Na kwart eeuw alles bij elkaar Rechter buigt zich over bouwvergunning Plannen begeleid wonen op Tholen in de maak Raad wil vinger in pap houden bij basisscholen Politiebureau wordt geen beschermende woonvorm Eén bestuur Streekschool en Antonie Keldermans Burgemeester Van den Berg opent nieuwbouw Y Rijks Vrijwilligers nodig naast beroepskracht Tholen levert 7 leraren en 271 leerlingen Directielid Rehoboth s.g. naar Kamer Ouderbijdrage kinderopvang kostendekkend Donderdag 10 februari 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT De regionale scholenge meenschap 't Rijks uit Bergen op Zoom heeft er 25 jaar over gedaan om van haar noodlokalen af te komen. Vrijdagmiddag werd de nieuwe vleugel van de school geopend door de kersverse burge meester van 'het krabbe- gat' mevr. A. van den Berg (opvolgster van dhr. P. Zevenbergen). Einde lijk zitten alle leerlingen (onder wie 271 van Tho- len en St. Philipsland) on der één dak. Vrouwen kijken Televisies Clubgebouw watersport Sint-Annaland Voor de bestuurlijke kamer van de arrondissements rechtbank in Middelburg staan op 21 februari zes Sint- Annalandse horecamensen tegenover de gemeente. Eis is schorsing van de door het gemeentebestuur verleen de bouwvergunning voor een clubgebouw door de wa tersportvereniging Sint-Annaland. Vertrouwen Stiltecentrum Conciërgewoning Tholen krijgt de mogelijkheid van begeleid wonen. De Zeeuwse Instelling Be schermd Wonen (ZIBW) ontwikkelt plannen om ex-psychiatrische patiënten met behulp van een beroepskracht en vrijwilligers zelfstandig te laten wonen. Er is al één aanmelding. Praatpaal Eigen plekje Groei Commissie blij met cursus bijstandsvrouwen Delegeren college verdeelt commissie Het aanschaffen van tafels en stoelen, vervangen van gordijnen of vloerbedekking, repareren van de verwar ming of kapotte ruiten. Bijzondere scholen moeten voor de vergoeding van dergelijke zaken aankloppen bij de gemeente, waarna de gemeenteraad beslist. Die bevoegdheid willen burgemeester en wethouders (b. en w.) van Tholen nu overnemen, maar SGP en RPF/GPV zijn tegen. Compromis SGP en RPF/GPV: m-wm-j m. km. wuüu ii "Personeel van de hoogste klasse en een goede huisvesting zijn van het hoogste belang voor een school", hield 'burgermoeder' Van den Berg haar gehoor voor. "Het is belangrijk dat 't Rijks on danks de vernieuwing de juiste koers blijft varen. En dat is het doorgeven van wat voor de jeugd het belangrijkste is." De burgemeester sprak vol waar dering over de nieuwbouw en noemde de school 'belangrijk voor stad en streek'. De streek- functie blijkt uit het feit, dat van de 1609 leerlingen meer dan de helft, 960 scholieren, van buiten Bergen op Zoom komt. C.J.M. van Vliet van de rijksge bouwendienst droeg de school of ficieel over aan de burgemeester als vertegenwoordiger van de ge meente. In 1992 werd de Rijks scholengemeenschap omgevormd tot de regionale scholengemeen schap 't Rijks. De gemeente wilde de school pas hebben nadat er een nieuw stuk aan was gebouwd en de zaken goed waren opgeknapt. "Daarnaast hebben we wat on derhandeld over onder andere wat de 'aanvaardbare staat' van het gebouw was." 't Rijks was één van de laatste scholen die de rijksoverheid uit handen gaf. Het is niet helemaal waar dat Mies onder één dak zit. In plaats van de noodlokalen verrees er aan de Rij- tuigweg een nieuw sportgebouw met twee zalen. Maar de lange rij en scholieren die regelmatig het verkeer op de Burg. Stulemeyer- laan stremden, zijn nu voorbij. Niet iedereen bleek even blij met de verhuizing naar het hoofdge bouw. J. Brilleman is de leraar die het langst gebruik maakte van de noodlokalen. Hij blikte in een hu moristisch verhaal terug op de kwart eeuw aan de Rijtuigweg: "De nieuwbouw? Ik vind er niets aan. In het nood had je eksters, katten, militairen en konijnen, kortom de natuur op ooghoogte. Nu kijk ik op een fietsenstalling, leuk hoor. In de noodlokalen was er rust en er waren vrouwen. Bo vendien had ik de tijd om naar ze De aanwezigen praten nog even na. Links bestuurslid J. Versluys uit Scherpenisse, midden met stropdas rector A. Petermeijer en rechts burgemeester A. van den Berg van Bergen op Zoom. te kijken; in alle eer en deugd na tuurlijk. Ik ben wel een oude man, maar geen vieze oude man." Daarna droeg hij een gedicht van de Belgische Anna Beins uit 1500 voor in een eigen bewerking. Daarin klaagde het noodgebouw over zijn teloorgang met een be roep op de 'wrede rector' om hem bij te staan. Ook broeder R.A. Raimond gaf in een gedicht met veel woordspe lingen op 'het nood' zijn gevoe lens over de nieuwbouw weer. Een aantal leerlingen, in het t-shirt van de school, openden de nieuwe vleugel met de uitroep 'Alles on der één dak'. Een cabarettrio, be staande uit leraren, bezong het 'wij-gevoel' en hekelde de aanwe zigen in een lied over statistieken. 1\vee andere 'cabaretiers' staken de draak met de kunstwerken die de aangebracht zijn op 't Rijks. Dat zijn zestien glas-in-lood- ramen in de overblijfruimte en een heipaal die op het schoolplein werd weggelegd. Architect J. Maas, die vijftien jaar geleden ook al de verbouwing ver- Vrijdagmorgen lichtte mr. E.G. Karei in het gemeentehuis de be zwaren van de horecamensen nog eens toe. Die richten zich vooral tegen de uitbreiding van het restaurantgedeelte, terwijl ernstige twijfel bestaat over het besloten karakter van het clubgebouw. In de bouwaanvraag zou van ver bouw sprake zijn, maar de horeca voert aan dat het om nieuwbouw gaat. Volgens Karei heeft de gemeente bovendien een procedurefout ge maakt door de bouwaanvraag niet binnen veertien dagen ter inzage te leggen. Als dat al zo zou zijn, zijn de betrokken ondernemers daardoor niet benadeeld, meende burgemeester H.A. van der Mun- nik. Naar aanleiding van hetgeen door Karei en de hem vergezellen de ondernemers B. de Man, M. van Lammeren, E. Houweling en L.J. van Vossen te berde is ge bracht, zullen burgemeester en wethouders een beslissing nemen over het ingediende bezwaar. Het plan van de stichting clubge bouw jachthaven Sint-Annaland is een herziene versie. De Raad van State bepaalde vorig jaar dat de gemeente een procedurefout had gemaakt. Toen ging het om een plan, waarbij bovenop het clubhuis een kantoortje voor de havenmeester was gepland. Dat is Molenstraat 15, St.-Maartensdijk tel. 01666-4041 0164041497 vrijdag en zaterdag geopend Oe gerenommeerde EEUWEN LIJSTENMAKER voor het eiland Tholen IJSTWERK Advertentie I.M. in het huidige plan geschrapt. De bezwaren die de horecamensen toen maakten aangaande de hore cafunctie van het gebouw, werden door de Raad van State niet toe gewezen. "We vertrouwen er op dat het nu goed komt", zegt voorzitter A.P.M. van Gurp van de wa tersportvereniging. Liever zou hij rechtstreeks met de verontruste horecamensen over regels willen praten, in plaats van voor de rechtbank. Hoewel Van Gurp de ongerustheid begrijpt, is hij van mening dat het te bouwen club huis géén concurrentie zal beteke nen. "Wij menen oprecht dat we door kwaliteitsverbetering in de haven een aantrekkelijke plaats creëren met een gunstige uitstra ling naar het dorp. En dat is goed voor de middenstand én de hore ca." De watersportvereniging zegt recht te hebben op een goede ruimte en Van Gurp wijst erop, dat de club al 25 jaar een horeca- vergunning is verleend. De hele zaak is vooral vervelend, omdat de bouw van het clubhuis - ter ver vanging van het clubschip Buu- tengaets - er door wordt vertraagd. Het komende seizoen wordt het, bij een gunstige uit spraak van de rechtbank, sowieso al niets meer. Behalve een clubge bouw zal een onderkomen voor de havenmeester gerealiseerd worden. Dat de rechtszaak in Middelburg plaatsvindt, is een gevolg van een wijziging in de rechterlijke organi satie. Een nieuwe administratieve kamer bij de arrondissements rechtbanken gaat een deel van het werk uitvoeren dat voorheen de Raad van State in Den Haag deed. zorgde, vertelde iets over de op dracht die hij kreeg van het schoolbestuur. "De bebouwing moest meer dan verdubbeld wor den. Een heel karwei en we kregen van rector drs. A. Petermeijer een vriendelijke brief waarin stond dat hij hoopte op een voortzetting van de prettige contacten. Vervol gens kwam er dan een lijstje met dingen die toch iets anders zou den moeten, dan ik oorspronke lijk had bedacht." Maas schonk, samen met de uitvoerders, twee grootbeeldtelevisies aan de school. Rector Petermeijer zei blij te zijn met het mooie gebouw, met name de glas-in-lood-ramen in de aula. "Maar een gebouw wordt pas een school door leerlingen en docen ten. De scholieren vormen op 't Rijks een positieve bevolking waarmee het goed werken is", zei Petermeijer. Hij bedankte vervol gens architect en aannemers door hen ieder twee foto's te geven van 't Rijks in vroeger jaren en tegen woordig. B. Wolf van de oudercommissie boorde de aanwezigen een can can-dans door de neus: "Die had den we ingestudeerd als ouder commissie, maar helaas duurt dat 45 minuten, dus het gaat allemaal niet door. Het mooiste compli ment dat ik heb gehoord over de uitbouw is dat iemand zei: je kunt het verschil tussen oud en nieuw niet zien." Wolf bedankte me vrouw Petermeijer voor haar aan wezigheid en werk achter de schermen. De nieuwbouw bestaat uit vijftien lokalen in een vleugel langs de Zuidzijde Zoom. Daarnaast is het oude gebouw ook wat aangepast. Biologie, natuur- en scheikunde kregen ieder een verdieping. Voor al het biologiegedeelte oogstte lof van mevr. Van den Berg: "Ik heb mijn ogen uitgekeken op wat daar allemaal staat." Verzorging is een nieuw vak en dat kreeg onderdak bij biologie. Ook techniek is nieuw en daarvoor werden twee lokalen in gericht. Voor informa tica is er een lokaal bij gekomen. Het vak maatschappijleer heeft een plaats gekregen in het nieuwe gedeelte. Muziek is op 't Rijks een eindexa menvak in het vwo. Daarom was er een tweede lokaal nodig. Dit schooljaar doen de eerste leerlin gen examen in muziek. De biblio theek heeft ook een nieuwe plek gekregen en voor de docenten is een aparte werkruimte ingericht die in de wandelgangen al snel de bijnaam 'stiltecentrum' kreeg. Aan de Rijtuigweg verrees het nieuwe sportgebouw. Met meer leerlingen komt er ook meer kle ding, dus werden ook de gardero be en het aantal voordeuren groter. De overblijfruimte werd met een erker uitgebreid. Tenslotte werd er ook nog een stuk achterstallig onderhoud weg gewerkt. De conciërgewoning en het oude overblijflokaal die net als het hoofdgebouw een eeuw oud zijn, werden ingrijpend ver nieuwd. Wegens het vele achter stallige onderhoud wilde de overheid de opknapbeurt niet fi nancieren; de panden moesten maar worden gesloopt. "Maar wij vonden de gebouwen waardevol", vertelde Petermeijer. "Niet alleen omdat ze oud zijn, maar het Op de Bevelanden is die voorzie ning er al, evenals op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen. Nu ko men Tholen en Schouwen aan de beurt. In heel Zeeland zijn er on geveer 40 deelnemers. De basis lag in Goes, waar uit particulier ini tiatief en met giften en subsidie van de gemeente, begeleid wonen begon. In 1990 gaf de provincie een zeer forse subsidie. De eerste beroepskracht deed zijn intrede. Voorwaarde van het provinciaal bestuur was, dat in heel Zeeland begeleid wonen zou worden inge voerd. Er kwamen drie beroeps krachten, maar 1 januari 1993 was het gebeurd met de provinciale subsidie. De ZIBW stak zijn nek uit omdat de zorgsoort wel bij de bestaande activiteiten paste. Over leg met de verzekeraars had resul taat en voortaan werd begeleid wonen uit de AWBZ-gelden be taald. De financiering is veilig gesteld, nu is het een kwestie van begeleid wonen in de twee regio's in Noord-Zeeland nog op poten zetten. Daarvoor zorgt Marleen Man in 't Veld, beroepskracht voor de Oosterschelderegio van begeleid wonen Zeeland. Zij heeft haar werktijd van 28 uren daarvoor uitgebreid naar 40 uren. Maan dagmorgen kan ze over kantoor ruimte beschikken in het centrum Thuiszorg te St. Maartensdijk. Hoofdkantoor blijft echter in Goes, waar ze elke ochtend telefo nisch spreekuur houdt tussen ne gen en tien uur (01100-50435). Kruiswerk, maatschappelijk werk, de Riagg en psychiatrisch ziekenhuis Vrederust worden be naderd om die instellingen te in formeren over de mogelijkheden van begeleid wonen. Wat dat precies inhoudt? "Som migen hebben aan de praatpaal functie voldoende", zegt mevr. Man in 't Veld. "Anderen help je bij de inrichting van het huis, fi nanciële zaken en het boodschap pen doen. Dat laatste is met name Begeleid Wonen Zeeland bij mensen die straatvrees hebben van belang. De eerste keren ga je mee en later probeer je de mensen het zelfstandig te laten doen. Je moet ze bewust maken, dat ze het zelf kunnen. Dat geldt ook voor het huishouden, schoonmaken, e.d. Er wordt een lijst met ver schillende punten opgesteld, waarop men kan terugvallen. We laten de deelnemers ook de zonnige kanten van het leven zien, zoals bijvoorbeeld ergens een kop koffie gaan drinken. Daar kun je de mensen geweldig mee opfleu ren. Je moet ze niet alleen met de dagelijkse problemen confronte ren." Deelnemers komen via de Riagg, psychiatrische ziekenhuizen zoals Vrederust of PZZ in Goes, alge meen maatschappelijk werk of een beschermende woonvorm bij begeleid wonen terecht. Ze huren zelfstandig een huis bij de wo ningstichting, waarbij het feit, dat er begeleiding is, als pluspunt geldt. "Het is fijn om een eigen plekje te hebben", zegt mevr. Man in 't Veld. "Dat is heel veel waard. Vroeger bleef men lang opgeno men in een psychiatrisch zieken huis. Tegenwoordig gaat men sneller terug naar de maatschap pij en met begeleid wonen, kan dat ook." ZIBW-directeur G.J.A.M. Adan onderstreept dat. "Wat kunnen mensen nog, daar wordt naar ge keken. Wij leveren zorg op maat. Dat betekent niet meer begelei ding bieden dan mensen nodig hebben. Maar zonder begeleiding valt men snel terug naar de toestand van psychiatrisch pa tiënt." De begeleiding wordt in een over eenkomst met de deelnemer vast gelegd. De kosten bedragen 25 gulden per maand voor 1 of 2 keer per week begeleiding door de be roepskracht, een stagiaire of één van de vrijwilligers. Naast die praktische hulp in de thuissituatie is er vaak nog behan deling door bijvoorbeeld de Riagg of Vrederust, maar dat gebeurt volledig gescheiden van begeleid wonen. Volgens ZIBW-directeur Adan wordt de grens van het budget' langzamerhand bereikt. "We vor men een sector binnen de geeste lijke gezondheidszorg die alsmaar groeit. Begeleid en ook be schermd wonen (een groep men sen bij elkaar, tussen het psychiatrisch ziekenhuis en bege leid wonen in) staan ook in het middelpunt van de belangstelling bij de verzekeraars." Zowel deelnemers als vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij het kantoor van Begeleid Wonen Zee land Oosterschelderegio, t.a.v. Marleen Man in 't Veld, Joanna- plantsoen 2, 4462 AV Goes of te lefoon 01100-50435 tussen 9 en 10 uur. schoolplein en de straat zouden zo kaal zijn als ze gesloopt wor den." Voor de renovatie werd contact gezocht met de stichting vakoplei ding bouw. Deze stichting geeft aan pas gediplomeerde bouwers nog een soort extra opleiding in de praktijk. "Het was een vrij tijdrovend, maar leerzaam karwei voor de werklui, want veel aan het eebouw is handwerk en kan niet In 1882 werd in Bergen op Zoom de hbs opgericht die in dat jaar 37 leerlingen telde. Er werd les gegeven in een wo ning aan de Rijkebuurtstraat. Drie jaar later was het huidige hoofdgebouw klaar en kwa men er voor het eerst meisjes op school. In 1968 werden de eerste drie noodlokalen in ge bruik genomen en de hbs werd omgezet in een scholen gemeenschap voor mavo, ha vo en atheneum. De gymnasiumafdeling kwam er in 1989 bij zodat 't Rijks, zo als de school in de volksmond was gaan heten, een complete scholengemeenschap werd. Van de 1609 leerlingen wordt de meerderheid op dit mo ment gevormd door meisjes (814). Dit jaar zitten er 271 leerlingen van Tholen en Sint- Philipsland op 't Rijks, zo'n 17 procent van het totaal. De laatste twaalf jaar lag het aan tal leerlingen van Tholen en Sint-Philipsland steeds tussen de 270 en 300. Aan de scholengemeenschap geven 120 leraren les. Daarvan komen er zeven van Tholen: Sauter, mevr. Sauter-Steijns, Zuidweg, Zoeteweij, Wester weel, mevr. Schoonen-van der Lint en mevr. Van Duivenbo- de. Daarnaast zitten dhr. Ver maas uit Sint-Maartensdijk en mevr. De Jager-Maris uit Sint-Philipsland in de ouder commissie. Mevr. Van Gorsel- de Oude en de leerlingen Car- lein Dietvorst uit Tholen en Mariska Vermaas uit Sint- Maartensdijk zitten in de me dezeggenschapsraad. J. Ver sluys uit Scherpenisse is lid van de bestuurscommissie. Sinds haar eindexamen aan 't Rijks werkt Pia Jansens uit Scherpenisse op de admi nistratie. zomaar kant en klaar aangeleverd worden", vertelt de rector. In de zomer van vorig jaar waren de ge bouwen klaar en kon de conciërge weer terug in zijn woning. Het an dere gebouw wordt nu voor ver schillende doeleinden gebruikt zoals: bijeenkomsten in avond uren, inleidingen voor grotere groepen leerlingen, schoolonder zoeken en vergaderingen. In september kan op Tholen een oriëntatiecursus beginnen voor vrouwen in de bijstand. De com missie welzijn heeft er mee in gestemd. Doel is om vrouwen te helpen weer aan het werk te ko men, zodat ze in hun eigen levens onderhoud kunnen voorzien. De bedoeling is om drie cursussen (van 18 weken) te organiseren, tel kens voor 15 deelnemers. Er wo nen 150 vrouwen met een bijstandsuitkering op Tholen. De kosten van de cursus worden geschat op 63.000 gulden. Het re gionaal bestuur arbeidsvoorzie ning Zeeland draagt daarin 19.350 gulden bij. En er kan een beroep worden gedaan op een Europese subsidie van 63.000 gulden. Dit bedrag is zo hoog, omdat voor de berekening van de subsidie ook de bijstandsuitkering van de deelne mers wordt meegeteld. P. van Belzen (RPF/GPV) vond de cursus aan de dure kant en kreeg op een tweede vraag te ho ren dat vrouwen op vrijwillige ba sis deelnemen. Als er zoveel belangstelling is dat extra cursus sen nodig zouden zijn, dan moet de Europese subsidie opnieuw worden aangevraagd, antwoordde wethouder J. Versluys op een vraag van I.C. Moerland (PvdA). Mevrouw J.M. Deurloo-van Broekhoven (CDA) was benieuwd of ook vrouwen die geen uitkering hebben, maar net boven de grens zitten, aan de cursus mogen mee doen. Versluys zou dat nagaan. A. Kersbergen (SGP) vond de cursus prima voor alleenstaande vrou wen die in hun eigen levensonder houd kunnen voorzien. Hij ging nog in op de sollicitatieplicht, maar dat is een wettelijk voor schrift, zei de wethouder. "Ik vind dit een essentiële zaak die de hele raad aangaat. Er wordt al zoveel gedelegeerd", reageerde P. van Belzen in de commissie welzijn en onderwijs. Ook A. Kersbergen voelde niets voor het afstaan van deze bevoegdheid. Het argument van b. en w. dat de raad nauwelijks over deze onder werpen spreekt, bestreed hij: "De raad verschilde diverse keren met u van mening." Waarop PvdA-er I.C. Moerland reageerde dat het niet de héle, maar slechts een deel van de raad was. Overigens waar schuwde hij wel voor het uithollen van de raad. De aangevoerde tijdsbesparing voor ambtenaren is volgens Van Belzen en Kersbergen evenmin steekhoudend; zo vaak staan ver zoeken van de betreffende school besturen nu ook weer niet op de agenda. En dat scholen drie we ken eerder een beslissing te horen krijgen, vond mevrouw J.M. Deurloo-van Broekhoven niet re levant voor de vervanging van za ken die meestal 15 jaar of langer meegaan. "Als de raad zichzelf uitschakelt, hebben besturen niet meer de kans om hun verzoek op democratische wijze - via een raadsmeerderheid - ingewilligd te krijgen", merkte het CDA- raadslid op. Wethouder J. Versluys constateer de dat het probleem eigenlijk schuilt in de verzoeken die worden afgewezen of maar gedeeltelijk toegekend. "Kan het dan niet zo geregeld worden, dat die gevallen alsnog in de raad besproken wor den", probeerde Moerland een compromis te bereiken. Maar Kersbergen en Van Belzen hielden hun poot stijf. "Het is helemaal, óf helemaal niet", zei laatstge noemde. De bedoeling is dat b. en Adjunct-directeur G.R.J. van Heukelom (44) van de vestiging Tholen van de Rehoboth scholen gemeenschap is in voor een plaatsje in de Tweede Kamer. Het SGP-statenlid uit Nieuwerkerk zou na 3 mei de derde zetel voor zijn partij moeten gaan bezetten. Als de SGP die restzetel tenminste weet te behouden. Maar de Nipo- enquête van half januari voorspelt zelfs een vierde SGP-zetel. Die opiniepeiling geeft voor klein rechts een opmerkelijke groei te zien: van zes naar elf zetels. De eenmansfractie van de RPF zou zelfs verviervoudigen. Lijsttrekker voor die partij wordt ook al een Zeeuws statenlid, L.C. van Dijke uit Middelburg. Met de Middel burgse mevrouw J.A. Jorritsma- van Oosten is de uittocht uit de Abdij compleet. De D66-fractievoorzitter verruilt de statenbankjes eveneens voor een blauwe zetel in Den Haag. Ze staat negende op de kandidaten lijst en haar partij kan volgens de opiniepeilingen rekenen op 26 zetels. Wie ook naar de Lange Poten in Den Haag wil, is A.A.J. Poppe uit Vlissingen. Hij is in zijn woon plaats lijsttrekker voor de Cen trum Democraten bij de gemeenteraadsverkiezingen. De CD, die in de peilingen op 7 zetels staat, moet de lijst voor de kamer verkiezingen nog bekendmaken. Op dit moment zitten drie Mid delburgers in de "Bveede Kamer. M. Beinema (CDA) en mr. A.J. te Veldhuis (VVD) kunnen met hun vijftiende plaats ook na 3 mei re kenen op een vervolg van de poli tieke loopbaan. De peilingen geven respectievelijk 38 en 25 ze tels aan. Minder zekerheid bestaat er voor PvdA'er J. Lilipaly. Hij staat op de 31-ste plaats, terwijl de voorspellingen van 30 zetels uit gaan. Als de PvdA in de regering komt, stijgen de kansen voor de Middelburger. Daar komt niets van gezien het gebrek aan belangstelling. ZIBW-directeur Adan meent dat soortgelijke voorzieningen in het vlakbij gelegen Bergen op Zoom de oorzaak zijn van het mislukken van het Zeeuwse plan. "Als zorg soort zitten we namelijk fors in de lift. Beschermende woonvormen bestaan nu vijf jaar en uit de groei van 4300 naar 7000 deelnemers in ons land blijkt duidelijk, dat er behoefte aan is." Het plan van de stichting Zeeuwse Instelling Beschermd Wonen (ZIBW) om in Tholen met een be schermende woonvorm voor ex- psychiatrische patiënten te begin nen, is van de baan. De belang stelling bleek te gering. In eerste instantie zou de ZIBW van de woningstichting Beter Wo nen in Tholen twee huizen huren om daarna het politiebureau aan de Hofstraat tot een beschermen de woonvorm om te bouwen. w. hun besluiten op de verzoeken van scholen voor de raadsleden ter inzage leggen. "Daarop kan de raad altijd terugkomen en die aan de orde stellen", aldus de wethou der. Hij zei dat b. en w. het door de raad vastgestelde beleid zullen uitvoeren. "Als de raad dat wil bijstellen dan kan dat en gebeurt het ook." Mevrouw Deurloo wilde de be voegdheid slechts overdragen als aan twee voorwaarden wordt vol daan: er moet een maximum be drag komen waarover b. en w. kunnen beslissen én schoolbestu ren moeten tegen een beslissing in beroep kunnen gaan. Dat laatste is altijd al mogelijk geweest,, ver telde Versluys. Maar over de hoogte van bedragen wilde hij de raad geen zeggenschap geven: "Dat is op dit moment ook niet het geval." Weifelend ging me vrouw Deurloo alsnog accoord met het overdragen van de be voegdheid. Moerland had er min der moeite mee, al zei hij dat het voorstel er de raadsvergaderingen niet interessanter op zal maken. VVD'er J. van den Heuvel tenslot te mengde zich niet in de discus sie. Hij kon zondermeer met de bedoeling van b. en w. instemmen. Het technisch college Antonie Keldermans en de Streekschool West-Brabant in Bergen op Zoom krijgen één overkoepelend bestuur. Vanaf augustus zal deze bestuurlijke federatie de gezamen lijke activiteiten van de twee scho len sturen. De instellingen blijven echter zelfstandig. In de afgelo pen jaren werkten de Streekschool en het Antonie Keldermanscollege steeds meer samen bij onder an dere het ontwikkelen van lange vakopleidingen in de elektrotech niek en werktuigbouwkunde. Ook wat betreft public relations werk ten de scholen al samen. Dat wordt nu uitgebreid met perso neelszaken, financiën en contract onderwijs. Een fusie wordt niet uitgesloten en ook naar andere in stellingen voor beroepsonderwijs in de regio wordt de mogelijkheid geboden mee te doen aan de bestuurlijke federatie. Door de sa menwerking moet beter maatwerk geboden gaan worden aan bedrij ven en cursisten. Een meerderheid van de Thoolse commissie welzijn heeft in gestemd met een verhoging van de ouderbijdrage voor kinderop vang. Vertegenwoordigers van CDA, VVD en PvdA gingen ac coord met de nieuwe tabel van het ministerie van WVC. Alleen I.C. Moerland (PvdA) vroeg zich af of het voor mensen met een redelijk inkomen niet te duur wordt. Zij zouden particulier oppas kunnen regelen, waardoor het draagvlak van de kinderopvang klein blijft. Mocht dat laatste vaak gebeuren, dan zou te overwegen zijn om de maximale bedragen te verlagen, opperde wethouder J. Versluys. Nu gaat het volgens hem slechts om incidentele gevallen. De hoog ste bijdrage is 995 gulden, maar de kosten zijn 1250 gulden per maand. A. Kersbergen (SGP) en P. van Belzen (RPF/GPV) gingen niet accoord. Beiden zijn vanaf de eer ste minuut tegen kinderopvang. En als de gemeente die taak op zich neemt, zal ze kostendekkend moeten zijn, aldus Van Belzen. "Enerzijds bent u tegen verschra ling van de welzijnssector, maar als het om geld gaat, bent u niet thuis", merkte Moerland op. "We vinden dat kinderopvang niet in het welzijnspakket thuis hoort", reageerde Van Belzen. Versluys probeerde beide commissieleden te doordringen van hun verant woordelijkheid ten opzichte van door de raadsmeerderheid gesteund beleid, maar tevergeefs. "Wij hebben vanaf het begin ge zegd dat het de gemeente geld zou kosten", aldus Kersbergen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 11