OPROEP ALGEMENE VERGADERING VAN DE RABOBANKEN ©O At SATELLITE SATELLITE WATERSCHAP THOLEN GEMEENTE SINT PHILIPSLAND Rabobank R.H. PADT NATUURSTEENBEDRIJF FERKET EN DE MAAT B.V. Familie berichten I WAT U VERS HAALT IS PAS LEKKER APPELR0ZIJNENBR00D GEVULDE CROISSANTS 5 halen4 BETALEN NIEUW!! GEVULDE SMURFENBROODJES EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 3 februari 1994 1954 1994 i i 1 '44 '94 BEKENDMAKING De dijkgraaf van het waterschap Tholen maakt bekend dat op 9 februari 1994 een openbare vergadering van de Algemene Vergadering zal worden gehouden in sport- en gemeenschapscentrum De Wellevaete te St. Annaland, aanvang 14.00 uur. In deze vergadering zal onder andere ter sprake komen een mogelijke fusie van de vier waterschappen boven de Westerschel- de. Een ieder wordt van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. St. Maartensdijk, 25 januari 1994 De dijkgraaf voornoemd, I.C. Hage Indien U vragen of problemen *i WATERSCHAP THOLEN BEKENDMAKING VERKEERSMAATREGEL Het dagelijks bestuur van het waterschap Tholen maakt bekend dat bij de uitvoering van het Basisplan watervoorziening Tholen, deel- plan West I/West II, de duiker door de Vierde Dijk (zie tekening) zal worden vervangen door een nieuwe duiker. Hierbij is het nood zakelijk dat de Vierde Dijk tussen de Meliasweg en de Lange Kruisweg/Muiterijweg tijdelijk, door middel van het plaatsen van twee borden RVV-Cl (gesloten in beide richtingen voor bestuur ders), wordt afgesloten. Het voornemen van de aannemer is om deze werkzaamheden, afhankelijk van de weersomstandigheden, in week 6 (7 tot 11 februari 1994) uit te voeren. In verband met het vorenstaande zal op de Vierde Dijk tussen de Tweede Dijk en Oude Sint-Annalandseweg én op de Oude Sint- Annalandseweg tussen de Vierde Dijk en de Muiterijweg éénrich tingsverkeer worden ingesteld. De Oude Sint-Annalandse- weg/Muiterijweg dient voor het verkeer vanaf Sint-Maartensdijk naar Sint-Annaland. De route Lange Kruisweg/Korte Kruisweg/Meliasweg/Vierde Dijk/Oude Sint-Annalandseweg dient voor het verkeer van Sint-Annaland naar Sint-Maartensdijk. St. Maartensdijk, 3 februari 1994 Het dagelijks bestuur voornoemd, I.C. Hage, dijkgraaf J.D. de Korte, secretaris Hierdoor roepen de Rabobanken Sint Maartensdijk en Tholen-Sint Philipsland haar leden op tot het bijwonen van algemene ledenver gaderingen. Deze worden gehouden op dinsdag 22 februari 1994 om 19.30 uur. De plaats van de vergadering is: Tholen-Sint Philipsland "Meulvliet" Sint-Maartensdijk "Haestinge" VERKORTE AGENDA: - Voorstel tot fusie en in verband daarmede; a. ontbinding van de vereniging; b. overdracht van alle activa en passiva; c. afwikkeling De volledige agenda en de notulen van de vorige vergadering lig gen vanaf heden voor de leden ter inzage op het hoofdkantoor van de bank. De besturen. huisarts, is afwezig van 7 t/m 18 februari GRAFMONUMENTEN in vele modellen, soorten en prijzen MARMER EN NATUURSTEEN Agentschap: Rouwonderneming Schot B.V. toonkamer Postweg 3, THOLEN tel. 01660-2650 FAXNUMMER EENDRACHTBODE 01665-3318 Vrijdag en zaterdag: van 4.25 voor3.50 Door Gods goedheid werden wij verblijd met de geboorte van een zoon en broertje ■p Leendert Cornells Lean Piet en Elna van Rees-van der Jagt Carola If 2969 AT Oud-Alblas, 28 januari 1994 If: Oosteinde 40 is ■■Sss Franck Weterings en Els Jeroense ff f Op II februari 1994 staan wij om 14.30 uur in het gemeentehuis van Sint-Maartensdijk hand in hand voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Daarna zullen wij naar de H. Joannes de Doper kerk te Nieuw-Vossemeer gaan en hopen daar om 15.30 uur f voor het altaar te staan. Vanaf 20.00 tot 21.30 uur bent u van harte welkom in Restaurant 'Grevelingen', Parallelweg 1 te Bruinisse. Ons adres blijft: Marehoekstraat 18 4698 BP Oud-Vossemeer KADOTIP: £3 Op D. V. 4 februari is het 40 jaar geleden dat dit paar in f| het huwelijk is getreden. Hartelijk gefeliciteerd door alle kinderen en kleinkinderen 4691 HL Tholen, februari 1994 J. van Bloisstraat 6 mmmmm Vandaag, donderdag 3 februari, zijn onze ouders, grootouders en overgrootouders J.A. van Poortvliet en S.H. van Poortvliet-Overbeeke 50 jaar getrouwd. Zij willen dit vieren op I I februari in de "Wellevaete" te St. Annaland. Koos en Coby v. Poortvliet-Wesscls Anita en Marco Kim cn Nick Andre Lcontinc Betty van Poortvliet Gerard en Stella Daniël Sophia en Julian Jack Theo cn Els van Poortvlict-Rijnbcrg Milou Lara Sint-Annaland, februari 1994 mm I SS :::o: Bedankt! Voor alle cadeaus die ik mocht ontvangen. Mijn kledingkast je is lang niet meer zo leeg. Mijn kamertje is behangen, met alle kaartjes die ik kreeg. Alle bezoekjes vond ik fijn, volgende keer zal ik spraakzamer zijn. Stefanie van Oost Tholen, februari 1994 Botermarkt 12-14 Zoveel soorten van verdriet, Wij noemen ze niet, Maar één, het afstand doen en schei den en niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. Bedroefd om het grote verlies, maar vervuld van dank baarheid voor alles wat hij voor ons deed en betekende, geven wij u kennis, dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan, onze lieve zorgzame broer en oom HEINRICH ELZENGA weduwnaar van Wijntje Lagendijk op de leeftijd van 75 jaar. J.H. van den Berghe-Elzenga L. Priem-Elzenga J. Priem neven en nichten 4695 HP Sint-Maartensdijk, 1 februari 1994 Bloemenlaan 163 Correspondentie-adres: G. Priem, Mauritsstraat 24, 4811 ER Breda Gelegenheid tot afscheid nemen, donderdag 3 februari a.s. van 19.30 tot 20.00 uur in de aula, Kastelijnsweg 2a, te Sint-Maartensdijk en voorafgaand aan de crematie plechtigheid in het crematorium te Bergen op Zoom. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 4 februari a.s. om 12.00 uur in het crematorium, Masten- dreef 5, te Bergen op Zoom. Zij die de plechtigheid bij willen wonen worden verzocht om 11.45 uur aldaar aan wezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de crematie plechtigheid. Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van ons lid A.M. VAN AS op de leeftijd van 76 jaar. Ruim 35 jaar was hij lid van onze afdeling. Wij wensen zijn naaste familie veel sterkte toe. Hout- en Bouwbond C.N.V. afd. Poortvliet Poortvliet, februari 1994 Bedroefd om het grote verlies, maar vervuld van grote dankbaarheid voor alles wat zij voor ons deed en bete kende, hebben wij afscheid moeten nemen van onze geliefde en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma ELISABETH COOLS weduwe van Petrus Franciscus van der Zande op de leeftijd van bijna 76 jaar. Huijbergen: S.J.C.M. van Hal-van der Zande J.J.G. van Hal Jeffrey Babette 4698 BA Oud-Vossemeer, 28 januari 1994 Molenstraat 17 De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op woensdag 2 februari jl. in het crematorium Bergen op Zoom, Masten- dreef 5, 4623 RE Bergen op Zoom. Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onze medewerkster mevrouw J. KERSAAN Bijna 20 jaar hebben wij haar gekend als een toegewijd bejaardenhelpster. Met veel inzet droeg zij bij aan het welzijn van ouderen. Wij wensen de nabestaanden sterkte toe bij dit verlies. Bestuur, directie en medewerkers van de Stichting Thuiszorg en Algemeen Maatschappelijk Werk Noord Zeeland St. Maartensdijk, februari 1994 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en heiast zijt, en Ik zal u rust geven; Matteüs 11:28a Na een leven waarin wij allen mochten delen in zijn lief de en aandacht is onverwachts van ons heengegaan mijn geliefde levenspartner en onze geliefde vader, groot- en overgrootvader PIETER MOERLAND weduwnaar van Willemina Kaatje van Luijk op de leeftijd van 81 jaar. Middelburg: J.P. de Kuijper-van Hercules Rijswijk: KJ. Moerland E.P.M. Moerland-Goedegebuure Halsteren: J.K. Moerland L.L. Moerland-van Dijke Middelburg: C.E. de Jongh-Moerland G.H. de Jongh Oisterwijk: P.W. Moerland J.L. Moerland-van Dijke klein- en achterkleinkinderen 4337 KP Middelburg, 30 januari 1994 Kruitmolenlaan 57 De begrafenis heeft heden te Mjddelburg plaatsgevonden. Heden overleed plotseling onze broer en zwager PIETER MOERLAND weduwnaar van Willemina Kaatje van Luijk op de leeftijd van 81 jaar. Zijn bedroefde familie fam. Polderman-Moerland fam. Hage-Moerland fam. De Bruine-Moerland fam. Boot-Moerland St. Annaland, 30 januari 1994 Heden overleed onze zeer gewaardeerde oud-direkteur en oprichter van Zuneha BV, de heer P. MOERLAND op de leeftijd van 81 jaar. Dircktic en Medewerkers Zuneha BV 4661 LG Halsteren Buurtweg 166 Middelburg, 30 januari 1994 Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze zuster, schoonzuster en tante MARIA JOHANNA POTTER sinds 15 april 1984 weduwe van A.M. Polderman op de leeftijd van bijna 84 jaar. Vlissingen: J. Izeboud-Potter L. Izeboud Sint-Maartensdijk: J. Potter-Gebraad Sint-Maartensdijk: K. Potter J.W. Potter-de Viet februari 1994 Correspondentie-adres: Fam. Polderman, Lepelaar 47, 3263 BG Oud-Beijerland Na een liefdevolle verzorging in 'De Schutse' te St. Anna land, is in ziekenhuis 'Lievensberg' van ons heengegaan, onze moeder, groot- en overgrootmoeder JACOBA WILLEMINA WESDORP weduwe van Cornells Potappel in de leeftijd van 88 jaar. Stavenisse: C.C. van Bloppoel-Potappel A.C. van Bloppoel Stavenisse: Sjaan en Jaap St. Maartensdijk: Kees en Lenie Anton, Marieke Sint-Annaland, 28 januari 1994 Bejaardentehuis 'De Schutse', F.M. Boogaardweg 10 Correspondentie-adres: A.C. van Bloppoel, Molendijk 14, 4696 BL Stavenisse. De begrafenis heeft plaatsgehad op woensdag 2 februari om 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Stavenis- Voor uw blijken van medeleven en belangstelling onder vonden na het overlijden van mijn innig geliefde man, broer, zwager en oom PIETER WESTBROEK betuig ik mijn oprechte dank. C. Westbroek-v.d. Berg 4381 NE Vlissingen Piet Heinkade 50 februari 1994 Voor de zeer vele schriftelijke en persoonlijke blijken van medeleven tijdens het ziekzijn en na het overlijden van onze lieve man, papa en opa HAN HEIJBOER willen wij u hierbij hartelijk danken. Het heeft ons goed gedaan. Hetty Heijboer-van der Eyk Kinderen en kleinkinderen Oud-Vossemeer, februari 1994 Mede namens haar ouders wil Corina de Boer iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en cadeautjes, die zij tijdens haar verblijf in ziekenhuis Lievensberg mocht ontvan gen. Fam. De Boer-Aarnoudse Oud-Vossemeer, februari 1994 Hierbij wil ik, mede namens mijn man, iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaar ten, bloemen en andere atten ties, die ik heb mogen ont vangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Antonia van Splunter Sint-Maartensdijk, februari 1994 Oostsingel 45 Hartelijk dank voor de vele kaarten en het medeleven tij dens mijn verblijf in het zie kenhuis. P. Scherpenisse St. Annaland, februari 1994 A. van Bourgondiëstraat 8 Hallo lieve mensen, bedankt voor jullie goede wensen bij ons 12'/2-jarig huwelijk ons toebedacht ook in de vorm van cadeautjes, geld en bloemenpracht. En de vaders en moeders bedankt voor het ontbijt op bed, we hebben er samen met de kinderen van genoten, het was dikke pret. Rien en Marjoke Koop man St. Maartensdijk, februari 1994 Markt 45 Voor al het medeleven tij dens mijn verblijf in het zie kenhuis en bij mijn thuis komst, zeg ik mede namens mijn vrouw en kinderen, har telijk dank. IJ. Dorst Stavenisse, februari 1994 Burg. Sluijmersstraat 17 Hartelijk dank voor de vele kaarten en bloemen die ik tij dens mijn verblijf in het zie kenhuis en bij mijn thuis komst mocht ontvangen, mede namens mijn man en kinderen, nogmaals hartelijk dank. C. Kaashoek-Wagemaker St. Philipsland, februari 1994 Voor de vele kaarten, bloe men en andere fijne attenties die ik van familie, vrienden en clientele mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in zie kenhuis Lievensberg en bij mijn thuiskomst, zeg ik u ook namens mijn man hartelijk dank. Het heeft ons bijzonder goed gedaan. N. Koopman-v.d. Ree Sint-Maartensdijk, februari 1994 Hogeweg 2 Wij bedanken iedereen harte lijk voor de vele kaarten, cadeaus en gelukwensen die wij bij onze verloving moch ten ontvangen. Marcel Kosten en Linda Hoek Sint-Philipsland, februari 1994 Langs deze weg willen wij, ook namens onze kinderen, iedereen hartelijk bedanken voor de vele cadeaus, bloe men en planten die wij bij onze 40-jarige echtvereni ging mochten ontvangen. P. Haaften G. Haaften-Blankestijn 3772 KV Bameveld, februari 1994 Churchillstraat 4 Mede door uw felicitaties, kaarten, bloemen en andere attenties werd onze 35-jarige huwelijksdag onvergetelijk. Ook namens onze kinderen hartelijk dank daarvoor. Dirk en Marie Vermeij Sint-Philipsland, februari 1994 Julianastraat 24 5 februari Peter weet hij dan nü waar i|i Abraham de mosterd ff 1 haalt? gefeliciteerd! Burgemeester en wethouders van Sint Philipsland maken bekend op grond van artikel 41 van de Woning wet dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen van: - de heer A.P. van der Est te Philipsland voor het oprichten van een woning op het perceel Handelsweg 3 te Sint Philipsland; - Kleinbouw Techniek BV te Sint Philipsland voor het oprichten van een bedrijfsgebouw op het perceel Handelsweg 4 te Sint Philipsland; - de heer J. Nell te Sint Philipsland voor het oprichten van een tractorstalling op het perceel Langeweg 62 te Sint Philipsland; - de heer C. van Duuren te Sint Philipsland voor het oprichten van een garage op het perceel Schelpkreek- straat 34 te Sint Philipsland. Sint Philipsland, 3 februari 1994 Burgemeester en wethouders voornoemd. De wnd. burgemeester, A. Verbree De secretaris, W.J. Pijl MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ ZEEGROENTE SNIJDEN NATUURMONUMENT OOSTERSCHELDE De Consulent Natuur, Bos, Landschap en Fauna van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Vis serij maakt bekend dat, vanaf DINSDAG 8 FEBRUARI t/m VRIJDAG 11 FEBRUAR11994 aanvraagformulieren voor een seizoenontheffing voor het snijden van zeegroente in het natuurmonu ment "Oosterschelde-buitendijks" verkrijgbaar zijn. De formulieren worden, zo lang de voorraad strekt, uitsluitend door de secretarie van de gemeenten gelegen aan de Oosterschelde verstrekt. Bij het aanvraagformulier behoort een toelichting met nadere informatie en een kaart van de schor- gebieden in de Oosterschelde waar met vergunning zeegroente gesneden mag worden. Er worden maximaal 325 ontheffingen uitgegeven. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Consulentschap N.B.L.F., Postbus 6, 4460AA Goes, dhr. H.S. Zandstra, telefoon 01100-37323. heeft met gemeentelijke beslissingen en U wilt dit nader bespreken. Bel de VVD, afdeling Tholen. P. Versluijs 01677-2502 of A. de Kaper 01666-2203 WIL DE FIETSER of BROMFIETSER die vorige week op de parkeerplaats bij de Super öf bij dorpshuis de Vossenkuil tegen een grijze Primera Sta tioncar aanreed, zich s.v.p. in verbinding stel len met: C. Droogers, Raadhuisstraat 40, Oud-Vossemeer, tel. 01667-2458. Waarneming: A.W.A. de Looze, huisarts te Oud-Vossemeer Tel. 01667-2400 Spreekuur te Poortvliet voor dringende gevallen om 13.00 uur HOE krijgt u relaties en/of vriendschap? ZO: stuur een briefkaartje voor vrijblijvende info naar: Postbus 814600 AB Bergen op Zoom Steensedijk 100, Hulst. Tel. 01140-12906 en 16828 DAMES Polen, Rusland, z.k.m. serieuze partner. Gratis fotobrochure. Amor: 01640-52623 LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Botermarkt 12, Tholen Telefoon 2324

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 4