Sint-Annaland waagt voor 8 april een nieuwe fusiepoging Noom grootste kanshebber voor dagelijks bestuur van waterschap De Kameleon gaat naar Friesland maar komt terug naar Tholen Scouts Heenetrecht bouwen boot uit boek na /Ld Afwijzing enorme koude douche voor bankbestuurders Poortvlietse N.H.Kerk krijgt ton uit legaat Politie Tholen zoekt nog 5 brigadiers geeft Provincie 25 mille voor orgel van N.H.K. Tholen Kunstwerk over meekrap komt aan de Ring St. Annaland Donderdag 17 maart 1994 50e jaargang no. 18 De Rabobank St. Annaland/Poortvliet heeft van de colle- gabanken uit Tholen en St. Maartensdijk tot 8 april de tijd gekregen om alsnog tot een eilandelijke fusie te beslui ten. Zo niet, dan gaan Tholen en St. Maartensdijk samen verder en wordt St. Annaland aan zijn lot overgelaten. Enige ruimte Loting Deze week In augustus gingen de loodsen van de scouting Heenetrecht uit Tholen in Friesland op zoek naar de Kameleon. Naar de beken de boot van de tweeling Sietse en Hielke Klinkha mer in de spannende jeugd boeken van H. de Roos. Vier stukken Vlekkerig element Chauvinistisch Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Poortvliet heeft 100.000 gulden gekregen uit de nalatenschap van dhr. J.J. Dronkers. "Het is een welkom geschenk", zegt kerkelijk ontvanger M.C. v.d. Graaf. Dhr. Dronkers, zoon van de vroegere bur gemeester van Poortvliet, woonde jarenlang met zijn moeder aan het Zuidplantsoen. Daarna verhuisde hij naar Ten Anker, waar de ongehuw de Joan Dronkers op 25 februari 1993 op 82-jarige leeftijd overleed. De begrafenis vond 2 maart vorig jaar in Poortvliet plaats. Ds. A. Egas, die de steun in de rug ook met vreugde heeft begroet, spreekt over een navolgenswaardig voorbeeld. Kerkelijk ontvanger Van de Graaf heeft nog geen directe bestemming voor het geld. "Het interieur van de kerk moet helemaal gewit worden, maar we hebben geen grote karweien in het vooruitzicht. Een monumentaal gebouw als onze kerk heeft echter altijd onderhoud nodig. En de kerkgang wordt min der, dus ook de financiën. Het legaat is dan ook gewoon een opknapper voor ons. Voorlopig zetten we de ton maar op de bank", zegt Van de Graaf. De Thoolse politie is nog op zoek naar vijf brigadiers. Volgens dis trictschef Imminga is die functie het best te vergelijken met een meewer kend voorman: hij zal op straat te vinden zijn, maar ook op het politie bureau leidinggevende taken uitvoe ren. Aan de ene kant zijn er dus vijf vacatures, maar bij de lagere func ties is er een overschot. Die boven tallige mensen mogen bij de Thool se politie blijven, zo is bij de her plaatsingsronde vastgesteld. Ze worden niet tegen hun wil ver plaatst. "Verhoudingsgewijs hebben we daarmee teveel politiemensen op Tholen, maar via natuurlijke afvloeiing wordt dat overschot aan sterkte weggewerkt." Volgens Imminga worden die mensen inge zet iri gebieden waar de werkdruk in het district dat vereist. De Thoolse politie was dinsdag en woensdag compleet afwezig in ver band met een tweedaagse zeiltocht op de onstuimige Zeeuwse wateren. Dit gebeurde in het kader van team vorming. Volgens de districtschef wordt er tijdens de tweedaagse trai ning intensief gesproken over de nieuwe organisatie met daarbij klantgericht werken als uitgangs punt. "Ze komen na twee dagen moe thuis", aldus Imminga. De taken van de Thoolse politie zijn dinsdag en woensdag overgenomen door colle ga's uit Schouwen-Duiveland. "Zo flexibel is ons district nu", zegt de chef. Bankmedewerker WJ. Bazen haalt met een emmer de stemmen op in de Wellevaete te St. Annaland. Gisteravond vergaderden bestuur en raad van toezicht van de Rabobank St. Annaland/Poortvliet om zich te beraden over mogelijkheden om de fusie alsnog te verwezenlijken. Don derdagavond was een grote meer derheid (91 tegen 40) weliswaar voor, maar volgens de statuten dient bij een fusie 75% van de leden voor te zijn en dat was met 69% niet het geval. Tholen was 100% voor en in St. Maartensdijk werd de fusie ook royaal gesteund. Dat St. Annaland de fusie blokkeer de, kwam voor de bestuurders als een grote verrassing, want er was zaterdag een grootse promotie-actie voor heel Tholen en St. "Philipsland voorbereid om de inwoners de nieu we Rabobank Tholen te laten proe ven. Op de drie fusievergaderingen stond er ook een cadeau gereed om aan de leden uit te reiken, maar dat gebeurde alleen in Tholen, want die naam bleek zowel voor de oude als de nieuwe situatie goed. De kater was dan ook groot, toen de fusiecommissie vrijdagmiddag na een slechte nacht in St. Maartensdijk bijeen kwam. "Het was een enorme koude douche voor iedereen", zegt voorzitter W.C. van Kempen van de Rabobank St. Annaland/Poortvliet. "We hadden een goed en evenwich tig verhaal en daarom was het nega tieve besluit een enorme teleurstel ling. Dat grijpt je gewoon aan. Je bent immers ook maar een mens die zoiets moet verwerken." Het donderdag in Tholen genomen besluit om na afwijzing van de eilandelijke fusie door St. Annaland, alleen met St. Maartensdijk verder te gaan, treedt nog niet in werking. "We hebben nog enige ruimte gekre gen", aldus Van Kempen. Donder dagavond deed hij in de Wellevaete al een poging om achter de beweeg redenen van de tegenstanders te komen, maar dat kwam niet uit de verf. "In een rustige sfeer willen we onderzoeken, waar de pijn zit. Waar heeft het aan gemankeerd? Wat zijn er nog voor onduidelijkheden? We zoeken openingen om te proberen alsnog een mouw aan de fusie te passen, want dat is werkelijk voor iedereen het beste. Anders gaat de service achteruit en worden de kos ten te hoog. Laten we daarom met elkaar het verstand gebruiken en praten. Een extra ledenvergadering is geen enkel probleem. Binnen vier weken moeten we overleg gevoerd hebben." Van Kempen zegt ook na de bittere pil van de afwijzing, de moed niet te laten zakken. "Dat mag niet. We blijven ons best doen voor een goe de oplossing. En risico's loop je daarbij altijd. Daar is het onderne men voor, maar wij gaan onze ver antwoordelijkheden niet uit de weg", aldus de voorzitter van de Rabobank St. Annaland/Poortvliet. Pagina 9: Koppeling fusie met bestuursbenoemingen zit zelfs voorstanders dwars Bij de verkiezingen van een nieuw dagelijks bestuur van het waterschap Tholen op 25 maart zal er minimaal één nieuw gezicht zijn. De huidige gezworene voor de gebouwde eigendommen (huiseigenaren), burge meester T.A. Vogel, komt namelijk niet terug. Er is keuze uit vijf kan didaten, vanwie J.L. Noom uit Scherpenisse en P.C.A. Versluijs uit St. Philipsland als zittende hoofdingelanden al ervaring in het waterschap hebben. G. Westerweel uit Tholen, D.L. Hage uit St. Annaland en C. van Dalen-Doeleman uit Scherpenisse zijn nieuwelingen, maar zijn niet uitgesloten van het dagelijks bestuur. De stemming is vrij. Noom, die momenteel meer zorgen heeft als voorzitter van de Rabobank St. Maartensdijk, is ook secretaris van de Groen van Prinstererschool in zijn woonplaats. De zittende gezworenen zijn alle maal als hoofdingelande herkozen. Mevr. A.F. van Nieuwenhuijzen- Nelemans uit Poortvliet kan 25 maart als ingezetene een dagelijks bestuurszetel bezetten, J.L. van Gor- sel uit Oud-Vossemeer is de grote kanshebber voor de grondeigenaren, A.C. Breure uit Scherpenisse voor de pachters en J.K. Elenbaas uit Poortvliet voor de eigenaren van bedrijfsgebouwen. Maar er kunnen ook tegenkandidaten ingediend wor den, want elke hoofdingelande mag zich beschikbaar stellen als gezwo- De provincie Zeeland betaalt de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Tholen 24.678 gulden subsidie in de restauratiekosten van het orgel. De totale kosten hebben 286.373 gulden bedragen, zo blijkt uit de eindverantwoording van de Rijksdienst voor de Monumenten zorg. Daarvan wordt een bedrag van 246.783 gulden als subsidiabele kosten aangemerkt. Tachtig procent of 197.426 gulden is de totale rijks bijdrage, die inmiddels in vier jaar is betaald: 34.703 gulden in 1990, 7147 in 1991, 100.000 gulden in 1992 en het restant van 55.576 gul den is vorig jaar afgerekend na het overleggen van de rekeningen en betaalbewijzen door de kerk. Een speciale orgelcommissie probeert met de organisatie van concerten de ontbrekende gelden voor de restau ratie nog binnen te krijgen. rene en aan deze functie zit een financiële tegemoetkoming vast. De eerste verkennende gesprekken over de bezetting van de vijf bestuurszetels zijn al achter de rug. Er wordt daarnaast overleg gepleegd tussen de vijf verschillende catego- rieëen. Door het steunen van eikaars kandidaten komt een benoetning dichterbij. De ingezetenen hebben met 9 zetels de grootste macht, wan neer ze tenminste als één blok optre den. Maar men kan ook versnipperd optreden, wanneer er een kandidaat van de SGP, landbouw- of natuuror ganisaties naar voren geschoven wordt. De grond- en huiseigenaren hebben elk 5 zetels, de pachters en eigenaren bedrijfsgebouwen elk 3. Waarschijnlijk wordt bij loting bepaald, volgens welke volgorde de gezworenen gekozen worden. Aan de hand van die uitslagen kan de kandidaat in andere categorieën staande de vergadering bijgesteld worden om een zo goed mogelijke afspiegeling van de algemene verga dering in het dagelijks bestuur te krijgen. De oude hoofdingelanden hebben inmiddels een voorstel van het dage lijks bestuur gekregen voor de stern- procedure op 25 maart. Er is een eer ste vrije stemming. Heeft dan nie mand de volstrekte meerderheid, dan volgt er een tweede vrije stem ming. Levert ook die geen man of vrouw op, dan wordt de derde stem ming gehouden tussen de twee kan didaten die de meeste stemmen heb ben gekregen. Als er meer dan twee zijn, wordt eerst een tussenstem- ming gehouden, wie van de gelijk geëindigden voor herstemming in aanmerking komt. Wanneer bij een tussenstemming of een stemming de stemmen staken, beslist het lot. Afwijzing fusie streep door rekening van drie Thoolse Rabobanken Marian van As uit Poortvliet bezoekt adoptiekind in Colombiaanse hoofdstad Bogota Veelzijdig muziekdocente Jannie Zwaan uit Tholen viert zilveren jubileum Carillon d'Adieu voor vertrekkende voorzitter Van Damme van Euterpe Beter Wonen heeft 15 kandidaat-kopers voor 7 huizen in St. Maartensdijk Thoolse VVD discussieert over toeristen die zich aan het landschap aanpassen Principieel geschil over bijstand gemoedsbezwaarde uit Tholen WIK St. Annaland domineert in voorronde gymnastiekwedstrijden in Meulvliet Thools voetbal in mineur: verlies voor alle standaardelftallen MET GEVEN VERDRIJFT MEN DE GROOTSTE WOEKER Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Het kunstwerk dat in St. Annaland komt met als thema de meekrapteelt, zal aan de Ring gezet worden. B. en w. hebben dat besloten na afweging van verschillende adviezen. Het col lege had oorspronkelijk de tuin bij streekmuseum de Meestoof aan de Bierensstraat in gedachten. Dit gezien de naam van het museum en de meekrapafdeling in de Meestoof. Het bestuur van de Dorpsgemeen schap vond echter, dat een kunst werk op het grasveld bij de N.H. Kerk aan de Ring veel beter tot zijn recht zou komen. Daar is de kans groter, dat zowel eigen woners als passanten en toeristen het kunstwerk kunnen bewonderen. B. èn w. heb ben die suggestie overgenomen en nodigen een aantal kunstenaars uit om het thema meekrap uit te wer ken. Ze voeren door de waterrijke pro vincie. Keken in haventjes en op werfjes maar zagen geen Kameleon. En ook niet iets wat er op leek. De Thoolse loodsen (padvinders tussen 18 en 23 jaar) besloten aan het eind van hun speurtocht deze boot dan maar zelf te maken. Op het erf van C. Geluk, de vader van scout Peter aan de Gemaalweg in Tholen wordt hard gewerkt aan de Kameleon. Er is een heuse werk plaats ingericht die de loodsen tegen weer en wind beschermt. En de boot gaat steeds meer lijken op de echte Kameleon van illustrator G. van Straaten. Dat is ook hard nodig want op zaterdag 7 mei wordt de Kamele on in de haven van Tholen uitgetest voordat de boot in de zomer naar Friesland reist. De officiële tewaterlating moet vol gens de 23-jarige loods Boudie Hoogedeure een groot feest worden. Met muziek, padvinders uit heel Zeeland en de burgemeesters van Tholen en de Friese gemeente waar het dorpje Terherne onder valt. Want er bestaan grote plannen om in Friesland een Kameleon-themadorp te stichten. Boudie is trots op de stalen schuit: "Het is een opduwertje met een stoer kopje. Maar het motorkapje moet een huzarenstukje worden." De scouts namen alle 66 deeltjes van de Kameleon door op zoek naar teke ningen van de boot. "Die van de eer ste illustrator Van Straaten zijn gedetailleerd. Dat is het oorspronke lijke beeld. Die van de latere teke naar Ruud Hameetema bestaan voornamelijk uit grove lijnen. We hebben gekozen voor Van Straaten. Daarmee kunnen we het motorkapje precies namaken." De motor is inmiddels ook gearri veerd. Naar aanleiding van een arti kel in de PZC kregen de scouts twee gratis exemplaren aangeboden. Aan één zit zelfs nog een volledige auto vast. "We zullen zien wat we ervan kunnen gebruiken." De scouts heb ben gekozen voor een dieselmotor. Daarmee wijken ze af van de oor spronkelijke benzinemotor uit de boeken van De Roos. Volgens Hoogedeure zijn er minder risico's aan een dieselmotor verbonden en is deze ook goedkoper in gebruik. In oktober begonnen de loodsen aan het project. Van de scheepsrepara- teur Oerlemans kregen ze een boot je. In twee stukken brachten ze het over van het Slachtveld naar de bouwplaats. Daar werden er vier stukken van gemaakt. Dat was nodig om er repen staal tussen te zetten. Hoeveel breder en langer de boot wordt, weet Hoogedeure niet: "Net zoveel als we staal gekregen heb ben. De cijfers zetten we later op de bouwtekening,"lacht hij. Ook de kenmerkende rand is aan de boot gelast. "Van een rondspant naar een knikspant. Het is een opgelapt bootje en dat spoort met het ver haal." De nieuwe Kameleon ver toont inderdaad lapjes en stukjes maar die verdwijnen straks onder de waterspiegel. De kleur van de Kameleon zorgt voor de nodige hoofdbrekens.Tn de boeken verandert de boot van kleur als je op een bepaalde afstand komt, net zoals een echte Kameleon. Het was een mengsel van restjes verf waar twee regenbuitjes overheen gingen." Volgens Boudie moet de boot aan ieders voorstelling vol doen. De scouts hebben wel een houvast aan de omslag van de boe ken. "We hebben ze allemaal naast elkaar gelegd en de boot is altijd rood met groen. Dat gaan wij ook doen. Want de kaft van de boeken zit in de hoofden van de mensen." Toch willen de loodsen een 'vlekke rig element' op het schuitje aanbren gen om de Kameleon van kleur te laten veranderen: "Alles kan, tenzij het tegendeel bewezen is." Hoe dat in het vat te gieten weet Hoogedeure nog niet maar hij geeft aan naar een sponsor te zoeken die een en ander uit kan proberen. De padvinders leren in het project samen te werken, te bouwen en te lassen. Zo is Hooge deure (student bedrijfskunde) de man die voor de contacten zorgt en als woordvoerder optreedt. Peter Geluk (24) kan zich als pas -met lof- afgestudeerde ingenieur uitleven op het technische vlak. Jos Loos (17) leerde lassen. Met de anderen van de stam (Mark Loos, Reinier Fase, Marco de Groen, Kees Aarnoudse, Leendert Jan Zandijk, Carolien van Strien en Henk Boer) hebben ze zich verdiept in de pennevruchten van De Roos. Hoogedeure: "We zijn allemaal Kameleoncracks gewor den. Je moet goed op de hoogte zijn van wat er in de verhalen gebeurt. Er kunnen straks in Friesland vragen over gesteld worden." Hoogedeure is niet bang dat de Frie zen nu ook snel een Kameleon zul len gaan bouwen omdat de Tholena- ren dat doen: "Ze hebben al jaren de kans gehad. We bijten elkaar niet. In Friesland komt het veel op zeilen aan. Dus laat ons dan voor een motorboot zorgen." Volgens de scout is de samenwerking tussen de beide provincies 'gewoon mooi.' "We zijn even chauvinistisch. Van de zomer werden we door de Frie zen aangespoord verder te zoeken toen we vertelden dat we op zoek waren naar de Kameleon." De Kameleon in wording, vlnr: Boudie Hoogedeure, Peter Geluk, Mark en Jos Loos. Met het terugbrengen van de boot wordt er volgens Boudie aan een stukje Friese cultuurgoed recht gedaan. "Ons idee wordt onder steund door Terheme bij het Snee- kermeer. Elk jaar komen er toeristen naar het dorp die vragen of de ver halen van de Kameleon zich daar hebben afgespeeld. De smidse is er nog. Er is een meer met een eilandje. De schrijver heeft gezegd dat zijn verhalen er best zouden kunnen spe len maar dat het in de boeken om een fantasiedorp gaat." Er zijn con tacten met Terheme. Maar ook andere dorpen hebben zich volgens Hoogedeure opgeworpen als Kame leondorp. "Het is een strijd gewor den, maar wij gaan hoe dan ook naar Friesland". En zoals Sietse en Hiel ke zullen de Thoolse scouts ook in blauwe overalls (als 'de schippers van de Kameleon') naar het Noorden reizen. De elf loodsen zijn inmiddels erg aan hun boot gehecht. Hooge- deure:"Ons doel is de Kameleon terug te brengen op de Friese wate ren. Daar kan hij als prototype gebruikt worden. Maar de eerste Kameleon zal in Zeeland blijven. Na ons komt er weer een ander stam scouts. De Kameleon blijft van ons."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1