Olievlek bedekt Thoolse haven Taken beheerster worden verdeeld 'We hebben al die jaren zowel lief als leed gedeeld met de bewoners' Quist: de specialist PERSIA Viersprong Havenmeester F. Zoeteweij: Nog nooit zo veel geweest Beheerster G.E. Geense-Gouw stopt in Rozeboom St. Philipsland dieren uit huis Hebt U nieuws? Politie haalt verwaarloosde Donderdag 19 mei 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Breiwerk Zware storm Onmisbaar Zorg Rozeboom vanuit Ten Anker Nu beheerster mevrouw G.E. Geense-Gouw stopt in De Rozeboom te Sint-Philipsland worden haar taken door andere mensen overgenomen. Toch zal het niet meer zijn zoals nu. Immers met haar gezin vertrekt de beheerster uit de dienstwoning in De Rozeboom. Alarmering Zo erg was het nog nooit. Toen de brandweer dinsdag morgen om half negen aankwam bij de dijk langs de voormalige oesterputten dreef er een dieselolievlek van zo'n 1,5 kilometer lang en 150 meter breed de haven van Tholen in. De zuidelijke wind bracht de vloeistof richting jachthaven. Onmiddellijk waarschuwde commandant L.T. Steenpoorte rijkswaterstaat. Weinig actie Als ze boodschappen gaat doen, heeft ze een voorge programmeerde telefoon bij zich. Wordt ze in de supermarkt gebeld, dan krijgt ze van de alarmcen trale in Domburg meteen te horen bij welke bewoner ze moet zijn. Als het nodig is, kan ze in de winkel zelfs meteen de dokter bellen. Biljarten 4 etages Oosterse Tapijtkunst m r Philadelphia: ruim zes mille bij rommelmarkt Haar werkzaamheden zijn zo uiteen lopend dat er geen geschikt woord voor te vinden lijkt. Een greep:'s middags zet ze koffie voor de man nen die in het rcereaticzaaltje komen biljarten. Bij alarm gaat ze kijken wat er aan de hand is, ook 's nachts. Ze helpt bewoners bij het aantrek ken van schoenen. Ze bewaart medi cijnen voor bejaarden die niet goed weten hex: ze ermee om moeten gaan. Ze geelt alle planten in de openbare ruimten van het tehuis water en ze waarschuwt de huisarts als het nodig is. "Maar ik ben ook aanspreekpunt voor alle mogelijke problemen." Bewoners komen dan ook regelma tig de trap op naar de dienstwoning van het gezin Geense. "Dan hebben ze iemand nodig om mee te praten. De mensen hebben vaak zelf proble men. Met hun ziekte of met hun kin deren. Of omdat ze alleen zijn. Maar ook omdat ze hun sleutel vergeten zijn." Officieel is mevrouw Geense vier uur per dag in dienst. Vier uur voor directe hulp aan de bewoners. De overige tijd moet ze bereikbaar zijn. "Het liep vaak uit, hoor,"zegt ze. Toen het gezin in de Rozeboom kwam wonen, werd de recreatiezaal nauwelijks gebruikt. "Er zaten drie mannen die de hele avond zaten te zitten." Mevrouw Geense heeft toen de vrouwen gevraagd om 's avonds met hun breiwerk ook naar het zaaltje te komen. "Ze vinden het heerlijk. Ze zijn het niet verplicht maar ze genie ten ervan. En de mannen zijn blij dat ze .^rouwen zien." Contaetavonden, verjaardagen en de nieuwjaarsreceptie worden graag en druk bezocht. Ook de kerstdiners en de 'keutjesavond' zijn hoogtepunten in de Rozeboom. In 1982 werd ze waarnemend beheerster, in 1985 in vaste dienst benoemd. Vanaf die tijd woont het echtpaar in de dienstwoning. In het weekend in hun eigen huis in de Schoolstraat. De foto van hun huis hangt in de hal. "Om de veertien dagen had ik een weekend vrij. Dan moest je ook nog bereikbaar zijn. Je was altijd in de buurt. Je kon niet uit het dorp weg." Bovendien beteken de dat ook twee huizen onderhou den. Nu bij de bewoners bekend is dat mevrouw Geense weggaat komen ze met vragen. Bijvoorbeeld hoe het nou moet als het onweert?" Bewo ners die 's nachts bang zijn voor onweer kwamen naar het zaaltje. "Wij gingen dan ook, ter ondersteu ning. Maar dan namen we ook onze kinderen mee." Samen wachtten ze dan tot de bui over was. Mevrouw Geense is verpleeg kundige. Ze werkte in het psy chiatrisch ziekenhuis Vrede rust en in het psychotherapeu tisch centrum De Viersprong in Halsteren. En in het Refaja- ziekenhuis in Dordrecht, onder andere als operatiezus- ter. Later weer op de Vier sprong. In St. Philipsland ver ving ze de zieke wijkverpleeg kundige. Ze was contactper soon voor de federatie maat schappelijke dienstverlening in Zierikzee. Ook in de kraam- verpleging was ze actief. Naast haar verpleegkundige werk leidde ze 18 jaar een meisjesclub van de Oud Gere formeerde Gemeente. De nieuwe coördinatrice wordt C. van Popering, nu nog hoofd verzorging in Sint Maartens- hof te Sint-Maartensdijk. De waarneemsters zijn H. Kem- peneers-Geense en M. Tichem -den Braber. De dienstwoning in de Rozeboom waar de fami lie Geense nu verblijft, wordt verhuurd. De dienstwoning kijkt uit over de Eendrachtstraat en de polders ten westen van het dorp. Meneer Geen- se:"Het is een mooi uitzicht maar als er buien komen zie je ze boven Sint- Annaland al hangen. Bij een zware storm is het zonnescherm naar bene den gekomen." Aan de noordkant van het centrum is de galerij enkele jaren geleden met een glazen wand afgesloten. Het houdt in de winter de koude noordenwind buiten. Dit voorjaar is er een tuin aangelegd die met een hek is afgesloten. se-Gouw troost bij elkaar, zegt mevrouw Geense. De bewoners leefden ook mee net het gezin Geense. "Bij de geboorte van de kleinkinderen aten al de bewoners beschuit met muisjes." Met nadruk stelt de beheerster dat dokter Van Doesburg al die jaren haar tot grote steun is geweest. "Dat was mijn rechterhand. We hadden het vertrouwen van elkaar." Ook met het zorgteam heeft mevrouw Geense goed kunnen samenwerken. En de huishoudelijke hulp die drie keer per week kwam, was volgens haar onmisbaar. Op dit ogenblik is de oudste bewo ner 87, de jongste 68. Gemiddeld zijn de bejaarden van de Rozeboom 75 jaar. Vier bewoners maken gebruik van tafeltje dekje, de rest kookt nog zelf. Het is de enige voor ziening voor ouderen in de gemeen te en mevrouw Geense noemt het huis dan ook onmisbaar voor Sint- Philipsland. Ze vindt het alleen jammer dat er geen vier bedden voor verzorging in het tehuis zijn opgenomen. "Een bewonet die ziek wordt, moet naar Ten Anker in Tholen. Ze kunnen langer hier blijven als ze hier ver zorgd worden." Dat geldt ook voor bewoners van buiten, zegt ze. "Als iemand bijvoorbeeld halfzijdig ver lamd is, zou die overdag thuis kun nen zijn en 's nachts hier. Dan hoe ven ze niet ver te reizen." De bewoners zullen het straks zon der de beheerster moeten stellen. "Dat zal een grote verandering voor de bewoners zijn. Ze worden nu ook op punten gewezen waar ze altijd in verwend zijn. Ik ben toch zo nieuwsgierig hoe het straks gaat." Op vrijdag 27 mei neemt de SVRZ afscheid van mevrouw Geense in De Wimpel. Maaien bermen. De provincie heeft Gebr. Gelten te Steenbergen het maaiwerk langs de provinciale wegen in Noord-Zeeland voor dit jaar gegund. Daarmee is een bedrag van 387.000 gulden (exclusief btw) gemoeid. De politie heeft in een woning aan de Oudelandsestraat in Tholen twee honden en drie katten aangetroffen, die aan hun lot waren overgelaten. De dieren zijn vorige week woens dag naar het asiel in Bergen op Zoom gebracht. Om hun honger te stillen hadden ze flink aan het in de woning aanwezige meubilair geknaagd. Omwonenden waarschuwden de politie, nadat één van de honden al een aantal dagen voor een raam had staan blaffen. Via een dakkapel ging de politie het huis binnen, waarna de dieren met behulp van buurtbewo ners werden weggehaald. Gebleken is dat de baasjes van de honden en katten uit elkaar zijn gegaan. Ze wonen nu in Oudenbosch en Stand- daarbuiten. De man en de vrouw gingen er elk van uit, dat de ander voor de dieren zou zorgen. Onze redactie staat voor U klaar. Bel 01665-2752 Ook per fax 01665-3318 kunt U berichten doorgeven. Postadres: Postbus 5, 4697 ZG St. Annaland Advertentie I.M. Milieucatalogus. Alle basisscholen in Zeeland krijgen een boekje toege stuurd, waarin staat welk materiaal de milieu-educatieve centra in de provincie uitlenen en welke natuur- ouder-cursussen ze geven. Een cata logus dus, waarvoor een nieuw woord is bedacht: aanbodboek. Volgens clusterdirecteur F. Bordui van de stichting voor regionale zorgverlening (SVRZ) is het vertrek van mevrouw Geense een goed moment om deze verandering in te voeren. "De bewoners van De Rozeboom betalen behalve de huur ook service kosten voor de dienstverlening van de beheerster en het schoonmaken. Door de stijging van de personeels kosten zouden de bewoners meer servicekosten moeten gaan betalen. Daarmee wordt er voor de bewoners een steeds grotere drempel opge worpen." De bewoners die hulp behoeven worden geholpen door bejaarden-en ziekenverzorgsters van de stichting Thuiszorg en de kruisvereniging Rondom de Oosterschelde. Dat wordt betaald door de provincie. "Het is bedoeld als een tijdelijke financiering. Vanaf 1 januari 1995 moet het op een andere manier gebeuren. Met geld voor mensen die volgens de indicatiecommissie daar voor in aanmerking komen." Het gaat om negen maal 15.000 gul den per jaar, op basis van negen plaatsen volgens de wet op de bejaardenoorden. Volgens Bordui moet die zorg vanuit Ten Anker worden gegeven. Tot 1 januari zal verpleegkundige C. van Popering twee keer 21/2 uur per week De Rozeboom bezoeken om te zien welke zorg er nodig is. Zij is nu hoofd verzorging in Sint Maartens- hof in Sint-Maartensdijk. Het tehuis moet eind 1995 haar poorten sluiten. Van de 75 kamers staan er nu 19 leeg. De waarneemsters van mevrouw Geense zorgen voor het beheer en de alarmering. Zij wonen in het dorp. De woning van het gezin Geense wordt geschikt gemaakt voor nieu we bewoners. Ook het verzorgen van activiteiten met de bewoners zal door de SVRZ ter hand genomen worden. Het is nog niet bekend wie dat gaat doen. Bordui verwacht dat het over enkele maanden rond zal zijn. De verande ringen zijn inmiddels met bewoners en personeel besproken. Rijkswaterstaat legde drijvende slurven in het water om de olie tegen te houden. Om kwart over acht rook een Thole- naar, die vlak bij de haven woont, de scherpe olielucht die met de wind over Tholen werd verspreid. Hij ging op de dijk kijken en waar schuwde de brandweer. Die consta teerde dat er al verschillende dode vissen in het water dreven. Vermoed wordt daarom, dat de lozing van de olie al een tijdje geleden gebeurd moest zijn. Rijkswaterstaat besloot in eerste instantie niets aan de vlek te doen. Het spul moest gewoon ver dampen. Maar later kwam men toch ter plaat se met de rijkspolitie te water en het bedrijf Sagro.dat de olie op moet ruimen. Er werden drijvende ringen aangelegd om te voorkomen dat de dlie in de jachthaven zou drijven, maar de ruimende wind bracht het rode spul toch mee en bedekte de hele haven ermee. Het kwam al eerder voor dat er olie in de haven van Tholen terecht kwam, maar een vlek van een derge lijke omvang was er nog nooit. Havenmeester F. Zoeteweij begrijpt niet goed waarom er nog zo weinig aan de vervuiling gedaan is. "Zo erg heb ik het hier nog nooit meege maakt. maar de hele middag heb ik niemand meer gezien. Ze hebben het almaar over het milieu, maar als het vijf uur is, gaan ze allemaal naar huis, lijkt het wel", zegt Zoeteweij. Het is nog niet precies bekend hoe en door wie de diesel in het water terecht is gekomen. Volgens schat tingen van de brandweer en de havenmeester gaat het om enkele honderden liters. Vermoedelijk is het gebeurd tijdens het overpompen van het ene schip naar het andere. Ook de brandweer lieden waren onder de indruk van de omvang van de olievlek. Ondercom mandant J.L. Nieuwenhuyzen uit Tholen ging met de politie mee om te controleren of de olie niet vanuit de richting van Deurloo's kaadje kwam. Dat bleek niet het geval en dus moet de diesel vlak bij de ingang van de haven geloosd zijn. De toedracht wordt nader onder zocht. De Rozeboom beschikt ook over een rouwkamer; voor de bewoners van het centrum maar ook voor inwoners van het dorp. Ze waren vaste bezoekuren. Iets wat het echt paar Geense niet aanstond. De beheerster: "Het is toch te gek dat je een overleden geliefde alleen op vaste uren kan bezoeken? Er waren mensen die juist behoefte hadden om 's morgens te gaan in plaats van op een vaste tijd 's middags. We hebben toen afgesproken dat de familie zelf de sleutel krijgt." Vorig jaar overleden acht bewoners. Is de familie van de overledene klein, dan vindt er in het zaaltje een rouwdienst plaats. "Je beleeft het mee, van begin tot het eind. Het con doleren van de familie, de begrafe nis, de hele nasleep, het rouwproces. Het leeghalen en de controle van de woning. Als er iemand ligt opge baard, dan durven sommige mensen niet naar binnen. Dan komen ze vra gen of ik mee ga. Dat grijpt ons aan. Dat zijn zware dingen. Daar ziet een buitenstaander niets van." Om dat te verwerken, vindt het echtpaar Geen- Advertentie I.M. Heel wat anders dan de pieper waar ze altijd mee op stap ging. Gaf die een signaal, dan moest ze eerst terug naar De Rozeboom, de trappen op naar de dienstwoning om op het bord te kijken wie alarm had gemaakt. Mevrouw G.E. Geense-Gouw (62) vindt de draagbare telefoon een hele vooruitgang. Ze is alles bij elkaar, ook als waarneemster, bijna twaalf jaar beheerster van de Rozeboom, het dienstencentrum voor bejaarden in Sint-Philipsland. Ze stopt ermee. Maar ook aan haar functie komt een eind. "Ik ben zo benieuwd hoe dat nu zal gaan." De bewoners van de 28 woningen van De Rozeboom (uitgaande van de stichting voor regionale zorgver lening) zullen haar missen. Ze wonen weliswaar zelfstandig, maar mevrouw Geense hield altijd een oogje in het zeil. Ze kwam 's mor gens langs om te zien of iedereen op was. Of ze kamde het haar bij iemand die dat zelf niet meer kon. Bij ziekte was ze de eerste hulp, bij het overlijden van een bewoner een steunpilaar voor de familie. De bejaarden zijn zo gewend dat mevrouw Geense met haar man en kinderen boven in het gebouw wonen. "Ons gezin is met de mensen vergroeid,"zegt ze. "We hebben lief en leed gedeeld." In het 22-jarig bestaan van het dien stencentrum is er altijd een beheer ster geweest. Met haar vertrek komt dat te vervallen. Een coördinatrice gaat straks twee keer per week spreekuur houden. En de twee ver vangsters in het dorp moeten straks 24-uur bereikbaar zijn. Officieel heet mevrouw Geense beheerster te zijn. Maar als zij en haar man vertellen over hun ervarin gen in de Rozeboom blijkt het woord de lading allerminst te dek ken. Mevrouw Geense voor de glazen wand die enkele jaren geleden is aangebracht. De tuin is pas ingezaaid. ii## e Foroiinstraat 3, Bergen op Zoom. lp Tel.: 01640-43509 Specialist in Perzische 'v' en Nepalese tapijten. |p (Ai jj^ Eigen import I '.-V Advertentie I.M. Braderie Lepelstraat. Tweede Pinksterdag organiseert harmonie Sint Antonius in Lepelstraat de jaar lijkse rommelmarkt en braderie in de Kerkstraat. De oudervereniging voor geestelijk gehandicapten op Tholen en St. Phi lipsland van Philadelphia heeft de kas kunnen spekken met 6475 gul den. Dat was de opbrengst van de rommelmarkt die zaterdag weer onder grote belangstelling werd gehouden rond het clubgebouw Ons Huis in Scherpenisse. Om twee uur was het grootste deel van de circa 800 bezoekers al binnen. Het liep storm. Toch was de totale opbrengst wat lager dan vorig jaar, maar toen was er meubilair dat voor flinke bedragen zorgde. De organisatoren waren echter heel tevreden gezien het enthousiasme van de bezoekers en de gezellige dag die de rommel markt van Philadelphia altijd is. Massale koor- en orgelavond. Tweede Pinksterdag wordt in de gemeentelijke visafslag te Stellen dam om 19.00 uur een massale koor- en orgelavond gehouden met het 240 leden tellende Dirkslands- en Ridderkerks mannenkoor o.l.v. dirigent Dinant Struik. THEATER OF MUSEUM? GEHANDICAPTEN DOEN NET ZO GOED MEE designed for walking! i

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1994 | | pagina 3