Wim Stoelwinder 250ste uitzendkracht door Start aan een vaste baan geholpen Spee/marts Twijfels SGP bij fusieplan waterschappen Vrederust Groene asperge en mini-camping alternatieven voor de witlofteelt Stilte rond Rabobank in St. Annaland rpia(e/f3t DE LAGUNE Open dag bij JA. van Nieuwenhuijzen in Poortvliet Geld provincie voor onderzoek zoet-waterplan Winst Deltan verviervoudigd Donderdag 19 mei 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 Hij was gedeeltelijk afgekeurd. Ziek was hij geworden van het werken in een vijf-ploegendienst. Acht jaar lang ongeregelde tijden. Maar na een jaar thuis voelde hij zich weer beter. Klaar om opnieuw aan de slag te gaan. Of zoals Wim Stoelwinder uit Tholen het zelf zegt:"Om de schouders er weer onder te zetten." Weekend vrij Kruiwagentje Wij hebben weer diverse heerlijke gerechten met zowel groene als witte asperges op de menukaart staan! (üafé ^Restaurant Zeelanb Kaay 6 Tholen telefoon 01660-4297 Wij serveren het A-A-A menu Asperges (groen) Ansjovis (vers) Aardbeien (vers) §33? Meerderheid statencommissie akkoord De SGP-fractie in provinciale staten zet vraagtekens bij de fusieplannen van de waterschappen boven de Wester- schelde. In de commissie waterstaat en verkeer zei woordvoerder M.J. Goud dat het rapport 'Koers 2000 of gegist bestek' de indruk wekt dat er naar een concentratie wordt toegeschreven wordt en dat alles erop wijst dat de fusie met grote haast moet gebeuren. "Onze fractie vreest dan ook dat het venijn in de staart zit." Bureaucratie Ledental 6121 Langs de oprijlaan van de boerderij staan twee bordjes: 'mini-camping' en 'asperges te koop'. De asperges zijn er volop maar voor de toeristen is het nog wat vroeg in het seizoen. J.A. van Nieuwenhuijzen heeft dan ook zijn han den vol aan de teelt van deze groente. Natte voeten Konijnen Botersaus Het bestuur van de Rabobank St. Annaland/Poortvliet heeft nog geen datum vastgesteld voor de ledenver gadering over de jaarrekening 1993, noch een nieuwe directeur benoemd. Volgens voorzitter W.C. van Kem pen liggen bepaalde werkzaamhe den ter voorbereiding van die twee punten stil in verband met de rug klachten van waarnemend-directeur A. Slieker, die al twee weken ziek thuis is. "Bovendien is de eindcon trole van de externe accountant over de rekening 1993 nog niet klaar. Dat kan nog drie tot vijf weken duren", zegt Van Kempen. Overigens zegt hij 'niet bevoegd te zijn om concrete mededelingen te doen.' "Daarvoor heb ik ook als voorzitter niet de ruimte." Zo wil Van Kempen niet zeggen of de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur al is begonnen. Waarnemend-directeur Slieker, die via het uitzendbureau van Rabobank Nederland in St. Annaland was gestationeerd, zou 1 mei stoppen, maar die termijn is ver lengd. "We hebben wat speelruimte gekregen", zegt de voorzitter. Hij kan ook nog niets meedelen over de vervulling van de vacature M. Hoogendoorn, de vertrokken beleg- gings- en spaaradviseur van de Rabobank St. Annaland/Poortvliet. "We bekijken nog of we die vacatu re door een interne taakverschuiving of het aantrekken van leen nieuwe medewerker vervullen." Van de door de Rabobanken Tholen en St. Maartensdijk per I juli aange kondigde rente-actie (0.25% voor deel) voor goede spaarders en hypo theekhouders met een variabele lening, heeft Van Kempen via de verslagen in de E.B. kennis geno men. "Bij ons zijn geen wijzigingen in het verschiet, maar wat niet is, kan komen. Indien nodig, zullen we een passend antwoord geven", aldus de voorzitter van de Rabobank St. Annaland/Poortvliet. De provincie Zeeland is bereid bij te dragen in de kosten van een onderzoek naar de landbouwkundi ge effecten van zoetwatervoorzie ningen op Tholen. Gedeputeerde staten willen maximaal 19.584 gul den uit het sociaal-economisch ont wikkelingsfonds beschikbaar stel len. In opdracht van de landbouwor ganisaties gaat K. Dekker uit 's-Gra- vcnpoldcr, in samenwerking met het waterschap, de Hcidcmij en de vier landinrichtingscommissies een plan opzetten. Het gaat om de vcrl'ij- nings- of vcrdichtingsplannen ten behoeve van de akker- en tuinbouw. Een inzicht in de baten en het rende ment van deze voorziening is nodig. De plannen op zich moeten ervoor zorgen, dat akker- en tuinbouw ver antwoord op de toekomst kunnen inspelen en concurrerend kunnen blijven. Dekker schat de kosten van het onderzoek op 5().(XX) gulden. De gemeente Tholen heel t een bijdrage geweigerd, maar andere instellingen zijn wel bereid gevonden mee te betalen: stichting procfbocrdcrijcn Zeeland*15.666 gulden, Raboban ken op Tholen I5.CXX) gulden (excl. btw), veiling CHZ 3875 gulden, vei lingen Sint-Annaland en Schcrpc- nissc elk KXX) gulden. Hcidcmij en waterschap leveren kosteloos man kracht en enkele technische zaken, ZMO en CBTB nemen de vergader en administratiekosten voor hun rekening. Als tot uitvoering wordt besloten, ligt een rijkssubsidie van 40 tot 60 procent in het verschiet. Dat percen tage willen gedeputeerde staten op hun subsidie in dat geval in minde ring brengen. G.s. betaalden ook mee aan soortgelijke projecten op Zuid-Beveland en Walcheren. Wim Stoelwinder krijgt een taart van Start-medewerkster Katje van Leemput. Links productieleider Bert Schot van Onion Specialties. De 29-jarige liet zich inschrijven bij uitzendbureau Start en kreeg ver schillende baantjes. Sinds begin mei is dat niet meer nodig. Na twee maanden proeftijd is hij in vaste dienst genomen bij Onion Special ties in Sint-Maartensdijk. "Het is eigenlijk vlot gegaan, als je ziet hoe veel mensen er worden ontslagen." Voor Start is Wim een mijlpaal op Tholen. Hij.is de 250ste uitzend kracht die sinds 1991 aan een vaste baan is geholpen. En dat moest gevierd worden. Stoelwinder werd dinsdagochtend op het kantoor van Start in Sint-Maartensdijk in het zonnetje gezet. Volgens vestigingsmanager C.W.A. Thcunisse van de regio Bergen op Zoom, Tholen en Steenbergen wordt het steeds moeilijker om men sen in vaste dienst aan te laten nemen. "Steeds minder bedrijven nemen werknemers met een contract voor onbepaalde tijd aan. Bedrijven zijn minder bereid personeel in vas te dienst te nemen. Er wordt steeds meer een flexibel personeelsbeleid gevoerd." Van Stoelwinder wordt ook de nodi ge flexibiliteit gevraagd. Bij Onion Specialties wordt hij volgens pro- duktieleider Bert Schot een 'manusje van alles'. Ofwel een all round produktiemede- werkcr. "Hij is overal inzetbaar. De ene dag staat hij de vloer te vegen, de andere dag is hij assistent- ploegchef. Hij weet van te voren niet wat voor werk hij krijgt." Om zich op zijn taak voor te berei den kreeg Stoelwinder een versnel de interne training. Volgens Schot kent Stoelwinder nu het bedrijf van haver tot gort. In de proeftijd van twee maanden tastte het bedrijf af of Stoelwinder de juiste man was die het zocht. Stoelwinder heeft LTS electrotech- niek B en C-niveau. Daarnaast bezit hij het diploma voor vakprocesope- rator. Ruim een jaar was hij op zoek naar een vaste baan. Voorkeuren had hij niet, maar het moest wel een 'aardige' worden. Bij Onion Special ties is hij door Schot en ploegchef Ad van Oudenaarde wegwijs gemaakt. Dat is hem goed beva!len:"Die afwisseling in het werk vind ik juist een uitdaging. De veranderingen in het bedrijf moet ik allemaal bijhou den." Wim gaat in een twee-ploegendienst aan de slag, 's morgens van zes tot 's middags half drie of van half drie tot elf uur 's avonds. "En in het weekend lekker vrij." Volgens Schot werkt het bedrijf voornamelijk met uitzendkrachten van Start. "Voordeel is dat Start de mensen in de buurt kent als je vast personeel zoekt. Zij doen de selectie en maken de eerste afspraak tussen de uitzendkracht en het bedrijf." Stoelwinder is de tweede produktie- medewerker die in de afgelopen twee jaar bij Onion Specialties is aangenomen. Schot:"Het verloop onder de 34 personeelsleden is heel klein. De mensen lopen bij ons niet weg." Volgens Theunisse zijn er vier soor ten contracten:-1 een uitzendcon- tract voor maximaal 1000 uren in 12 maanden,-2 een detacherirtgscon- tract waarbij Start zelf mensen-in dienst neemt om die uit te lenen aan een bedrijf voor een periode van drie maanden tot drie jaar,-3 een over eenkomst tussen werknemer en werkgever voor bepaalde tijd, bij voorbeeld een jaarcontract met een proeftijd van twee maanden en 4 een contract voor onbepaalde tijd. De eerste twee kan Start verzorgen, maar het uiteindelijke streven is een vaste baan. "Dat is de ideale vorm", aldus Theunisse. In de regio werken 13 adviseurs in twee vestigingen te Bergen op Zoom, één in Steenbergen en één in Sint-Maartensdijk. In de smalstad werken Frank Steevens (full-time) en twee part-timers Tanja Stapel- Lindhout en Katje van Leemput. Zij werkt sinds 1 mei in St. Maartens dijk. In de regio is het aantal adviseurs met drie uitgebreid om het werk beter aan te kunnen. Sinds januari werkt Start ook met speciale -diensten die voor groepen bedrijven bemiddelen. Zij leggen de contacten met de bedrijven. Ze zor gen ervoor dat de ondernemer jteeds met dezelfde Startmedewerker te maken heeft. Stoelwinder is in zijn nopjes met zijn baan en de taart. Daar prijkt een blauw kruiwagentje op. Gevuld met slagroom. Tevens presenteren wij complete aspergemenu's Unieke gelegenheid voor: bruiloften, partijen en alle andere feesten DAGREKREATIE- TERREIN PAVILJOEN RESTAURANT Oesterdam 3 Tholen 01660-4697 De Lacune RESTAURANT PRESENTEERT EEN A A. MENU MET GROENE ASPERGES HAVENWEG 8 GAARNE TIJDIG RESERVEREN OI665-253R SINT-ANNALAND Goud doelde met name op de veer tig bespreekpunten die nog uitge werkt moeten worden. De werkelij ke besparingen, afvloeiing van het personeel, extra reiskosten, herken baarheid van het nieuwe waterschap op de eilanden, blijven er dependan ces, dat soort zaken had de SGP graag nu al nader uitgewerkt gezien. Het rapport staat, aldus Goud, bol van aannames. Hij vreest dat bij een verdere schaalvergroting van de waterschappen deze in de toekomst een soort uitvoerende diensten wor den van rijkswaterstaat of de provin cie. De alsmaar verdergaande eisen van de rijksoverheid, verwoord in het waterhuishoudingsplan, zouden één van de oorzaken van de voorge nomen fusie zijn. Er wordt een grotere bestuurskracht verwacht, maar die is volgens Goud niet altijd afhankelijk van fusies. Met ongeveer vier gulden per inwo ner valt het verwachte financiële voordeel zijn fractie tegen. In plaats van minder, zou de fusie door ver gaande bureaucratie weieens extra arbeidsplaatsen kunnen betekenen, vreest de SGP'er. Hij pleitte voor het instellen van districten en een even redige verdeling van de zetels en vroeg - evenals CDA'er A. Sandee, of een toegroeiregeling mogelijk is. "De fusie leidt niet tot meer hectares en inwoners; alleen de risico-sprei ding wordt beter." Ambtenaar Van Vlaanderen zei dat zo'n regeling niet meer binnen de waterschapswet past. Wél is ze mogelijk voor de wet verontreiniging oppervlaktewate ren. Het SGP-statenlid M. Dijke uit Scherpenisse stemde, als hoofdinge land van het waterschap Tholen, in februari in met het voorstel om de staten te vragen aan een water schapsfusie mee te werken. In de statencommissie zei F.H. van Kollem (Groen Links) een vinger aan de pols te willen houden bij zaken als kwaliteitszorg en perso neel. De commissieleden H. Vene kamp (PvdA) uit Tholen, H.J. van Geesbergen (VVD), H.M. van Iwaarden (D66), P.M. Woudstra (Delta Anders) en F.H. van Kollem (Groen Links) zeiden het fusievoor- stel te steunen. Van Geesbergen vond dat provinciale staten, als toe- zichthouderm niet tegen het samen gaan van de waterschappen mogen zijn. Molenstraat 15, St.-Maartensdijk tel. 01666-4041 0164041497 vrijdag en zaterdag geopend De gerenommeerde LIJSTENMAKER voor het eiland Tholen Advertentie I.M. VERVOLG VAN PAG. 9 Volgens directeur drs. A.M.M. Nagtzaam heeft Vrederust bij inspectie, zorgverzekeraars, ver- wijzers en patiënten de naam een kwalitatief goed ziekenhuis te zijn. De vereniging, die gisteren de alge mene vergadering hield in de Spren- ge, subsidieert uit het vermogen en de jaarlijkse contributies het inmid dels zelfstandige ziekenhuis. Zo is er 49.394 gulden betaald voor het opknappen van de begraafplaats, nadat eerder de Ark ook met steun van de vereniging was verbeterd. Er zijn nog 6121 leden, die gemiddeld 12,51 contributie betalen. Tot 1985 was er voor de jaarverga dering een wijdingsdienst in de Ark, maar na de scheiding van ziekenhuis en vereniging is die afgeschaft, al gaf tot vorig jaar nog discussie. In het bestuur zitten onder meer pen ningmeester C. Meertens en mevr. drs. L.A. Padt-Visser uit Poortvliet en I.C. Hage uit Oud-Vossemeer, die gisteren herkozen werd. Delta Nutsbedrijven heeft vorig jaar vier keer zoveel winst gemaakt als in 1992: elf miljoen gulden. In dat bedrag is de 2,3 miljoen verlies op de kabeltelevisie al verrekend. Ver groting van de winstmarge op elec- triciteit en gas, alsmede het terug dringen van de eigen kosten, zijn volgens Deltan de oorzaak van de stijging. De levering van electriciteit aan kleinverbruikers bracht 7 miljoen gulden meer in het laadje. Het ver bruik steeg met 3,7%. Het gasver bruik van deze categorie nam toe met 5% en het waterverbruik met 0,4%. De grootverbruikers daarente gen namen 1,4% minder electriciteit af en zelfs 39,3% minder water. Dit als gevolg van de aangelegde lei ding voor industrie- en landbouw- water. Het gasverbruik van de groot verbruikers steeg met 1,6%. Het aantal aansluitingen op de kabeltele visie tenslotte groeide met 3,4%. In Zeeland zijn nu 122.000 aansluitin gen gerealiseerd. De provincie telt zo'n 170.000 woningen. Investeerde het nutsbedrijf in 1992 nog 139 miljoen gulden, vorig jaar was dat 85 miljoen. Veertig procent daarvan werd gebruikt voor trans port en distributie van electriciteit. In het jaarverslag van Delta Nutsbe drijven wordt gesteld, dat samen werking door schaalvergroting nodig is om overeind te blijven op de Europese energiemarkt. Ook het aanpakken van nieuwe activiteiten zou de kansen vergroten. v - Tot 21 juni. Dan is het over. Maar grote investeringen hoeven te doen. J. A. van Nieuwenhuijzen snijdt de scheuten die boven de klei uitkomen af. Gesorteerd voor de export gaan ze in doosjes naar de veiling. dan staat het weitje achter de schuur voor de caravans en tenten mis schien vol. Recreatie en groenteteelt gecombineerd bij een boer in Poort vliet, op zoek naar alternatieven. Jarenlang probeerde hij het in de witlofteelt maar tegen de concurren tie van goedkopere witlof uit de Oostbloklanden is volgens Van Nieuwenhuijzen niet op te boksen. Nu teelt hij groene asperges op I hectare grond aan de ene kant en verhuurt hij staanplaatsen aan toe risten op het voormalige 'paerewei- tje' aan de andere kant van de boer derij. Afgelopen winter legde hij voor de zomergasten sanitair aan in een kiemschuur. De we's, de wasbak ken, de deuren, de leidingen en de kunststofwand glimmen nog van nieuwigheid. Het gras op het weitje vertoont nog enkele kale plek. Maar de eerste gasten hebben zich al aan gekondigd: een familie uit Voorburg die met dertig personen een reünie wil houden. "Mooi toch," zegt Van Nieuwenhuijzen, "ze hebben hier de ruimte." Hij wijst naar de Kruyten- burgsedijk en de uitgestrekte polder richting Schoondorpe en de Schelp- hoek. Voor de teelt van groene asperges heeft Van Nieuwenhuijzen geen De koelcellen voor de witlof zijn nu in gebruik om de asperges koud te zetten. De kistjes om de scheuten in te wassen heeft hij ook van zijn vori ge teelt overgehouden. "De enige investering is het plantmateriaal en de extra drainage,"legt Van Nieu wenhuijzen uit,"de asperge kan niet tegen natte voeten." Voor het inpakken van de stengels in 500 gram zakjes is nog geen machientje voorhanden. Van Nieu wenhuijzen schuift het opengevou wen papier in een stuk pvc-buis, legt de asperges erin en plakt de zelfkle vende achterflappen tegen elkaar. 'Groene asperges, grüne spargel, green asparagus', staat er op. Het is duidelijk waar de asperges heen moeten. Alleen de Nederlandse consument moet nog veroverd wor den, want die is alleen gewend aan witte asperges. "Engelsen, Spanjaar den, Grieken en Fransen aten altijd al groene. Voor Nederland is het een noviteit." De asperge groeit boven de grond. De scheuten worden door het zon licht groen. "Dat geeft de malsigheid in deze asperge. Het geeft nog meer aspergesmaak aan de groente." Schillen hoeft bij de groene asperge niet. Bij de witte wel. Bovendien is de kooktijd korter. Allemaal voor delen die de consument over moet halen om groene asperges te gaan eten. De witte wordt vooral in Lim burg en Noord-Brabant geteeld. Zandgrond is er geschikt voor maar in de lichte, zavelige klei bij Van Nieuwenhuijzen gedijen de planten ook goed. Als de scheuten 20 tot 25 centimeter hoog zijn is het tijd ze af te snijden. Dat moet secuur gebeu ren want o wee als het puntmesje ook de jonge scheut ernaast raakt. Die wordt mismaakt en is voor de export niet meer geschikt. Restau rants stoppen hem hoogstens in de soep. "Als het overdag 25 graden is dan groeien ze twintig centimeter per dag. Dan moet je er elke dag bij wezen." De plant blijft nieuwe ogen geven. "Door het afsnijden wordt de plant gestimuleerd om voor nako-' melingen te zorgen." Om de plant niet helemaal uit te put ten wordt het snijden na 21 juni gestaakt. Dan krijgt de plant tijd om zijn energie in de wortels te stoppen. Kunstmest behoeft de asperge nau welijks. "Het ding groeit zo hard dat er ook geen ziekte in kan komen." Wel hebben de scheuten te lijden van konijnen en hazen. Die hebben het 'groene goud' al lang ontdekt maar zijn niet kieskeurig in hun keu ze. Ze knabbelen rustig aan de meest gevraagde maat A: 16-20 mm, maar laten ook de andere klassen B (10- 12 mm) en AA (20-28mm) niet staan. "Dat is vervelend." Voor de aspergekever vreest Van Nieuwenhuijzen niet. "Die legt haar eitje bij de stengel, maar voordat die kwaad kan doen, is de scheut al weg." Van Nieuwenhuijzen plantte drie jaar geleden de asperges aan. "Het eerste jaar oogst je niks, het tweede jaar twee weken anders wordt de plant te lui, je moet hem prikkelen." Eén plant geeft ongeveer 50 tot 60 scheuten. Twee jaar geleden stopte de boer met het telen van witlof. "De concurrentie werd te groot, vooral uit Franktijk en de Oostbloklanden. Daar konden we niet tegen optor nen. De kostprijs per kilo lag hier vijf tot zes dubbeltjes hoger. De teelt is gewoon over. Er blijven een paar grote bedrijven over. Ik schat niet meer dan vijftien." Volgens Van Nieuwenhuijzen is de groene asperge geen bedreiging voor de witte. "Stel dat de groene gaat winnen, dan laten de telers de witte gewoon doorgroeien want het is hetzelfde materiaal." De asperges worden in alle vroegte gesneden. Dagelijks brengt de teler ongeveer 45 doosjes (150 tot 200 kilo) naar Barendrecht. Vandaar uit gaan ze op transport. Samen met die van andere telers (goed voor zo'n 40 hectare) naar Zon bij Grubbenvorst in Limburg. "We krijgen er een bete re prijs. Het is het mekka van de asperges. Om tien uur worden ze geveild. De transportkosten halen we er ruimschoots uit." Op 7 mei kwamen zo'n zestig men sen kijken naar de nieuwe teelt bij Van Nieuwenhuijzen. Zaterdag is er tussen tien uur 's morgen en vier uur 's middags weer open dag."Het leu ke is dat mensen terugkomen als ze eenmaal de groene hebben gegeten." Van Nieuwenhuijzen eet ze zelf ook. "Op de ouderwetse manier. Met hardgekookte eieren, botersaus met een beetje bieslook. En niet teveel aardappelen."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1994 | | pagina 11