ösb'j A Bezoek Poolse delegatie basis voor samenwerking Tholen-Itawa UW NIEUWSBLAD VAN HET EILAND THOLEN EN ST. PHILIPSLAND r^gflOTBflDE Dringen voor zetel in bestuur van waterschap Ten Anker levert en benut warmte electriciteit voor cv-water .6 Welzijnfonds steunt Ouwe Raed'uus in besparingen Zwaar letsel bij ongeluk met brommer In maart beslissing over band tussen beide gemeenten Ton voor Kotterstraat Nieuwe straten St. Philipsland Helft kandidaten moet afvallen Donderdag 20 januari 1994 50e Jaargang no. 10 B. en w. van Tholen willen dat er uiterlijk in maart een beslissing wordt genomen over het aangaan van een 'stedenband' tussen Tholen en het Poolse Itawa. Bur gemeester H.A. van der Munnik zegt ernaar te zullen streven in februari met een opzet te komen voor een vorm van samenwerking. Nul centen Lievensberg Voor de waterschapsverkiezingen van 2 maart op Tho len en Sint-Philipsland hebben zich 45 kandidaten aangemeld. Van hen maken er twintig deel uit van het huidige bestuur. In het nieuwe bestuur zijn 25 zetels te verdelen. Dinsdagmiddag is in het Polderhuis te Sint- Maartensdijk door loting de volgorde van de kandida tenlijsten vastgesteld. Verrassend werd in alle vier de categorieën een inwoner van Sint-Philipsland nummer één. Nadeel Deze week Maandagochtend is aannemingsbedrijf Habo-Lek uit Bodegraven voor N.V. Delta Nutsbedrijven op het ter rein van het zorgcentrum Ten Anker begonnen met het plaatsen van een warmte-kracht-installatie. Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Het Juliana welzijnfonds heeft een actie op touw gezet om de Zeeuwse dorpshuizen in platte landskernen te behouden. De dorpshuizen kunnen zich aanmel den voor de actie waarvoor het fonds in totaal 870.000 gulden heeft uitgetrokken. Ook 't Ouwe Raed'uus in Poortvliet is aange meld. Het is de bedoeling dat de dorpshuizen onderzocht worden door de Delta Nutsbedrijven waarbij gekeken wordt hoe het water en energieverbruik terugge drongen kan worden. Als de be heerscommissies van een dorpshuis beslissen om te investe ren in energiebesparingen, betaalt het welzijnfonds 60 procent van de investeringskosten tot een maximumbedrag van 30.000 gul den. Aan het onderzoek betalen de dorpshuizen niets. De project coördinator, architect L.M. de Putter, begeleidt dan de beheers commissies bij de verdere investe ringen. De uitvoering van de wer ken zal bij plaatselijke of regionale bedrijven worden aan besteed. Tot nu toe hebben zich 25 Zeeuw se dorpshuizen aangemeld en er kunnen er nog vier bij. In februari worden de onderzoeken op gestart. Op 2 februari volgt in Kruiningen een informatiebijeen komst voor de belanghebbenden. Leen Andriesse die vanuit de ge meente als bouwkundige bij de dorpshuizen betrokken is, weet niet wat hij ervan moet verwach ten: 'Tk ga eerst maar eens naar die bijeenkomst. Dan weten we wat de mogelijkheden zijn en of het aantrekkelijk is", vertelt An driesse. 'Tn 't Ouwe Raed'uus zal wat verwarming betreft niït veel winst meer te halen zijn. Er staan goede cv-ketels. Misschien dat er qua isolatie, water- of electrici- teitsverbruik nog wat te doen is. Maar als het aantrekkelijk is, zul len we ons niet moeten beperken tot 't Ouwe Raed'uus." Een 14-jarige jongen uit Sint- Maartensdijk raakte maandag middag zwaar gewond bij een on geluk op de Nieuweweg bij Stavenisse. De jongen zat achter op de brommer van zijn eveneens 14-jarige plaatsgenoot. Ze reden in de richting van Stavenisse. Op een gegeven moment raakte de brommer in de berm en de jongen die achterop zat, werd weggeslin gerd en kwam met zijn hoofd te gen een boom terecht. Hij werd naar ziekenhuis Lievensberg ge bracht en daar bleek dat het slachtoffer zeer zwaar hersenletsel had opgelopen. Hij werd meteen naar het ziekenhuis in Antwerpen vervoerd. Inmiddels is de jongen buiten levensgevaar. De delegatie bekijkt een zonnehemel die gedemonstreerd wordt in de sociale werkplaats Betho te Tholen. Vlnr: C. Sieradzan, M. Jani- ak, Betho-medewerker J. van Mechelen, A. Zylinski, A. Pankowski, B. van Olffen en P. Mazurek. Een Poolse delegatie legt tot van daag (donderdag) een bezoek af aan Tholen. Het bestaat uit bur gemeester A. Zylinski van Itawa (33.000 inwoners), M. Janiak, hoofd van het bureau Itawa Pro motions, A. Pankowski, commis saris van politie en gemeente raadslid en P. Mazurek, directeur van de regionale gezondheids dienst. Het tegenbezoek is een ge volg van de reis van een Thoolse delegatie naar Polen in augustus toen de vertegenwoordigers van de gemeente twee Poolse gemeenten bezochten. Half november besloot een meer derheid van b. en w. de beslissing voor het aangaan van een steden band af te laten hangen van de re sultaten van dit tegenbezoek. Van der Munnik:"Er is vooral be langstelling voor onze gemeente lijke voorzieningenstructuur. Na de val van het communisme zijn nogal wat Poolse gemeenten in een gat gevallen. Ze waren altijd verzekerd van centrale financie ring. Toen dat vier jaar geleden wegviel, waren gemeenten ge noodzaakt voorzieningen te slui ten." Volgens Van der Munnik proberen Wilt u op de hoogte blijven van wat er gebeurt in uw woon- en/of werkgebied, neem dan een abonnement op de Eendrachtbode, dè Thoolse Courant. Dan krijgt u elke donderdag volop informatie over Tholen en St. Philipsland. per halfjaar 24,25 per jaar 44,35 (een jaarabonnement is dus 4,- goedkoper) postabonnement 56,75 Neem nu een abonnement, dan krijgt u de Eendrachtbode EEN MAAND GRATIS. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Zend deze bon in een open enveloppe naar Eendrachtbode, Postbus 5, 4697 ZG St. Annaland. U kunt ook bellen: 01665- 2752 b.g.g. 3474. de bestuurders en de bevolking van Itawa daar weer nieuw leven in te blazen, al zijn de financiële middelen beperkt of helemaal niet voorhanden. "Langzamerhand begint de bevolking van onderop de zaak weer een beetje op te bou wen. In Itawa is men op een ener gieke manier bezig om de veranderingen in wetgeving en bestuur zodanig te vertalen dat de bevolking die ontwikkeling kan zien." Het komt er volgens de burge meester veelal op neer dat er meer initiatieven genomen moeten wor den en dat de mensen zelf voor hun voorzieningen moeten beta len. "De bestuurders proberen in de nieuwe situatie hun weg te vin den door overal de mogelijkheden te onderzoeken hoe gemeentelijke voorzieningen opgezet worden, bekostigd en onderhouden. Daar- Luisterlaan, Boserf en Handels weg. Dat zijn de nieuwe straten die de gemeenteraad van St. Phi lipsland wil vaststellen voor nieuwbouwwijk de Luister IV en het bedrijventerrein. De ontwerp plannen voor deze uitbreidingen worden binnenkort ter inzage ge legd. In de Luister IV gaat het om twee straten: de ontsluitingsweg die aansluit op de Rijksweg en de woonstraat die door het gehele plan loopt. Aangezien het om de laatste fase van de Luister gaat, stellen b. en w. de naam Luister laan voor. De woonstraat wordt een woonerf (30 km zone). Mede gezien het dorpsbos dat vlakbij aangelegd wordt, is de naam Bo serf voorgesteld. Voor het bedrijventerrein vindt het college Handelsweg een logi sche stap na de al bekende Kwekerij-, Nijverheids- en In dustrieweg. De gemeenteraad van St. Philips land beslist woensdagavond om half acht over deze voorstellen. om zijn ze ook naar Tholen geko men." Volgens de burgemeester stellen de bezoekers het erg op prijs dat daarover, op gemeentelijk niveau, kennis uitgewisseld kan worden. Want zo zegt Van der Munnik: "Ook wij kunnen het nodige van hen leren. Zij staan aan de basis met nul centen, terwijl wij gewend zijn met bepaalde budgetten te werken." De Polen kwamen maandag aan en werden ontvangen in hotel restaurant De Gouden Leeuw in Scherpenisse door de delegatie die deze zomer Polen had bezocht: Van der Munnik, PvdA-raadslid I.C. Moerland, CDA-raadslid W.C. van Kempen, ambtenaar B. van Olffen en gemeentevoorlich- ter P. Bakx (die toen de reis niet meemaakte). Voor het bezoek was de tolk C. Sieradzan ingescha keld. Omdat dinsdag de bezoekers besprekingen voerden met de le den van het college, werd de b. en w. vergadering -die gewoonlijk op dinsdag wordt gehouden- ver vroegd naar maandagmorgen. Dinsdagmiddag bezocht de dele gatie de sociale werkplaats Betho. Ze werden er ontvangen met een bolus. De bezoekers deden alle af delingen aan: van de houtbewer king (houten kasten, spuiterij, via de zonnehemels naar het maga zijn). Ook het zorgcentrum Ten Anker kreeg bezoek van de Polen. De wit-rode vlag wapperde daar fier in top. Ook het sport-en ge meenschapscentrum Meulvliet en de openbare bibliotheek in de Da- lemsestraat maakten deel uit van de excursie. Woensdag stonden twee bezoeken op het programma: aan de Thool se scholengemeenschap in Sint- Maartensdijk waar ze ook de lunch gebruikten en aan het alge meen ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom, waar twee uur voor uitgetrokken was. Tot slot kon de Thoolse gemeenteraad kennis maken met de Poolse gasten tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis. De Polen reizen vandaag per auto terug, een tocht die twee dagen in beslag neemt. Itawa ligt in het noorden van Polen, ten zuid oosten van Gdansk. De reis-en verblijfkosten onderweg zijn voor rekening van de Polen, de over nachtingen hier worden door de gemeente betaald, zoals dat om gekeerd ook is gebeurd. Het Thoolse college is voor dit be zoek te rade gegaan bij de ge meenten Oud-Beijerland en Kromstrijen die reeds een steden band met Polen onderhouden. De uitnodiging die b. en w. naar Po len had verstuurd was vergezeld van een lijst met onderwerpen die tijdens het bezoek aan de orde gesteld zouden worden. In oktober stelde de gemeenteraad 37.000 gulden beschikbaar voor het opkrikken van de Kotterstraat in Tholen, maar in totaal zal de gemeente er mogelijk 100.000 gul den in stoppen. Tot die ontdek king was raadslid M.A. van Beek (CDA) gekomen. "Ik schrok er van", zei hij donderdag in de commissie openbare werken. De 37.000 gulden gaat op aan maat regelen die verband houden met de beplanting. De tekst van het voorstel in oktober had bij Van Beek de indruk gevestigd dat dit bedrag voldoende was. "U hebt me op het verkeerde been gezet", zei hij tegen wethouder J. van der Jagt. Deze wees het raadslid erop, dat het bedrag van een ton in de - eveneens door de raad goedge keurde - meerjarenraming was op genomen. Overigens is dat een grove raming. Waar het extra geld voor nodig is, kon de wethouder niet een-twee-drie zeggen. Hij ver moedde dat maatregelen voor de veiligheid in de buurt daarvan be taald worden, maar zegde een na der antwoord toe. Tot vier uur dinsdagmiddag kon den kandidatenlijsten worden in geleverd; morgenmiddag wordt definitief over de geldigheid ervan beslist. Onder de kandidaten zijn slechts vier vrouwen, evenveel als er nu in het bestuur zitting heb ben. Voor de categorieën eige naren gebouwd, eigenaren ongebouwd en pachters onge bouwd zijn twee keer zoveel kan didaten aangemeld (10, 10 en 6) als er zetels beschikbaar zijn (5, 5 en 3). Voor de negen zetels van de categorie ingezetenen meldden zich zestien kandidaten. In totaal dus 42 kandidaten voor 22 zetels, zodat er op 2 maart twintig moe ten afvallen. Voor de categorie eigenaren be- drijfsgebouwd (de bedrijven) wor den geen verkiezingen gehouden, omdat voor de drie beschikbare zetels ook maar drie kandidaten zijn ingediend. J.K. Elenbaas (62) uit Poortvliet, M.A. van Beek (47) uit Sint-Annaland en J. Bakker (53) uit Rotterdam (van camping De Muye) zijn automatisch geko zen. Elenbaas is op dit moment al gezworene en Van Beek hoofdin geland. Bij het waterschap heerst tevre denheid over het aantal bestuurs- kandidaten dat zich beschikbaar heeft gesteld. Vooral de nieuwe categorie ingezetenen was afwach ten. "In de Bevelanden hebben zich daarvoor zelfs 53 kandidaten gemeld voor 12 zetels", vertelt G. Vos. Vooral naar de opkomst bij de verkiezingen is hij benietiwd. "Het kan een nadeel zijn dat er niet tegelijkertijd voor de gemeen teraad wordt gestemd." Voor het eerst kunnen alle inwoners vanaf 18 jaar hun stem uitbrengen, na melijk in de categorie ingezete nen. Per categorie zal er op 2 maart een apart stembiljet worden verstrekt, waarop de kandidaten (met hun plaatsvervangers) staan in de volgorde zoals bij de loting dinsdag is vastgesteld. De zetelverdeling bij het water schap gebeurt anders dan bij de verkiezingen voor gemeenteraad, provinciale staten of parlement. Per categorie staat het aantal ze tels tevoren vast. Personen op wie geen enkele stem wordt uitge bracht, zijn ook niet gekozen. Vervolgens wordt per categorie gekeken wie de meeste stemmen heeft, wie de op een na meeste en zovoort, tot alle zetels verdeeld zijn. ZIE VERDER PAG. 3 De politiek dingt mee naar zeggenschap in het waterschap Diamanten echtpaar Oosdijk woont nog zelfstandig in Stavenisse Tholen en Sint-Philipsland proefgebied voor openbaar Dorpen zonder muziek krijgen korps op bezoek Rabobanken informeren leden over fusie Socialistische Partij gaat op Tholen aan de weg timmeren Scholieren nemen een kijkje bij akker- en veehouderijbedrijf S. de Bruijn gepromoveerd aan landbouwuniversiteit Uittocht bestuursleden door fusie plaatselijke ZLM- afdelingen Dammer Toby Hage naar toptoernooi in Cannes Trainer Jan Englebert verlaat WHS DE TONG IS DE TOEGANGSPOORT TOT DE MENSELIJKE GEEST Dit nummer bestaat uit 24 pagina's Aan de achterzijde van de serviceflat hees een kraan de muren voor de berging op zijn plaats. Rechts de keuken en de verpleegafdeling. Deze installatie moet ervoor zor gen dat er minder energie wordt verbruikt en dat de stichting re gionale zorgverlening (SVRZ) minder geld aan stookkosten kwijt raakt. Bij een warmte kracht koppeling wordt met be hulp van een gasmotor en genera tor electriciteit opgewekt. Die electriciteit wordt rechtstreeks ge leverd aan het distributienet van de Delta Nutsbedrijven. De vrij komende warmte (het koelwater van de motor) wordt echter direct benut voor het verwarmen van het cv-water van Ten Anker. Op die manier hoeft de eigen cv-instal- latie minder te draaien. De SVRZ liet bij Ter Valcke in Goes, Ter Schorre in Terneuzen en Der Boede in Koudekerke zulke installaties plaatsen. Per tehuis moet dat volgens de SVRZ een besparing van 5000 tot 16.000 gul den opleveren. De gasmotor en de generator wor den in een huisje van 6.30 meter bij 3.30 meter geplaatst bij de achteringang van de serviceflat. Met een hijskraan werden de ge prefabriceerde muren van het hok -overigens in dezelfde stijl als van de nieuwbouw- op hun plaats ge hesen. Behalve een onderkomen voor de warmte-kracht-installatie wordt er ook een berging voor lin nengoed gebouwd die ongeveer even groot is. Tussen deze nieuwe gebouwtjes en de achteringang komt een overkapping. De bouw van de warmte-kracht- installatie en de linnenberging kost twee parkeerplaatsen. Het karwei wordt eind februari af gerond. Delta Nustbedrijven betaalt de bouw en installatie en zal ook voor het onderhoud zorgen. Het energiebedrijf komt hiermee tege moet aan de verplichting die haar door het rijk is opgelegd om mi- lieubesparende maatregelen te treffen. Bij de opwekking van electriciteit in de centrale in Bor- sele verdwijnt de warmte via het koelwater in de Westerschelde. Volgens de Deltan bedraagt het rendement bij een warmte krachtkoppeling ongeveer 85%. Dat is ruim 40% meer dan in een elctriciteitscentrale.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1