THOLENDERWIJS 8 Drie wethouders weer beschikbaar VVV heeft extra geld hard nodig informatierubriek van de gemeente tholen ROUTE CHEMOCAR APRIL CHEHQcae, ^2rJ fep VACATURE BIJ VRIJWILLIGE BRANDWEER THOLEN INTREKKING BESLUITEN AANWIJZING VOORRANGS- KRUISINGEN (SINT-ANNALAND) KENNISGEVING VAN BEKENDMAKING BESCHIKKINGEN BOUWAANVRAGEN BOUWMELDINGEN WAT LIGT TER INZAGE? SPREEKUUR B&W Alleen nieuweling bij liberalen Blauwe folder voor werving van bedrijven "Gescheiden inzameling gft werkt slecht" Donderdag 14 april 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 WET MILIEUBEHEER: In de nieuwe gemeente Tholen zijn de huidige wethou ders P. van Schetsen, J. van der Jagt en J. Versluys weer beschikbaar voor een nieuwe zittingsperiode na de ver kiezingen van 9 november. Hun St. Philipslandse colle ga's L. Walpot en J. de Jager doen ook weer een gooi naar een raadszetel, maar maken voor het dagelijks bestuur weinig kans. In de nieuwe Thoolse raad lijkt de opvolger van VVD'er J. v.d. Heuvel de enige verse kracht te worden. Twee afvallers Politiek is niet zeker Nieuweling VVD Meer keuze Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Tel. 01666-8200 Telefax: 01666-3553 t L 5 r t OPHAALSCHEMA Bij het brandweerkorps van STAVENISSE kan een vrijwillig(st)er geplaatst worden. Voor aanstelling komt slechts in aanmer king hij/zij die: - van onbesproken levensgedrag is en geacht kan worden de voor dè brandweerdienst vereiste karaktereigen schappen te bezitten; - door de aard en de plaats van zijn/baar dagelijkse werk zaamheden en de ligging van zijn/haar woning geacht kan worden in staat te zijn zijn/haar taak bij de gemeen telijke brandweer naar behoren te vervullen; - een leeftijd van tenminste 18 en ten hoogste 30 jaar heeft; - bereid is de nodige studie te verrichten, teneinde zich de kennis te verwerven die nodig is voor een goede taakvervulling bij de brandweer. Zij die menen aan bovengenoemde eisen te voldoen en belangstelling hebben voor een functie bij de gemeente lijke vrijwillige brandweer worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na het verschij nen van dit blad te richten aan het college van burge meester en wethouders van Tholen, Markt 1-5, 4695 CE Sint-Maartensdijk. Aanstelling geschiedt slechts wanneer men voldoet aan de keuringseisen voor het vrijwillig brandweerpersoneel, overeenkomstig de terzake gelden de ministeriële richtlijnen, blijkende uit een geneeskun dig onderzoek van een door burgemeester en wethou ders aangewezen geneeskundige. Nadere informatie over de vacature kan worden verkre gen bij de centraal gemeentelijke commandant L.T.Steenpoorte, telefoon 01666-8246 (werk) en 01666-3563 (privé). Vanaf donderdag 21 april doet de chemocar weer zijn ronde om klein chemisch afval bij HUISHOUDENS op te halen. In iets meer dan een week worden alle woonkernen en het buitenge bied aangedaan. Voor eenieder een mooie gelegenheid de milieubox te ledigen. HET AANBIEDEN VAN KLEIN CHEMISCH AFVAL Bebouwde kom De chemocar komt bij u in de straat. Hij stopt in iedere straat, rijdt langzaam en maakt gebruik van een geluidsinstallatie om zijn komst aan te kondigen. U moet de in de milieubox ingezamelde schadelijke stoffen PER SOONLIJK aan de chauffeur van de chemocar afgeven. Bent u niet thuis, zet het afval dan NIET LANGS DE STRAAT, maar bewaart u het tot de volgende inzameling of laat u het door buren of kennissen afgeven. N.B.: Vaste standplaats chemokar opgeheven In 1993 nam de chemokar aan het eind van een dagelijkse ophaalroute gedurende één uur een vaste standplaats in in de desbetreffende woonkern. Gebrek aan belangstel ling bij het publiek en als gevolg daarvan weinig aanbod en hoge kosten, heeft gemaakt dat die standplaatsen m.i.v. 1994 zijn opgeheven. Buitengebied In het Thoolse buitengebied (wegen buiten de bebouwde kom) rijdt de auto niet langzaam. Wanneer inwoners in dit gebied afval willen afgeven, moeten zij dit telefonisch kenbaar maken, tel. 01666 - 8259. Dit kan tot en met de dag vóór de dag, waarop het afval in het buitengebied wordt opgehaald. DATUM WOONKERN 21 april Tholen ten zuiden van de Ten Ankerweg 22 april Tholen ten noorden van de Ten Ankerweg 25 april Oud-Vossemeer 26 april Poortvliet/Scherpenisse 27 april Sint-Maartensdijk 28 april Sint-Annaland 29 april Stavenisse/Buitengebied OPENSTELLING K.C.A.-DEPOT IN SCHERPENISSE Naast de kwartaal-inzameling van KCA via de chemocar, bestaat echter ook de mogelijkheid om wekelijks klein chemisch afval af te geven op het K.C.A.-depot op de gemeentewerkplaats aan de Langeweg 49 te Scherpenisse. Het depot is elke woensdag van 8.00-12.00 uur bemand. Bovendien kan er 1 x per maand op zaterdag K.ClA. worden afge geven. Deze maand is dat op zaterdag 23 april, ook dan van 8.00-12.00 uur. Heeft u vragen over chemisch afval en het inleveren hiervan dan kunt u terecht bij de chauffeur. Hij zal al uw vragen kunnen beantwoorden. Desnoods kunt u bellen met telefoonnummer 01666-8259. In 1964 en 1969 werden respectievelijk de kruising Nieuw- straat/ Brugstraat/Kloosterstraat (ten gunste van het verkeer op de Kloosterstraat en de Brugstraat) en de kruising Raiffeisen- straat/Tuinstraat/Nieuwstraat (ten gunste van het verkeer op de Raiffeisenstraat en de Tuinstraat) te Sint-Annaland als voor rangskruising aangewezen. Inmiddels is het gedeelte van de Nieuwstraat gelegen tussen de bovenvermelde kruisingen gereconstrueerd en wel zodanig dat het onderhavige gedeelte van de Nieuwstraat nu op de straten ten gunste waarvan de voorrangskruisingen zijn aangewezen, uitkomt door middel van inritbanden. Als gevolg daarvan is er derhalve sprake van een situatie als bedoeld in artikel 54 van het Reglement verkeersregels en ver keerstekens 1990, waarbij het verkeer dat het onderhavige gedeelte van de Nieuwstraat verlaat voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Kloosterstraat/Brugstraat en Raiffeisen- straat/Tuinstraat. Handhaving van de voorrangskruisingen is dus niet langer nood zakelijk. Burgemeester en wethouders hebben dan ook besloten bedoel de besluiten uit 1964 en 1969 in te trekken en de als gevolg daar van geplaatste verkeersborden te verwijderen. Iedere belanghebbende kan ingevolge artikel 7:1 van de Alge mene Wet Bestuursrecht tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. Het bezwaarschrift dient te worden geadres seerd aan: Burgemeester en wethouders van Tholen, Markt 1 - 5 te 4695 CE Sint-Maartensdijk. Sint-Maartensdijk, 14 april 1994. Burgemeester en wethouders van Tholen maken, gelet op artikel 13.22 van de Wet Milieubeheer bekend, dat door hen op respec tievelijk 23, 24, 28 en 29 maart 1994 onder oplegging van de nodige voorschriften om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken vergunningen zijn verleend ingevolge de Wet milieubeheer naar aanleiding van de aanvragen van: a. Cemilas B.V., Berglaan 5 te Woensdrecht voor het oprichten en in werking hebben van een metaalverwerkingsbedrijf, gelegen aan de Pluimpotweg 21 te Sint-Maartensdijk, kadas traal bekend Sint-Maartensdijk, sectie M, nummer 830 ged.; b. Molnar Golfpak, Dahliastraat 51 te Bergen op Zoom voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijf voor de productie van golfpapier, gelegen aan de Slabbecoornweg 43 te Tholen, kadastraal bekend Oud-Vossemeer, sectie L, num mer 312; c. de Thoolse vishandel A. J. Schot Zn. B.V., Een- drachtsweg 15 te Tholen voor het oprichten en in werking hebben van een visverwerkend bedrijf, gelegen aan de Slab becoornweg 66 te Tholen, kadastraal bekend Oud-Vossemeer, sectie L, nummer 303: d. de firma Jansen, Slabbecoornweg 9 te Tholen voor het oprichten en in werking hebben van een magazijn voor de opslag en stalling van onder andere transportmiddelen, metaalwaren en machine-onderdelen, gelegen aan de Slab becoornweg 45 te Tholen, kadastraal bekend Oud-Vossemeer, sectie L, nummer 311. De besluiten en alle ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 15 april 1994 gedurende zes weken op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint-Maartensdijk ter inzage, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Indien het col lege daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt kunnen de stukken gedurende deze zes weken tevens elke maandag van 17.30 tot 20.30 uur in het bejaardentehuis Sint Maartenshof, Bloemenlaan 2 te Sint-Maartensdijk worden ingezien. Ingevolge artikel 20.1, eerste lid en artikel 20.6 van de Wet milieubeheer en artikel 6.7 van de Algemene wet bestuursrecht staat gedurende zes weken met ingang van de dag na de dag waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ont werp van het (de) besluit(en); b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het (de)besluit(en); c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het (de) besluit(en) ten opzichte van het (de) ontwerp(en) daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden ver weten geen bedenkingen te hebben aangebracht tegen het (de) ontwerp(en) van het (de) besluit(en). De besluiten worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende de beroepstermijn beroep is ingesteld en bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voor-zitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Sint-Maartensdijk, 14 april 1994 Burgemeester en wethouders van Tholen. Burgemeester en wethouders van Tholen maken gelet op artikel 41 van de Woningwet 1991 bekend, dat de volgende bouwaan- vragen/-meldingèn zijn ingediend: - Een bouwaanvraag van P.J.J. Franken, Noordstraat 3a te Scherpenisse, ingediend op 30 maart 1994, voor het bouwen van een prieel op het perceel Noordstraat 3a te Scherpenisse; - Een bouwaanvraag van J. J. van 't Hof, Tolweg 4 te Sint-Anna- land, ingediend op 29 maart 1994, voor het bouwen van een zoogkoeienstal op het perceel Tolweg 4 te Sint-Annaland; - Een bouwaanvraag van A. van M. v.d. Velde, Prinses Beatrix- straat 13 te Tholen, ingediend op 5 april 1994, voor het (ver)plaatsen van dakkapellen op het perceel Prinses Beatrix- straat 13 te Tholen; - Een bouwaanvraag van G. A. van de Bruinhorst, Haven 42 te Sint-Maartensdijk, ingediend op 30 maart 1994, voor het bou wen van een houten berging op het perceel Haven 44 te Sint- Maartensdijk; Een bouwmelding van K. L. van Vugt, Plaatseweg 2 te Oud- Beijerland, ingediend op 5 april 1994, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Boswei 42 te Stavenisse; Een bouwaanvraag van P. C. van der Rijsen, Oudelandsedijk 2 te Tholen, ingediend op 5 april 1994, voor het plaatsen van 2 dakkapellen op het perceel Oudelandsedijk 2 te Tholen; Een bouwaanvraag van de gemeente Tholen, Markt 1-5 te Sint- Maartensdijk, ingediend op 6 april 1994, voor het verbouwen van een school op het perceel Laban Deurloostraat 23 te Scherpenisse; Een bouwaanvraag van A. A. van Luijk, Steenblokweg 6 te Sint-Annaland, ingediend op 18 maart 1994, voor het bouwen van een kas en bedrijfsruimte op een perceel aan de Weg van Kodde te Sint-Annaland; Een bouwaanvraag van J. H. Hoogerbrugge, Hogeweg 4 te Poortvliet, ingediend op 8 april 1994, voor het bouwen van een pluimveestal op het perceel Hogeweg 4 te Poortvliet; Een bouwmelding vanT. F. de Bruin, Bosdreef 21 te Sint-Maar tensdijk, ingediend op 8 april 1994, voor het aanbouwen van een bijkeuken op het perceel Bosdreef 21 te Sint-Maartensdijk; Een bouwmelding van C. N. Marijs, Regentessestraat 35 te Tholen, ingediend op 7 april 1994, voor het verbouwen van een berging op het perceel Regentessestraat 35 te Tholen. Sint-Maartensdijk, 14 april 1994. Verordening onroerende zaakbelastingen 1994 Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 oktober 1993 heeft vastgesteld de "Verordening onroerende-zaakbelastingen 1994". Deze verordening, die inmiddels is goedgekeurd bij koninklijk besluit van 25 januari 1994, treedt in werking op de achtste dag na publikatie van deze bekendmaking. Genoemde verordening ligt vanaf heden ter gemeente secretarie, afdeling financiën ca, voor een ieder ter inza ge. Tegen betaling van de kosten kan een afschrift van de verordening worden verkregen. Sint-Maartensdijk, 14 april 1994, Burgemeester en wethouders van Tholen. Gewijzigde verordeningen i.v.m. invoering Alge mene Wet Bestuursrecht Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 decem ber 1993 heeft besloten tot wijziging van de onderstaan de verordeningen: 1. verordening onroerende-zaakbelastingen 1994 (1e wijziging); 2. verordening rioolrechten Tholen 1993 (2e wijziging); 3. verordening reinigingsheffingen (5e wijziging); 4. verordening hondenbelasting Tholen 1989 (4e wijziging); 5. verordening woonforensenbelasting Tholen 1989 (2e wijziging); 6. verordening toeristenbelasting Tholen 1989 (7e wijziging); 7. verordening watertoeristenbelasting Tholen 1989 (7e wijziging); 8. verordening lijkbezorgingsrechten Tholen 1990 (5e wijziging); 9. legesverordening 1987 (12e wijziging); 10. verordening op de heffing en invordering van een liggeld voor pleziervaartuigen in de gemeente haven te Sint-Annaland (11e wijziging); 11. verordening liggeld sportvissers-/jachthaven Stavenisse (5e wijziging); 12. verordening op de heffing en invordering van een liggeld voor plezier-vaartuigen in de haven te Tholen (4e wijziging); 13. havengeldverordening 1981 (7e wijziging). De in de verordeningen aangebrachte wijzigingen heb ben een strikt formeel karakter en betreffen aanpassin gen aan de bepalingen van de Algemene Wet Bestuurs recht. De verordeningen, die inmiddels zijn goedgekeurd bij koninklijk besluit van 31 januari 1994, treden in werking met ingang van de achtste dag na publikatie van deze bekendmaking. De verordeningen liggen vanaf heden ter gemeentese cretarie, afdeling financiën ca, voor een ieder ter inzage. Tegen betaling van de kosten kan een afschrift van de verordeningen worden verkregen. Sint-Maartensdijk, 14 april 1994, Burgemeester en wethouders van Tholen. Onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Hogeweg (Poortvliet) Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wegenwet maken gedeputeerde staten van Zee land bekend, dat zij voornemens zijn aan de staten van Zeeland een voorstel te doen tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Hogeweg te Poortvliet in de gemeente Tholen, nabij de aansluiting op de provinciale weg Tholen-Poortvliet, en ter lengte van circa 20 meter. Het ontwerp-voorstel met bijlagen ligt van 18 april tot en met 17 mei 1994 voor belanghebbenden ter inzage bij de directie milieu en waterstaat. Het Groene Woud 1 te Mid delburg en op de secretarie van de gemeente Tholen, Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld eventuele bezwaren tegen het ontwerp-voorstel gedu rende bovengenoemde termijn schriftelijk kenbaar te maken bij de staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van burgemeester en wethouders vinden plaats op maandag 18 april 1994 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester H.A. van der Munnik houdt zijn spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur. Op datzelfde tijdstip vinden de spreekuren plaats van de wet houders P. van Schetsen, ing. J. van der Jagt en J. Versluijs. Wilt u op een ander tijdstip met een van de college-leden spre ken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666- 8330. In de meeste andere gemeenten zijn dinsdag nieuwe wethouders geko zen, maar op Tholen en St. Philips- land wordt dat pas eind dit jaar. Dit in verband met de uitgestelde raads verkiezingen voor de gemeentelijke herindeling van Tholen en St. Phi- lipsland. De beide 64-jarige wethouders Van Schetsen en Van der Jagt gaan onversaagd door, evenals de benja min, de 57-jarige Versluys. Voor de verkiezingen hopen Van Schetsen en Versluys allebei een jaar ouder te zijn, waarbij de loco-burgemeester de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In St. Philipsland is Walpot 58 en De Jager 43 jaar. Bij de Thoolse PvdA zijn vier van de vijf fractieleden weer beschik baar; alleen mevr. J.A. Snoep-Over- beeke heeft te kennen gegeven met haar raadslidmaatschap te stoppen. Ook het oudste fractielid A. den Haan uit St. Maartensdijk (65) doet mee. De PvdA houdt rekening met zetelverlies gezien de deelname van D'66 aan de verkiezingen, zodat de socialisten met dezelfde ploeg in de raad kunnen terugkeren. Bij de ver kiezingen in 1990 was Van der Lin de - naast de lijsttrekker - het meest populair met 236 voorkeurstemmen. Fractievoorzitter I.C. Moerland is ook weer van de partij. In tegenstel ling tot SGP en CDA, hoeft de Thoolse PvdA geen zittende raads leden uit St. Philipsland op de nieu we kandidatenlijst in te passen. Bij de SGP ligt dat moeilijker, want alle zittende raadsleden (5 op Tho len en 3 op St. Philipsland) hebben zich beschikbaar gesteld, terwijl er naar verwachting 'maar' 6 zetels behaald zullen worden. Er zijn dus minimaal twee afvallers. Bij de fusie van de SGP-afdelingen Tholen en St. Philipsland is de laatste afdeling één verkiesbare plaats gegaran deerd, zodat Walpot naar verwach ting bij de eerste vijf terecht komt. Mogelijk dingt hij zelfs mee naar het fractievoorzitterschap, in concurren tie met de 64-jarige M. Dijke, die nog meer aan zijn hoofd heeft als statenlid en waterschapsbestuurder. De St. Philipslanders H. Geluk en Chr. van 't Hof (de laatste was bij de waterschapsverkiezingen de grote stemmentrekker) moeten het voor de laatste verkiesbare plaatsen opne men tegen M.J. Klippel en A. Kers bergen. De SGP hecht veelal zeer Het ontwerp voor de nieuwe bedrij- venacquisitiefolder van de gemeente Tholen is klaar. Gekozen is voor een ontwerp van reclamebureau Sigma 10 uit Bergen op Zoom. Wethouder J. Versluys toonde maandagavond het ontwerp van de folder in de com missie bedrijfsleven. Commissielid W.J. Mosselman wilde nog weten of er ook bij Thoolse bedrijven offerte is gevraagd. Versluys antwoordde bevestigend: de gemeente benader de Plaisier en Van Loenhout uit Tholen. Uiteindelijk viel de keuze op Sigma 10 die als drukker NPN uit Tholen koos. De folder is hemels blauw met het bord 'Tholen daar kun je niet omheen' erop en een oranje vlinder. "Staat die vlinder soms voor nog meer pendelen?", vroeg commissie lid P.K.M. Stouten. De folder gaat uit van de nieuwe gemeente Tholen, na de fusie met Sint-Philipsland. In de zomermaanden worden de foto's gemaakt en rond november zou de folder klaar moeten zijn. Misschien komen er nieuwe luchtfoto's in te staan. "Maar omdat de gemeente groter geworden is, moet je al gauw gaan denken aan satellietfoto's. Mis schien laten we gewoon een 'art- impression' maken. Dan wordt de gemeente nagetekend", vertelt gemeentevoorlichter Bakx. De gemeenteraad moet in zijn volgende vergadering het benodigde geld nog beschikbaar stellen. aan kernenspreiding, zodat het kie zen is tussen twee mannen uit Scher penisse of twee uit St. Philipsland, als er geen nieuweling uit Poortvliet, St. Maartensdijk of Stavenisse naar voren komt. Bij het CDA zijn de vier Thoolse en de twee St. Philipslandse raadsleden beschikbaar op 9 november, zodat er naar verwachting één buiten de boot valt wanneer het CDA in de nieuwe gemeente vijf zetels haalt. De Thoolse raadsnestor mevr. J.M. Deurloo-van Broekhoven (eind sep tember hoopt ze 70 jaar te worden) voelt zich nog prima en is weer beschikbaar. "Maar", voegt ze eraan toe, "politiek is niet zeker." Sinds 1971 maakt ze deel uit van de Thoolse raad. "Het is allemaal onge merkt gegaan", aldus mevr. Deur- loo. "Ik kreeg altijd redelijk wat voorkeurstemmen (in 1990 waren dat er 229, waarmee ze na Van der Linde op de tweede plaats kwam), maar je weet nooit hoe het straks uit pakt." Dat ze de oudste van de Thoolse gemeentebestuurders is, deert haar niet. "We zijn eigenlijk allemaal even oud", zegt mevr. Deurloo. Desgevraagd verduidelijkt ze dat: "Ik bedoel, er kan ons alle maal wat overkomen en we kunnen ook allemaal honderd worden." De St. Philipslandse raadsnestor L.C. Vroegop (64) lijkt mede gezien de kemenspreiding op een onver kiesbare plaats te komen wanneer de vier Tholenaren (Versluys, W.C. van Kempen, M.A. van Beek en mevr. Deurloo) en De Jager de voor keur krijgen. Maar om met mevr. Deurloo te spre ken: politiek is niet zeker. En je kunt gezien de herindeling ook uitgaan van een volledig blanco situatie, zoals Versluys ook bij de recente waterschapsverkiezingen nieuwe stijl vaststelde. Huidige wethouders en raadszetels kunnen dan geen enkel recht doen gelden op de bestuursposten in de nieuwe gemeente. De VVD krijgt in elk geval een nieuweling omdat de 64-jarige J. v.d. Heuvel uit Tholen gaat stoppen. Alleen G.J. Hoek uit St. Maartens dijk gaat door. In St. Philipsland vormen de liberalen een onderdeel van de Partij Voor Algemene Belan1 gen (PVAB), maar daarvan is geen zittende VVD-kandidaat beschik baar. In 1990 waren K.B.M. Saris uit Poortvliet, R. Ravensteijn uit Oud-Vossemeer en O. Huiskamp uit Tholen de eerste reserves. Uit de komende kandidaatstelling zal blij ken of één van hen of statenlid mevr. H.A. Polderman-Martin uit Tholen en oud-waterschapsgezworene mevr. A.F. van Nieuwenhuyzen- Nelemans uit Poortvliet of een nieuw talent de tweede verkiesbare plaats gaat bezetten. Van de zittende partijen is de combi natie van de Reformatorische Poli tieke Federatie en het Gereformeerd Politiek Verbond in de nieuwe gemeente waarschijnlijk weer goed voor één volle zetel. P. van Belzen gaat daar weer aanspraak op maken. Op de kandidatenlijst zal zeker ook een St. Philipslandse man of vrouw verschijnen, wat daar ten koste zal gaan van SGP- en CDA-stemmen. Voor het eerst kunnen St. Philips landers voor de gemeenteraad immers RPF/GPV kiezen. Die grotere keuzemogelijkheid is er voor heel Tholen en St. Philipsland ook door de deelname van D'66. Het huidige PVAB-raadslid mevr. A. Verstrate-Stols uit St. Philipsland lijkt de hoogste ogen te gooien om de eerste zetel van D'66 te gaan bezetten. Alle zes partijen moeten hun kandi datenlijsten echter nog definitief vaststellen. De interne partijproce- dures zijn in volle gang en de leden vergaderingen zullen nog voor de zomervakantie de volgorde van de raadskandidaten voor 9 november bepalen. Het ziet er echter naar uit, dat alleen de VVD voor een nieuwe ling zal zorgen. De overige 18 te kiezen gemeentebestuurders van de nieuwe gemeente Tholen zijn momenteel al raadslid in Tholen of in St. Philipsland. Cursus Frans. Alliance Fran^aise organiseert in het Zoomvlietcollege in Bergen op Zoom een vakantiecur sus Frans. De organisatie wil de belangstelling voor de Franse taal en cultuur bevorderen. De lessen wor den vanaf 27 april elke woensdag avond van zeven tot negen uur gege ven. De streek-VVV Eiland Tholen gaat een erg moeilijke tijd tegemoet. Dat zei H. Zwikker maandagavond in de vergadering van de commissie bedrijfsleven. Als vertegenwoordi ger van de recreatie vroeg de cam pinghouder aan wethouder J. Vers luys om meer geld voor de VVV. "Om het toerisme op peil te houden, moet de gemeente gepromoot wor den. De VVV heeft toch al moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De campinghouders dragen hun steentje al bij, maar het lukt niet helemaal. Daarom is extra steun hard nodig, anders gaat de VVV een slechte periode tegemoet", zei Zwik ker. Wethouder J. Versluys was het deels met hem eens. "De lasten van de VVV worden inderdaad door te wei nig schouders gedragen. Dat is ons beider zorg. Veel bedrijven profite ren wel van de VVV, maar geven er niets voor terug. Zelf ben ik niet positief gestemd over meer subsi dies aan allerlei instanties", ant woordde de wethouder. "De cam pinghouders kunnen ^r ook zelf iets aan doen om het geldgebrek bij de VVV te verhelpen." "Het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval werkt niet goed." Dat was de conclusie van H. Zwikker tijdens de vergadering van de commissie bedrijfsleven. Volgens de campinghouder is ten eerste het systeem van de bakken niet goed. "De mensen dragen enthousiast al hun troep in de bak. Het vocht zakt naar onderen en daar vormt zich een koek die er bij het legen niet uitgaat", vertelde Zwik ker. "De mensen maken het ding niet een knijper op de neus schoon en leggen erheen stuk plastic, een steen of zelfs een accu in. Dat is zwaar en drukt bij het legen de bak schoon. Maar zo komen er wel allerlei din gen in het gft-afval, waardoor het niet goed gerecycled kan worden." Hij kreeg steun van W.J. Mossel man: "De overheid stimuleert het hergebruik wel, maar is vervolgens niet bereid de gerecyclede produk- ten ook af te nemen." Wethouder j. Versluys antwoordde dat de gemeente ook een prijsbewust inko per is: "We gaan er niet eerst geld instoppen om het te recyclen en aan de andere kant nog eens een keer om de produkten af te nemen. We pro beren alleen de afvalberg die we zul len moeten verbranden zo klein mogelijk te houden." Zwikker zei daarop: "Ik heb van afvalverbranders gehoord dat het afval beter en met minder energie kosten verbfandt, als het gft er nog in zit. Laat dat er toch tussen zitten. Ik zeg niet dat het zal gebeuren, maar dat u dergelijke problemen kunt verwachten."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 5