Pierenstekers zijn boos op Bukman Gemeenten nodig één lijn trekken 'Nederlander bang voor technologie' Eén bestuur voor peuterspeelzaal, kinderdagverblijf/gastouderbureau Waterleiding vernieuwd in Scheide-Rijnkanaal Advies overleg kindercentra bij opening in Tholen: Donderdag 3 februari 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 13 VVBZ wil andere plaatsen om te spitten De vereniging van beroepsspitters zee aas (VVBZ) in Zeeland is boos op minister P. Bukman van landbouw, natuurbeheer en visserij en op de Deltafederatie die de spitplaatsen voor zee aas beheert. De pieren raken op doordat jan en alleman op de diertjes uit zijn. Een ver gunning om ergens anders te spitten, kreeg de VVBZ niet. Ombudsman Schadeclaim Begroting gemeenschappelijke regeling Alle Zeeuwse gemeenten zullen de richtlijnen moeten onderschrijven voor het opstellen van begrotingen voor 1995 van gemeenschappelijke regelingen in -de provincie. Alleen dan kan er een vuist gemaakt wor den. Tot die conclusie kwam de Thoolse commissie fi nanciën maandagavond. Half procent Dijkwel bij opening kinderdagverblijf: "Nederlanders zijn een beetje bang voor de voort schrijdende techniek. Het achterwege laten van ver nieuwing leidt echter tot een verslechtering van de concurrentiepositie." Dat zei gedeputeerde A.J. Dijk wel zaterdag bij de opening van het kinderdagverblijf Puk en Muk in Tholen. De D'66-gedeputeerde verving zijn PvdA-collega Bruinooge die verhinderd was. Er moet één stichting komen die alle kinderopvang op Tholen en Sint-Philipsland regelt. Zowel voor peu terspeelzalen als voor het gastouderbureau en het kin derdagverblijf. Dat was één van de adviezen die coördinatrice Caroline Mobach van de stichting over leg kindercentra Zeeland (SOKZ) zaterdag gaf bij de officiële opening van het kinderdagverblijf Puk en Muk in Tholen. Voortouw Onderzoek Diep gezucht Hobbeleend Poffertjes Miljoenenproject ten gunste van St.Philipslanders Bloot Landbouw van agenda Opvang is voorwaarde Handelsvolkje OPRUIMING 7 De VVBZ diende in december 1992 bij het ministerie een aan vraag in voor een vergunning om te mogen spitten op andere dan de daarvoor toegewezen plaatsen. De reden is dat die vakken, volgens de vereniging, zijn leeggespit. Het ministerie gaf als antwoord dat de aanvragen in behandeling zouden worden genomen na het overleg gen van extra gegevens. Bovendien zou iedere spitter apart worden bekeken zodat de duidelijke geval len meteen bericht zouden krij gen. "Maar we hoorden niets meer van de minister", vertelt se cretaris J.A. Remmerswaal van de VVBZ. "En nu hebben we ineens een afwijzing gekregen. Niet voor ieder lid apart, maar voor de hele vereniging." De VVBZ schakelde de nationale ombudsman in. "Die zei dat de natuurbeschermingswet bepaalt dat op een vergunningaanvraag binnen drie maanden moet wor den gereageerd. Als het langer duurt kan de aanvrager de vergun ning als verleend beschouwen", legt de secretaris uit. De minister is dus te laat, vindt de VVBZ. Maar er zijn niet alleen klachten over de overheid. "Jarenlang heeft de Deltafedera tie vergunningen afgegeven voor bepaalde spitvakken onder Sint- Philipsland. Die grond is echter riiet van de Deltafederatie, maar is in particuliere handen van het Zeeuwse landschap. En die heb ben privaatrechtelijke bepalingen waarin staat dat er niet commer cieel gespit mag worden. Boven dien mag er slechts 1,5 kilo aas per keer worden meegenomen", vertelt Remmerswaal. De vereni ging heeft inmiddels bij de Raad van State een bezwaarschrift inge diend tegen de hele gang van za ken. De ombudsmanheeft beloofd de zaak grondig uit te zoeken wat betreft de te late be slissing van de minister. Enkele spitters hebben al een schadeclaim ingediend bij het mi nisterie. "Want de situatie wordt steeds nijpender", zegt Remmers- waal. "Er komen veel Engelse spitters naar Zeeland, onder ande re onder Sint-Maartensdijk en die mogen gewoon hun gang gaan." Spitter Anthonisse uit Co- lijnsplaat is onlangs failliet ver klaard. Het ministerie meent dat er nog genoeg zee aas is in de toe gewezen vakken en dat bovendien de inkomsten van de spitters niet achteruit zijn gegaan. "Dat is wel zo", antwoord Remmerswaal. "Maar als de omzet gelijk blijft, wil dat nog niet zeggen dat de winst ook even groot is. Boven dien zijn er veel beunhazen. Men sen die een paar honderd gulden opgeven aan de belasting, maar wel een hele dag staan te spitten." De VVBZ is teleurgesteld in de af wijzing van het ministerie. Te meer omdat de gemeente Tholen redelijk positief stond tegenover het idee om beroepsspitters eigen vakken te geven. "En burgemees ter H.A. van der Munnik zit toch ook in de stuurgroep Oosterschel- de, maar de minister wil niet luisteren", zegt Remmerswaal. Voor het tweede jaar heeft de ver eniging van Zeeuwse gemeenten (VZG) richtlijnen vastgesteld. Met die regels in de hand kunnen de gemeenten de overheidskortin- gen waarmee zij geconfronteerd worden, ook doorberekenen naar de gemeenschappelijke regelingen waarbij ze zijn aangesloten. Dat werkt alleen als alle gemeenten de gestelde regels hanteren. Vorig jaar bracht een groot aantal ge meenten het voorstel van de VZG niet eens in de gemeenteraad. "Ik heb geen enkele aanwijzing dat dit nu ook gebeurt", zei wethouder P. van Schetsen in de commissie. Volgens de wethouder is het niet eenvoudig om dertig gemeenten op één lijn te krijgen. De hoofd gedachte blijft vaak wel overeind, maar er wordt aan het voorstel gesleuteld of voorbehouden ge maakt. In de commissie deed M. Dijke (SGP) dat in feite ook. Hij bepleitte een uitzonderingspositie voor de Betho, omdat de sociale werkplaats ook al met bezuinigin gen uit Den Haag wordt gecon fronteerd. De richtlijnen staan in 1995 een stijging van de personeelskosten toe met een half procent (uitgaan de van de schaalbedragen inclu sief periodieke verhoging per 1 april 1994). De overige uitgaven mogen weliswaar anderhalf pro cent stijgen, maar vervolgens wordt een korting van 3 Vi procent toegepast als bezuiniging. Dat re sulteert in een korting van twee procent. P. van Belzen (RPF/GPV) voor zag problemen wanneer bijvoor beeld de salarissen stijgen of de korting van 2% niet voldoende blijkt. Ambtenaar F.W. Keur zei dat tegenover afwijkingen een vergoeding van het rijk staat. Hij ontleende dat aan de september circulaire van de minister. Van Belzen ging nog in op de geringe invloed van afzonderlijke ge meenteraden op gemeenschappe lijke regelingen. Als niet alle gemeenten zich aan de richtlijnen houden, kan volgens hem de bur ger de dupe worden via belasting verhogingen. Want de kosten van gemeenschap pelijke regelingen zullen toch door de gemeenten opgebracht moeten worden. I* O O Gedeputeerde Dijkwel (midden) en voorzitter Van der Wal (rechts met bril) brengen een toast uit bij de opening van het kinderdagver blijf in Tholen. Mevr. Mobach in haar ging toespraak in op de voorwaarden die nodig zijn voor een succesvol le kinderopvang op Tholen. Kwa liteit was er één van: "Bij kwaliteit gaat het onder meer om zaken als goed opgeleid, pedago gisch deskundig personeel, een kindvriendelijke ruimte, een pret tige werksfeer en een betrokken bestuur. Kortom een voorziening waar «udars hun kind met een ge rust hart achterlaten wanneer ze gaan studeren of werken. Ik ben ervan overtuigd dat aan deze voorwaarde is voldaan", zei mevr. Mobach. De tweede voorwaarde die de coördinatrice aan de orde stelde, was een gezonde financiële situa tie. "Vooral in dit en volgend jaar zal de stichting kinderopvang Tholen (SKOT) zich moeten be wijzen", stelde mevr. Mobach. "Het verhuren van plaatsen aan wergevers blijft de hoogste priori teit. Daarom roep ik de politiek en werkgevers op Tholen en in West-Brabant op om de kinderop vang daarbij in alle opzichten te steunen." Volgens mevr. Mobach heeft de SKOT alleen een kans van slagen als er samengewerkt wordt. Om dat te bereiken, stelde ze voor om een werkgroep op te richten die de voortgang van de kinderopvang bekijkt. De groep zou dan advies kunnen geven aan de stichting, ge meente en werkgevers. "In deze werkgroep kunnen vertegenwoor digers zitten van de kinderopvang, ouders, de gemeente, werkgevers, arbeidsvoorzieningen en de SOKZ", meende mevr. Mobach. De coördinatrice van de SOKZ had nog andere adviezen. Zo vond ze dat de gemeente het voor touw moet nemen en voor haar werknemers plaatsen zou moeten huren bij de kinderopvang. De werkgevers zouden in de cao's de opvang beter moeten regelen. Geen vergoeding meer voor werk nemers, maar gewoon plaatsen huren. Bovendien moeten de werknemers vrij zijn om te kiezen tussen een dagverblijf, buiten schoolse opvang of een gastou derbureau. Mobach vond ook dat de regeling open moet staan voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Zowel mannen als vrouwen moeten ge bruik kunnen maken van de rege ling en er moet een voldoende budget zijn om alles in de praktijk te kunnen brengen. Mevr. Mo bach voerde aan dat de gemeente Tholen in samenwerking met de andere Zeeuwse gemeenten en de kinderopvang een aangepaste kor tingsregeling in zou kunnen voe ren voor wqrk gevers in het midden- en kleinbedrijf. Wethouder J. Versluys van welzijn liet de voorgeschiedenis van het kinderopvangverblijf in Tholen de revue passeren. In juni 1987 stem de de gemeente in met een onder zoek naar de wensen en mogelijkheden voor kinderop vang. In de werkgroep zaten leden van de emancipatiewerkgroep, vertegenwoordigers van de SOKZ en de peuterspeelzalen. Bovendien werd Tholen aangewezen als proefgebied voor een provinciaal onderzoek waarvan de resultaten moesten laten zien hoe kinderop vangvoorzieningen op het platte land opgezet konden worden. Twintig procent van de onder vraagden vond destijds dat er uit breiding van de mogelijkheden voor kinderopvang moest komen. "Er was weliswaar wat discussie over dat percentage, maar ieder een was, zelfs met de meest voor zichtige uitleg, ervan overtuigd dat de behoefte aan kinderopvang voldoende was aangetoond", zei Versluys. In samenwerking met Sint- Philipsland ging er in januari 1990 een aanvraag de deur uit voor een bijdrage uit de stimule ringsregeling van de overheid. De subsidie bedroeg in het eerste jaar 224.000 gulden. In augustus 1990 werd de stichting kinderopvang Tholen opgericht. En in oktober werd coördinatrice Marleen Francke benoemd. In maart van het volgende jaar werd begonnen met het gastouderbureau. Het opzetten van het kinderdag verblijf had heel wat voeten in de aarde. "Het stichtingsbestuur stelde hoge eisen en de gemeente zat bij elk alternatief te becijferen of het budget toereikend was", vertelde Versluys bij de opening. "We hebben vanuit de gemeente dikwijls de vraag gesteld of het niet wat minder kon. Als we ont dekten dat er tussen de begroting en de beschikbare middelen een gat van één a twee ton zat, is er misschien van beide kanten maar eens diep gezucht." Diverse plaatsen in Tholen kwa men aan de orde: het voormalige pand van de school voor voort gezet speciaal onderwijs De Burcht aan de Brugstraat, het oude PZEM-kantoor aan de Ten Ankerweg, het voormalige ar beidsbureau aan de Simon Lind- houtstraat en nieuwbouw op verschillende plaatsen. Uiteinde lijk werd het de dependance van de Thoolse scholengemeenschap De Oesterschelp aan de Koningin Julianastraat. Architect Ben van Velzen ontwierp het verbou wingsplan. Bouwbedrijf Muller- Franke verrichtte de werkzaamhe den. Het resultaat was volgens wethouder Versluys 'een pracht accomodatie'. Hij merkte op dat het kinderdagverblijf ervoor kan zorgen dat specialisten of goed in gewerkte mensen bij een bedrijf kunnen blijven werken, ondanks de zorgen voor een klein kind. Ook voor vrouwen die (opnieuw) gaan werken, zou de kinderop-' vang, volgens de wethouder, een oplossing kunnen zijn. "Eén zaak baart ons zorgen en dat is het terugschroeven van de rijksbijdrage voor kinderopvang van 5300 gulden per kindplaats in 1993 naar 4750 gulden dit jaar", meldde Versluys. "Bovendien wordt de subsidie niet meer bere kend naar capaciteit, maar naar de bezetting van het verblijf. Dat brengt extra risico's met zich mee en daar is geen plaats voor, zeker niet in een opbouwfase." De wet houder overhandigde tenslotte aan voorzitter R.P. van der Wal van de SKOT symbolisch een hob beleend voor op het speelterrein van Puk en Muk. Van der Wal liep de redenen van de oprichting van een kinderdag verblijf nog eens na. Verder noemde hij de problemen op die het stichtingsbestuur op zijn weg vond. "De haast wel eindeloos lij kende discussies over de juiste plaats: binnen het bestuur, maar vooral ook met de gemeente. Het opnieuw bij elkaar brengen van de partijen in het overleg en de zor gen om het geld en de verbou wing", memoreerde Van der Wal. "Het viel voor ons ook niet mee om ons staande te houden als vrij willigers tussen de professionals van de overheid. En kunt u als on dernemer een organisatiebureau vinden dat pro-deo werkt? De overheid slaagt daar wonderwel in, gebruik makend van wat idea lisme en geloof in een goede zaak." Na de toespraken opende gedepu teerde A.J. Dijkwel het kinder dagverblijf. Door twee trossen ballonnen de lucht in te laten, werd het bord met de naam Puk en Muk onthuld. Dijkwel bezich tigde samen met bestuursleden van de SKOT, burgemeester H.A. van der Munnik en wethouder Versluys het onderkomen van de kinderen. De gasten konden ge nieten van een portie poffertjes uit de kraam van de familie Jan vier uit Bergen op Zoom. Om de drinkwatervoorziening voor Sint-Philipsland en Anna Jacobapolder veilig te stellen, vervangt de wa terleidingmaatschappij Noord West-Brabant twee zinkers onder het Scheide-Rijnkanaal door één nieuwe. Vrijdag is hij met behulp van gestuurde boring gelegd. De 400 meter lange pijp, met een doorsnede van 355 millimeter, ligt tien meter onder de bodem van het kanaal. Achter de zeedijk in de Prins Hendrikpolder steekt de waterleidingpijp uit de grond. Aan de Campweg in de Prins Hendrikpolder op Sint- Philipsland steekt een stuk buis uit de grond. Verder is er, behalve twee keten, weinig te zien. "Aan deze kant is de zinker aan elkaar gelast en op een rollenbaan op gesteld", vertelt opzichter J. Schenk van het drinkwaterbedrijf. "Vanaf de Brabantse kant is eerst een gat van 200 millimeter ge boord." Een ruimer voor de af voer van het zand en een pijp zijn daarna aan de boor vastgemaakt om het grotere gat te maken. Ver volgens is de zinker vanaf de Zeeuwse kant onderdoor het ka naal getrokken. De boorinstallatie van aannemer A. Hak staat aan de Brabantse kant van het kanaal. Meteen naast de brug, op de hoek van de Slaak- dam en de Hollaeredijk. Ook hier steekt de pijp uit de grond, om ringd door machines en contai ners. Het meegekomen zand wordt opgevangen en afgevoerd. Het boren van het gat heeft twee dagen in beslag genomen. Het trekken van de buis begon vrij dagmorgen om acht uur en was om half drie gepiept. Daarmee za ten er twee werkweken op. "Alles is vlot verlopen", zegt Schenk. Eind februari moet het karwei klaar zijn. De zinker wordt gekop peld aan de bestaande waterlei ding. Daarna wordt de watertoevoer overgezet en de bei de oude zinkers verwijderd. Een duiker zal de leidingen aan de oevers doorbranden, waarna ze worden blootgebaggerd en ge licht. Uitgezonderd enkele boeren die in de buurt van de leiding wo nen, zal niemand tijdelijk van drinkwater verstoken zijn. Bij peilingen door rijkswaterstaat is ontdekt, dat de oude zinkers (beiden met een doorsnede van 160 mm) voor een deel bloot zijn komen te liggen. Behalve het ge vaar dat schepen de leidingen met hun ankers zouden raken, is er de dreiging dat één van de buizen breekt. Daarom is besloten tot vernieuwing. Schenk vermoedt dat er door de aanleg van de Phi- lipsdam een sterkere stroom in het kanaal is ontstaan en dat die de bodem heeft weggespoeld. Het is de eerste keer dat de water leidingmaatschappij een boring doet met zo'n grote buis. Op klei nere schaal gebeurt het al wel re gelmatig. De werkwijze is aanmerkelijk goedkoper dan de traditionele, met damwand. Voor deel is ook, dat de zeewering in tact blijft. Voor Noord West-Brabant, dat Sint- Philipsland vanuit het pompstati on Wouw van drinkwater voor ziet, betekent het karwei een investering van twee miljoen gul den voor een gering aantal af nemers. Dijkwel ging in op de economi sche situatie in het bedrijfsleven. Hij merkte op dat in Zeeland het midden- en kleinbedrijf het meest vertegenwoordigd is. "Investerin gen bij grote bedrijven blijven achter, bezuinigingen slaan toe en dat heeft direct invloed op het toe leverende midden- en kleinbedrijf. Omzet, winst en investeringen staan onder druk. Een verande ring ten goede zal vooral moeten komen van een opleving van de conjunctuur", zei de gedeputeer de. "Het is duidelijk dat we daar als provincie in directe zin weinig aan kunnen doen. Maar wat we wel kunnen doen, is goede rand voorwaarden scheppen zoals we gen, maar ook onderwijs- en scholingsvoorzieningen en kinder opvang. Ook voor de landbouw had Dijk wel een woordje over: "Ik hoef niet uit te leggen dat de landbouw in de problemen zit. Er moet ge zocht worden naar nieuwe bron nen van inkomsten. En dat gebeurt ook. De provincie stimu leert al jaren de teelt van hazel noot, rode radijs en suikermais. Het landbouwbeleid wordt echter niet in Zeeland gemaakt, maar in :r ten dat er in Zeeland sprake is van een grotere verborgen werkloos heid onder zelfstandigen en vrou wen dan ergens anders", zei Dijkwel. "En ook de aanwas van de beroepsbevolking met jongeren daalt in de toekomst. Daarom moeten we een koers uitzetten om het evenwicht op de arbeidsmarkt te bevorderen." De gedeputeerde meende dat er in de toekomst steeds meer gecon curreerd moet worden op basis van kwaliteit. Daardoor wordt het volgens hem moeilijker om voor de ongeschoolden banen te schep pen. Want ongeschoolde arbeid wordt ergens anders veel goedko per aangeboden. "Het kan niet dat een steeds beperktere groep het inkomen voor de totale bevol king moet verdienen", volgens Dijkwel. "Dit vraagt om een werkgelegenheidsbeleid waardoor er meer banen en vacatures ko men." Als laatste kwam Dijkwel op de kinderopvang. Hij zei dat de pro vincie slechts een ondersteunende taak heeft. De gemeenten zijn ver antwoordelijk voor de instand houding en uitvoering. "Bij kinderopvang dienen de belangen Gedeputeerde Dijkwel onthulde het naambord van Puk en Muk. Den Haag en Brussel. Wat mij wel eens zorgen baart, is dat de land bouw van de agenda, uit het poli tieke modebeeld dreigt te verdwijnen uit een soort berusting en dat is verkeerd. We mogen ons niet zomaar bij de problemen neerleggen. De gedeputeerde benadrukte het belang van technologische ver nieuwing. Volgens Dijkwel hangt meer dan de helft van de econo mische groei samen met vernieu wing. "De ideeën daarvoor moeten vanuit het bedrijfsleven komen", meende hij. "De over heid moet zorgen voor een goede voedingsbodem die bestaat uit or ganisaties, bedrijven en onder wijsinstellingen die zich bezig houden met kennis, onderzoek en ontwikkeling. Onderwijs speelt een belangrijke rol en daar schort het nog wel eens aan. We zijn in Nederland toch in de eerste plaats een handelsvolkje. De belangstel ling voor technisch onderwijs is hier dan ook lager dan in de ons omringende landen." Dijkwel deelde mee dat de provin cie besloten heeft meer aandacht aan technologie te gaan besteden. In de tweede helft van dit jaar komt daarover een beleidsnota uit. De gedeputeerde ging ook in op de ontwikkeling op de arbeids markt. Hij merkte op dat Tholen wat werkloosheid aangaat, on danks de sterke stijging in het af gelopen jaar, nog steeds onder het Zeeuws gemiddelde zit. En Zee land zit weer iets gunstiger dan het landelijk gemiddelde. Maar de verwachting is dat die verschillen snel kleiner zullen worden. "In de tweede plaats is het niet uitgeslo- van het kind voorop te staan, ge volgd door die van de ouders en werkgevers. De opvatting dat kin deropvang voor het bedrijfsleven van het grootste belang is, heeft ook in Zeeland postgevat", zei Dijkwel. Het beste bewijs daar voor is volgens hem dat er een on derzoek loopt om te komen tot een bedrijfsfonds voor kinderop vang. Hij zei er wel bij dat het nog lang niet zeker is of een dergelijk fonds er zal komen. De overleg gende partijen - werknemers, werkgevers, de provincie en de so ciaal economische consultatie- groep - zitten bepaald nog niet op één lijn. "Kinderopvang is niet in de eerste plaats emancipatie, maar een arbeidsvoorwaarde. Het is van belang voor mannen en vrouwen en hoort bij een goede ar beidsstructuur", besloot Dijkwel zijn verhaal. Molenstraat 15, St.-Maartensdijk tel. 01666-4041 01640-41497 vrijdag en zaterdag geopend De gerenommeerde eeuwen LIJSTENMAKER ijstwerk voorliet eiland Tholen ALLE POSTERS-30% ALU. WISSELLIJSTEN-20% RESTANTEN STAAFLIJST -60% ALLE SPIEGELS-50% TIENERPOSTERS 13,958,50 FOTOLIJSTJES 13/186,00 AFTIMMERLAT hol/bol0,50 Advertentie l.M. Groot materieel wordt ingeschakeld om de boring onderdoor het Scheide-Rijnkanaal uit te voerer. en de pijp vanaf Sint-Philipsland naar de Brabantse kant te trekken.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 13