Provincie Zeeland Statenvergadering UW NIEUWSBLAD VAN HET EILAND THOLEN EN ST. PHILIPSLAND Jonge geiten in bejaardentehuis Commissies Avond over zendingswerk Nowosibirsk Aanpak van vuurwerk via Halt-bureau goed gegaan Kamerkoor studenten zingt in Tholen Donderdag 19 mei 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Vrijdag 20 mei vergaderen Provinciale Staten in de statenzaal van het provincie huis, Abdij 10 in Middelburg. Zoals gebruikelijk is de vergadering openbaar. Wie wil kan een plekje zoeken op de publieke tribune om de vergadering geheel of gedeeltelijk te volgen. Stationsbrug IN BEROEP Collectes Woord en Daad Hartstichting Pak even uw zaktoekje Nieuws Woonwagens in Middelburg. Woensdag 25 mei komen drie statencommissies bijeen voor een vergadering. De statencommissie water staat en verkeer begint om 13.30 uur. De vergadering is op het adres Groene Woud 1 in Middelburg. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: begrotingswijzigin gen PSD, bijdrage uit fonds ver keer en vervoer voor het commu nicatieplan 1994 van de vervoer- regio, krediet voor de verbetering van het kruispunt Kolstraat in Hulst, bijdrage voor het fietspad langs de Postweg in Kapelle, bij drage voor het stadsgewestelijk verkeer- en vervoerplan, jaarstuk ken '93 WOV, reglementering in terprovinciale waterschappen. De statencommissie Welzijn begint om 15.00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: meerjarenverslag 1991-1993 en evaluatie Euregio Scheldemond, subsidie ontwikke lingssamenwerking Bond van Plat telandsvrouwen Goes en Ver. van Wereldwinkels Middelburg, woon wagenplan 1993-2000, tijdelijke opvang bij Roggeveenstichting, advies nationale raad volksge zondheid over jeugdigen met ern stige en meervoudige problemen, wachtlijst Stichting Jeugd en Ge zin, uitgangspunten regiovisie, jaarwerkprogramma's steunfunc tie-instellingen maatschappelijk ac- tiveringswerk, verklaring verschil prognose en werkelijke cijfers ei gen bijdrage, planningsnormen verpleeghuizen, inventarisatie steunfunctietaken met afbakening en aanzet tot steunfunctiebeleid, aanwijzing instellingen volwasse neneducatie, projectplan netwerk organisaties jeugdhulpverlening Zeeland, wachtlijst hulpverlening seksueel geweld en incest, infor matie Zeeland Studiecentrum Aar denburg, programma 5B regio Zeeuwsch-Vlaanderen, werkzaam heden provinciale archiefinspectie Zeeland 1992-1993, werkpro gramma 1994 steunfunctie-instel lingen jeugd- en jongerenwerk, overzicht opdrachtsubsidierege ling beeldende kunst 1985-1993. De statencommissie economie vangt 15.30 uur aan. De volgende onderwerpen zijn ge agendeerd: kanoroutes West- Zeeuwsch-Vlaanderen, offerte in ventarisatie toeristische Zeelandkaart, subsidie fietspad Gorishoek, concept-nota ruimtelijk beleid, meerjarenverslag 1991- 1993 en evaluatie Euregio Schel demond, informatie Studiecen trum Aardenburg, programma plattelandsontwikkeling van de 5B- regio Zeeuwsch-Vlaanderen 1994- 1999, nabespreking vergadering raden van bestuur havenschappen Vlissingen en Terneuzen. Vrijdag 27 mei vergaderen de statencommissies ruimtelijke ordening en milieu. De bijeenkomst van de commissie ruimtelijke ordening begint om 9.30 uur. Gesproken wordt over: het provinciaal woonwagenplan 1993-2000, procedurevoorstel streekplanuitwerking lokaties de potberging baggerspecie, begro ting 1995 recreatieschap De Gre- velingen, subsidieverzoek SHZL voor verwerving grond relatienota reservaat in de Clingepolder te Hulst en grond relatienotareser vaat in 't Grote Gat te Oostburg, verzoek Vereniging Natuurmonu menten voor aankoop grond in de Levensstrijdpolder te Zierikzee. De statencommissie milieu vergadert op het adres Groene Woud 1 en begint om 14.00 uur. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: subsidieverlening aan de Vereniging Zeeuwse Milieu federatie voor de jaren 1993- 1997, conceptbeleidsplan water bodems en baggerspecie, milieuverslag 1993, conceptbe leidsplan Kerend Tij 2, nota ruim telijk beleid landelijke gebieden, tweede tranche provinciale milieu verordening. Tenzij anders vermeld komen de statencommissies bijeen in het provinciehuis, Abdij 6 in Middel burg. De bijeenkomsten zijn open baar en beginnen met spreekrecht voor het publiek om wie dat wil in de gelegenheid te stellen de sta tenleden op de hoogte te brengen van zijn of haar mening over een van de onderwerpen die staan ge agendeerd. Agenda's en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. - De statenvergadering begint om 10.00 uur. De waterschappen Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, Tholen en Schouwen-Duiveland hebben besloten te fuseren. Op die ma nier ontstaat boven de Wester- schelde één waterschap. GS zijn het eens met deze schaalvergro ting en vinden dat op die manier het toekomstige waterschap beter voor zijn taken is toegerust dan ie der waterschap apart. Vandaar het voorstel aan de staten in te stemmen met de voorgenomen fu sie die mogelijk al 1 januari van het volgend jaar ingaat. Met de subsidieregeling be drijfsinterne milieuzorg wil het provinciaal bestuur bereiken dat bedrijven met minder dan vijftig werknemers zich aan sluiten bij een bedrijfsmilieu- dienst. Op die manier kan beter structu reel worden gewerkt aan een be tere zorg voor het milieu binnen en vanuit de bedrijven. De rege ling is succesvol en het eerder uit getrokken bedrag van een ton lijkt niet toereikend. Vandaar het voor stel van GS nog eens bijna 65.000,- toe te voegen aan de regeling. Het bedrag is afkomstig van overgebleven geld uit de sub sidieregeling voor de inzameling van klein chemisch afval. Deze re geling heeft zijn doel bereikt en kan worden opgeheven. De sta tenleden wordt gevraagd in te stemmen met de plannen. In een latere vergadering zullen GS een subsidieregeling voorleggen ter stimulering van de gescheiden af valinzameling. De drinkwaterleidingverordening Zeeland, stammend uit 1924, kan worden ingetrokken stelt het da gelijks provinciebestuur voor. De verordening regelt de vergunning plicht voor de aanleg van werken tot winning, zuivering of distributie van drinkwater. Op basis van on der meer de waterleidingwet en andere recente regelgeving en be leidsplannen zijn er voldoende mo gelijkheden zaken afdoende te re gelen. De Stationsbrug over het Ka naal door Walcheren in Mid delburg krijgt een schilder beurt. Het werk is inmiddels begonnen en duurt tot eind juni. Als gevolg van het schilderwerk wordt voor de recreatievaart een aangepaste bedieningsregeling voor de twee Middelburgse brug gen gehanteerd. Overigens moet ook de beroepsvaart rekening houden met oponthoud. Het Zeeuws Museum in Middel burg bezit nog geen werk van de schilder Mondriaan. De kans deed zich voor het schil derij 'Boom', gemaakt in 1908/1909 te kopen voor een be drag van 260.000,-. Het muse um zelf is in staat een ton op tafel te leggen voor de aankoop. De Vereniging Rembrandt is bereid 100.000,- voor de aankoop te schenken aan het museum onder voorwaarde dat ook de rest van de financiering rond komt. Van daar het voorstel van GS de reste rende zestigduizend gulden bij te passen. Het schilderwerk is door Mondriaan vervaardigd in een pe riode dat hij veelvuldig in Domburg verbleef. Als de staten instemmen wordt 'de Boom' het eerste schil derij van Mondriaan dat binnen de grenzen van de provincie bij een openbare instelling is te bekijken. De provincie is vertegenwoordigd in de raad van commissarissen van de NV Delta Nutsbedrijven. In de raad zijn vacatures. PS worden gevraagd in te stemmen met de nieuwe voordracht. Aan het slot van de vergadering komen een tweetal begrotingswij zigingen 1994 van de provincie aan de orde. De agenda van de statenver gadering en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg. Als recreatievaarders zich op werkdagen aandienen tussen ne gen uur 's morgens en vier uur 's middags gaat de Stationsbrug alleen open tussen drie tot acht tien minuten over het hele uur. De Schroebrug wordt alleen bediend direct vooruitlopend op de ope ning van Stationsbrug en om 22 minuten over elk heel uur. Dinsdag 24 mei houdt de com missie die GS adviseert over te nemen beslissingen op be zwaarschriften op het terrein van de ruimtelijke ordening drie hoorzittingen. Om 14.00 uur gaat het om een weigering van GS voor het afge ven van een verklaring van geen bezwaar voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning aan de Nieuveltweg 57 in Oostburg. De verklaring van geen bezwaar is aangevraagd door B&W van de gemeente Oostburg. Zowel B&W als belanghebbende zijn uitgeno digd hun bezwaren toe te lichten. Om 14.20 gaat het om het weige ren van een verklaring van geen bezwaar voor het in gebruik ne- men van een groenstrook als uitrit aan de Lageweg te Sirjansland. Behalve de indieners van het be zwaarschrift, de gemeente Duive- land en de direct belanghebben de, zijn twee voorstanders van de weigering uitgenodigd hun stand punten toe te lichten. Om 15.00 uur kunnen de Stichting Mobilae i.o. en de Stichting Natio naal Centrum Sportvorming 'Het Zilveren Schor' hun bezwaarschrif ten over subsidiëring toelichten ten overstaan van de adviescom missie. De hoorzittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provincie huis, Abdij 6 in Middelburg. Ds. Pim Kalkman cn zijn vrouw Monique zijn al ruim anderhalf jaar werkzaam in Nowosibirsk in Sibe rië. Ze zijn daar met name betrokken bij het zendingswerk onder jonge ren. Woensdag I juni om half acht spreekt dominee Kalkman in de kerk van de Hervormde Gemeente Rehoboth aan de Wcstvest in Sint- Maartensdijk. Op Tholen is hij geen onbekende, want een paar jaar gele den was ds. Kalkman als pastor actief in het camping-evangelisatie- werk van Dabar. Jong en oud weet hij te boeien met zijn enthousiasme over zijn werk en geloof. Hij weet te vertellen dat zendingswerk tegen woordig iets heel anders inhoudt dan veel mensen denken. De collecte voor Woord en Daad heeft in Oud-Vosscmeer ƒ551,80 opgebracht. De collecte voor de Nederlandse hartstichting heeft in Sint-Maartens dijk 1512,50 opgebracht. Gevers en collectanten hartelijk bedankt. Wilt u op de hoogte blijven van wat er gebeurt in uw woon- en/of werkgebied, neem dan een abonnement op de Eendrachtbode, dè Thoolse Courant. Dan krijgt u elke donderdag volop informatie over Tholen en St. Philipsland. per halfjaar 24,25 per jaar 44,35 (een jaarabonnement is dus 4,- goedkoper) postabonnement/buiten bebouwde kom 56,75 Neem nu een abonnement, dan krijgt u de Eendrachtbode EEN MAAND GRATIS. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Zend deze bon in een open enveloppe naar Eendrachtbode, Postbus 5, 4697 ZG St. Annaland. U kunt ook bellen: 01665- 2752 b.g.g. 3474. Bejaardentehuis De Vossemeren heeft een dierenverblijf gekregen, gebouwd onder leiding van hoofd technische dienst K. Hommel (derde van rechts). Vier vrijwilligers gaan voor de beestjes zorgen. Drie mensen van de technische dienst van bejaardentehuis De Vossemeren in Nieuw-Vossemeer hebben een dierenverblijf aange legd in een gedeelte van de tuin. Een dwerggeit met twee jongen, zes zwarte en een witte kip bevol ken het afgerasterde gazon, waar in een hok en een brug zijn geplaatst. Vier vrijwilligers verzorgen de dieren bij toerbeurt. Ze voederen ze, maken het hok schoon en hou den in de gaten of de beestjes gezond blijven. "Een mooie taak", aldus bestuursvoorzitter A.A. van Overveld. Hij bood Th. Akker mans van de bewonerscommissie maandagmiddag in een mandje een ei aan, dat door een van de kippen was gelegd. Ter gelegen heid van het gereed komen van het dierenverblijf werd de bewo ners een gezellige middag aange boden. In de recreatiezaal klonken de vrolijke klanken van een draaior gel. De dieren, afkomstig van bewo ners van het dorp, zullen van het voorjaar tot het najaar bij De Vossemeren rondlopen. Het ini tiatief van de ontspanningscom missie is bedoeld om de mensen naar buiten te krijgen. Voor zover ze dat nog kunnen. Overigens mogen ze de dieren niet voederen. Wél staat er naast het hek een bak waarin oud brood kan worden gegooid. Het studentenkamerkoor Collegio Cantabile uit Rotterdam verzorgt op 28 mei een concert in de Gasthuis kapel in Tholen. Onder leiding van Romain Bischoff worden werken vertolkt van Th. Tallis, C. Saint- Saëns, F. Poulenc, J. Brahms en M. Castelnuovo-Tedesco. Het koor, dat ongeveer twintig leden telt, is vijf jaar geleden opgericht door studen ten van de Erasmus universiteit in de Maasstad. Het trad al een keer eer der in Tholen op. Bij de repertoire keuze ligt het accent op afwisselend en interessant a-capella-werk. Het bureau Halt dat alternatieve straffen voor jeugdige wetsovertre ders regelt, is tevreden over de bestrijding van vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling. Dat schrijft het bureau in een verslag over de actie. Op 3 januari werden een aantal van de jongeren aan het werk gezet op de brandweerkazernes van Tholen, Zierikzee en Goes. Daar moesten ze de wagens en apparatuur schoonma ken. Op Tholen en Sint-Philipsland werden 22 jongeren van 16 tot 18 jaar aangehouden wegens het te vroeg afsteken van vuurwerk of het illegaal in bezit hebben ervan. Op Tholen werden, na Goes, de meeste overtreders van het vuurwerkbesluit gepakt. Zowel de politie als de brandweer was tevreden met de resultaten. Brandweerkorpsen gaven als suggesties: de uitbreiding van de werkzaamheden en een vervangend programma als het regent. In Tholen stonden de jongeren soms in de stro mende regen te werken. In totaal werden er 124 jeugdige overtreders opgepakt in de Ooster- schelderegio waarvan slechts twee meisjes. Zo'n 65 procent van hen was tussen de 13 en 16 jaar. Twaalf kozen er direct voor een, vorig jaar verhoogde, boete. Later betaalden ook twaalf van degenen die naar het Halt werden verwezen alsnog de boete. Zij zijn opgenomen in het registratiesysteem van de politie. De brandweer heeft gevraagd of Halt een bijdrage wil leveren aan de ver goeding voor de vrijwilligers die helpen bij het uitvoeren van de straf fen. Ook voor dit jaar hebben de korpsen weer hun medewerking aangeboden. THOLEN 20 mei bejaardensoos, Ten Anker 14-17 u. 21 mei open dag politiebureau, S. Lindhoutstraat 10-16 u. 23 mei internat, hengelconcours 't Scharretje, Oesterdam 13-16 u. 28 mei orgelconcert G.C. de Gier, Ned. Herv. kerk 20 u. 28 mei Thoolse Dag en waterrecre- atiedag, Speelmansplaten 9 u. 28 mei natuurvereniging jeugdex- cursie Melanen. 7 juni inloopmiddag Anbo, zaal Schuttershof 14 u. 11 juni puzzel-oriëntatierit MAC, Zoekweg 19 u. OUD-VOSSEMEER 21 mei viswedstr. 't Scharretje, de Noord 11-14 u. 24 mei kaart- en spelletjesavond algemene vrouwenbond, Vossenkuil 20 u. 25 mei koersballen Anbo, Vossen kuil 14 u. 31 mei t/m 3 juni avondwandelvier daagse, start café Hof van Holland 18.30 u. SINT-ANNALAND 19 mei demonstratie kralenbreien mevr. N. Ruissen, Meestoof 14.45 u. 20 mei diploma-avond EHBO-ver- eniging, Wellevaete 20 u. t/m 31 mei houtskooltekeningen, aquarellen en olieverfschilderijen van mevr. Plasman-Loos uit Steen bergen, rest. Lagune tijdens ope ningsuren. t/m okt. werk van Willem Bruijn- zeel, De Meestoof di t/m za 14.15- 16.45 u. STAVENISSE 22 mei pinkstervoetbaltoernooi sa menwerkende campings Tholen, camping Stavenisse 10 u. SINT-MA ARTENSDIJ K 21 mei fancy-fair, Haestinge 10.30 u. 11 juni muziekfestival, Markt 15- 21.30 u SCHERPENISSE 21 mei viswedstr. De Zeebaars, Anna Vosdijkpolder 12-15 u. 28 mei 400 jaar Cloveniersgilde met vendelzwaaiers, boogschutters en open gilde, Hoge Markt. 4 juni viswedstr. De Zeebaars, Anna Vosdijkpolder 12-15 u. 16 juni fietstocht plattelandsvrou wen. SINT-PHILIPSLAND 19 mei creatieve avond NCVB, Ons Dorpshuis Anna Jacobapolder 19.30 u. 24 t/m 27 mei avondwandelvier daagse. 25 mei vergadering gemeenteraad, gemeentehuis 19.30 u. 28 mei rondgang en concert Concor dia voor dag van de muziek, Anna Jacobapolder. BERGEN OP ZOOM 20 mei Trio de Janeiro met125 jaar en 125 kilo', De Maagd 20.15 u. 21 t/m 23 mei muziekweekend Berglander muzikanten, De Kanne- buis Halsteren. Za. 19.30-20.35 u. Zo. 13-23.30 u. Ma. 12-21 u. 22 en 23 mei internationaal con cours hippique, Kijk in de pot. 22 mei hoogmis met Missa Sancti Wenceslai en Laetatus Sum ter gele genheid jubileum HMR, Gertrudis- kerk 10 u. t/m 23 mei expositie 'De wereld van de Islam', Markiezenhof. 23 mei orgelconcert Gianluigi Spa- ziani, Evangelisch Lutherse kerk 15.30 u. 23 mei Brabantse kastelendag, Mar kiezenhof. 26 mei 'La Bohème' van Opera Zuid, De Maagd 20.15 u. 27 mei bridgedrive d'Honneur, Koe pelstraat 20 u. 27 t/m 29 mei Philip Morris jazz- weekend, Grote Markt en centrum. 28 mei, 4 en 11 juni verkoop oude boeken. Markiezenhof 10.30-17 u. t/m 29 mei expositie kamerscher men, Markiezenhof. 29 mei t/m 26 juni objecten en colla ges van Elizabeth van den Akker, Markiezenhof. 4 en 5 juni nachtwandeltocht Bergen op Zoom-Vlissingen, vertrek café De Raaijberg. 6 t/m 9 juni wandelvierdaagse. 11 juni kamerorkest Leopoldinum uit Polen, De Maagd. 16 juni t/m 7 augustus schilderijen van Jean Rustin, Markiezenhof. film+++film+++filni+++ ROXY 1: The Naked Gun 33 1/3 - do en di 20 u., vr 18.45 en 21.30 u., za 14, 18.45 en 21.30 u., zo en ma 14, 16.15, 18.45 en 21.30 u., wo 14, 20 u. ROXY 2: Shindler's List - do, di en wo 19.30 u., vr en za 20 u., zo en ma 16 en 20 u. Jurassic Park - za en wo 14 u., zo en ma 13.30 u. CINEMACTUEEL 1: Intersection •- do, di en wo 20 u., vr, za en ma 18.45 en 21.30 u., zo 16.15 en 21.30 u. Free Willy - za t/m ma en wo 14 u. CINEMACTUEEL 2: Look Who's Talkin Now - do en di 20 u., vr 18.45 en 21.30 u., za en ma 14, 18.45 en 21.30 u„ zo 14, 16.15, 18.45 en 21.30 u., wo 14 en 20 u. CINEMACTUEEL 3: The Pelican Brief - do, di en wo 20 u., vr, za en ma 18.45 en 21.30 u., zo 16, 18.45 en 21.30 u. Bambi - za t/m ma en wo 14 u. Radio Sloth is te bereiken op FM 106,5 MHz en via de kabel op 89,9 MHz. Omroep Zeeland is op Tholen en Sint-Philipsland te bereiken op 101.9 MHz op de FM en op Tholen via de kabel op 88.9 MHz Controle snelheid. Bij Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland zijn 144 automobilisten bekeurd voor te hard rijden. Wegens werkzaamheden gold een snelheid van 50 km/u. De grootste snelheidsduivel passeerde met een gangetje van 116 km/u. I

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1994 | | pagina 7