Raadsels rond auto SGP-lijsttrekker verwonderd over zorgfunctie Elenahof J. Akkermans lid dagelijks bestuur OOSTERSE TAPIJTEN r r PRUIM Geen druppel benzine meer te krijgen in Stavenisse Zes wapens gestolen van schietclub Mode Laagvlieger bij Gorishoek Koninginnedag OPEN Inema Exploitatie Stavenisse moeilijk ondanks verhuur ruimten J.L.C. Mol nieuw in waterschap Ben de GraaftG) Milieuwetgeving dwingt echtpaar Struik tot saneren pomp Donderdag 28 april 1994 50e jaargang no. 24 Even na elf uur gisterenmorgen reed de stemmige Mer cedes van de Thoolse wethouder J. van der Jagt het ter rein van zorgcentrum Elenahof in Stavenisse op. SGP- lijsttrekker ir. B.J. van der Vlies uit Maartensdijk en zijn tweede man mr.dr. J.T. van den Berg uit Nunspeet stapten uit en zagen om in verwondering. Ze troffen een brede zorgvoorziening voor ouderen in een kleine plattelands gemeenschap aan, die zo uit het SGP-boekje gekomen kon zijn. Blij met gemeente Geprezen, niet beloond J.H.M. Akkermans (47) uit St. Annaland is dinsdagavond met 15 van de 24 stemmen gekozen tot gezworene van het waterschap Tholen. Voor de categorie pachters neemt hij in het dagelijks bestuur de plaats in van A.C. Breure uit Scherpenisse, die op Tweede Paasdag overleed. De nieuwe hoofdingelande J.L.C. Mol (46) uit St. Maartens dijk, die dinsdagavond werd beëdigd, had zich ook kan didaat gesteld als gezworene. Hij kreeg 8 stemmen; 2 waren er blanco. Langdurige stemmingen Deze week 'n kamerbreed verschil Voor de benzinepomp aan de Kerkstraat staat een auto. Binnen in het kantoortje een mevrouw die afrekent. "Ut za roar weeze. Nou, bedankt vè de service", zegt ze, ter wijl Teun Struik (65) een bon schrijft. En zegeltjes afscheurt. Het is een zonnige vrijdagmiddag in Stavenis se. De enige benzinepomp in het dorp is voor de laatste dag in bedrijf. Mooi gevoel Pendelbussen Spaarzegels 1 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin-opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De politie heeft zondagochtend bij Tholen een verdachte auto aange troffen, waarvan de herkomst nog onduidelijk is. De inzittenden van een surveillancewagen zagen de auto om 6.40 uur op de Oud-Vosse- meersedijk ter hoogte van de Delta weg, richting industrieterrein Slab- becoornpolder. De Chrevrolet, die wegens motorpech was gestrand, stond open. De politie trof er 'ver schillende goederen' in aan, waar over geen nadere mededelingen gedaan worden. Het onderzoek bracht heel wat politiemensen op de been bij Tholen en Oud-Vossemeer. Volgens onbevestigde berichten lie pen men in kogelvrije vesten omdat er een vuurwapen met munitie in de auto was aangetroffen. Een taxi chauffeur zou drie inzittenden van de verdachte wagen hebben ver voerd. Volgens het kenteken zou een inwoner van Bergen op Zoom de eigenaar zijn, maar de politie kon daarover geen zekerheid krijgen. De Chrevrolet werd door schadebedrijf Faassen naar het politiebureau van Tholen gesleept. Bij het onderzoek zou ook een speurhond ingescha keld zijn. Uit het clubgebouw van schietver eniging Eendracht aan de Wattstraat in Tholen zijn zes pistolen en een hoeveelheid munitie gestolen. De inbraak vond dinsdagavond plaats. De daders braken twee kluizen open om bij de wapens te komen. De poli tie stelt een onderzoek in. Een laagvlieger zal door de rijks luchtvaartdienst worden aangespro ken op zijn vlicggedrag. Dinsdag middag rond vier uur scheerde een vliegtuigje rakelings over een cam ping aan dc Gorishocksedijk bij Schcrpcnisse. Het kwam uit noorde lijke richting en hield een zuidelijke koers aan. Mensen die het vliegtuig je zagen, vonden het gedrag van dc piloot onverantwoord, noteerden het registratienummer en waarschuw den dc politie. Die schakelde dc rijksluchtvaartdienst in. van 's morgens 9.00 tot 13.00 uur. Dames - Heren - Kindermode Tot ziens: Botermarkt 16 Tholen Mevr. K. Dorst-Hage in gesprek met SGP-lijsttrekker ir. Van der Vlies. Rechts naast hem een fractiemedewerker, wethouder Van derJagt en voorzitter Zwerus van zorgcentrum Elenahof in Stavenisse. "Het lijkt wel of we het op elkaar afgestemd hebben", zei Van der Vlies tegen voorzitter A.J. Zwerus van de stichting Protestantse Zorg voorziening voor Ouderen eiland Tholen en St. Philipsland. "Ons par tijbureau heeft onlangs een publica tie uitgegeven onder de titel 'Tussen thuis en tehuis' en dit woonzorgcen trum past daar precies in. Het is een leuke, nuttige voorziening in een duidelijke dorpsgemeenschap met een eigen identiteit. Wanneer ouderen naar elders moe ten, is er emotioneel sprake van een deportatie omdat men banden moet doorsnijden. Als men dan zo dicht bij huis terecht kan, is dat alleen maar gunstig. Dit soort kleinschali ge voorzieningen heeft toekomst in Nederland", aldus de SGP-lijsttrek ker in Stavenisse. Overdag legde hij werkbezoeken af aan het gemeente bestuur in St. Maartensdijk, bejaar dencentrum de Schutse in St. Anna land, verpakkingsbedrijf Budelpack in Poortvliet en het waterschap in St. Maartensdijk. Gisteravond spraken Van der Vlies en Van den Berg op een verkiezingsbijeenkomst in Scherpenisse. Bij zorgcentrum Elenahof in Stave nisse werden de kamer-, staten- en raadsleden van de SGP, alsmede drie fractiemedewerkers, ontvangen door voorzitter Zwerus, secretaris W.A. Blaas en adviseur J. Wesdorp, tevens directeur van de Schutse. Zwerus prees eerst het gemeentebe stuur in de persoon van wethouder Van der Jagt. "Stavenisse is de ben jamin van de Thoolse kernen en wij zijn gelukkig, dat de gemeente zoveel doet in Stavenisse. Het zijn wel allemaal geen loftuitingen die u in ons dorp hoort (over een kunst werk en de reconstructie van het Van der Lek-de Clercqplein is heel wat kritiek gespuid-red), maar we stellen de bemoeienis van de gemeente toch op prijs", zei Zwerus. Hij schetste vervolgens het ontstaan van het zorgcentrum dankzij de nalatenschap van Elena Hanssens, die haar forse vermogen aan de ouderen van Stavenisse toebedeel de. Dankzij de samenwerking met de Schutse en de gemeente, die maxi maal 40.500 gulden per jaar voor meerzorg subsidieert, kwam Elena hof van de grond. "Het was geen kwestie van beleid", erkende voor zitter Zwerus. "Zonder mevr. Hans sens, die de diaconie van de Her vormde Gemeente Stavenisse als enige erfgenaam had aangewezen, was dit zorgcentrum er niet geko- En uit de woorden van Zwerus, Blaas en Wesdorp werd duidelijk, dat het nog moeilijk is om alles rond ZIE VERDER PAG. 1 1 Akkermans zei in een reactie op zijn verkiezing, dat hij 'een moeilijke job voor een vrij korte periode' aan vaardde. "Voor mijn voorganger Breure, een man met goede contac tuele eigenschappen, had ik diep respect. Ik hoop mijn werk op een gedegen Wijze te doen en hopelijk gunnen de mensen die Mol gestemd hebben, mij ook hun vertrouwen", aldus Akkermans. Dijkgraaf I.C. Hage zei alle vertrou wen in de nieuwe gezworene te heb ben. "Maar probeer niet uw voor ganger na te doen; wees uzelf', zo gaf de dijkgraaf als advies mee. Aan het begin van de algemene ver gadering in de Wellevaete te St. Annaland werd dhr. Breure met eni ge ogenblikken stilte en enkele woorden van de dijkgraaf herdacht. Van 1 januari 1966 tot 1 mei 1981 was hij hoofdingelande en daarna gezworene. "Op 25 maart door de algemene vergadering met algeme ne stemmen herkozen, gaf hij - ondanks de bekendheid met de ernst van zijn ziekte - te kennen, dat hij die functie graag wilde voortzetten. Helaas heeft hij het niet waar kun nen maken. Op 4 april overleed hij nog onverwacht na een korte ziekte. We hebben in Breure een zeer bekwame, actieve en plichtsgetrou we bestuurder verloren, die door zijn sympathieke karakter een vriend en vertrouwensman was voor velen. Onze oprechte gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen, die we veel sterkte toe wensen om dit zware verlies te dra gen", zei de dijkgraaf. J.H.M. Akkermans St.Annaland uit Poortvliet kreeg 12 van de 24 stemmen (de 25ste hoofdingelande, H. Venekamp uit Tholen, ontbrak dinsdagavond) en dat was niet de meerderheid, zo leek het eerst. C. van 't Hof uit St. Philipsland kreeg 11 stemmen. Het bestuur wilde al een tweede stemming, toen voorzit ter A.A. van Nieuwenhuijzen van het stembureau erop wees, dat blan co stemmen van onwaarde zijn. Het gaat om de meerderheid van de gel dige stemmen en dat heb je met 12 van de 23 stemmen. De reglementen werden nog geraadpleegd en secre taris J.D. de Korte erkende: "We zijn abuis." Oud-gezworene mevr. Van Nieuwenhuyzen haalde het daarmee met de hakken over de sloot. ZIE VERDER PAG. 3 De nieuwe algemene vergadering hield zich dinsdagavond in de eerste vergadering na de installatie langdu rig bezig met stemmingen voor vier commissies. Na benoeming van de eerste commissie met drie leden en drie plaatsvervangers werd besloten het monnikenwerk te stoppen om 24 afzonderlijke stemmingen te voor komen. Toen werden de leden per commissie in één stemming geko zen en daarna de plaatsvervangers. Alles bij elkaar vergde dat echter nog meer dan een uur en echt span nend was het slechts één keer: bij de verkiezing van de kandidaat namens de categorie ingezetenen in de com missie georganiseerd overleg. Mevr. A.F. van Nieuwenhuyzen-Nelemans Harba loriefa voor juf Francken van De Regenboog Leerlingenploeg neemt straat in Vossemeer onder handen Jeugdbrandweer Sint-Philipsland mag naar landelijke wedstrijd Promotie voor twee muzikanten van Accelerando Jubilerende Groen van Prinstererschool heeft uitbreidingsplannen Politieke forummiddag Anbo: Gevestigde politiek niet blij met komst ouderenpartijen Leden Thoolse werkgroep emancipatie pijnlijk verrast door besluit gemeentebestuur tot opheffing Schooljeugd Sint-Maartensdijk loopt voor W ereldnatuur fonds Kamer behandelt herindeling waarschijnlijk half mei, maar toekomstige gemeente kijkt tegen flinke tekorten aan Marjanne van de Velde wint Nederlands kampioenschap run-bike-run Noad '67 gedegradeerd na nederlaag tegen Tholense Boys; ook SPS lijkt het niet te redden GEBORGENHEID IN STILTE IS BETER DAN TEVEEL BEROEMDHEID Dit nummer bestaat uit 20 pagina's M VLISSINGEN Koudekerkseweg 9 tel. 01184-18414 BERGEN OP ZOOM Rooseveltlaan 72-78 tel. 01640-50050 Advertentie I.M. "'t Is een beetje rottig idee", vindt Struik. "De meeste mensen vinden het erg'^vult zijn vrouw aan. "De leefbaarheid in het dorp wordt weer verder aangetast." Ze zullen vooral de contacten met de klanten missen. Er waren dagen dat dat er 60 tot 70 waren. Maar auto's en brommers moeten hun brandstof vanaf nu in Sint-Maartensdijk of Sint-Annaland halen. "Er zijn nog mensen geweest die een handtekeningenactie wilden houden", vertelt de garagehouder. Het is er niet van gekomen. De verscherpte milieuregels beteke nen de genadeslag voor de Texaco- pomp. Leverancier Broermann ziet de noodzakelijke investering van een paar ton niet zitten. Gezien zijn leeftijd en het feit dat een opvolger ontbreekt, steekt ook Struik zelf er geen geld in. "Voor de maatschap pijen is een pomp pas rendabel bij een jaaromzet van een miljoen liter." In Stavenisse wordt ongeveer de helft verkocht. Mede dankzij de pendel en de campings bij het dorp. Mevrouw Struik-Fierens heeft wei nig begrip voorde milieuwetgeving. "In Den Haag wordt het uitgemaakt, daar veranderen wij niks aan." Ze wijst erop dat de inwoners nu gedwongen worden naar elders te rijden om te tanken. "Het aantal kilometers dat gereden wordt, zal toenemen. Da's toch ook niet best voor het milieu." Mensen die nooit buiten het dorp komen, zoals de SRV-winkelwagen, worden met een praktisch probleem geconfronteerd, zegt ze. De benzinepomp in Stavenisse wordt gesaneerd. Dat maakt de gara ge praktisch onverkoopbaar. "Jam mer, want je werkt toch ergens naar toe", vindt Struik. Zolang hij gezond is, wil hij in zijn garage bezig blij ven. "Ik ben er de man niet naar om op een bankje te zitten of een eindje te gaan kuieren." APK-keuringen en kleine reparaties blijft de Stavenis- senaar doen. Zijn werk is zijn hob by. "Als iemand een auto brengt waar stukken aan zijn en je krijgt hem weer aan de praat, dan heb je toch een mooi gevoel." Het verdwijnen van de benzine pomp betekent wél meer vrijheid voor het echtpaar Struik. "Je had nooit vrij. Als je een dagje weg wil de, moest je iemand anders inzet ten." Ondanks dat hebben ze het altijd graag gedaan. Ondanks dat mevrouw Struik op zaterdag soms tot negen uur 's avonds bezig was om alle bonnen in te boeken. Zij blijft trouwens met de taxi rijden. Moet ook vrijdagmiddag op pad om scholieren op te halen in Zuid-Beve land. Garage Struik is een gemakkelijk adres voor de mensen van Stavenis se. Ze worden er altijd geholpen. "Soms komen ze om acht uur 's avonds nog een boutje halen, of voor een kleine reparatie. En als iemand op zondag dringend met de auto weg moet en even belt, doe ik de pomp open." Het sluiten van de pomp betekent een stukje omzetverlies. Ook de ver kopen zullen minder worden, ver wacht Teun Struik. Nu neemt iemand die komt tanken ook nog eens een ander artikel mee, zoals een bus olie. En wat te denken van de leaseplannen waarmee veel wordt gewerkt. "Ik heb ondermeer pendelbussen van Heijmans, waar mee mensen uit het dorp rijden, in onderhoud en als klant voor brand stof." Nu er niet meer getankt kan worden, zou de Stavenissenaar op termijn ook het onderhoud weieens kwijt kunnen raken. Struik nam het bedrijf in oktober 1963 over van zijn baas, M. Mol, die de garage zes jaar eerder had laten bouwen. Tot twee jaar geleden had hij steeds één, en af en toe twee man personeel in dienst. Vele jaren ook borg hij op heel Tholen en Sint-Phi lipsland de auto's die bij aanrijdin gen betrokken waren. Totdat de automatisering enkele jaren geleden een forse investering nodig maakte. Toen haakte Struik af. De benzine is altijd van Esso geweest, tot een jaar of zes geleden het contract afliep. De overstap naar Texaco werd gemaakt, waarbij in augustus 1986 de brandstoftanks volledig werden vernieuwd. Elke veertien dagen kwam de tankwagen ze vullen. In die dertig jaar is er veel veranderd, al was het alleen maar de prijs van de benzine. "Toen ik pas begon was het nog geen 3000 gul den als de tankwagen kwam. Nu moet er 30.000 gulden neergeteld worden." Vrijdagochtend is het een drukte van belang bij de pomp in de Kerk straat. De Stavenissenaren lijken nog snel hun tank te willen vullen. Ook 's middags komen er regelmatig klanten. Bedanken voor de service in de afgelopen jaren. En willen weten of ze hun Texaco-spaarzegels nog in kunnen leveren. Struik stelt hen gerust: 'Dat duurt nog wel een paar maan den." Een man met een jerrycan komt mengsmering inslaan. "Het is verschrikkelijk", vindt hij over de sluiting. "Ik wilde dat ik een grotere jerrycan had." Daar kan Teun Struik hem wel aan helpen. Diesel. Euro. Super. De rode pom pen staan na vrijdag ongebruikt langs de straat. Ook Struik zelf zal elders om brandstof moeten. "Ik zal nog weieens met een lege tank staan", verwacht mevrouw Struik. De heer en mevrouw Struik voor de bezinepomp en garage aan de Kerkstraat in Stavenisse.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1