagmorgen frontaal tegen een andere auto botste. Het ongeluk gebeurde omstreeks elf uur op de N 289 (de oude Zeeuwse weg) ter hoogte van het spoorwegviaduct Kloetinge. De automobiliste uit Scherpenisse reed in tegenoverge stelde richting de oprit van Kapelle naar Goes op. De eerste auto die zij tegenkwam, kon haar nog ontwij ken. De auto die daarna volgde, bestuurd door een 20-jarige man uit Kloetinge, reed frontaal tegen de auto uit Scherpenisse op. Er ont stond een grote ravage, waarbij de twee bestuurders door de brandweer uit hun auto moesten worden bevrijd. Beiden werden met zware verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht. De ravage was groot. De beide auto's werden zwaar beschadigd. O O O O O O Ze zijn er weer bij uw visspecialist: 0 ^hoolóe oióhandel cA- 3- <Schot B.V. Eendrachtsweg 15 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540 O o Verdere aanbiedingen deze week: VERSE ANSJOVIS ZEEUWSE PALING per kilo vanaf ƒ15,- GGD-directeur V. Slenter en hoofd gezondheidsvoorlichting en onderwijs mevr. L. Jansen. Advertentie I.M. "Alles bij elkaar voldoende reden voor een tweede ringonderzoek in St. Maartensdijk", zegt GGD-direc teur V.A.J. Slenter. Via een onder huids prikje wordt een Mantouxre- actie gezet, maandag van vijf uur 's middags tot acht uur 's avonds. Via een advertentie van de GGD in deze krant worden de betrokkenen daar voor opgeroepen. Donderdag 2 juni moet men terug naar het centrum thuiszorg om de reactie van de prik te laten bekijken. Alle jongeren van 15 tot en met 25 jaar uit St. Maar tensdijk worden maandagavond ver wacht en leeftijdsgenoten uit de omliggende dorpen die geregeld in St. Maartensdijk uitgaan of samen met jongeren uit St. Maartensdijk elders uitgaan. "Mensen buiten de leeftijdscategorie 15-25 jaar hoeven zich op dit moment geen zorgen te maken", zegt Slenter. "Bij t.b.c. hoef je ook niet zo snel te zijn als bij polio. Maar op een speciaal tele foonnummer (01100-49416 of 49415) kan men donderdag en vrij dag tussen één en vier uur alle infor matie krijgen." te Bergen op Zoom. In april en begin mei zijn 60 familieleden en kennis sen van de man onderzocht, wat 15 besmette mensen onder wie 1 met open t.b.c. opleverde. Deze tweede man, ook een twintiger, is geen familie van de eerste. Beiden zijn Nederlander. Vreemdelingen uit niet-EEG-landen worden bij binnen komst in ons land op t.b.c. gecontro leerd. De vroeger veel voorkomende volksziekte t.b.c. ontstaat door aan hoesten of niezen. De tuberkelbacte- rie komt meestal voor in de longen, maar er zijn ook andere vormen. Klachten zijn o.a. hoesten, kuchen, enige vermagering, wat heviger zweten en snellere vermoeidheid. Familieleden of kennissen die vlak bij zijn, kunnen via hoesten of nie zen besmet worden. Dat geldt ook voor mensen in drukke uitgaansge legenheden. Meestal worden de bacillen die zo worden ingeademd door de slijmvliezen weggewerkt, maar de kans bestaat ook, dat bacil len toch diep in de longen terecht komen. Een gesloten, in de longen ingekapselde vorm van t.b.c. kan binnen 3 tot 6 maanden veranderen in een open vorm. Besmetting kan na 2 tot 3 maanden worden vastge steld met een huidprikje, die de reactie van Mantoux wordt genoemd. Een besmet iemand is nog niet ziek en hoeft geen klachten te hebben. Het lichaam zet namelijk bij een besmetting het natuurlijke afweer mechanisme aan de gang om anti stoffen te vormen. Meestal overwint deze afweer dan de bacil. Slechts bij een klein aantal mensen is de bacil de afweer te snel af. De bacil breekt dan door het longweef sel heen en gaat zich langzaam ver menigvuldigen. Vroeger werden risicogroepen als artsen, verpleegkundigen, onderwij zers en dienstplichtigen gevacci neerd tegen t.b.c., maar dit gebeurt niet meer. TBC-patiënten werden voorheen ook in sanatoria onderge bracht in verband met het besmet tingsgevaar en de noodzaak om met rust te genezen. Tegenwoordig kan men de besmet ting goed opsporen via de contact- onderzoeken met Mantouxreacties (huidprikken) en borstfoto's. Door middel van een preventieve kuur met een medicijn wordt de besmet ting uitgeroeid. Na drie dagen behandeling houdt de besmetting op. Genezing is echter een langduri ge zaak. De Thoolse huisartsen zijn door de GGD ingelicht over de situatie in St. Maartensdijk, evenals de scholen. De SGP is daarmee de eerste partij die de kandidatenlijst voor de raads verkiezingen van 9 november rond heeft. Overigens moet de algemene ledenvergadering deze nog formeel bekrachtigen, maar de acht plaatse lijke kiesverenigingen van de SGP op Tholen en St. Philipsland hebben op basis van een puntenstelsel de lijst samengesteld. Donderdagavond vond daarover de zogenaamde vertrouwensvergade- ring plaats. Daar namen 24 afge vaardigden (van elke kiesvereniging twee vertrouwensmannen en van iedere afdeling 1 bestuurslid, behal ve Tholen waar een vacature is en St. Philipsland, die 2 bestuursleden telt) kennis van de volgorde van de kandidaten op basis van het punten stelsel. Van der Jagt en Dijke hadden elk evenveel punten, maar aangezien de eerste vorige keer ook lijsttrekker was, kreeg hij - met instemming van Dijke - de voorkeur. Op behoorlijke afstand volgden Kersbergen en Heijboer, die elkaar ook niet veel ontliepen. Dat het Vos- semeerse raadslid met een verras sende derde plaats voor de dag komt, noemt SGP-secretaris A. Aarnoudse 'een leuke stijging.' "Die derde plaats komt hem royaal toe, want Kersbergen doet het in de gemeenteraad gewoon goed. Hij spreekt als bijvoorbeeld woordvoer der op het gebied van onderwijs een grote bevolkingsgroep aan. Over de gehele linie heeft hij een hoge waar dering van de leden gekregen", aldus Aarnoudse. Dat wordt nog eens onderstreept door het feit, dat Kersbergen's woonplaats Oud-Vos semeer bij de recente kamerverkie zingen maar goed was voor 124 A. Kersbergen, Oud-Vossemeer stemmen op de SGP, veruit het laag ste aantal op heel Tholen en St. Phi lipsland. Poortvliet met het dubbele aantal stemmen, alsmede St. Maar tensdijk en Stavenisse met ruim over de 300 SGP'ers, leveren geen kandidaat op een verkiesbare plaats. Op wat grotere afstand dan Kersber- gen/Heijboer haalde Walpot op basis van het puntenstelsel de vijfde plaats. "Een volledig verkiesbare plaats", aldus Aarnoudse, maar menige St. Philipslander zal op een hogere plaats hebben gerekend voor de ervaren politicus. 'Toch is hij in alle kernen genoemd", vult Aar noudse aan. Voor de samenstelling van de kandidatenlijst was St. Phi lipsland door de Thoolse SGP een verkiesbare plaats gegarandeerd en met de vijfde plaats is dat ook gelukt, maar de leden wilden de wethouder kennelijk niet in de top drie hebben. "Maar we denken aan 6 ZIE VERDER PAG 1 1 Gemeentebesturen doen politie flets cadeau bij opening nieuw bureau Tholen Als je als kind opgroeit met apartheid, weet je niet beter, zeggen Zuidafrikaanse broers in smalstad Knutselaar P. van Meel uit Oud-Vossemeer bouwt hervormde kerk na VVD is tegen opheffen Thoolse adviescommissies met burgerleden Drukke zaterdag met Thoolse Dag/open dag waterrecreatie, gildefeest Scherpenisse en dag van de muziek Huizen in uitbreidingsplan Oud-Vossemeer moeten verder van fruitteeltbedrijf Rabobanken Tholen en Sint-Maartensdijk gaan, zonder Sint-Annaland, samen verder Jubilerend Vogelvreugd draait een film over ontwikkeling vogels Tholense Boys loopt tweede klasse mis en ziet Erwin de Nijs vertrekken naar Halsteren Derde herenteam Sint-Annaland is tenniskampioen, maar heeft punt te weinig voor promotie Tafeltennissers Smash degraderen uit derde klas WIE U ALSMAAR OVER DE ONVOLKOMENHEDEN VAN ANDEREN SPREEKT, SPREEKT MET ANDEREN OVER UW FOUTEN Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Advertentie I.M. Het gemeentebestuur gaf een uit draai uit het bevolkingsregister met mensen van 15 tot en met 25 jaar in St. Maartensdijk. Volgens GGD- directeur Slenter is het voor het eerst sinds 1968 dat er zo'n groot onder zoek naar t.b.c. wordt ingesteld. "Vorig jaar hadden we in heel Zee land 30 tbc-gevallen, maar in het eerste kwartaal van 1994 zijn er lan delijk al veel meer dan in heel 1993." De open (besmettelijke) t.b.c. bij een 24-jarige man uit St. Maartens dijk werd in maart ontdekt via een longarts van ziekenhuis Lievensberg Marianne Velthuis en Ellen Boo- gaart van het jeugd- en jongeren werk Tholen en gemeentevoorlich- ter Perry Bakx op privé-titel hebben het comité 'Tholenseweg veilig' opgericht. Zij maken zich zorgen over de veiligheid van de Thoolse gebruikers van deze belangrijke ver bindingsweg op Brabants terrein. Dagelijks gaan er vele honderden auto's en fietsers van Tholen naar Halsteren en omgekeerd. De Tho lenseweg ligt op het grondgebied van de gemeente Halsteren. De veiling St. Annaland heeft over 1993 een verlies geleden van 48.680 gulden. De verlaging van de provi sie met een half procent na de winst van maar liefst 66.985 gulden in het korte boekjaar 1 april tot en met 31 december 1992 (het onrendabele lste kwartaal viel hier buiten beschouwing) was één van de oor zaken. Verdere de hogere sociale lasten en de lagere rentestand. Het nadelige saldo van bijna 49 mille kan de St. Annalandse veiling terug brengen tot 21.443 gulden door een belastingvoordeel. Van de vennoot schapsbelasting komt namelijk 27.237 gulden terug. In het verliesjaar 1993 werd nog flink geïnvesteerd. De uitbreiding van het kantoor met een bestuurska mer en archiefruimte vergde, minus de subsidie voor dakisolatie, 55.050 gulden. Een koffie-automaat 5750 gulden, inrichting van de bestuurs kamer en vervanging van kantoor meubilair 23.358 gulden. Het omzetoverzicht 1993 geeft een stijging aan van 6.4 miljoen gulden in 1992 tot 7.1 miljoen gulden in 1993. Daarvan waren det aardappe len goed voor respectievelijk 5.7 en 6.4 miljoen gulden. Het ledental daalde van 102 naar 94 door bedrijfsbeëindiging en overlij den. Onder grote belangstelling opent minister Hirsch Ballin het nieuwe politiebureau. Adjudant M. Verkerke rechtskijkt of zijn demissionaire baas het goed doet. Voor een verslag van de opening van het nieuwe politiebureau in Tholen zie pagina 13.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1