1 Varkenshouders dreigen met actie tegen Tholen Rijdend postkantoor 1 mei weg en vraagteken wat er voor komt LAATSTE WEEK OPRUIMING bü van Af oute Gebak vergezelt de eenwording van Tholen en Sint-Philipsland Hirsch Ballin Na ruim zeven jaar in Poortvliet en Anna Jacobapolder politiebureau Elk voor de helft eigenaar Behulpzame buren helpen dief op weg Auto-inbrekers slaan toe in Jacobapolder Zie onze advertentie op pagina 12 Zeelandhallen GOES ^B BB Losse nummers 3i^>7 fl-ü Donderdag 17 februari 199* 50e Jaargang no. 14 nnont Thnnk B&W leggen advies VNG naast zich neer Enkele varkenshouders die op Tholen stallen willen bouwen, dreigden naar de rechter te stappen als de ge meente Tholen hun aanvraag niet in behandeling zou nemen. Dat deelde burgemeester H.A. van der Mun nik dinsdagavond mee in de commissie ruimtelijke or dening in 't Ouwe Raed'uus te Poortvliet. Per 1 mei zullen de rijdende postkantoren uit het straatbeeld van Poortvliet en Anna Jacobapolder ver dwijnen. Het landelijke beleid van de PTT slaat ook hier toe. De rode bussen zijn te duur geworden; te wei nig klanten maken er gebruik van. En sinds de PTT in februari vorig jaar een zelfstandig bedrijf is geworden, worden verlies draaiende onderdelen verwijderd. Mini-agentschap Bekend gezicht Gestraft Risico Deze week i n t e r i e |e r z o r g i n g Burgemeester A. Verbree van Sint-Philipsland en bur gemeester H.A. van der Munnik van Tholen streden niet om het aantal gebakjes dat tijdens de voorlich tingsbijeenkomst voor de ambtenaren van beide ge meenten in Haestinge te uitgedeeld. Sint-Maartensdijk werden Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland B Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 I ^^^B* Het voor en Sint Philipsland waarin opgenome F^^B Thoolse Courant en het Advertentieb Verschijnt donderdag. B^^B Postrekening Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. ^L^^B Per per B ^B ^B ^B Opgave Advertentieprijs 0,43 plus btw per r Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ9,- con Exclusief btw op Aangesloten bij de Zeeland Combine Het rijdende postkantoor in Poortvliet verdwijnt 1 mei. De minister van justitie, mr. E. Hirsch Ballin, verricht donderdag 19 mei de officiële opening van het politiebureau in Tholen. Waarschijnlijk is hij dan demissi onair minister, want 3 mei zijn de verkiezingen voor de Tweede Ka mer en de vorming van een nieuw kabinet zal 19 mei nog wel niet rond zijn. Maar de Thoolse poli tie is blij met de komst van Hirsch Ballin, die de officiële opening een extra feestelijk tintje zal ge ven. Het nieuwe bureau op de hoek Simon Lindhoutstraat/Ten Ankerweg is in de afwerkingsfase. Op 19 mei zal het dan ook al in gebruik zijn. Wat er met het oude politiebureau aan de Hofstraat gaat gebeuren, is nog onbekend. Een plan voor het onderbrengen van een beschermende woonvorm voor ex-psychiatrische patiënten is van de baan. In café de Noordpoort te St. Maartensdijk was dinsdagavond niet dezelfde waarnemingsappara- tuur voor handen als bij de Olym pische winterspelen in het Noorse Lillehammer. Daardoor kon het unieke feit gebeuren, dat notaris mr. J. Schot op precies hetzelfde ogenblik twee kopers 'mijn' hoorde roepen. M.J. van Houte uit Scherpenisse en Sturris Vast goed uit Tholen/St. Annaland zijn daardoor voor elk de helft eigenaar geworden van het pand Oostvest 10. In opdracht van een bank werd het woonhuis met erf en tuin, groot 69 ca., in het open baar verkocht omdat de eigenaar niet aan zijn hypothecaire ver plichtingen had voldaan. Voor de pauze had Sturris met 25.000 gul den het hoogste bod uitgebracht. Na de hervatting riepen Van Hou te en Sturris bij 29.000 gulden op hetzelfde moment 'mijn.' Zes bewoners van de Langeweg en Steintjeskreek in Anna Jacoba polder werden maandagnacht het slachtoffer van een serie auto inbraken. Van vier van hen werd de autoradio meegenomen. Eén gedupeerde mist alleen de af neembare voorkant van de radio. Terwijl de dieven bezig waren, ging het alarm van de auto af en de daders zetten het op een lopen met het voorkantje. Het laatste slachtoffer had zijn autoradio er uit gehaald, maar de inbrekers sloopten de boxen uit zijn wagen. Een door de politie ingesteld buurtonderzoek leverde niets op. De wagen van een 25-jarige bewo ner van de Gladiolenstraat in Sint-Philipsland werd woensdag nacht al bezocht door dieven, die er ook hier met de radio vandoor gingen. De politie benadrukt dat het ver standig is om een autoradio met een anti-diefstalslede te kopen en deze er 's avonds ook werkelijk uit te halen. "We moeten nu zelf de broek op houden", zegt H. Meer velt van Postkantoren bv in Tilburg. "We willen ook wel graag de service op de kleine plaatsen handhaven en we hoeven er ook niet op te ver dienen, maar het moet niet teveel geld gaan kosten." Daarom willen de posterijen terug naar agent schappen; zelfstandige onderne mers die in hun winkel een postkantoortje erbij nemen. Wat Poortvliet en Anna Jacobapolder betreft, is dat echter niet gemak kelijk. Poortvliet heeft weinig middenstanders die zo'n agent schap op zich kunnen nemen en in Anna Jacobapolder vond de PTT zelfs niemand. De inwoners van dit gehucht zullen waarschijnlijk voor hun postzaken naar Sint- Philipsland moeten. "Als we nie mand kunnen vinden voor 1 mei is dat wel het gevolg, ja", geeft Meervelt toe. "Misschien dat er nog iets te regelen valt met het dorpshuis. Dat daar bijvoorbeeld nog twee dagen iemand zit. Maar het moet in ieder geval bij iemand zijn, die ingeschreven staat bij de kamer van koophandel. Dus par ticulieren kunnen geen postagent schap houden." In Poortvliet is de PTT inmiddels aan het praten met een mid denstander om een mini- postagentschap op te richten. Maar dat garandeert nog niet dat het er ook komt. "We moeten kij ken of zo iemand ook geschikt is voor een agentschap", zegt Meer velt. "De winkel moet redelijk goede vooruitzichten hebben. Aan iemand die over twee jaar aan de grond zit, hebben we niets. We moeten per slot van rekening ook in zo'n agentschap investeren." In Poortvliet moet een zoge naamd mini-postagentschap ko men. Het verschil met een gewoon agentschap is bijvoorbeeld dat er geen geld meer kan worden gestort en geen aangetekende stukken meer naar het buitenland kunnen worden verstuurd. De ser vice wordt er dus minder op. Voordat het rijdende postkantoor in Poortvliet verscheen, was er een zogenaamd hulppostkantoor in het pand van schilder Oudesluijs. In oktober 1986 kwam het rijden de postkantoor voor het eerst in Anna Jacobapolder en Poortvliet. De route van de bus is wat veran derd. In het begin kwam hij ook op de Sluis bij de veerhaven Anna Jacobapolder en de Heense Mo len. Maar door bezuinigingen vie len die plekjes af. De laatste jaren werden alleen Welberg en De Heen bij Steenbergen, Anna Jaco bapolder en Poortvliet aange daan. H.C.P. van Nijnatten uit Roosendaal is zeven jaar lang de chauffeur geweest. Hij werd lang zaam maar zeker een bekend ge zicht in de plaatsen waar hij kwam. "Ik vind het jammer dat de bus weggaat. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de mensen die een vertrouwde voorziening kwijtraken. En daar komt, in Poortvliet, wel iets voor terug, maar toch..." Van Nijnatten zal waarschijnlijk worden overgeplaatst naar een postkantoor in Roosendaal. Dat is maar voor één jaar, want dan heeft hij er 40 dienstjaren opzit ten. Hij werkte zijn hele leven bij de PTT. Twintig jaar was hij werk zaam in de bestelling. De laatste zeven jaar bemande hij het rijden de postkantoor. Dat valt, na een reorganisatie, tot aan de ophef fing onder Steenbergen. "Ik vind het leuk werk en het is jammer voor de mensen dat het weggaat. Vooral bejaarden gaan niet zo ge makkelijk op de fiets naar het postkantoor", zegt Van Nijnatten. "Ik heb de ouderen in Anna Jaco bapolder dan ook de raad gegeven om iemand, hun zoon of dochter bijvoorbeeld, te machtigen. Dan is dat probleem in ieder geval op gelost." Nog tien weken zijn Van Nijnat ten en zijn bus te zien. Het college wil de zeven aanvra gen voor ongeveer 35.000 varkens op de gebruikelijke manier behan delen omdat ze ingediend zijn voordat het voorbereidingsbesluit bestemming buitengebied werd genomen. Een kwestie van be hoorlijk bestuur, zo stelde de bur gemeester. B. en w. leggen een advies van de Vereniging Neder landse Gemeenten (VNG) naast zich neer om de aanvragen niet ontvankelijk te verklaren omdat ze niet voldeden. M.A.J. van der Linde (PvdA) be treurde dit. B. en w. vrezen echter voor de juridische gevolgen die zo'n weigering oplevert. "Die pakken negatief voor de gemeente uit," zei Van der Munnik. Wel wil de gemeente de varkens houders verplichten zogenaamde groen-labelstallen te bouwen. Daarmee wordt onder meer de mestproduktie beperkt. De var kenshouders hebben volgens de burgemeester al laten weten met die verplichting geen enkele moei te te hebben. De gemeente heeft wel geprobeerd een dam op te werpen tegen de komst van de var kenshouders. Van der Munnik vertelde dat varkenshouders be reid waren de legeskosten voor de eerste en de tweede aangepaste aanvraag (groen-labelverplich- ting) te betalen. G.J. Hoek (VVD) vond dat de veeboeren die een milieuvriende lijke stal willen bouwen, daardoor financieel gestraft worden. "Straks bouwen ze toch stallen zonder aan de strenge eisen te vol doen," zo vreesde hij. Ook was hij bang dat andere takken in de vee houderij verplicht zullen worden dergelijke stallen te bouwen. Van der Linde wees op het stand punt van de VNG. Die stelde dat het aanhouden van de aanvragen wel degelijk mogelijk was. P. van Belzen (RPF/GPV) wilde weten of het verplaatsen van bedrijven uit concentratiegebieden (Brabant/ Gelderland) naar bijvoorbeeld Zeeland doorgaat nu er een wet is die dat regelt. K.A. Heijboer (SGP) was be nieuwd naar het toekomstige bestemmingsplan voor het buiten gebied. Van der Munnik lichtte toe dat de aanvragen tot het laatste moment (voor het voorbereidingsbesluit) binnenkwamen. "Ze vroegen een bewijs van ontvangst waarmee ze kunnen aantonen dat ze op tijd waren." De aanvragen waren vol gens de burgemeester niet com pleet. "Er ontbraken aanvullende gegevens aan. Volgens de VNG konden we op grond daarvan de aanvragen niet ontvankelijk ver klaren. Maar als je ze terugstuurt, beginnen er een paar een procedu re tegen de gemeente." Toen heeft b. en w. de groen label keurmerk van stal gehaald om de aanvragen in behandeling te nemen. Of dat ook op andere veehouderijen toe gepast zal worden kon Van der Munnik niet zeggen. "Daar moe ten we maar eens over discussië ren." Van der Linde bleef erbij dat de gemeente de lijn van de VNG had moeten volgen. "Er was een risico maar nu maken de ondernemers het beleid." Van der Munnik bestreed dat: "U gaat ervan uit dat de overheid de zaak voor kan zijn omdat burgers zich niet aan de regels hoeven te houden en wij wel. Dat gebeurt overal. We hebben snel gehandeld en geprobeerd er een paar buiten te houden, maar die dreigden met acties." De aanvragen worden op dit ogenblik behandeld op de afde ling milieuzaken van de gemeente. Daarna worden ze ter inzage ge legd. In de eerste week van maart wil het college de regelingen die voor het buitengebied zullen gel den, op een rijtje hebben. In juli of in september zal de raad zich erover moeten buigen. Bewoners Kruittoren mogen geen slachtoffer worden van projectontwikkelaar Slachtveld Tholen Zuivering in Poortvliet stinkt niet, maar toekomstige varkensmesterijen wel, vrezen inwoners Omgeving Rehobothkerk Tholen al volgepakt met auto's en na uitbreiding zal parkeerproblemen nog erger worden P. Nelisse draagt hotel restaurant-pizzeria de Gouden Leeuw in Scherpenisse over Streekgeschiedenis vastgelegd in boek Eilandbewoners van J. van der Slikke Nieuwe wet gehandicapten is een forse aderlating voor gehandicapten, vreest Philadelphia Tholen Gemaal de Eendracht knelpunt bij wateroverlast Twintig graden vorst nodig voor veilige ijsbaan aan Stoofdijk, zegt voorzitter 65-jarige Eendracht Bindt te Stavenisse Vindingrijke vlooien maken van Vossemeerse carnavalsoptocht succes Slot van 'Wanneer sprankels vuurt over den dijk vliegen' Thoolse dammers boeken grote successen in Zeeland EEN KIND DAT BEMIND WORDT, HEEFT VELE NAMEN Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Een 25-jarige Roosendaler heeft de diefstal van een cv-ketel en een douche-mengkraan uit een in aan bouw zijnde woning aan het Ro sarium, in de wijk Buitenzorg in Tholen, bekend. De man laadde de spullen zondagavond in de kof ferruimte van zijn auto, maar kwam vast te zitten in de modder. Buurtbewoners hielpen de man weer op weg en zagen, toen hij de achterklep van zijn wagen open maakte, de ketel liggen. Via het kenteken kon de verdachte worden opgespoord. De politie lichtte hem maandagnacht van zijn bed voor verhoor. Hij werd in Goes in de cel gezet, waarna het woninginbraken-projectteam van de politie de zaak in behandeling nam. Dit team behandelt alle wo ninginbraken in de Oosterschel- deregio. Markt 23 4695 CG St. Maartensdijk Tel. 01666 - 2382 Advertentie I.M. Riel en Schilling. De hele maand februari zijn in het restaurant en de hal van lunchcafé Stadhuis aan de Grote Markt in Goes schilde rijen te zien van de Goese kunste naar Georg Riel en tekeningen van Otto Schilling uit Haarlem. van van van 14 tot 22 uur 11 tot 22 uur 11 tot 18 uur van deze gemeenschappelijke re geling maar was ook op de voor lichtingsbijeenkomst. Volgens ambtelijk secretaris J. de Kok is het inpassen van het St. Philiplandse personeel niet afhan kelijk van het aantal vacatures op Tholen. "Ze kunnen aan het Thoolse apparaat toegevoegd worden. Het werkgebied wordt groter en het inwonertal van Tho len groeit. De aanstelling is gega randeerd. Nu wordt er gekeken naar de geschikte personen voor een passende functie." De Kok be seft dat het voor de ambtenaren van Sint-Philipsland een veel gro tere ingreep betekent dan voor het personeel van Tholen. Een inpas singscommissie en een beoorde lingscommissie gaan nu aan de slag om personen en functies aan elkaar te koppelen. Dit alles onder begeleiding van het adviesbureau KPMG van drs. P.C.J. Manders die een toelichting gaf op het pro ces. De operatie kost 80.000 gul den. Op 16 maart worden de gemeenteraden ingelicht over de stand van zaken. donderdag 24 februari vrijdag 25 februari Het gebak met het opschrift 'Sa men sterk- Tholen Sint-Philips land' gaf woensdagavond een wat feestelijk tintje aan de bespreking over de fusie tussen de gemeenten. De sfeer was heel wat beter dan toen het college van Sint- Philipsland eind mei op bezoek ging bij b. en w. van Tholen voor een 'oriënterende bespreking.' De kennismaking van de fusiepart ners, de kleinste gemeente van Zeeland en het fors groeiende Tholen, verliep koeltjes. Nu wordt gekeken hoe de tien ambtenaren van Sint-Philipsland ingepast kunnen worden in het Thoolse apparaat. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Ge- meentevoorlichter F.A.P.M. Bakx had de tafels van de sprekers be dekt met de vlaggen van beide ge meenten. Die sierden ook het gordijn van het toneel. Bij het spreekgestoelte was de eenwor ding bijna voltooid: de vlaggen hingen tegen elkaar aan waardoor de kleuren vervloeiden. Maar daar houdt de symboliek op. De vlaggen mogen dan wel even groot zijn, het aantal ambtenaren ver schilt aanzienlijk. Op Tholen wer ken 100 ambtenaren in het gemeentehuis, in Sint-Philipsland 10. Een ander verschil is dat Sint- Philipsland aangesloten is bij de centrale dienst gemeentewerken te Serooskerke met als districtsop zichter voor St. Philipsland M.J. Laban uit Tholen. Hij is in dienst De burgemeesters A. Verbree en H.A. van der Munnik. Daarachter vlnr: gemeentesecretaris W.J. Pijl van St. Philipsland, ambtelijk secretaris J. de Kok, voorlichter F.A.P.M. Bakx en adviseur P.C.J. Manders.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1