Fruitmand voor de meest gezonde afdeling Budelpack Ijsbaan Stavenisse verkocht Kwade gezichten op de secretarie Afdelingen bouwbond FNV Tholen wacht reorganisatie Ten Anker krijgt extra meubilair Ziekteverzuim teruggedrongen van 12.4 naar 8.2 J2 6J H-& Arbeidsbureau neemt misschien taak van alle pv'ers over St. Philipsland steunt gedupeerde huiseigenaren Een fruitmand voor een zieke is een veel voorkomend geschenk wanneer je de patiënt thuis of in het zieken huis opzoekt. Maar sinaasappelen, kiwi's en alle ande re lekkere dingen vol vitamines voor de meest gezonde mensen, dat lijkt de omgekeerde wereld. Directeur personeelszaken P.R. Ingelse van Budelpack overhan digde de medewerkers van de afdeling logistiek (aan- en afvoer) van het Poortvlietse verpakkingsbedrijf za terdag echter fruitmanden omdat ze vorig jaar met 0.4% het laagste ziekteverzuim hadden tegenover een gemiddelde van 8.2% voor het gehele bedrijf. Van 40 naar 11 zieken Tropenjaren Donderdag 10 februari 1994 50e Jaargang no. 13 Formulieren snijden zeegroente op Kwade gezichten en verontwaardigde reacties bij Tho- lenaren die dinsdagochtend na half tien probeerden op het gemeentesecretarie te Sint-Maartensdijk een aan vraagformulier te bemachtigen voor het snijden van zeekraal en lamsoor op de schorren in de Oosterschel- de. Niet aangetast Deze week L—___J Kwekerijweg blijft van St. Philipsland Voorzitter H. de Vos van de bouw- en houtbond FNV Stavenisse is maandagavond onderscheiden wegens zijn 25-jarig lidmaatschap. Districtsbestuurder D. Wi thagen had echter niet alleen de zilveren speld meege bracht, maar hij kwam ook met de minder plezierige mededeling, dat de functie van plaatselijk vertegen woordiger op Tholen verdwijnt. Er is grote kans, dat de ruim 1100 bouwvakkers op het eiland voor de rbs- vakantierechten en werkeloosheidsuitkering in de loop van dit jaar niet meer bij de vertrouwde pv'er in hun woonplaats, maar naar het arbeidsbureau in St. Maar tensdijk moeten. Tholen te klein Doel verdwijnt Personeelsdirecteur Peter Ingelse en de meest gezonde medewerkers met hun fruitmanden, v.l.n.r. Jacques Martens uit Rucphen, Ester Veraart uit Bergen op Zoom, Suzanne Baars uit Poortvliet en Annemarie van Loon uit Roosendaal. Marianne van 't Hof uit St. Anna- land was op vakantie. Door de nood gedwongen is de loon van een ziekte werknemer 6 Poortvlietse onderneming al voor de grote landelijke veranderingen op het gebied van ziekteverzuim per 1 januari 1994, met ingrijpen de maatregelen gekomen. "In 1992 kostte het ziekteverzuim ons 1.450.000 gulden", vertelde Ingel se zaterdag tijdens de nieuwjaars receptie in de pas opgeleverde hal van Budelpack II. "Dat zou in 1993 wel 2 miljoen gulden geworden zijn wanneer we niets hadden gedaan. En met in gang van 1994 moeten we zelf het weken blijven betalen. De 8.2% vorig jaar is ten opzichte van de 12.4% in 1992 een geweldige da ling (onze doelstelling was 9.7%), maar we zitten nog altijd boven het Nederlands gemiddelde. Daarom gaan we in 1994 door met een beleid voor ziekteverzuim met als twee nieuwe punten: geen salarisverhoging bij hoog ziekteverzuim en een bonus van maximaal 300 gulden netto bij laag ziekteverzuim." Dat leverde direct resultaat op, want op dit moment zijn er maar 11 zieken, tegenover een gemiddel de van 20 vorig jaar en zelfs 40 in 1992. "We hebben de mensen ook voorlichting gegeven over de ge volgen van ziek zijn en dat heeft de betrokkenheid versterkt", zegt Ingelse. De doelstelling voor ziektever zuim is dit jaar 6.5% wat via 5.6 in 1995 tenslotte in 1996 moet uit komen op 4.9%. Gezien de 12.3% in 1991 en de 12.4% (in 1989 was het nog 7.1% en in 1990 zat de stijging er al in met 9.9%) is dat een aanmerkelijke daling. Budelpack is vorig jaar begonnen met een beloning voor laag ziekte verzuim in de vorm van extra snipperdagen. Er is een bedrijfs gezondheidsdienst ingeschakeld, die ook bij de aanstelling van per soneel actief is. Er wordt voorts aan ziekteverzuimbegeleiding ge daan, naast de registratie. En er is een beleid om de arbeidsomstan digheden optimaal te maken. Volgens de directeur personeelsza ken is het bedrijf met 300 mensen zo groot geworden, dat de mede werkers bijna verdwalen, zodat er aan teamvorming is gedaan. In kleinere groepen kent men elkaar beter, neemt de betrokkenheid toe en daalt het ziekteverzuim. De inpakkers zijn het meest ziek. In de dagdienst is dat bijna gehal veerd na de maatregelen vorig jaar. Nu moet het ziekteverzuim in de avonddienst nog lager. De percentages van de verschillende afdelingen over 1992 en 1993 ge ven de situatie duidelijk aan: inpakkers dagdienst 15.1-8.3%, inpakkers avonddienst 16.6-15.8%, operators 9.9-8.1%, magazijn 4.4-9.3%, technische dienst 5.2-2.3%, overige afdelin gen van 0.4-5.2 tot 0.4-8.9%. Het ziekteverzuim is bij Budel pack mogelijk hoger dan het lan delijk gemiddelde omdat de ZIE VERDER PAG 9 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De 19 Sint-Philipslandse huiseige naren die de kans lopen duizen den guldens aan bouwpremie te moeten terugbetalen, kunnen re kenen op een financiële tegemoet koming van de gemeente. Burgemeester en wethouders (b. en w.) zijn bereid de kosten van rechtshulp en juridische bijstand te betalen, als bewoners mochten besluiten de beslissing van het mi nisterie van VROM aan te vech ten. Als de beschikkingen van het ministerie inderdaad afkomen, zullen b. en w. dit voorstel doen aan de gemeenteraad. "Het is duidelijk géén erkenning van schuld", licht gemeentesecretaris W.J. Pijl desgevraagd toe. "Het gemeentebestuur heeft hiertoe besloten uit coulance met de be woners." Over de hoogte van het bedrag is nog helemaal niets te zeggen. De beslissing om tegen een be schikking van het ministerie in be roep te gaan is aan de bewoners zelf, aldus Pijl. Mochten zij het van VROM winnen, dan zullen de proceskosten bij het ministerie worden geclaimd en wordt de toe zegging van de gemeente tot ver goeding teruggedraaid, licht de secretaris de voorwaarde toe die b. en w. hebben gesteld. Staatsbosbeheer verkoopt een stuk grond onderaan de Stoofdijk in Stavenisse aan de gemeente. Het terrein wordt 's winters ge bruikt als ijsbaan. IJsclub Een dracht Bindt is zaterdag van de verkoop op de hoogte gesteld, maar voorzitter H. de Vos weet nog niet wat de consequenties zijn. Hij hoopt dat in ieder geval de huurprijs voor de vereniging niet omhoog gaat en zal nog con tact opnemen met de gemeente. Tholen betaalt 49.634 gulden voor de 2.15.80 hectare grond. Het ge meentebestuur wil met de aan koop de weg vrij maken voor de - in het dorpsplan aangekondigde - aanleg van een wandelpad met plantsoen. Dat pad komt langs de watergang, van de Boswei tot de Stoofdijk. Palingrokerij. Palingroker P.M. Scherpenisse te Sint-Annaland heeft bij de provincie vergunning gevraagd om grondwater aan de bodem te mogen onttrekken om, bij calamiteiten, de paling in leven te kunnen houden. Het water ver dwijnt in het recirculatiesysteem van het bedrijf. De 140 formulieren die de ge meente van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visse rij gekregen had, waren in een uur op. Hoewel voor de uitgifte een periode van vier dagen wordt ge rekend, tot en met vrijdag. Vele mensen vissen achter het net. Dinsdagochtend om half negen was het dringen geblazen voor de balie van het gemeentehuis. De formulieren vlogen als warme broodjes over de toonbank. Nu hangt er een papier: 'Aanvraag formulieren voor snijden van zee groente zijn niet meer verkrijgbaar.' In Sint-Philipsland was er dinsdag ook veel belangstelling voor de ontheffing maar woensdagoch tend waren daar nog formulieren voorradig. Deze gemeente krijgt 160 formulieren. Voor het hele gebied in de Ooster- schelde worden dit jaar 325 ont heffingen uitgegeven. Vorig jaar waren dat er 341, in 1992 en 1991 nog 350. Het lijkt erop dat het aantal in de toekomst verder zal verminderen. In het evaluatierap port over het snijden van zee groente van het consulentschap natuur, bos, landschap en fauna van het ministerie staat dat de zee kraal en lamsoor terrein verliezen. Dat komt niet door de snijders maar door de Oosterscheldeke- ring. De schorren lopen minder vaak onder. Doordat ze droger worden krijgen andere planten meer kans (Engels slijkgras, gewo ne zoutmelde). "Dat heeft gevol gen voor de hoeveelheid te snijden zeegroente en het aantal te verle nen ontheffingen.' Uit het onder zoek blijkt echter dat in de kom van de Oosterschelde (Tholen Noord en Sint-Philipsland) 'nog redelijke hoeveelheden zeegroente zullen blijven groeien.' Maar het aantal ontheffingen voor de schorren bij de Grevelingendam is al teruggebracht van 55 tot 30. De regeling die vanaf 1991 wordt toegepast, voldoet volgens de on derzoekers. Het blijkt dat de loka le bevolking -die op het snijden van zeekraal en lamsoor heeft aangedrongen nadat de Ooster schelde tot staatsnatuurmonu- ment werd verklaard- het meest gebruikt maakt van de ontheffing (steeds bijna 90 procent). Meestal gaat het om mannen van 55 jaar of ouder (70%). De natuurwaar den worden door het'betreden van de snijders niet aangetast, zo stel len de onderzoekers. Extra ont heffingen waar de gemeente Tholen om heeft gevraagd zullen echter niet worden gehonoreerd, 'in verband met de draagkracht van de schorren.' De snijplekken op de schorren Anna-Jacobapolder Oost en West zullen niet samengevoegd worden, zoals de stichting het Zeeuws Landschap aan het ministerie heeft voorgesteld. In 1993 werd aan 104 Tholenaren en 42 St. Philipslanders een ont heffing verleend. In 1992 was dat 122 voor Tholen en 29 voor St. Philipsland, in 1991 92 voor Tho len en 48 voor St. Philipsland maar toen waren er 150 aanvraag formulieren voor St. Philipsland beschikbaar tegen 125 voor Tholen. In de toelichting bij de aanvraag staat vermeld hoeveel ontheffin gen er per gebied verstrekt zullen worden. Tholen: schor van de Dortsman Oost 11, schorren van Sint-Annaland 50. Voor de schor ren van Anna Jacobapolder West zijn 58 ontheffingen beschikbaar en voor de schorren AJP Oost 48. Zorgcentrum Ten Anker in Tho len krijgt van de provincie voor 32.300 gulden extra meubilair. Toen de verpleeg- en verzorgings afdeling ieder apart gingen functi oneren, nam elke afdeling ook zijn 'eigen' inventaris mee. Het ge volg was dat er een tekort ont stond aan bepaalde meubels. De stichting voor regionale zorgverle ning (SVRZ), die Ten Anker on der haar beheer heeft, klopte daarom bij gedeputeerde staten aan voor geld. G.S. hebben beslo ten ruim 32 mille beschikbaar te stellen: 20.000 gulden zal besteed worden aan algemeen meubilair voor de inrichting van de dagzaal en het zitje op de begane grond; 1800 gulden wordt uitgegeven aan twee douchestoelen; 7500 gulden aan een patiëntentil-lift en 3000 gulden aan drie rolstoelen. Eind dit jaar plan woonzorgcentrum in St. Maartensdijk rond; 16 kamers in verzorgingstehuis inmiddels leeg Aanstekelijk optreden voor gehandicapten in Meulvliet Plannen voor begeleid wonen in Tholen 't Rijks uitgebreid: na kwart eeuw alles bij elkaar Reisvereniging Nitop na bijna een halve eeuw gestopt Vrees voor drukte Hertenkamp door komst nieuwe woonwijk Molenhoek Oostenrijkse schaatstocht onvergetelijke ervaring voor Tholenaar Trainer Leon de Frel in voetsporen van zijn vader bij WHS ELK KIND DRAAGT ZIJN EIGEN ZEGENINGEN DE WERELD IN Dit nummer bestaat uit Het waterschap wil een 85 meter lang gedeelte van de Kwekerijweg op het industrieterrein in Sint- Philipsland niet van de gemeente overnemen. Vorig jaar zijn de we gen herverdeeld en in principe zijn nu alle wegen buiten de bebouwde kom in handen van het water schap, behalve de hoofdwegen; die zijn in handen van de provin cie. De gemeente zorgt voor de straten binnen de bebouwde kom. Maar de gemeente en het water schap zijn het erover eens gewor den dat Sint-Philipsland een deel van de Kwekerijweg blijft onder houden en beheren. In Stavenisse is de situatie actueel omdat pv'er en afdelingspenning meester J. Geuze naar St. Maar tensdijk vertrekt. Voor hem komt niemand in de plaats. In Oud- Vossemeer ontstaat dezelfde si tuatie: pv'er D. Lindhout gaat stoppen in verband met zijn ge zondheid. Geuze verwacht nadelige gevolgen voor de afdeling omdat er minder geld binnen zal komen. "We hou den het nog wel een paar jaar uit, maar we zullen toch steeds inte ren. Dan is het afwachten of we als kleine afdeling ons hoofd bo ven water kunnen houden'zei de penningmeester in de Stove. Naast de vijf bestuursleden en de dis trictsbestuurder waren daar maandagavond drie leden aanwezig. Het wegvallen van de pv'ers en de daarmee gepaard gaande vermin dering van inkomsten, zou kun nen leiden tot een fusie van alle afdelingen van de bouw- en hout bond FNV op Tholen. Afgezien van het niet meer vervul len van vacatures bij de pv'ers, zou er toch al werk wegvallen om dat de aanstaande zomerverzilve- ring van rbs-rechten (de vroegere vakantiebon) vervalt. Geuze in Stavenisse kreeg daarvoor anders 87 mensen over de vloer, want be halve de 44 eigen leden zijn ook de niet-georganiseerde bouwvak kers op de pv'er aangewezen. Dat is in elke plaats zo. De bouw- en houtbond FNV heeft op Tholen en St. Philipsland 525 leden, zo dat er totaal ruim 1000 bouwvak kers bij de pv'er komen. Niet alleen voor de vakantierech ten, maar ook in geval van werk loosheid en dat er in de winter altijd en zeker in deze moeilijke periode voor de bouw. De kleine afdeling Stavenisse neemt ten aan zien vanhet aantal w.w.'ers (35) zelfs de tweede plaats in, zo meld de de districtsbestuurder. St. Maartensdijk staat boven. Ner gens is de ledenbinding in de vak bond zo groot als bij de bouwbond gezien de regelmatige contacten met de pv'er. De pv'er werkt voor het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB), waarin werknemers en werkgevers gezamenlijk de dienst uitmaken. Het SFB wil op een meer profes sionele manier, volledig geauto matiseerd gaan werken, vertelde de districtsbestuurder. De moge lijkheid bestaat, dat er voor het gehele eiland Tholen één pv'er komt die op het computernetwerk van het SFB wordt aangesloten. Maar het arbeidsbureau in St. Maartensdijk is een alternatief dat ook bekeken wordt. Niet al leen hier, maar in het gehele land. Withagen zei in maart of april ze kerheid daarover te verwachten. "Tholen is te klein voor een be taalde pv'er. Misschien dat een semi-professionele pv'er tot de mogelijkheden behoort. Gekop peld aan het arbeidsbureau zou het goed kunnen. De opzet is om de dienstverlening verder te verbe teren. In grotere plaatsen speelt hetzelfde: zo is de pv'er in Vlissin- gen gestopt en ook voor hem komt geen opvolger." De zomerverzilvering wordt door het SFB zelf betaald; voor de na- j aars verzilveren moet men nog naar de pv'er. Withagen bena drukte, dat door het wegvallen van de pv'er de melding van het niet ontvangen van rbs- vakantierechten door werknemers nog belangrijker wordt. De districtsbestuurder zei in Sta venisse verder, dat het werk voor het sociaal fonds bouwnijverheid en de vereniging niet door elkaar gehaald moeten worden. "De ver eniging kan gewoon door blijven gaan, maar de rayoncommissie van de bouwbonden op Tholen, die een goede functie vervult, krijgt misschien een grotere rol. Of we naar grotere afdelingen gaan, zal de toekomst leren. Dat punt komt in de bondsraad in elk geval aan de orde", zei de dis trictsbestuurder. Secretaris J. van Poortvliet herin nerde eraan, dat de afdeling Sta venisse drie jaar geleden juist heropgericht is om plaatselijk te recht te kunnen bij een pv'er. "Die doelstelling gaat straks niet meer op." Pagina 15: Voorzitter De Vos krijgt zilveren speld. Voorzitter H. de Vos ondergaat glunderend het opspelden van de onderscheiding door districtsbestuurder Withagen. Rechts mevr. De Vos. WÊÊÊI

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1