Vetsmelterij alleen als overlast industrieterrein wordt aangepakt ISD wil afkoopsom van 210.000 gulden J.J. Kik trots op bedrijvigheid in Poortvliet Laatste bakker na 41 jaar met pensioen bij Budelpaek Grond voor 33 mille in St. Annaland Veertig mille extra voor hoi Omwonenden spuien kritiek op beleid gemeente Tholen Gaan ruiken 32 '3 Ouderbijdrage 10-15 gulden schoolzwemmen Stemmachines beproeven in gemeentehuizen Vijftien mille voor stedenband met Itawa Polen Tholen ontvangt staatssecretaris Donderdag 3 februari 1994 50e Jaargang no. 12 De provincie Zeeland zal eerst gaan praten met de ge meente Tholen over de stankoverlast op het industrie terrein van Sint-Maartensdijk voordat zij een vergun ning afgeeft voor de vestiging van de vetsmelterij Van Wijk Hulshorst. Veevoederindustrie St. Philipsland worstelt met sociale dienst De Amev-schadeclaim is nog maar net afgekocht met 198.000 gulden of een nieuwe fikse rekening wordt ge presenteerd aan de gemeente St. Philipsland. De inter gemeentelijke sociale dienst Schouwen-Duiveland wil van St. Philipsland een afkoopsom van 210.000 gulden omdat het de gemeenschappelijke regeling verlaat. Per 1 januari 1994 worden St. Philipsland en Tholen na melijk één gemeente. Na bij drie generaties Nieuwkerk in Poortvliet gewerkt te hebben, is dhr. J.J. Kik na 41 jaar met pensioen ge gaan. De laatste bakker van Budelpaek is daarmee vertrokken. Kik is begonnen in de bakkerij van opa A.A. Nieuwkerk aan de Langestraat; hij maakte de overstap mee naar de banketfabriek van E.Ph. Nieuw kerk in de Paasdijkstraat en eindigde zijn loopbaan bij het onstuimige gegroeide Budelpaek van kleinzoon André Nieuwkerk aan de Paasdijkweg. Stavenisse Arnhemse meisjes Reuze bazen Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Het schoolzwemmen kan op Tho len behouden worden met een ou derbijdrage van 10 tot 15 gulden per leerling. Dat plan van de werkgroep schoolzwemmen is voor commentaar aan de scholen en de ouderraden gestuurd. "De vraag is: zijn de scholen genegen voor die ouderbijdrage garant te staan", zegt wethouder P. van Schetsen. B. en w. wilden het schoolzwem men in verband met de bezuini gingen afschaffen. Alleen voor de Veste, de school voor speciaal on derwijs in Tholen, werd na veel aandrang vanuit het onderwijs en de gemeenteraad, een uitzonde ring gemaakt. Het schoolzwemmen op de andere scholen zou eraan moeten gelo ven, maar bij de begrotingsbehan deling vroeg de meerderheid van de raad om een alternatief. Een werkgroep met o.a. vier vertegen woordigers van het basisonder wijs werkte een plan uit, waaruit de ouderbijdrage naar voren is gekomen. De grondpot in het ruilverkave- lingsblok St. Annaland mag dan overlopen en de situatie in de agrarische sector niet rooskleurig zijn, voor landbouwgrond werd dinsdagavond tijdens een vrijwil lige openbare verkoping in de Gouden Leeuw nog 33.000 gulden per ha. neergeteld. Notaris mr. J. Schot uit Tholen verkocht daar op verzoek van de erven K. Duijzer-Rijnberg drie. percelen bouwland. De belangstelling was groot. Voor 63.20 aren aan de Zoetwater- weg werd voor de pauze 26.000 gulden per ha. geboden door W. Hage uit Poortvliet. Bij de afslag ging de fa. M. Gunter uit St. An naland daar met 33.000 gulden fors overheen. Het tweede perceel van slechts 33.00 aren aan de Oudelandseweg deed bij opbod 20 mille van de gebr. Guiljam en na de pauze 23.000 gulden met W. Hage uit Poortvliet als koper. Het grootste perceel van 94.40 aren aan de Priestermeetdreef ging voor 28.000 gulden per ha. naar J.P. v.d. Jagt, nadat make laar L. v.d. Eijken 26 mille had ge boden. In de gemeentehuizen te St. Maar tensdijk en St. Philipsland zal vanaf 15 februari een stemmachi- ne opgesteld worden om belang stellenden al aan deze nieuwe manier van stemmen te laten wen nen. Er zijn - naast de water schapsverkiezingen op 2 maart, waarbij nog het rode potlood ge bruikt mag worden - drie verkie zingen op Tholen en St. Philipsland: 3 mei voor de Tweede Kamer, 9 juni voor het Europees parlement en 9 november voor de gemeenteraad van de nieuwe ge meente Tholen. Beide machines zijn geprogrammeerd, zodat er bij wijze van proef daadwerkelijk gestemd kan worden. Aan de Thoolse scholengemeen schap in St. Maartensdijk zal een stemmachine beschikbaar worden gesteld, zodat de leerlingen een week voor de kamerverkiezingen een schaduwverkiezing kunnen houden. Voor het oprichten van havenont- vanginstallaties (hoi's) te Tholen, Stavenisse en St. Annaland is 39.495 gulden extra nodig, naast de al beschikbaar gestelde 183.500 gulden. De vergunningen van pro vincie en waterschap zijn al bin nen. Bij elke haven komt er een open gebouwtje, voorzien van licht, waarin afvalstoffen van de handels- en jachthavens gedepo neerd kunnen worden. Naast de drie hoi's wordt de toiletvoorzie ning nog uitgebreid. De plannen zullen eerst nog in de commissie openbare werken besproken worden. Hogeschool Brabant. De sector sociaal agogisch onderwijs van de Hogeschool Brabant houdt zater dag van elf tot vier uur een open dag in het schoolgebouw aan de Hogeschoollaan in Breda. Er wordt informatie gegeven over de diverse studierichtingen. Onion Specialties op het industrieterrein te Sint-Maartensdijk is één van de fabrieken die stankoverlast veroorzaakt. In 1995 moet de 'geuruitstoot' drastisch zijn verminderd. Bovendien zullen milieuambtena ren van de provincie zelf bij be staande vetsmelterijen gaan rui ken om uit te kunnen maken of deze bedrijven werkelijk stank veroorzaken zoals de indieners van een bezwaar tegen de komst van Van Wijk Hulshorst beweren. Dat was de uitkomst van een in formatiebijeenkomst tussen verte genwoordigers van de provincie, de gemeente en tien van de zestien omwonenden. Ir. G. Adema van de directie milieu en waterstaat die de vergadering donderdag avond in het gemeentehuis leidde, zei dat de provincie zich zal gaan beraden over de aanvraag met de nieuwe kennis die hem en zijn ambtenaren ter ore zijn gekomen. "Persoonlijk heb ik de indruk ge kregen dat een simpele frituurpan doen hier geen uitspraken. De be slissing wordt genomen door ge deputeerde staten." Deskundige luchtverontreiniging L. Leijnse legde uit dat de bedrij ven moeten voldoen aan landelij ke voorwaarden voor uitstoot van stank. De bovengrens is 98 per- centille. "Dat wil zegen dat in 98% van de tijd je het bedrijf niet mag ruiken, in 2% van de tijd wel." H.J.A.M. Peeters belast met het behandelen van aanvragen voor vergunningen vertelde dat Van Wijk de vetten uit de horeca in va ten krijgt aangeleverd (20 tot 200 kuub). Die worden in een smelt- bak gehangen op een rooster en verhit tot het vet smelt (ongeveer bij 100 graden). De afvalstoffen zakken naar de bodem. Het vet dat vrijkomt wordt weggepompt en dient als grondstof voor de vee voederindustrie. Peeters wees erop dat het vet alleen kan verdampen bij een temperatuur van bijna 190 graden. De voorzieningen die het bedrijf moet treffen zijn afzuig installaties voor de smeltbak en de wasstraat. In de afzuigkap zullen filters geplaatst worden die regel matig schoongemaakt moeten worden. Tenslotte zal een 12 meter hoge schoorsteen de rook die bij het proces vrijkomt, uitstoten. ZIE VERDER PAG 9 Het bestuur van de intergemeente lijke sociale dienst (ISD) Schouwen-Duiveland en Sint- Philipsland wil vanavond praten over de uittreding van laatstge noemde gemeente per 1 januari 1995. Maar het gemeentebestuur van Sint-Philipsland vraagt in een brief om het punt aan te houden of slechts gedeeltelijk te behande len. "De ISD loopt te hard van stapel, want er is nog geen over eenstemming over de hoogte van de afkoopsom", licht gemeentese cretaris W.J. Pijl toe. Dat Sint-Philipsland als gevolg van de herindeling uit de gemeen schappelijke regeling stapt, heeft financiële consequenties die ook op de jaren 1995 en 1996 betrek king hebben. Daarmee wordt dit ook een zaak van de nieuwe ge meente Tholen. "Afgelopen week is er met Tholen overleg geweest", zegt Pijl. Dat overleg betrof een herziene berekening van de ISD, die is opgesteld nadat begin de cember over een eerste berekening geen overeenstemming werd be reikt. "Afgesproken is dat burge meester en wethouders op de herziene berekening zouden rea geren alvorens een voorstel aan het ISD-bestuur werd gedaan. Die reactie is er nog niet." Pijl verwacht dat gemeente bestuur en dagelijks bestuur van de sociale dienst het best eens zul len worden over de hoogte van het bedrag. Maar vooralsnog gaat het voorstel dat vanavond aan de orde komt het gemeentebestuur te ver. "De formele uittreding van Sint- Philipsland is het enige waarover een besluit genomen kan wor den", vindt Pijl. De gemeente wordt in het bestuur van de ISD vertegenwoordigd door wethou der L. Walpot. Directeur Van de Broeke van de intergemeentelijke sociale dienst bevestigt dat Sint-Philipsland nog M. Schot vond dat de ambte naren die verantwoordelijk zijn voor het afgeven van een milieuvergunning eerst zelf maar eens moeten gaan rui ken bij bedrijven in Raams- donksveer en Moerdijk. Ade ma stelde dat bestaande en nieuwe bedrijven moeilijk te vergelijken zijn. "Bij nieuwe bedrijven moet het gunstiger uitpakken." meer aspecten heeft dan ik had gedacht." Omdat Van Wijk afvalstoffen ver werkt is het de provincie die een vergunning af moeten geven (wet milieubeheer). De gemeente Tho len heeft te maken met de be staande bedrijven. Volgens Adema kan Van Wijk Hulshorst voldoen aan alle eisen die aan het bedrijf worden gesteld. "Dat heeft hij ook ver klaard. Maar als het doorgaat dan zal er ook zicht moeten zijn op bestaande bedrijven." En dat is wat de omwonenden duidelijk probeerden te maken: een nieuw bedrijf toelaten op het industrieterrein kan niet omdat er dat net eentje teveel wordt die stank veroorzaakt. Adema legde aan het begin van de avond uit dat zijn dienst in Mid delburg 'niet goed had ingeschat dat er op Tholen bezwaren waren tegen de komst van de vetsmelte rij.' Dat werd pas duidelijk toen twee omwonenden (B. Tanzer en D. Guequièrre) in december bij de provincie aan de bel trokken. Vol gens Adema gaat het om twee za ken: de aanvraag van Van Wijk en de stankoverlast (of geuruitstoot) van de bestaande bedrijven. "Het is van belang te weten wat de ge meente met dat laatste doet. We niet met een tegenvoorstel is geko men en dat er nog geen over eenstemming bestaat over een financiële regeling. In de gemeen schappelijke regeling staat over uittreding van leden niets om schreven. Omdat Sint-Philipsland twee jaar eerder uittreedt dan zich op Schouwen een gemeentelijke herindeling voordoet, worden laatstgenoemde gemeenten met een schadepost geconfronteerd; de ISD loopt in 1995 en 1996 jaar lijks 105.000 gulden mis, de bij drage van Sint-Philipsland. En het aantal personeelsleden blijft gelijk, dus stijgen de kosten per gemeente. Volgens Van de Broeke wil het bestuur nu een besluit ne men, omdat er op 2 maart ge meenteraadsverkiezingen zijn en daarna dat bestuur een nieuwe sa menstelling krijgt. De meerderheid van het college van b. en w. van Tholen stelt elk jaar 15.000 gulden beschikbaar voor hulp aan de Poolse gemeente Itawa. Dit naar aanleiding van het recente bezoek van een delegatie uit die gemeente. SGP-wethouder J. van der Jagt is niet voor deze internationale betrekkingen, maar de andere leden van het col lege zien de hulp wel zitten. Zij vonden het bezoek van de Polen 'een succes.' Er wordt een stichting opgericht die financieel door de gemeente wordt ondersteund met maximaal 15 mille. Die stichting gaat de stedenband daadwerkelijk gestalte geven. De samenwerking tussen Tholen en Itawa wordt kracht bijgezet door een overeen komst of convenant. Sint Maartenshof sluit 1 jaar later door bouw 29 woonzorgplaatsen Provincie schrikt van protesten tegen vetsmelterij Gemeente gaat nu ook wat in nieuwe Thoolse woonwijk Molenhoek verkopen Thoolse jeugd kan putten uit rekken vol met folders in kamer van wijkgebouw Huizen in Poortvliet dicht op de waterzuiveringsinstallatie Schrijfster Marion Bloem leest voor wat op Tholen niet kan Vlooietrappers laten hond uit in eerste carnavalsoptocht te Oud- Vossemeer Xandra Wielaard nieuwe voorzitter van natuurvereniging Tholen Faillissement machinefabriek Aiopal in St. Maartensdijk tekent malaise in de metaal Rabobank St. Annaland vergadert maar één keer over de fusie Amev strijkt 82 gulden pet St. Philipslander op voor afkoopsom camping Plan voor centrale schietaccommodatie van 750.000 gulden in Tholen Onvoorspelbaarheid maakt de voetbalstrijd boeiend bij Noad, Tholense Boys en WHS DIE ZICH SPIEGELT AAN EEN ANDER, SPIEGELT ZICH ZACHT Dit nummer bestaat uit 20 pagina's De gemeente Tholen is woensdag 22 juni gastheer voor het jaarlijk se congres van de vereniging van Zeeuwse gemeenten. De staatsse cretaris van binnenlandse zaken, mevr. De Graaff-Nauta is dan één van de sprekers. Vorig jaar was het congres in Zeeuws- Vlaanderen. De gemeenten wor den vertegenwoordigd door de colleges van b. en w., zodat er een flinke ruimte nodig is in Tholen. "Het was een mooie tijd, maar het is voorbij", zegt de 65-jarige Jan Kik. "Ik heb het bedrijf van de Nieuwkerken zien groeien en heel wat mensen zien komen en gaan. Je kunt zeggen, dat ik met de onderneming ben meege groeid. Het was steeds veranderen en aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Op een gegeven moment kwam de klad in de ban ketbranche en toen is het verpak kingsbedrijf begonnen. Ik heb goede jaren meegemaakt, de dem per van de tachtiger jaren met werktijdverkorting, maar ook de glorietijd. De komst van Budel paek naar Poortvliet is een gewel dige stimulans voor ons dorp geweest. Het is echt een bijzonder bedrijf. Ik ben trouwens trots op alle ondernemingen hier, zoals Bouman-Potter, Elenbaas en Vis ser. Poortvliet heeft veel wat dat betreft." De uit Zonnemaire op Schouwen- Duiveland afkomstige Kik kwam na diverse omzwervingen in Poortvliet terecht. Zijn vader was bakkersknecht en hij koos op 13-jarige leeftijd hetzelfde vak bij een bakkerij in Dreischor. Gedu rende de TVveede Wereldoorlog week het gezin uit naar Dordrecht en vandaar kwam Jan Kik in Sta venisse terecht bij bakker Thze- laar, waar Jan Kik 5 jaar werkte. Vervolgens trok hij naar Amster dam. Dhr. Wesdorp, een Stavenis- senaar, was bedrijfsleider bij Hecks lunchrooms en die haalde Jan Kik als banketbakker naar de hoofdstad. Het platteland trok toch weer en in Oud-Beijerland kon hij hetzelfde werk doen. Hij trouwde er met mej. Smits uit Sta venisse en na 2 1/2 jaar Hoekse Waard kwam Tholen opnieuw in beeld. Bakker Nieuwkerk in Poortvliet vroeg via een adverten tie in de Eendrachtbode een knecht. Op 8 december 1952 ging Kik daar aan de slag. "We woonden in Stavenisse eerst in bij mijn schoonouders. Dat be tekende elke morgen op de fiets naar Poortvliet. Later kregen we een huis bij het 'oud kerkhof' in Poortvliet, totdat na de ramp de huizen aan de Burg. van Oeve renstraat werden gebouwd. Wij waren daar de eerste bewoners." A.A. Nieuwkerk had maar liefst vier knechts in de bakkerij: M. v.d. Maas, M. de Wit, W.M. van Tiggele en Kik. "De Wit was de broodbakker en wij maakten al lerlei soorten koekjes, froufrou, enz. Nieuwkerk was namelijk grossier en de koekjes werden overal verkocht. We maakten ook veel lange beschuit. Gebak was toen nog lang niet zo ingeburgerd als nu. Dat moest je van tevoren bestellen." Op 16 oktober 1954 werd de ban ketfabriek aan de Paasdijkstraat geopend. "Bij de opening heb ik namens het personeel nog een toespraak gehouden. Van der Maas en Van Tiggele verhuisden ook mee, maar vrijdagnacht hielp ik in de Langestraat nog mee om brood te bakken, totdat de bakke rij daar dicht ging." Het personeel breidde uit. Er kwamen ook vrouwen, voorname lijk voor het inpakwerk en de ad ministratie. "Corrie Hengstmengel en Corrie van Oost waren de eerste dames op het kan toor en J.B. van Olffen werd chauffeur om de produkten overal te bezorgen. Eerst met een auto van Nieuwkerk's banketfabriek, later een grote wagen van de Dhr. J.J. Kik voor de gebouwen van Budelpaek aan de Paasdijkweg in Poortvliet. I.B.C., de Internationale Banket Combinatie." Het was hard werken. "Tiendui zenden boterletters hebben we ge bakken voor de supermarkten van Jac. Hermans. Verder Arnhemse meisjes, kletskoppen, bokkepo- ten, vanille buttons en speculaas. We maakten soms 80, 90, ja 100 uren per week, want op vrijdag nacht bleef ik steeds brood bak ken bij L. v.d. Graaf en later bij J. Feytel. Dag en nacht hebben we soms gewerkt en ik ben zelfs een keer in de suiker van de Arnhemse meisjes in slaap gevallen. Voor de speculaas hadden we een machi ne, maar je moest nog veel met de hand spuiten." Langzaam aan werd het minder in de banketbranche. De talrijke kleine fabrieken kregen het moei lijk. Voor de medewerkers van de Poortvlietse banketfabriek bleek het aanpakken van verpakkings werk door André Nieuwkerk in het Brabantse Budel een uit komst. "We hebben in de oude koekfabriek nog Drie Musketiers en Mars ingepakt", vertelt Kik. "Op 16 juni 1978 opende Budel paek aan de Paasdijkweg. Wil je mee, vroeg E.Ph. Nieuwkerk. Ja zeker, antwoordde ik, want ik was te oud om nog naar een andere bakkerij te gaan. En ik had reuze bazen aan de Nieuwkerken, dus waarom zou ik vertrekken. Bij Budelpaek kreeg ik de leiding over de algemene dienst: tuinonder houd, de binnendienst. Elke mor gen om vijf uur de machines aanzetten en veel opruimen. Maar in het najaar van 1978 heb ik moe derziel alleen in de banketfabriek nog boterletters gebakken." Dat was de laatste produktie, maar op vrijdagnacht bleef Kik het bakkersvak trouw bij, want tot voor twee jaar hielp hij dan de plaatselijke bakker tijdens de we kelijkse piekuren. ZIE VERDER PAG 7

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1