GRATIS Gemeente komt bewoners van Stavenisse heel ver tegemoet Sloth radio zeven dagen van 9 tot 9 uur in de ether Meer koffieklanten voor Wereldwinkel Vandalen trekken door St.Annaland 'Landbouw doet greep naar macht' Zomertijd Belbus in AJP weg Keuken apparatuur 32 Oj ft- Keuze uit 24 lijsten voor verkiezingen Tweede Kamer Meer snelheidsremmers Kerkstraatruimere bocht kerkplein Bomen, planten, fietsklemmen en aanhangwagen gesloopt Donderdag 24 maart 1994 50e jaargang no. 19 GOES In een aangepast voorstel voor herinrichting van het Van der Lek-de Clerqplein in Stavenisse komen b. en w. de inwoners van Stavenisse heel ver tegemoet. Het oor spronkelijke plan werd tijdens een hoorzitting in dorps huis de Stove zwaar bekritiseerd, maar nu lijken er wei nig wensen over te blijven. De extra voorzieningen kos ten wel 42.000 gulden meer. Esdoorns weg Geloochenstraft Uitbreiding zendtijd van 23 naar 84 uren De Thoolse lokale omroep Sloth gaat vanaf 1 april zeven dagen per week uitzenden van 's morgens negen tot 's avonds negen uur. Er komen echter geen extra mensen bij of nieuwe programma's. De veel ruimere zendtijd wordt gevuld met uitgebreide herhalingen en meer muziek. Herkenbaar Zijspoor De Wereldwinkel Tholen krijgen steeds meer vaste kof fieklanten. De omzet van de winkel is verdubbeld. Dit jaar zal de Wereldwinkel meer gaan inspelen op acties en campagnes op scholen. En zal er aandacht besteed wor den aan het werven van donateurs. Donateurs Kwaliteit Waterschap kiest dagelijks bestuur Minstens drie Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Voor de Tweede Kamerverkiezin gen op dinsdag 3 mei kunnen stem gerechtigden op Tholen en St. Phi lipsland uit maar liefst 24 kandida tenlijsten kiezen. Het CDA komt bovendien met 80 mannen en vrou wen waaruit men een keuze kan maken. De Vrije Indische Partij heeft met 10 mensen het kleinste aantal kandidaten. Ook bij de PvdA is er volop variatie met 67 mensen; de VVD doet het wat minder met 44 kandidaten. In principe is 30 mensen per lijst het maximum aantal, maar wie meer dan 30 zetels in de huidige Tweede Kamer bezet, mag twee keer zoveel kandidaten als kamerleden op de lijst zetten. De nummering gebeurt vandaag, waarna vrijdag de kandidatenlijsten officieel worden vastgesteld. De dinsdag ingediende lijsten zijn: CDA, PvdA, VVD, D'66, SGP, RPF, GPV, Groen Links, Centrum Democraten als zittende partijen in de Tweede Kamer. Partijen die ook een zetel in het parlement willen bemachtigen, zijn: C.P. 86, De Groenen, Natuurwetpartij, PSP 92, Partij voor milieu en recht, Liberta- rische partij, Vrije Indische Partij, De Nieuwe Partij, Nieuwe Commu nistische Partij, Solidariteit Boeren partij, Socialistische Partij, SAP- Rebel, Unie 55+, Algemeen Oude- renverbond en de Algemene Demo cratische Partij. Hans Verkerk viert feest want woensdagmorgen 23 maart opent hij zijn 33e en mooiste keukenshowroom in GOES En dit is niet zomaar een keuken showroom, in deze allernieuw ste vestiging heeft u een zeer ruime keuze uit diverse keu kens. Deze feestelijke gebeur tenis laat Hans Verkerk natuur lijk niet zomaar voorbij gaan, wij vieren dit met een specta culaire actie: Bij aankoop van een complete keuken krijgt u de apparatuurset gratis of de helft van de geldwaarde als extra korting! Dit betekent een gratis oven, kookplaat, afzuig kap, koelkast en vaatwasser. Dus deze week kopen bete kent geld verdienen! RINGBAAN WEST 2B - 01100-16451 Advertentie I.M. De krachtige stem die inwoners van Stavenisse tijdens de hoorzitting in de Stove lieten horen over de herinrichting van het plein bij de N.H.Kerk heeft succes gehad. In de Kerkstraat komen er op ver zoek van de inwoners twee snel heidsremmers bij: bij huisnummer 12 ter hoogte van de kruising met de Kon. Haakonstraat en aan het eind van de Kerkstraat. Volgens de bewoners wordt er veel te hard gere den. Vandaar de extra snelheidsrem mers. Alleen op het kruispunt Kerk- straat/Dr. Bemhardistraat ter hoogte van huisnummer 25 is dat volgens b. en w. niet mogelijk in verband met de aanwezigheid van in- en uitritten. De bocht bij Kerkstraat 2/Van der Lek-de Clerqplein is wat ruimer gemaakt. Met name door fruitteler Nieuwenhuize en landbouwer Potappel was daarom gevraagd. In het herinrichtingsplan was de ruimte voor de N.H. Kerk namelijk gekne pen. De bocht werd daardoor erg klein, maar door de wijziging is dat ook opgelost. Ook de klacht van dhr. D. Rooze- mond over de esdoorns voor de woningen aan het plein (nummer I tot en met 9) wordt ingewilligd. De bomen geven veel overlast en zullen vervangen worden door kleinere sierperen. De esdoorns zijn voor dit plein 'wellicht inderdaad minder geschikt', stellen b. en w. "Dergelij ke bomen kunnen een behoorlijke omvang bereiken", aldus het colle ge- Op verzoek van bewoners van de nieuwe huizen (II tot en met 19) aan het Van der Lek-de Clerqplein komen er vier parkeerplaatsen bij. Hierdoor wordt tevens wat meer ruimte gemaakt voor de BBA-bus die op dit punt erg moet manoeuvre ren om de weg te kunnen vervolgen. De bomen daar worden vervangen door kleinere soorten die minder overlast geven. Rond de fontein zal een viertal zit banken worden gezet. B. en w. con cludeerden uit de hoorzitting, dat hieraan kennelijk behoefte bestaat bij vooral de oudere inwoners van Stavenisse. Alle aanpassingen vergen 42 mille uit de gemeentekas. "Naar wij ver wachten is er dan wel een aanvaard baar plan", concluderen b. en w. De commissie openbare werken spreekt dinsdagavond om half acht over het plan in het gemeentehuis te St. Maartensdijk. Voor belangstel lenden is er dan spreekrecht. Als dc commissie een positief advies geeft, krijgt dc gemeenteraad van b. en w. een voorstel om het benodigde geld beschikbaar te stellen. Wethouder J. van der Jagt zegt des gevraagd, dat b. en w. 'redelijk goed' gereageerd hebben op de wensen van de inwoners van Stavenisse. "De tijdens de hoorzitting geuite visie van dhr. Roozemond, dat het gemeentebestuur vaak met de dood doener komt 'we nemen het mee' en dat je er daarna nooit meer van hoort, wordt met ons aangepast voorstel geloochenstraft. Alles wat een plan kan verbeteren, moeten we doen en twee mensen weten meer dan één. Wij reageren niet hooghar tig op de inbreng van inwoners, maar met de ene opmerking kun je nu eenmaal meer doen dan met de andere. En met plaatselijk goed bekende mensen kun je vaak je winst doen", aldus wethouder Van der Jagt. Kleinschalig vervoer ZWN. Streekvervoer Zuid-West Nederland ZWN heeft samenwerkingsovereen komsten gesloten met taxibedrijven om in Zeeland en in de Hoeksche Waard kleinschalig vervoer te kun nen uitvoeren. Het gaat met name om vervoer in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Volgens voorzitter R. Ravensteijn is de uitbreiding van 23 naar 84 uren een behoorlijke verandering. "Maar je moet wat doen om de luisteraars aan je te binden. De opzet is om de luisteraar aan één zender te houden en met apparatuur dat automatisch voor herhalingen en muziek zorgt, is dat zonder bemanning mogelijk. Het systeem vormde slechts een kleine investering. We moeten de kosten ook nauwlettend in het oog houden." Volgens Ravensteijn wordt een der gelijke opzet met een raamprogram- ma, herhalingen en muziek bij steeds meer lokale omroepen toege past. "Voorop staat, dat we zuiver lokaal en herkenbaar blijven. De kwaliteit moet verbeteren." Hij heeft geen gegevens over luisteronderzoe ken. "Dat kunnen we niet betalen, maar we weten uit reacties, dat bepaalde programma's heel goed beluisterd worden. Met name op zondag. En voor de uitzendingen van de kerken is er ook veel enthou siasme." Het feit dat de uitzenduren vanaf 1 april drastisch uitgebreid worden, levert alleen meerkosten op aan de auteursrechtenorganisatie Buma/- Stemra. "Maar dat blijkt behoorlijk mee te vallen", zegt de voorzitter. "Financieel komen we momenteel uit de zorgen. Er is al één lening helemaal afgelost en één bijna. Maar elk jaar krijgen we 1000 gulden sub sidie minder van de gemeente. Daar om hebben we meer donateurs en sponsors nodig, want nu kunnen we ons hoofd net boven water houden", aldus Ravensteijn. Sloth is via de kabel te beluisteren op 89.5 MhZ en via de ether op de FM-zender 106.5 MhZ. Momenteel wordt er op woensdag en donderdag 's avonds een beperkt aantal uren uitgezonden, vrijdag 's middags en 's avonds. Het grootste aantal uitzend uren ligt op zaterdag en zondag. Op fieboeren op te heffen. (Elke klant doet een boontje in een pot die aan de politicus wordt overgedragen). Een en ander bleek maandagavond op de algemene jaarvergadering in Haestinge te Sint-Maartensdijk. Steeds meer Thoolse bedrijven, ker ken en instellingen betrekken koffie bij de Wereldwinkel. De gemeente Tholen is de grootste afnemer. Het personeel van de openbare biblio theek drinkt ook koffie met het Max Havelaar keurmerk. Daarnaast gaat het vooral om instellingen in Tho- len-stad zoals de Rabobank, de openbare lagere school Ter Tolne, de gereformeerde en de katholieke kerk. Belangstelling is er nu ook van de uitbater van Meulvliet, goed voor 200 kilo koffie per jaar, vertelde voorzitter T. Boluyt (tijdens de ver gadering werd een nieuw merk uit geprobeerd dat in Zuid-Amerika verpakt wordt). De Werelwinkel gaat meedoen aan het zogenaamde 'koffiemanifest' in verband met de verkiezing van een Europees parlement. Het is de bedoeling dat de winkel een parle mentariër 'adopteert' die gevraagd wordt de handelsbelemmeringen op de Europese markt voor kleine kof- Kamperen bij boer. De Zeeuwse gemeenten hebben met de provin cie afgesproken dat tussen 5 en 24 mei van dit jaar, alsmede in de maanden juli en augustus, geen tien maar maximaal vijftien kam peermiddelen op een boerenerf mogen staan. Het bestuur van de Wereldwinkel is op zoek naar donateurs. Er zijn er nu 28 die samen voor 540 gulden inkomsten zorgen. Verder zijn er giften van de gereformeerde kerk, plattelandsvrouwen (elk 100,-) en de stichting steun de wereldwinkels 1000,-). De gemeente Tholen draagt 3600 gulden bij voor de huur van het pand aan de Stoofstraat. De bruto omzet bedroeg in 1993 45986,25 tegen 21.000 het jaar daarvoor. Penningmeester J. van Huizen zei dat het financieel 'de goede kant' opgaat met de Wereldwinkel, gezien de stijgende verkopen (klein-en grootverbruikers). "Het is de wens om over enkele jaren onszelf te gaan bedruipen." Ze noemde een nettore sultaat van bijna 1500 gulden, dank zij de gemeentelijke subsidie. Worden koffieboeren verzekerd van een vaste prijs voor hun product (Max Havelaar keurmerk), ook met de cacaoboeren in Afrika en Latijns- Amerika is nu zo'n regeling over eengekomen. De chocolade is ver werkt in de paashaas (Mascao-cho- colade) die volgens de Wereldwin kel boeren in Bolivia en suikerboe- ren in de Filippijnen een beter inko men garandeert. In de nacht van zaterdag op zon dag trokken een aantal vandalen een spoor van vernieling door Sint-Annaland. In de Nieuwstraat werden drie jonge bomen hele maal vernield. Ook de fietsen- klemmen bij de Pro Prijsstop moesten het ontgelden. Ze werden uit het trottoir getrokken. De plantenbakken aan de Ring wer den eveneens stevig onderhanden genomen en zelfs een goudenre gen-boom in de tuin van de Neder landse Hervormde kerk werd gemolesteerd. Van een aanhang wagen die aan de Ring stond geparkeerd, werd het reservewiel gehaald en daarmee gingen de daders aan het gooien. De schade loopt in de duizenden guldens vol gens de politie die een onderzoek instelde. Huis-aan-huis werden bewoners van de Ring, Brugstraat en Nieuwstraat ondervraagd, en op lijsten werd de schade geno teerd. De uitkomst is nog niet bekend gemaakt, maar de politie heeft sterke vermoedens dat het om Sint-Annalandse jongeren gaat. Zondagnacht werd er ook ingebroken in een telefooncel aan het Havenplein in Sint-Annaland. Het onderzoek naar deze twee zaken loopt nog steeds. maandag en dinsdag zijn er geen programma's van Sloth, maar dat gaat 1 april veranderen. Hoofdmoot van de nieuwe program mering wordt muziek met daarnaast regelmatig herhalingen. Vanaf zaterdag 2 april zal Greet Mayer uit Poortvliet haar programma Zijspoor uitbreiden van 11.00 tot 14.00 uur. Daarin zal de actualiteit aan bod komen naast de vacaturebank van het arbeidsbureau. Wethouder J. Versluys is verrast over de omvang van de zendtijduit breiding. "Sloth heeft mij gevraagd of er vergunning nodig is voor uit breiding van de zendtijd om pro gramma's te kunnen herhalen. Maar niet voor zeven dagen per week en totaal 84 uren. Bij de subsidieverle ning hebben hij destijds kwaliteit boven kwantiteit gesteld, maar in de voorwaarden is geen maximum aan tal uren vastgelegd. Men moet zich dan ook goed bewust zijn wat men doet. Als je drie keer per week het zelfde programma hoort, dan stem je niet op zo'n zender af. Dat is nega tieve reclame. Maar programma's waarom gevraagd wordt, die kun je herhalen. Voorop staat, dat je het voor de luisteraar aantrekkelijk moet houden", zegt wethouder Vers luys. Dringen in klas met oud-leerlingen van 40-jarige Groen van Prinstererschool in Scherpenisse Jacht op zwerfvuil is nuttig, maar het neemt elk jaar toe Soep, zeep en zieleheil van heilsofficier bij Tryfosa in Tholen Zilveren speld voor scheidend voorzitter Thoolse- fruittelers Jubilerende zuinige administrateur in duurste hotel van Nederland Thoolse dokterszoon verliefd op zijn sax Grondprijs verhogen om salaris extra ambtenaar Plan nieuwbouw s.v. Eendracht wordt besproken door eilandelijke schietverenigingen Tennisclub St. Annaland opent tweede Spookhuisje Zilveren tennisvereniging Eegedima: Gemeente moet met sport gaan praten over oplossing bezuiniging WIE NIET HOREN WIL, MOET VOELEN Dit nummer bestaat uit 22 pagina's Opperwachtmeester E. Waasdorp (rechts) en wachtmeester S. Kastelijn bij een vernielde bloemenbak aan de Ring in St. Annaland. Door ook in de categorie ingezetenen een kandidaat voor het dagelijks bestuur naar voren te schuiven, doet de landbouw binnen het water schap in feite een greep naar de macht. Dat stelt de nieuwe hoofdinge land A.G.M. Sauter uit Tholen. Als milit'u-vertegenwoordiger is hij in voor een zetel in het dagelijks bestuur. Morgenavond vindt de verkie zing daarvan plaats. Elk van de vijf categorieën (ingeze tenen, eigenaren gebouwd, eigena ren ongebouwd, pachters en eigena ren bedrijfsgebouwd) levert een lid voor het dagelijks bestuur (gezwore ne). "Ongebouwd en pachters zijn al voor de landbouw. En ik heb begre pen dat de SGP in is voor het gebouwd", zegt Sauter. "Maar de verkiezingsuitslag rechtvaardigt ook een plaats voor het milieu in het dagelijks bestuur." Volgens de Tho- lenaar lijkt het erop dat de landbouw probeert het waterschap als vanouds te blijven besturen. "Dat vind ik niet juist." Van de 25 gekozen hoofdin gelanden hebben er 13 een land- bouwachtergrond. Vrijdagavond zal de vergadering worden voorgesteld, om voor de verkiezing de volgorde van de cate gorieën door loting te bepalen. "Het is aan de vergadering om te beslis sen of dat werkelijk zo gebeurt. Die zou bijvoorbeeld ook kunnen bepa len dat de volgorde wordt aangehou den van vermelding in de water schapswet", licht secretaris J.D. de Korte toe. Van de negen hoofdingelanden voor de ingezetenen (waaronder vier uit landbouwkringen) zijn er in elk geval minstens drie beschikbaar voor het dagelijks bestuur. Naast Sauter zijn dat PvdA-statenlid H. Venekamp uit Tholen en mevrouw A.F. van Nieuwenhuijzen-Nele- mans uit Poortvliet. Zij is nu al gezworene, maar dan voor de cate gorie ongebouwd. Ook voor het gebouwd (de huiseige naren) zouden er minstens twee kan didaten voor een zetel in het dage lijks bestuur zijn: J.L. Noom uit Scherpenisse en G. Westerweel uit Tholen, respectievelijk voor de SGP en het milieu. Van de overige drie hoofdingelanden hebben er twee zit ting namens de landbouw. Of die kandidaat worden gesteld, zou afhankelijk zijn van eventuele eer dere stemmingen voor andere cate gorieën. Overigens is de stemming voor de leden van het dagelijks bestuur vrij. Het gebouwd is de enige groep zon der een lid van het huidige dagelijks bestuur in haar midden. Voor het ongebouwd is de huidige waarne mend dijkgraaf J.L. van Gorsel uit Oud-Vossemeer herkozen, voor de pachters A.C. Breure uit Scherpe nisse (die nu zit voor het onge bouwd) en voor het bedrijfsge bouwd J.K. Elenbaas uit Poortvliet (nu voor de waterkwaliteit zittend). In de nacht van zaterdag op zondag 27 maart begint de zomertijd. Om 2 uur wordt de klok een uur vooruit gezet naar 3 uur. De zomertijd zal gelden tot 25 september 1994. De belbus die 's zaterdags Anna Jacobapolder (lijn 113) bedient, ver dwijnt met ingang van I mei. In West-Brabant vallen de belbussen op nog vijf lijnen ten prooi aan de bezuinigingen, als op genoemde datum de nieuwe dienstregeling van de BBA ingaat. "We worden gedwongen om in de ritten te snij den, doordat het rijk een ordinaire bezuiniging uitvoert over de ruggen van de landelijke gebieden en de zwakke uren", zegt BBA-regioma- nager De Beer. De vervoersbedrij ven krijgen sinds twee jaar een rijks bijdrage, gebaseerd op het aantal reizigerskilometers. Zodra er méér dan twaalf reizigers per dag van de bus gebruik maken, is de BBA ver plicht een lijn in stand te houden. Dat aantal wordt op de belbussen in het weekeinde niet gehaald. In de overige ritten van de dienstre geling wordt nauwelijks gesneden, vertelt De Beer. "De beperkingen van vorig jaar zijn ontzettend zwaar gevallen bij het publiek. Hun klach ten gaan ons aan het hart, maar wij kunnen onrendabele lijnen niet voor eigen rekening in stand houden. Dat zou ten koste gaan van ons bedrijf." De bezuinigingen die het bedrijf in 1994 moet doorvoeren, worden nu gezocht in een efficiëntere bedrijfs voering. Inwoners van Anna Jacobapolder kunnen de zaterdagse belbus drie keer oproepen: om 9.24, 13.24 en 15.24 uur.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1