zeeuwse Medewerker Buitendienst HULP co-packers SNIJBONENPLUKKERS JFjLjÊ. watersehepsboMl Ingezetenenomslag E PRODUKTIEMANAGER EN GROEPSLEIDER PR0DUKTIE TUINDERIJ VR0EG0P Maak er deze zomer li ERVAREN MACHINIST VOOR HYDR. GRAAFMACHINE gevraagd voor direct HULP Gevraagd; Autorijschool Swift IT ZOLDEROPRUIMING INRUILAKTIE R7KKEN TEL. 01666-3292 tel. 01665-2656 EXTRA VOORDELIG EEN GOED GLAS, EEN GOEDE ZAAK 8 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 19 mei 1994 WATERBEHEERSPLANNEN KWALITEIT EN KWANTITEIT MAATREGELEN Voor behoud en kwaliteit van ons woon- en werkgebied INSPRAAK GRATIS BROCHURE INGEZETENENOMSLAG Door een toenemend aantal aktiviteiten heeft Interieur Paauwe dringend behoefte aan een Een full-time job voor een vakman, die zich de taak als interieurstoffeerder probleemloos ter harte neemt. Ervaring is een pré. Bij voorkeur in het bezit van groot rijbewijs. Interieur Paauwe kent als geen ander de waarde van iemand die zijn vak verstaat en zal dat in de salariëring tot uitdruk king brengen. Geïnteresseerden nemen telefonisch •of schriftelijk kontakt op met Interieur Paauwe, Zuidweg 20A, 4316 LB in Zonnemaire. Telefoon 01 I 12-1318. JAC. RIJK B.V. HEIIMKENSZAND PFAFF SPECIALIST 100,- tol 300,- INRUILPREMIE BRUIDSJAPONNEN 998- MODEHUIS ANNETTE Gevraagd IN HUISHOUDING DIE OP ZELFSTANDIGE WIJZE VAN AANPAKKEN WETEN Sector Volwassenenonderwijs Uw kennis opfrissen? Bijles nodig? Compacte taalcursussen? Wij hebben een doorlopende theoriecursus met JA- en NEE knoppen zoals bij CBR examen pp n l: p» n nn 11 p V 3. II 45 de rebus op en maak kans op een rumtopf "aÉSÉfeY fwllWl SLIJTERIJ WIJNHANDEL DE GOUDEN LEEUW SLIJTERIJ WIJNHANDEL GROFFEN 2e PINKSTERDAG Aan de drie uusjes in Poortvliet in de garages aan de Hogeweg 3-13-15 in Poortvliet spullen uit grootmoederstijd e.d. van 's morgens 9.00 uur tot 's middags 16.00 uur VOORLICHTINGSRUBRIEK VAN DE ZEEUWSE WATERSCHAPPEN Hoe gaan de Zeeuwse waterschappen om met het beheer van de kwaliteit en de kwantiteit van het water in hun gebied. Het antwoord op deze vraag staat centraal in de uitvoe ringsplannen waterbeheer waar de waterschappen momenteel de laatste hand aan leggen. In deze plan nen geven de waterschap pen vorm aan het zg. inte graal waterbeheer. De beheersing van de hoeveel heid water en het handhaven van de juiste waterpeilen (kwantiteit) enerzijds en de zorg voor schoon oppervlakte water in de sloot en de zuive ring van rioolwater (kwalilteit) anderzijds kan niet los van elkaar worden gezien. Kwanti teitsmaatregelen als bagge ren, doorspoelen van wateren en het inlaten van water beïn vloeden ook de waterkwaliteit. Het op elkaar afstemmen van dergelijke maatregelen is aan de orde in de waterbeheers plannen 1994 - 1998. Daar naast heeft het waterbeheer vele raakvlakken met andere beleidsterreinen zoals milieu beheer, ruimtelijke ordening en natuurbeheer. Waterbe heerders moeten bij hun werk zaamheden goed rekening houden met dergelijke samen hangen. De provincie vervult een belangrijke rol hierbij. Met name het provinciale water huishoudingsplan en de beheersplannen van de water schappen vormen bij het inte graal waterbeheer op regio naal niveau de spil. De waterbeheersplannen van de waterschappen zijn veel omvattend. Enkele voorbeel De waterkwantiteit beïnvloedt ook de waterkwaliteit den van mogelijke maatrege len: het terugdringen van de massale algengroei als gevolg van te voedselrijke wateren, het saneren van vervuilde waterbodems, het inrichten van milieu- en natuurvriende lijke oevers, het verminderen van de voedselrijke kwel- stroom en het voorkomen van droogteschade aan gewassen en natuur. Ook zaken als de verwerkingswijze van het zui veringsslib en het terugdrin gen van het aantal ongezuiver de lozingen op het oppervlak tewater komen in de plannen aan de orde. Uit deze kleine greep van de te nemen maat regelen blijkt dat flinke inves teringen zijn vereist. Het resul taat (milieurendement) is voor de waterschappen een belang rijk criterium bij besluitvor ming hierover. Bij waterschap Noord- en Zuid-Beveland is het waterbe heersplan inmiddels door het waterschapsbestuur vastge steld. Bij de overige water schappen is met partijen als provincie, gemeenten, de Zeeuwse Milieufederatie, Staatsbosbeheer, het Zeeuwse Landschap en het Landbouw schap vooroverleg gevoerd. Het ontwerp-waterbeheers- plan van die waterschappen zal binnenkort twee maanden ter inzage worden gelegd. Ook u kunt van deze inspraakronde gebruik maken. Bovendien staan er diverse voorlichtings bijeenkomsten op het pro gramma. De ingezetenen en de pachters zijn de twee nieuwe belangen- categorieën die sinds 1 april in de besturen van de water schappen vertegenwoordigd zijn. De basis voor deze ver nieuwing is gelegd in de Waterschapswet. Omdat ook inwoners en gebruikers van gronden afhankelijk zijn van het waterschapswerk in Zee land is medezeggenschap voor die categorieën bij dit werk nu verankerd. Tegenover deze inspraak staat betaling. Het belang van de vijf in het bestuur participerende groe pen is vertaald in een evenre dige financiële bijdrage. De aanslag ingezetenenomslag, inclusief bijsluiter, heeft u inmiddels ontvangen van uw waterschap. Als u ondanks deze toelichting nog vragen heeft over deze nieuwe belas ting zijn waterschapsmede werkers gaarne bereid u extra informatie te verstrekken. Bovendien kunt u uw water schap verzoeken de brochure ingezetenenomslag toe te stu ren. In deze gratis te verkrijgen brochure wordt het hoe en waarom van deze belasting voor u overzichtelijk uiteenge zet. Vragen omtrent onderwer pen uit deze informatieru briek kunt u richten aan de Zeeuwse Waterschapsbond Postbus 179, 4330 AD Middelburg, Te». 01180-15751 Interieur Paauwe in Zonne maire is een toonaangevende onderneming op het gebied van 'totaal'-wonen. Een eigen zinnige bedrijfsfilosofie heeft o.a. tot een forse groei geleid. Een filosofie, die èn gebaseerd is op de verkoop van uitslui tend klasse-interieurs in de komplete range van stijlen, èn... de puur professionele aan pak, èn... de unieke lokatie, èn... bovenal de klantvriende lijkheid. Een enthousiaste groep van 12 medewerkers onderschrijven deze bena dering. Mensen die zich in deze ambiance thuisvoelen zijn bij Interieur Paauwe altijd 'SuSS,™. welkom! fotH*1 Vrijdag koopavond. Maanaag gesloten. B.V. Aannemings- en Handelsbedrijf JAC. RIJK is een bedrijf werk zaam in de g.w.w. sektor en gespecialiseerd in groot grond verzet. Wij zoeken op korte termijn Werkzaamheden in de Benelux. Sollicitaties aan: B.V. Aannemings- en Handelsbedrijf JAC. RIJK Postbus 17, 4450 AA Heinkenszand Tel. 01106-1208 X bij PFAFF met DUBBELSTOFTRANSPORT tijdelijk met BERGEN 0P ZOOM Kortemeestr. 17 ROOSENDAAL: Nieuwe Markt 48 BREDA: Lange Brugstr. 30 in satijn, taft en santung Zandpad 90 Middelharnis Tel. 01870-82431 voor 1 ochtend te Sint-Maartensdijk Brieven onder nummer 4530 richten aan Eendrachtbode, Postbus 5, 4697 ZG St. Annaland Budelpack co-packers is een dynamisch en snel groeiend bedrijf. Budelpack realiseert op automatische machines een paar honderd miljoen verpakkingen per jaar. Daarvoor staan 25 volledig separate verpakkingsruimtes ter beschikking met een totale oppervlakte van 17.000 m2. Budelpack co-packers verpakt levensmiddelen, pharmaceutische produkten, kosmetika, drukwerk, diervoeding en technische artikelen. Budelpack is marktleider in de Benelux. Met een team van ruim 300 medewerkers willen wij onze Europese positie verder uitbouwen. De groei van Budelpack co-packers zet onverminderd door. Omdat de bedrijfsruimte opnieuw verder wordt vergroot, is er plaats voor een produktiemanager en een groepsleider produktie. Voor beide funkties geldt dat kandidaten beschikken over: minimaal 5 jaar rele vante werkervaring uitstekende management kapaciteiten goede kommuni- katieve vaardigheden in het Nederlands én Engels organisatietalent, technisch inzicht en besluitvaardigheid op basis van analytisch vermogen. Zelfstandigheid, flexibiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, stressbestendigheid en een koöperatieve instelling zijn andere eigenschappen die wij van kandidaten verwachten. De funktie van de produktiemanager: Hij of zij heeft een HBO-opleiding (bij voorkeur HTS) of toont een door werkervaring opgebouwd HBO werk- en denkniveau. De funktie houdt in: het managen van de afdeling "produktie" in één van onze bedrijfspanden. Daarbij wordt leiding gegeven aan de groepsleiders produktie. Dit betekent dat de produktiemanager onder andere de volgende taken heeft: organiseren van produktiewerkzaamheden produktie- planning en personeelsindeling verzorgen produktieprocedures formuleren even als normen i.v.m. effektiviteit en/of kwaliteit begeleiden van verpakkingsprojekten en opstellen van produktierapporten leiding geven aan de produktie-afdeling (hier werken minimaal 150 mensen) kreëren van goede arbeidsomstandigheden voor het produktiepersoneel. De funktie van de groepsleider produktie: Voor deze funktie is een MTS-opleiding of gelijkwaardig denk- en werkniveau een vereiste, evenals de bereidheid in een tweeploegendienst te werken. De groeps leider produktie draagt zorg voor een optimale uitvoering van de - door de produktie manager - toegekende produktie-orders. De groepsleider geeft leiding aan de operators. Tot zijn/haar taken behoren onder andere: in opdracht van de produktie manager organiseren en begeleiden van produktie-orders, zorgdragen voor de geplande output, minimaliseren van afval- en uitvalverliezen, etc. organiseren van kontroles op uitvoering van produktie-orders leiding geven aan operators. Hieronder wordt onder meer verstaan: selekteren, coachen, stimuleren, opleiden en beoordelen van operators, werkoverleg voeren, etc. Ook het kreëren van goede arbeidsomstandigheden voor het produktiepersoneel is een taak van de groeps leider. Wie voelt voor een verantwoordelijke baan - met uitstekende groeikansen - in een dynamisch bedrijf, zal zich in één van de bovengenoemde funkties kunnen vinden. Stuur uw sollicitatiebrief - die vertrouwelijk zal worden behandeld - ter attentie van de direktie. Een psychologisch onderzoek zal voor beide funkties deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Budelpack co-packers b.v., Paasdijkweg 15,4693 RE Poortvliet. BUDELPACK CO-PACKERS, DE TOONAANGEVENDE VERPAKKER IN EUROPA Rooseveltlaan 225 4624 DN Bergen op Zoom Tel. 0I640- 36251 Wij hebben MAVO, HAVO, VWO, en MEAO in huis! Vraag onze studiegids aan! Tel. 01662-2761 b.g.g. 01667-2742 SHERRY LA CARIDAD medium dry, fino, cream 0,75 liter POTT RUM 54% Fruit kan je op ver schillende manieren bewaren maar eén van de lekkerste is het maken van een rumtopf. Het hele jaar door kunt u zo n pot vullen met de vruchten die op dat moment rijp zijn, als u maar zorgt dat ze steeds net bedekt zijn met een laagje rum van 54% alcohol (wordt later natuur lijk door de ver menging lager). Aan het einde van de zomer heeft u dan een heerlijke vruch- lendrank waar u een flink deel van de winter plezier van heeft. MHNNNNHNNNHHNNHMHMNNNÉNNMMNNNHNI GROLSCH PILSNER BLIKJES six-pack Nu bij twee six-packs een prachtige zonneklep kado. tmmt MpNM Hooghoudt Appeljenever literfles Pina Colada Heublein 0,7 liter Henkes Vieux literfles Johnnie Walker Scotch Whisky Red Label 0,7 liter Passoa... The Passion Drink 0,7 liter Floryn Jonge Jenever literfles Voorstraat 50 St. Annaland tel. 01665 - 2305 Korte Vest St. Maartensdijk tel. 01666 - 2490

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1994 | | pagina 8