Drie Armeense kinderen in paaswake R.K. kerk gedoopt T.Westerveld wordt nieuwe voorzitter Milieukaart helpt politieagenten 32 Familie Arakeljan goed geaccepteerd in Oud-Vossemeer Gereedschap gestolen uit winkel Tesc Smidsvuur en hoefstal naar de Meestoof Wachtmeester Sturris: Meer werk door nieuwe wet Donderdag 7 april 1994 50e jaargang no. 21 Een ongewone dienst was het zaterdagavond in de Rooms Katholieke kerk in Oud-Vossemeer. Daar werden tijdens de paaswake drie jonge Armeense vluchtelingen gedoopt: de 12-jarige Armine, de 10-jarige Marine en hun drie maanden oude zusje Anna-Marija Arakeljan. Het gezin, met vader Arajik en moeder Sweta, woont sinds 8 december vorig jaar in de Willem van Beieren- straat te Oud-Vossemeer. Pastoor W. Wiertz leidde de dienst. Rietje Baartmans van de begeleidingsgroep asiel zoekers is de meter van de drie kinderen. Raad van Toezicht bij Beter Wonen De 50-jarige drs. T.G.A. Westerveld uit Sint-Philipsland wordt het nieuwe gezicht van de stichting Beter Wonen. Hij gaat L.A.M. Elenbaas uit Scherpenisse opvolgen die sinds eind 1981 voorzitter is. Elenbaas is bijna 72. Wes terveld wordt pas voorzitter als hij door Elenbaas is inge werkt. Het algemeen bestuur gaat plaats maken voor een Raad van Toezicht. Onhoudbaar Trauma's Telefoonnummer ongunstig voor St. Philipsland Deze week Schutse mag drie baden aanschaffen Milieuvervuiling houdt ook de politie op Tholen in toe nemende mate bezig. Wachtmeester J. Sturris uit Anna Jacobapolder ontving woensdagavond, als eerste van de vertegenwoordigers van de elf werkeenheden, op het voormalige districtsbureau van de politie in Middelburg de 'milieukaart'. Met deze map moet elke willekeurige agent die in Tholen komt werken in een oogopslag kun nen zien wat de problemen zijn op het gebied van milieu vervuiling. Controles Veiligheid Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG SintAnnaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. k m v v» j f V..,. Het gezin Arakeljan luistert naar pastoor W. Wiertz. Links peter Klaas Hidde van Steen, vader Arajik Arakeljan, meter Rietje Baartmans met in haar armen Anna-Marija, moeder Sweta Arakeljan, Armine en Marine. De hele gemeente had zojuist de paaskaarsjes ontstoken. In de nacht van maandag op dinsdag is er een brutale inbraak gepleegd in de gereedschapswinkel Tesc van T. Eilander aan de Ring in Oud-Vosse meer. Zeven Delta schuurmachines met een waarde van tussen de 1500 en 1600 gulden werden meegeno men. Eigenaar Eilander zag de dader nog net door het ingegooide raam van-de deur verdwijnen, maar kon de man niet meer achterhalen. Ook Eilanders hond, die achter in de hal zat, was net te laat. De inbraak werd tegen één uur gepleegd, terwijl de bewoners nog wakker waren. Toen het de dader niet lukte om de winkeldeur te for ceren, werd een steen door de ruit gegooid. "Binnen veertig seconden was het gebeurd", vertelt een ver bouwereerde Eilander. Volgens hem waren minstens twee mensen - "ervaren jongens" - bij de kraak betrokken. Ze maakten gebruik van een goudkleurige auto, die vóór de winkel stond. Een uur eerder hoorde Eilander ook al gemorrel aan de winkeldeur. Toen hij ging kijken zag hij een man op het gemak weglopen, en dacht dat het visite van zijn buurman was. Maar achteraf blijkt rond die tijd aan meer deuren in de Ring gerommeld te zijn. Er is een groen busje gesig naleerd. Dinsdagmorgen werd ook ontdekt dat de kantine van tennisvereniging TOV op het sportpark ongewenst bezoek heeft gehad. Meer dan wat snoep was er niet weg, maar wél vernielde de dader een complete binnendeur. Vrijwilligers van het streekmuseum De Meestoof zijn deze week begon nen met het verwijderen van de inventaris uit de smederij van mevrouw E.M. Van Akkkeren-van Ast in Sint-Maartensdijk. Het is de bedoeling dat de smidse wordt nage bouwd in het museum in Sint-Anna- land. Dat moet gebeuren in een nieuwe schuur die achter de bestaande landbouwschuur zal moe ten verrijzen. Het bestuur maakte de plannen voor deze uitbreiding eind september vorig jaar bekend. Vorige week werd de hoefstal of tra- valje uitgegraven en verwijderd. Volgens voorzitter T. Westerveld zullen de hoefstal en de smederij een apart hoekje krijgen in het nieuwe onderkomen. De hoefstal is van 1901. "We zijn blij met een smids vuur, de kap en de koelbakken. Ze zijn authentiek en we hoeven ze dus niet na te laten maken." Bij de inventaris behoort ook een 'staande boor' die de vorige smid Bentschap Knook in 1929 aankocht. Omdat er in het museum op dit ogenblik geen plaats is voor de nieu we aanwinsten (de hoefstal is in bruikleen gegeven) zijn ze opgesla gen in de schuur van Westerveld in Sint-Philipsland. Het gezin Arakeljan is afkomstig uit Armenië, net boven Turkije en Iran. Door het oorlogsgeweld en de dis criminatie wegens hun christelijk geloof, besloot de 36-jarige vader Arajik met zijn zwangere vrouw en twee dochters te vluchten. Hun huis was in een puinhoop veranderd en ze gingen naar het noorden over het Kaukasusgebergte naar Abchazië. Daar maakten ze nog -meer ver schrikkingen van de oorlog mee en vluchtten verder naar Rusland. Via Charkov en Kiev belandden ze in Polen. Een groot gedeelte van hun reis moesten ze lopen. Van Wars chau naar Zielona Gora en vandaar- uit gingen ze 's nachts, door het bos, naar Duitsland. Om verder te mogen, moest het gezin in Polen nog een flinke som geld betalen aan de politie omdat ze geen papieren bij zich hadden. Met een vrachtwagen reden ze door Duitsland en bij Gro ningen staken ze de grens over naar Nederland. Hierna gaven ze zichzelf aan bij de politie. Het Armeense gezin was, door de ervaringen op hun reis, erg bang geworden voor politie. Ze waren dan ook verrast toen ze van de Gro ningse agenten voedsel kregen en een gratis treinkaartje. Ook waren ze verbaasd over het feit dat ze alleen, zonder politiebegeleiding, met de trein mee mochten naar Eindhoven. Daar werden ze vier weken opge vangen waama ze naar een vluchte- lingenboot in Hellevoetsluis werden gestuurd. Daar sliep het gezin in een hutje met twee stapelbedden. Er was erg weinig ruimte en de situatie werd onhoudbaar, ook doordat de 34-jarige Sweta nu hoogzwanger was. Op 5 december kreeg de begelei dingsgroep asielzoekers in Oud- Vossemeer bericht dat drie dagen later een gezin zou arriveren van vier mensen met een vijfde op komst. Het huis dat daarvoor, in het kader van de regeling opvang asiel zoekers (ROA) beschikbaar was, moest nog helemaal worden schoon gemaakt en er moest een babykamer komen. Mevr. Baartmans nam de begeleiding van het gezin op zich en klopte aan bij het Leger des Heils in Zierikzee. Die gaven meteen een hele baby-uitzet mee met onder andere: kleren, een wieg en een wandelwagen. De communicatie was een groot probleem. De Armeniërs spraken alleen hun moe dertaal en Russisch, maar hun oud ste dochter Armine had intussen al zoveel geleerd, dat ze als tolk kon fungeren. Begin januari werd Anna- Marija geboren. Het gezin werd door de Vossemeer- se gemeenschap goed geaccepteerd. De twee oudste dochters gaan naar de St. Antoniusschool en Arajik, in Armenië ambulancechauffeur, kreeg van verschillende mensen zaaigoed voor in zijn tuin. Toen ze in Oud-Vossemeer aankwamen, zat hun volledige bezit in één tas. Onder die schamele bezittingen was een kinderbijbel. "Ik kon weliswaar niet lezen wat erin stond, maar aan de plaatjes herkende ik de verhalen die erin stonden en zo kwam ik erachter dat ze christenen waren", legt mevr. Baartmans uit. "Dat was ook één van de redenen waarom ze gevlucht zijn. Arajik wilde niet terugvechten en uit lijfsbehoud besloot hij te vluchten. Van hun familie hebben ze nooit meer iets gehoord." De Armeense kerk is verbonden met die van Rome, maar is niet precies katholiek. Eenmaal hier, wilden Arajik en Sweta hun kinderen laten dopen in de Rooms Katholieke kerk. Omdat het hier een bijzondere situ atie betrof, ging pastoor Wiertz eerst te rade bij bisschop Ernst uit Breda. /If VI RDt R PAG '4 Het instellen van een Raad van Toe zicht heeft te maken met de nieuwe bestuursvorm van de woningcorpo ratie. Directeur J. Kloet krijgt meer invloed maar is verantwoording schuldig aan deze Raad. De statuten voor het wijzigen van de opzet lig gen op dit ogenblik bij het ministerie van VROM om goedgekeurd te worden. Volgens Elenbaas zal dat geen problemen opleveren. Op 1 juli wordt de nieuwe bestuursvorm een feit. Elenbaas wordt voorzitter van de Raad van Toezicht en zal Wester veld op weg helpen in de sociale woningbouw van Tholen en Sint- Philipsland. Westerveld, die bij Shell Chemie in Moerdijk werkte, heeft geen ervaring met deze sector. Binnen een jaar hoopt Elenbaas de fakkel over te dragen. Westerveld is sinds april 1993 voorzitter van het streekmuseum De Meestoof. Elenbaas:"Kloet wordt directeur Het nieuwe tiencijferige telefoon nummer dat PTT Telecom vanaf 10 oktober 1995 invoert, is ongunstig voor St. Philipsland. Als enige woonkern van de per 1 januari a.s. nieuw te vormen gemeente Tholen, heeft St. Philipsland namelijk een afwijkend nummer: 0167. Het gehe le eiland Tholen krijgt 0166 als abonneenummer. Inwoners van St. Philipsland kunnen dan bijvoor beeld naar het gemeentehuis in St. Maartensdijk of familie en bedrijven op Tholen niet lokaal bellen. Alle andere inwoners van de nieuwe gemeente Tholen kunnen dat vanaf oktober 1995 wel. St. Philipsland blijkt ingedeeld te zijn bij Steenber gen. PTT Telecom heeft de opzet gemaakt, voordat de gemeentelijke herindeling van Tholen en St. Phi lipsland bekend was. Telefoonabonnees worden deze week of in de eerste week van mei op de hoogte gebracht van de wijzi ging. Het netnummer zal uit 4 cijfers bestaan en het abonneenummer uit 6 cijfers, 1 meer dan nu. Alleen wordt het netnummer korter en het abon neenummer langer. PTT Telecom voert de nieuwe nummering in om aan de groeiende vraag naar aanslui tingen te kunnen voldoen. Na 10 oktober 1995 blijven de oude tele foonnummers nog 6 maanden bruik baar. PTT Telecom maakt de ver nieuwing zo tijdig bekend om brief papier en ander drukwerk te kunnen aanpassen. bestuurder. Voor kleine zaken hoeft hij straks niet steeds naar een bestuur. Voor begrotingen, jaarreke ningen, benoemingen en het afslui ten van leningen legt hij verant woording af aan de Raad van Toe zicht." Volgens de scheidende voorzitter is deze nieuwe taakverdeling nodig. "Vroeger was je helemaal afhanke lijk van het ministerie. De financie ring door het rijk stopt. Woningcor poraties worden meer en meer zelf standige bedrijven. Je moet zien rond te komen van de algemene bedrijfsreserve en de huren." Dat is volgens Elenbaas ook de reden waarom Beter Wonen zeven koopwoningen bouwt in Sint-Maar- tensdijk:"Het zorgt voor doorstro ming van huurders uit goedkopere woningen en wat we eraan overhou den, komt ten dienste van de sociale sector." De nieuwe Raad van Toezicht ver vangt het algemeen bestuur dat uit vijftien mensen bestaat. Deze Raad gaat vijf mensen tellen waarvan er vier uit het algemeen bestuur komen. Wie dat zijn, wilde Elenbaas nog niet kwijt. Volgens de statuten kunnen er mini maal drie en maximaal zeven leden van de Raad van Toezicht aange steld worden. "We willen met vijf beginnen en later bekijken of het nodig is een gespecialiseerd iemand aan te stellen." Elenbaas heeft Westerveld zelf aan gezocht. De vertrekkende man heeft vertrouwen in zijn opvolger: "Het is een econoom, een kundig man en nog jong." Elenbaas werd in 1972 vice-voorzit- ter. Hij volgende C. Moerland uit Stavenisse op die van 1972 tot 1981 voorzitter was. In 1987 vierde de stichting haar 25-jarig bestaan. Zie voor portret Westerveld pagi na 3 Smalstads mannenkoor leidt Gerard Reve in Toekomstig voorzitter Beter Wonen drs. T.G.A. Westerveld wil niet dogmatisch zijn, maar mensen de ruimte geven 572 mensen geven een halve liter bloed Mevrouw D. Schot-van Duivendijk viert honderdste verjaardag in Vossemeren Rabobank Sint- Annaland/Poortvliet stelt C. van Dijke als tegenkandidaat voor W.C. van Kempen in bestuur gefuseerde bank Thoolse fotograaf bijna aan top van de ladder Bezwaren milieuorganisaties tegen varkenshouderij in Anna Jacobapolder Sponsorloop levert AVC twee mille op Meningsverschil over duivenvervoer escaleert: chauffeur mishandeld door leden Reisduif Scheidsrechter laat verstek gaan: Smerdiek-SPS afgelast TREK LEERT DE LAMMEN LOPEN EN HONGER DOET HEN SPRINGEN Dit nummer bestaat uit 16 pagina's De Schutse mag drie hoog-laagbaden aanschaffen. Het provinciaal bestuur laat het bestuur van het Sint-Annalandse bejaardentehuis weten, daartegen geen bezwaar te hebben. De aanschaf mag maximaal 71.856 gulden (inclusief btw) kosten. De baden moeten de bestaande, 25 jaar oude, vervangen. De keuze voor verstel bare baden levert voordelen op voor zowel bewoners als personeel. Het per soneel hoeft minder bukkend werk te doen en dat zal, aldus het bestuur, zeker van invloed zijn op het ziekteverzuim. Daarnaast maken de baden het mogelijk om overplaatsing van bewoners naar een verpleeghuis te voorkomen of uit te stel len, wat een besparing betekent voor de gezondheidszorg. Advertentie I.M. Sturris is sinds 1990 milieu-contact- ambtenaar voor Tholen en Sint-Phi lipsland. Dat wil zeggen dat alle zaken over milieuvervuiling bij hem op zijn bureau terecht komen. Daar voor volgde hij een cursus aan de Hogeschool Zeeland. "Het neemt steeds meer tijd in beslag", vertelt Sturris. "Er komt nu veel meer op je af. Vroeger kwamen misschien dezelfde zaken wel voor, maar die werden vaak niet gemeld of opge pakt omdat we er de kennis niet voor in huis hadden. Nu hebben we dat wel en het wordt steeds drukker." De Sint-Philipslandse wachtmeester noemt ook de verbeterde samenwer king tussen gemeente, waterschap en politie als reden dat er meer gevallen van milieuvervuiling bekend worden. De drie instanties werken samen in de lokale contact groep milieu (LKM). Daarin zit ook het openbaar ministerie en af en toe de provincie, alsmede de algemene inspectiedienst (AID). De milieukaart heeft een misleiden de naam. Het is eigenlijk een mul tomap met daarin verschillende hoofdstukken naar thema ingedeeld. Zo is er algemene informatie óver de milieukaart en dan volgen de hoofd stukken over onder meer: de proble matiek, maatregelen die genomen kunnen worden, betrokken instan ties en de wetgeving. Ook is een lijst met belangrijke telefoonnummers opgenomen. "Het is de bedoeling dat de informatie in de map regel matig wordt bijgeschaafd", zegt Sturris. "Als je er namelijk een of twee jaar niets aan doet, kun je hem zo weggooien. Er verandert heel veel in een korte tijd. Ieder gebied heeft ook zijn eigen problemen. Daarom hebben alle korpsen wel dezelfde basisgegevens in hun milieukaart, maar de inhoud van de mappen zal steeds meer van elkaar gaan verschillen." Op Tholen en Sint-Philipsland komen, volgens Sturris, geen grote of regelmatige vervuilingen voor. "Het zijn eigenlijk allemaal inciden ten." De wachtmeester voert in het kader van zijn functie ook rond vluchten uit boven Tholen en Sint- Philipsland om te controleren of er sprake is van milieuvervuiling. "Overal is er vervuiling. Er is geen enkel industrieterrein dat helemaal schoon is", zegt Sturris. In het kader van de nieuwe milieuwet zullen in de toekomst meer controles worden uitgevoerd op bedrijven. "Nog niet alles staat definitief op papier, maar als dat rond is, wordt er meer gecon troleerd. De gemeente voert dat in eerste instantie uit", legt de wacht meester uit. "Zo'n controle bestaat uit drie ronden. In de eerste wordt geïnspecteerd en bekeken wat er niet klopt. Bij de tweede keer wordt gekeken of er iets aan eventuele mankementen is gedaan. Als dat niet zo is, wordt een waarschuwing uit gedeeld. Als dat nog niet helpt, dan komt de politie in actie en kan er een proces-verbaal worden opgemaakt. Door die controle zijn destijds ook de mestsilo's van de grond geko men." Vaak wordt eerst geprobeerd de zaken onderling te regelen. Maar dingen die uitentreure behandeld zijn in de politiek en media en via voorlichting duidelijk bij de mensen zijn terecht gekomen, daar wordt meteen tegen opgetreden. "Dan gaat het nu met name over wetgeving voor het uitrijden van mest", zegt Sturris. De veiligheid van de agenten is een belangrijk punt in de milieukaart. In een apart hoofdstuk wordt ingegaan op de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij milieu delicten. "Je moet jezelf beschermen tegen bijvoorbeeld bepaalde stoffen die schadelijk zijn", legt Sturris uit. "Ik weet van een collega die eens een vat openmaakte en aan de inhoud rook. Hij raakte op slag zijn reuk- en smaakvermogen kwijt. En dat was dan een 'gewoon' extract van uien. Het was zo geconcentreerd dat de man inwendig verbrandde door het opsnuiven van de lucht." Al met al zal de nieuwe milieuwet de politie een hoop meer werk bezorgen. "We zijn met de reorgani satie al flink omlaag gegaan met de bezetting en er komen alleen maar meer zaken bij. Het is dus logisch dat ook hier de werkdruk zal stij gen", zegt de wachtmeester. De milieukaart krijgt een plaats in het eigen kantoor van Sturris in het nieuwe gebouw van de politie aan de Simon Lindhoutstraat in Tholen. Van buiten is het gebouw helemaal af en agenten waren deze week druk Wachtmeester J. Sturris met de milieukaart voor het nieuwe politiebureau aan de Ten AnkerweglSimon Lindhoutstraat in Tholen. bezig met de verhuizing, maar aan de binnenkant valt nog het een en ander te doen. Zo raakten woensdag alle telefoonlijnen buiten werking. Er was echter nog een PTT'er aan wezig om de zaak weer te repareren. Het nieuwe telefoonnummer van het politiebureau is 01660-1700.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1