TSG gaat als nevenvestiging op in nieuwe openbare school Claim van Amev afgekocht met 198.000 gulden Niemantsverdriet krijgt gouden legpenning als kroon op werk VOORDEEL IN DE bij: van Houte Gemeenteraad Bergen op Zoom wordt bevoegd gezag Straks studerenf Afscheid van waarnemend colonnecommandant Rode Kruis Fusierapport waterschappen gepresenteerd Zie onze advertentie op pagina 23 Donderdag 27 januari 1994 50e Jaargang no. 11 De Thoolse scholengemeenschap (TSG) voor voorbe reidend beroepsonderwijs (VBO) in Sint-Maartensdijk gaat fuseren met de Edward Jenner Mavo in Hooger- heide en de scholengemeenschap de Lage Meren in Bergen op Zoom. De hoofdvestiging van de nieuwe openbare scholengemeenschap voor VBO-Mavo wordt de Lage Meren. De Edward Jenner en de TSG worden nevenvestigingen. Conflict camping St. Philipsland opgelost Bos van Klompe Identiteit Waarnemend colonnecommandant L.M. Niemants verdriet van de afdeling Tholen van het Nederlandse Rode Kruis heeft tijdens zijn afscheidsavond een gou den legpenning met inscriptie ontvangen. Ruim drie ton Smulpartij ZLM schenkt 2000 gulden aan collega's Limburg Deze week interie ferzorging Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Op de Open Dag konden de bezoekers een kijkje nemen in het motorvoertuigenlokaal. St. Philipsland heeft gisteravond een langslepend conflict met de le vensverzekeringsmaatschappij Amev over een nooit verwezenlijkt kam peerterrein afgekocht met 198.000 gulden. Het geld komt uit de overschotten van bestemmingsplannen, de reserves en de post voorzie ningen. In februari 1992 was nog 559.500 gulden van de gemeente geëist, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 april 1985, dus bij elkaar ruim 1 miljoen gulden. De Amev is met de 198 mille accoord en trekt het beroep bij de Raad van State in. "We zijn allebei blij", zegt waar- vans en tenten. De Grontmij. had nemend burgemeester A. Verbree desgevraagd. "In december heb ik de eerste contacten gehad met rentmeester Wolters en voor de rest hebben we het telefonisch ge regeld." De donkere wolk die zo'n tien jaar boven St. Philipsland hing, is daarmee verdwenen. Nog voor de gemeentelijke herindeling per 1 januari a.s. is dit hete hangijzer opgelost. Anders had de nieuwe gemeente Tholen misschien met de gebakken peren gezeten. Dat is met het raadsbesluit van gister avond voorkomen. Zowel de St. Philipslandse raad als de Utrecht se verzekeringsmaatschappij Amev gingen accoord met de 198.000 gulden. Inzet van het geschil was het niet doorgaan van een gepland kam peerterrein in het bos van Klompe aan de Krammersweg te St. Phi lipsland. De levensverzeke ringsmaatschappij had daar bij de aankoop van de grond destijds haar zinnen op gezet, maar de ge meenteraad stak er begin tachti ger jaren een stokje voor. Door de tweede herziening van bestem mingsplan Buitengebied was er geen camping meer toegestaan. Bij de schadeclaim was de geplan de openingstijd van de nooit ver wezenlijkte camping een heet hangijzer. De Amev ging van 12 maanden uit en ook van stacara vans, in plaats van alleen toercara- Met de regionale scholengemeen schap 't Rijks in Bergen op Zoom zullen afspraken gemaakt worden over de doorstroming van leerlin gen van deze drie scholen. Dat kwamen de vertegenwoordi gers van de schoolbesturen maan dagmiddag overeen. Voor de TSG namen wethouder J. Versluys en directeur A.A. Meloen deel aan de besprekingen. Oud-secretaris Ginjaar-Maas kon zich vinden in het voorstel. Volgens woordvoerder wethouder P. Dekkers van Bergen op Zoom zal de nieuwe scholengemeen schap op grond van het huidige aantal leerlingen ruim 800 scho lieren gaan tellen. De gemeente raad van Bergen op Zoom wordt het bevoegd gezag, maar de af zonderlijke scholen kunnen bestuurscommissies instellen. Vol gens Dekkers is het voornemen om samen te gaan nu rond. Op die manier kan aan de eis van schaalvergroting in het onderwijs worden voldaan en worden kleine scholen behoed voor opheffing (de norm ligt op 240 leerlingen). "Met deze fusie zijn we in staat, zeker in plattelandsgebieden, deze vorm van onderwijs te behouden. Voor de jongste leerlingen is het van belang dat ze dicht bij huis naar school kunnen. We hopen dat dit leidt tot een stevige in stroom en dat er een stevige scho lengemeenschap ontstaat." De leerlingenaantallen per school zijn: TSG 250/270, Lage Meren 330/350, Edward Jenner 240/260. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe school een feit zal zijn. Volgens Dekkers ging het maan dag om een intentieverklaring en zijn er nog een heleboel zaken die verder doorgesproken moeten worden. "Het is de bedoeling dat de scholen zich opheffen en een nieuwe school oprichten. Het ligt voor de hand dat er dan ook naar een nieuwe naam gezocht zal wor den." De drie scholen gaan nu samen praten over de uitwerking van de fusie. En daarmee lijkt een eind te komen aan het zoeken van ge schikte partners in de regio gedu rende de afgelopen twee jaar. Na de christelijke Mavo (die aanslui ting zocht bij het reformatorisch onderwijs in Goes) verliest Tho len haar laatste zelfstandige school voor voortgezet onderwijs. Maandag werd duidelijk dat de Edward Jennerschool niet langer samenwerking zocht met Onze Lieve Vrouwe ter Duinen in Os- sendrecht maar naar een openba re school voor VBO-Mavo wilde streven, 't Rijks zegde haar mede werking toe, zoals de katholieke koepel Ons Middelbaar Onder wijs in Tilburg samenwerking aanbiedt aan scholen in de regio om als nevenvestigingen door te kunnen gaan. (De Petrus Canisius en de Elsemanschool uit Bergen op Zoom en de Thomasmavo uit Halsteren besloten onlangs samen te gaan en aansluiting te zoeken bij OMO). Voor de Lage Meren en de Ed ward Jenner betekent het volgens Dekkers dat zij hun katholieke identiteit op zullen moeten geven. De Lage Meren is algemeen bij zonder rooms-katholiek en de Ed ward Jenner rooms-katholiek. Beiden zijn aangesloten bij de Ne derlandse katholieke schoolraad. De identiteitskwestie speelt voor de TSG niet. Eerder heeft Meloen laten weten voorstander te zijn van een samenwerking met 't Rijks die immers ook een open baar signatuur draagt. Wethouder Versluys vertegenwoordigt Tholen al in het bestuur van 't Rijks. Vol gens Dekkers hebben de drie scho len bewust voor elkaar gekozen en is het zeker geen restantje dat sa- mengeveegd is, hoewel hij wel er kent dat de voorgenomen fusie 'enigszins voortvloeit uit de keu zen die anderen gemaakt hebben.' Voor het bestuur van de TSG heeft de fusie wel gevolgen. Vol gens Dekkers zullen de bestaande bestuurscommissies op den duur verdwijnen, maar kunnen de hui dige leden zich in de nieuwe opzet wel kandidaat stellen. "Alleen is het nog niet bekend uit hoeveel le den zo'n bestuurscommissie zal bestaan. Er zijn wel mogelijkhe den maar dat moet nog besproken worden." ZIE VERDER PAG 9 L. Niemantsverdriet toont de groepsfoto met alle vrijwilligers van het korps. Links Lou Geuze en Huib Hoek. De 62-jarige Niemantsverdriet kreeg de onderscheiding uit han den van de kringcommissaris me vrouw T.J. Balkenende-Sandee voor zijn 'trouw, menslievendheid en volharding'. Voor Niemants verdriet een kroon op zijn vrijwil ligerswerk want in 1977 kreeg hij de medaille van verdienste in zil ver en in 1991 een speld voor 40-jaar trouwe dienst. In het Rode Kruisgebouw te Sint-Maartens dijk werd de Poortvlietenaar Nie mantsverdriet vrijdagavond in het zonnetje gezet, maar op zijn uit drukkelijk verzoek zonder al te veel tierlantijnen. De kringcommissaris prees de in zet van Niemantsverdriet en diens dienstbaarheid voor de Thoolse bevolking. "Het Rode Kruis heeft een ijzersterk imago. Via de pers zien we wat er overal in de wereld door het Rode Kruis wordt ge daan. Nationaal en internationaal hebben we klinkende namen. Ech ter, het werk wordt gedaan door de vrijwilligers zoals de heer Nie mantsverdriet. Het is niet niks om 42 jaar dit werk te doen. Er is trouw voor nodig, menslievend heid en vooral volharding." Mevrouw Balkenende zei dat een vrijwilliger die zo lang in het Rode Kruis actief is ook wel eens mo menten kent van twijfel. Dat de rol van een vrijwilliger van groot belang kan zijn, illustreerde zij aan de hand van een voorbeeld in een wijk in Amsterdam. "Daar blijkt dat eenzame bejaarden heil zoeken bij God en de poes. Alle voorzieningen zijn er aanwezig, maar ze worden door bejaarden en gehandicapten niet veel ge bruikt. De steun die zij krijgen komt voor een groot deel van de vrijwilligers, zoals u," zei ze tegen de aanwezigen. Zij las een gedicht voor waarin ge poogd wordt een portret te schil deren van de Zeeuw. Die vertoont echter in elk gewest andere trek ken. "Zo ook die van Poortvliet, die van Tholen. Die zijn niet alle maal hetzelfde. Bepaalde mensen ónderscheiden zich. In dit ver band is de naam Niemantsverdriet toepasselijk." Als erkenning en waardering voor het werk dat hij voor het Rode Kruis heeft verzet, kreeg Niemantsverdriet de gouden legpenning overhandigd. Voorzitter H. Brinkman bedankte Niemantsverdriet voor de inzet op eilandelijk-, provinciaal en lande lijk niveau. "Je maakte er menig uurtje voor vrij. Soms ging dit ten koste van je privé. Gelukkig kreeg je steun van het thuisfront om je taken uit te kunnen voeren." De voorzitter bedankte vrouw en kin deren van de waarnemend colon necommandant daarvoor. ZIE VERDER PAG. 3 in 1969 een exploitatie-opzet voor 4 maanden, de Heidemij. sprak in mei 1990 over 18-20 weken en de Amev zelf pas in oktober 1990 over een vol jaar. De Heidemij, de stichting Advies bureau onroerende zaken, Re- kread en het Middelburgse advocatenkantoor Adriaansen en Van der Weel hebben zich in de loop der jaren op verzoek van de gemeente St. Philipsland intensief met de zaak beziggehouden. In fe bruari 1992 waren er al bijna 100.000 gulden aan kosten van ju risten en andere deskundigen door de gemeente uitgegeven. Al les bij elkaar is St. Philipsland ruim drie ton armer geworden van de Amev-affaire. Op 10 december 1986 wees de raad de eerste schadeclaim van de Amev af. De verzekeringsmaat schappij ging in beroep en kreeg van de Kroon gelijk. Er moest een nieuw besluit voor planschade worden genomen. De gemeente kwam op nul uit omdat het per ceel van 9.17.10 ha geen waarde vermindering had ondergaan. In februari 1992 wees de raad het tweede verzoek van de Aemv af, maar die ging in beroep bij de Kroon. Die procedure is door de overeenstemming nu gestopt. De Amev trekt het beroep in. Het ge meentebestuur is voldaan. Burgemeester T.A. Vogel noemde de slepende kwestie in februari 1992 'een smulpartij voor ju risten.' "We zitten elkaar maar op kosten te jagen, wat voor geen van beide partijen goed is." Het heeft bijna twee jaar geduurd voordat de Amev en het gemeentebestuur gezamenlijk tot die conclusie kwamen. Met 198.000 gulden heeft de verzekeringsmaatschap pij de juridische adviezen er waar schijnlijk wel uit, maar de gemeente St. Philipsland is ruim drie ton armer. De ZLM-afdelingen St. Philips land en Scherpenisse hebben elk 1000 gulden geschonken aan door de overstromingen in Limburg ge troffen collega's. Het besluit voor de schenking viel tijdens de op heffingsvergaderingen van de bei de afdelingen. Na toetreding tot de nieuwe landbouworganisatie ZMO (een fusie van Zeeland, Utrecht en Gelderland) was er nog geld over. De bestemming kreeg de instemming van alle leden in St. Philipsland en in Scherpenisse. Kringvoorzitter J.L. van Gorsel, die in 't Veerhuis te Anna Jacoba- polder de opheffingsvergadering van de ZLM-afdeling St. Philips land bijwoonde, zei het van harte eens te zijn met de schenking. "Ik waardeer het zeer dat u wat aan de Limburgse collega's geeft." Zie verder pagina 11. Reorganisatierapport brengt binnenkort duidelijkheid over toekomst Thoolse brandweer Waterschapsfusie maakt het voor de inwoners minder duur M. van der Weele schrijft gedenkboek over ZLM-afdeling Sint-Annaland Meeste raadsfracties staan positief tegenover band met Poolse gemeente Itawa ZLM Sint-Philipsland: Politiek is ziende blind voor de echte problemen in de landbouw Nieuwe Thoolse woonwijk Molenhoek wordt ruim opgezet Vossemeerse Sint Anthoniusschool wil 33 mille van gemeente Veertigjarig Vogelvreugd huldigt jubilarissen Na fusie Thoolse scholengemeenschap concentratie klassen 3 en 4 Na Tholense Boys sneuvelt nu ook WHS in Borsele champions league ALS ER DAN MOEILIJKHEDEN MOETEN ZIJN, LAAT HET IN MIJN DAGEN WEZEN, OPDAT MIJN KINDEREN VREDE HEBBEN Dit nummer bestaat uit 24 pagina's Opgaan van het waterschap Tho len in één groot Zeeuws water schap boven de Westerschelde is uiteindelijk voor de inwoners goedkoper. Dat blijkt uit het gisteren gepresenteerde onder zoeksrapport 'Koers 2000 of ge gist bestek' naar de samenwerking tussen de waterschappen Tholen, Walcheren, Schouwen-Duiveland en Noord- en Zuid-Beveland. Be cijferd wordt dat de fusie jaarlijks anderhalf miljoen gulden bespaart. De waterschapslasten zullen relatief minder stijgen, uit gezonderd de verontreinigingshef fing. Die gaat voor de inwoners van Tholen en Sint-Philipsland fors omhoog. Hoe in een gefu seerd waterschap de afstand tus sen bestuurders en burgers klein gehouden kan worden, is nog on derwerp van studie. Dat bestuur zal in Middelburg of Goes gaan zetelen. Op 9 februari beslist de algemene vergadering van hoofd ingelanden of ze met de fusie instemt. Pagina 13: Inwoners financieel beter af met gefuseerd waterschap Ja, maar waar... Kijk op pagina 10 Hogeschool Rotterdam Omstreken OPRUIMING Markt 23 4695 CG St. Maartensdijk Tel. 01666-2382 Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1