Twents gebruik bij boreling Plaatselijk nieuws VISSER DAG EN NACHT EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 30 september 1993 Bedankt Duizend jaar damesmode Rood met witte stippen Weer of geen weer Kind en allergie Klaverjastoernooi Zwabber Tafelkeuring Beatrixfonds Dorcas Renovatie riolering Ten Ankerweg Kerst c.d. Agentschap N.S. Geldautomaat vernield In gedachten tegen auto Naïeve fietser Autoruit vernield Rechts houden Russisch predikant op school Biljarten Rijnberg meeste vis Taptoe-loten Vers vlees, lekker mals en mager koopt u bij uw slager Dit alles bij uw Thoolse slagers J. Aarts, Stavenisse J. Geilings, Tholen C. Slager, St. Annaland Kamermuziekfestival Geluk bij ongeluk Schotelantenne van huis Geslaagd EHBO-cursus Collecte Beatrixfonds Casembrootschool verduisterd Aanbesteding Nieuwstraat Kantinebouw tennisclub Nieuwe bus de Annewas Wasmachine WHS gestolen Ademanalyse mislukt Aanrijder wil niet schikken Dorpsomroeper Woord en Daad Voetbal loopt goed Klaverjassen Woord en Daad Presidente treedt af Weekend diensten Ds. A.J. Gunst van de Gerefor meerde Gemeente heeft bedankt voor een beroep van de gemeente van Aagtekerke. Mevrouw Spierings uit Den Bosch opende het nieuwe seizoen van de Plattelandsvrouwen met een ver haal over 1000 jaar damesmode. Aan de hand van 42 poppen ver telde zij iets over de verschillende perioden. Spierings en haar man maakten alle poppen zelf en voor zagen ze van kleding uit al die pe rioden. Aan bod kwam de politieke situatie in die tijden en de kleding die op een gegeven mo ment bepalend was, ook die van de man. Ook over de lingerie die men droeg en hoe al in de 18de eeuw de voorloper van de legging uitgevonden werd, vertelde Spie rings volop. De huidige vrouw heeft in de mo de veel meer bewegingsvrijheid gekregen ten opzichte van vroeger toen de dames nog ingesnoerd za ten in corsetten en nauwelijks konden zitten met de queue's. Tot in het midden van de vorige eeuw werd alles nog met de hand ge maakt, toen werd de eerste naai machine uitgevonden. Er waren ook diverse haardrachten te be wonderen op de avond. Zo'n 25 dames waren daar getuige van. In oktober staat de groente- en fruitshow in Meulvliet op het pro gramma van de Plattelands vrouwen. De natuurvereniging organiseerde voor haar jeugdleden een excursie naar Zoomland. Daar werd zater dag gezocht naar paddestoelen en Gerard Westerweel vertelde veel over deze planten. Meer dan twin tig jongens en meisjes gingen mee op de enkele uren durende tocht. Heel wat paddestoelen werden ontdekt. Onder andere de in 'rood met witte stippen' getooide vlie- genzwam. Maar Westerweel wist ook het nodige over andere zwam men en boleten te vertellen. Daar naast werden boomvruchten bekeken die nu in het bos te vin den zijn zoals tamme kastanjes en beukenootjes. Op 6 november wordt er voor de jeugd een speur tocht georganiseerd in het bosje in Tholen. Daar moeten de jongens en meisjes bomen en struiken her kennen. De NCVB nodigde J. van Leer dam uit Vrouwenpolder uit om eens te komen praten over het weer. In het Visnet achter de Gere formeerde kerk kwamen bijna 60 leden bij elkaar om het verhaal van Van Leerdam aan te horen. Presidente J. Deurloo-van der Vel de opende de avond met een bij bellezing uit het boek Ruth waarop een meditatie volgde met als titel 'Schuilen'. Van Leerdam noemt zichzelf amateur-metereoloog. De dames kregen dan ook heel wat te zien en te horen over allerlei wolkensoor ten zoals: altocumulus, stratocu- mulus, bloemkool- en schapewolken. De avond werd gesloten met gebed en zang waar bij mevrouw Roggeband op het orgel speelde. De ouderraad van CNS de Regen boog heeft voor de jaarlijkse ou deravond op 6 oktober het onderwerp 'het actieve kind en zijn allergieën' uitgezocht. Omdat problemen met allergieën niet al leen bij kinderen van de Regen boog voorkomen, wordt de bijeenkomst opengesteld voor alle belangstellenden. De avond be gint om half negen in de gemeen schapsruimte van de school. Sprekers zijn neuroloog dr. Visser en pedagoge Van den Berge-Hage. Het eerste open klaverjastoernooi van café de Tol telde zestien deel nemers. Eigenaresse Marja van Eekelen schreef het toernooi uit en de organisatie was in handen van Leen Berrevoets. Toevalliger wijs won de laatste deze avond met 5657 punten. Wim Schot werd tweede met 5049 pnt en Hans Minheere eindigde als derde met hetzelfde aantal punten. Ma rie Leydekkers bezette de vierde plaats met 5007 pnt. In totaal deden 108 deelnemers mee aan de sluitingstocht van wa tersportvereniging De Kogge. Zij zaten zaterdagavond aan het diner in De Landbouw in Goes. Niet iedereen was per boot daar naar toe gegaan, maar toch zo'n 28 vaartuigen gingen richting Zuid- Beveland. De eerste varensgasten gingen 's morgens vroeg al op pad om nog even in de stad te wande len. De anderen vertrokken na half elf met redelijk gunstig weer. Tijdens het eten werd de jaarlijkse zwalkprijs uitgereikt. Van de zes genomineerden kreeg J. van Loon uiteindelijk de zwabber, hij zag deze zomer zijn auto weggesleept door de politie. De Koggeleden werden getrac- teerd op een stemmig lied van C. Dietvorst. Op de wijze van Ketel binkie bracht hij hulde aan 'de ouwe Eendracht'. Instrumentale ondersteuning was er van Sarien Bout op de gitaar en Arno van Loon op accordeon. Op de Werf werd de avond voortgezet met muziek van The New Two. 's-Zon- dags aanvaardde iedereen de te rugtocht. Voor sommigen was de aangekondigde windkracht 8 een reden om niet per boot naar huis te gaan. De leden van vogelvereniging Vo gelvreugd brachten 62 dieren aan op de tafelkeuring van zaterdag. De avond in Meulvliet werd druk bezocht, net als de afgelopen ja ren. De keurmeesters waren Van Unen voor de kanaries, Balemans voor grote parkieten en tropische vogels en Baker voor grasparkie ten. Alle drie waren ze zeer tevre den over de meegebrachte vogels. De collecte voor het prinses Bea trixfonds heeft 3061,25 opge bracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Gevers en collectanten harte lijk bedankt. De Christelijk Gereformeerde vrouwenvereniging Dorcas houdt haar jaarlijkse verkoping op don derdag 7 oktober van 14.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.00 uur in verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Visstraat. Aannemer NBM BV uit Maarn mag een gedeelte van de riolerin gen van de Ten Ankerweg en Een- drachtsweg gaan renoveren. NBM moet het karwei klaren voor ruim 111.000 gulden. Daarnaast moeten er 22 aansluitingen gerepareerd worden voor nog eens 12.500 gulden. In Efratha's velden is de titel van de onlangs verschenen kerst com pact disc die in maart van dit jaar werd opgenomen in de Neder lands Hervormde kerk. Op deze opname zijn de volgende koren van dirigent Paul Heijboer te be luisteren: Crescendo uit Tholen, VZOS en Jong VZOS uit 's Gra venpolder, regionaal jongeren koor Laudate Dominum uit Kapelle, kamerkoor Chantez a Dieu uit Tholen, Vox Humana uit Krimpen a/d IJssel en een mu ziekgroep bestaande uit de instru menten orgel, viool, cello en dwarsfluit. Naast a capella- uitvoeringen zijn er ook diverse werken met orgelbegeleiding van Jan Wisse. De Ghulden Roos in de Kerkstraat wordt vrijdag 8 okto ber agent van de Nederlandse Spoorwegen. Nagenoeg het gehele binnenlandse kaartjesassortiment is er te koop. De gewone en gere duceerde enkele reizen, retours, railrunners, vijf-retourkaarten, netkaarten, maandabonnemen ten, treintaxibiljetten, enz. Voortaan kan men met een NS- kaartje uit de Kerkstraat in Ber gen op Zoom direct op de trein stappen. De geldautomaat van de Rabo bank aan de Brugstraat is maan dag door een 18-jarige Thoolse jongen vernield. Nadat hij het geld uit het vak van de machine had gehaald, stak hij bonnetjes in brand en gooide die in de klep. Daarop raakte de automaat de fect. De schade loopt in de hon derden guldens. De dader heeft inmiddels bekend. Een 49-jarige Tholenaar reed maandagavond om vijf voor acht in de Molenvlietsestraat tegen de geparkeerde auto van een 29-jarige Thoolse vrouw. Hij ver klaarde dat hij in gedachten was en het andere voertuig zodoende niet zag. Beide wagens waren total-loss en de kentekenbewijzen werden daarom ingenomen. De politie reageerde bedenkelijk op de melding van de 49-jarige Thoolse vrouw wier fiets was gestolen. Zij zette de tweewieler vrijdag weg voor de Albert Heijn supermarkt in de Kotterstraat. Toen ze pas 's maandags het rij wiel weer wilde ophalen, was het verdwenen. Een 49-jarige Tholenaar vond donderdag zijn auto terug met een vernielde portierruit. De wagen stond aan de Burg. van Ber- chemstraat op de oprit van het huis van de man. Er werd niets vermist. Een inwoonster van Sint- Maartensdijk werd zaterdag aan gehouden op de Nieuwe Postweg omdat ze met haar auto te veel naar links reed. De politieauto die haar tegemoet kwam, moest daar door stevig in de remmen. De vrouw werd aan de kant gezet. Ze kreeg een boete van 150,-. De School met de Bijbel kreeg be zoek van de Russische predikant Michaiel I. Chorev. Via de stich ting Friedensstimme was hij uitge nodigd om een kijkje te komen nemen. In Rusland zijn geen christelijke scholen dus het was voor Chorev een bijzondere erva ring. Ook de kinderen vonden het leuk om les te krijgen van een bui tenlandse gastdocent. Mevrouw Kroon vertaalde zijn verhaal. Hij vroeg speciaal om aandacht voor de kinderen uit Tsjernobyl. Cho rev organiseert voor hen onder meer zomerkampen. De predikant bezocht alle groepen en moest daarbij heel wat vragen beant woorden. Bij zijn vertrek gaf Frie densstimme hem nog een envelop met geld mee voor het werk in de voormalige Sovjet-Unie. De kinderen van groep 1, 2 en 3 bezochten de boomgaard van fa milie De Rooy aan de Patrijzen- weg. Twee weken lang zijn de leerlingen op school bezig geweest met het project fruit. Bij De Rooy konden de groepen zelf zien hoe het fruit in de boomgaard geoogst wordt. De Rooy gaf de kinderen uitleg en er werd ook in de koelcel gekeken. Aan het eind van het be zoek kreeg iedereen een glas ap pelsap en een plak cake. In ruil daarvoor overhandigden ze hun zelfgemaakte werkstukken aan de fruittelersfamilie. Uitslagen biljartvereniging De Poedelaars. D. Hendrikse-E. van Hees 0-2, J. Plandsoen-R. Luys 0-2, A. van Wezel-D. den Hollan der 0-2, J. Wessels-C. Timmer mans 0-2. De kortste partij van 11 brt speelde C. Timmermans en de hoogste serie van 10 caramboles was van D. den Hollander die met 2.67 ook het beste gemiddelde had. De Treffers, eerste bekerronde. J. Etienne-L. van Wezel 10-5,41, P. de Leeuw-P. Hommel 9,76-10, J. Geuze-K. Hommel 2,85-10, H. Hommel-B. den Hollander 10-6,51. Hoogste serie (14 car.) P. en K. Hommel, kortste partij (20 brt.) en beste moyenne (3,35) K. Hommel. De zevende wedstrijd van hen gelsportvereniging 't Scharretje aan de schietbaan in Sint- Annaland leverde ruim tien kilo vis op. Vooral in het begin hapten de vissen ruim toe. Later werd het wat minder. Arjan Rijnberg won de wedstrijd met 2600 punten. Daarna volgde P. Plompen met 1225 pnt, mevr. Lindhout 1090 pnt, mevr. Rijnberg 810 pnt, T. Bosters 585 pnt, M. Goedegebuu- re 575 pnt, D. Osterberg 460 pnt, M. Hartog 460 pnt, T. Rijnberg 365 pnt, C. Boogaart 330 pnt, A. Steijns 310 pnt, C. Dam 310 pnt, A. de Romph 295 pnt, S. Lind hout 295 pnt, C. Rijnberg 250 pnt, R. Lindhout 50 pnt. en M. de Regt 1 pnt. Mevrouw Lindhout werd eerste dame, D. Osterberg eindigde als eerste van de jeugd en M. de Regt was eerste bij de pu pillen. Op 16 oktober wordt de 15de tap toe van de muziekvereniging ge houden. Om de kosten te drukken, worden de komende we ken huis-aan-huis loten verkocht. Kregen de winnaars voorgaande Donderdag, vrijdag en zaterdag 30 september - 1-2 oktober BIEFLAPPEN of ROSBIEF 500 gram10.95 VARKENSFILET 500 gram6.75 NASI of BAMI 500 gram3.- VARKENSFRICANDEAU 100 gram2.40 OLÉ CERVELAAT 100 gram1.95 GEKOOKTE WORST 200 gram2.- Maandag en dinsdag 4-5 oktober RIBLAPPEN 1 kilo15.- VARKENSKLUIF 1 kilo GRATIS SPLITERWTEN NIEUW KATENVLINDERS 5 halen4 BETALEN Woensdag 6 oktober GEHAKT 500 gram5.25 SOEPVLEES 400 gram4.- Advertentie I.M. keren voorwerpen en voedselpak ketten, dit jaar worden alleen geldprijzen uitgereikt. De hoogte varieert van een tientje tot 250,-. Het bestuur verwacht veel loten te verkopen. In het kader van Zeeland- september-cultuurmaand organi seert de stichting Uit op Tholen twee concerten in samenwerking met de stichting kamermuziek Zeeland. Morgen vertolkt het Par- kanyi Trio werken van Schubert, Berens en Martinu. Het gezel schap bestaat uit Istvan Parkanyi op de viool, Matthias Maurer op altviool en Young Cho op de cello. Donderdag 7 oktober treedt het Ensemble Royal op. Er worden kwartetten, aria's en duetten van Brahms, Rossini en Verdi ten ge hore gebracht, begeleidt door een door vier handen bespeelde vleu gel. Sopraan Sheila van Rhenen, alt Sasja Hunnego, tenor Amand Dekkers, bariton Marcel Boone en pianisten Wim Voogd en Hans Schellevis vormen het ensemble. Beide concerten vinden plaats in de Nederlands Hervormde kerk aan de Raadhuisstraat en begin nen om kwart over acht 's avonds. Een 16-jarige bromfietser uit Sint- Philipsland kon nog van een geluk bij een ongeluk spreken. Maan dagmorgen omstreeks half negen reed hij over de Hollaereweg rich ting Sint-Annaland. Na een scher pe bocht zag hij een grondwerkmachine, een zoge naamde dumper, op zich af kó men, bestuurd door een 26-jarige man uit Oude-Tonge. Deze werk nemer van aannemersbedrijf AVK werkte aan het basisplan water voorziening. De Sint- Philipslander wilde het gevaarte ontwijken, maar reed de berm in en slipte op de modder. Bij zijn val kwam de brommer onder de achterwielen van de dumper te recht, maar de jongen mankeerde niets. Een 29-jarige Vossemeerse kwam zaterdag tot de ontdekking dat iemand de schotelantenne van haar gevel had geschroefd. De schade bedraagt enkele duizenden guldens. Elco de Vogel is aan de Roncalli scholengemeenschap geslaagd voor het mavo-diploma. De EHBO-afdeling begint met een nieuwe cursus in Wellevaete op II oktober. De cursus zit nog niet helemaal vol. Aanmeldingen bij G, Heijboer 01665-2828. De collecte voor het prinses Bea trixfonds heeft 1452,70 opge bracht. Dat is twintig gulden minder dan het vorige jaar. De gemeenteraad heeft 2914 gul den uitgetrokken voor de aan schaf van verduisteringsgordijnen voor de De Casembrootschool. In 1987 werd vanwege de hoge kosten maar een deel van de gemeen schapsruimte verduisterd; de schuine ramen bleven buiten schot. Zoals te verwachten, werd het daardoor niet donker en de school zag zich gedwongen zelf een voorziening te treffen. Zes jaar later beseft het gemeente bestuur dat iedere basisschool een goed verduisterd lokaal moet heb ben. Het stelt vast dat de voorzie ning in de De Casembrootschool 'onvoldoende en geen fraai zicht' is. Bovendien is ze versleten. Het voorstel om de destijds op zak ge houden centen alsnog uit te geven, werd maandagavond door de ge meenteraad zonder één woord goedgekeurd. Gebr. Moerland was met 59.300 gulden, exclusief btw, de laagste inschrijver voor de herinrichting van de Nieuwstraat. Het karwei zal vermoedelijk over drie weken beginnen. B. en w. hadden nog twee plaatselijke aannemers offer te gevraagd: C.A. Scherpenisse en zn. schreef in voor 60.500 gulden, Adr. Goedegebuure voor 61.700 gulden. Bij de reconstructie zullen de trot toirs verdwijnen. De nieuwe straat komt op één niveau, maar door middel van verhoogde inritten wordt doorgaand verkeer ontmoe digd de Nieuwstraat in te rijden. De tennisvereniging is zaterdag begonnen met de voorbereidingen voor uitbreiding van de kantine. Nadat de leden tijdens een extra vergadering het bestuur hadden gemachtigd om de plannen door te zetten, is zaterdag de oefenkooi afgebroken en beplanting verwij derd. Nu komt de fundering aan de beurt. "We hebben nogal wat ambachtslui onder onze leden die van wanten weten", zegt voorzit ter C. van Dijke. "We willen zo snel mogelijk uit de grond en on der dak. Dan kunnen we eind maart met de nieuwe kantine klaar zijn." Gezinsvervangend tehuis de An newas heeft dinsdagavond een nieuwe personenbus in ontvangst genomen. De officiële overdracht vond plaats bij garage Maat. Het nieuwe voertuig kon aangeschaft worden dankzij giften van de vei ling, de kerken, ouders en ver schillende activiteiten van de Annewas zelf. De nieuwe, verleng de blauwe Renault vervangt de VW-bus. Dhr. J. Maat bood een cd-speler aan. Bewoners, perso neel, bestuur en ouders maakten het feest compleet met een maal tijd in Havenzicht. Na eerder de kantine, werd maan dagnacht het ballenhok van voet balvereniging WHS opengebroken. De dader ging er* vandoor met de wasmachine en een paar dozen waspoeder. In ver band met de steeds vaker voorko mende diefstallen uit kleedlokalen, vraagt WHS in de weekbrief of spelers die door de week trainen, hun waardevolle spullen thuis willen laten of ze voor de westrijd of training in te leveren bij de trainer. Een 55-jarige Sint-Annalander werd woensdagnacht aangehou den op de Oudelandsedijk omdat hij slingerend over de weg reed. Toen hij uiteindelijk stopte, werd hem de blaastest afgenomen. Om dat die positief was, moest de man mee naar het bureau voor een ademanalyse. Die mislukte en er moest vervolgens een GGD-arts aan te pas komen om de bloed proef af te nemen. Zolang de re sultaten nog niet bekend zijn, is het rijbewijs van de man inge vorderd. In de Weststraat schuurde een 55-jarige Sint-Annalander met zijn auto langs het voertuig van een vrouw uit Tholen. De man was nukkig en toen de eigenaresse van de beschadigde wagen naar buiten kwam, wilde hij niets rege len. De politie moest eraan te pas komen. Dorpsomroeper Gatze de Moed is vijfde geworden op de Nederland se kampioenschappen stads- en dorpsomroepen in Oud- Beijerland. Daar riep De Moed De familie Meijer en de kraamverzorgster met de krentewegge bij de kraamvrouw en haar baby. "Tukkers blijven Tukkers", zegt dhr. H. Meijer uit Scherpenisse. Hij en zijn vrouw brachten maan dag een oud Twents gebruik tot le ven in St. Annaland, waar in de nacht van vrijdag op zaterdag kleinzoon Mike werd geboren. "Als er in Twente een kind wordt geboren, komen de vrouwen uit de buurt of ook wel de collega's van het bedrijf met een krente wegge naar de kraamvrouw", ver telt Meijer. "Een heel groot krentebrood met zuidvruchten er in met roomboter, kaas, eieren, room en advocaat. Allemaal be- doeld om de kraamvrouw snel te laten aansterken." De familie Meijer, afkomstig uit het Overijsselse Borne, nam een goede kennis in de arm voor het recept: bakker Immerman. Die bleek bereid om bakker Wessels in Scherpenisse de kneepjes van het vak te Ieren. Maandagmorgen was het resultaat te zien bij Ruud en Quirine van Hagen-Meijer in St. Annaland. Ook kraamverzorgster Carola Sakko uit Tholen deelde in de feestvreugde. Een krentewegge was weer eens wat anders dan be schuit met muisjes. "Wij nemen ook wel gebruiken van hier over", vertelt mevr. Meijer. "De kraammand met voor elke dag een cadeautje, dat kennen ze in Twente weer niet." Een Zeeuwse vlegel is nog niet in geburgerd bij een geboorte, zodat de familie Meijer het oude Twent se gebruik op Tholen maar voortzet. THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Van Dijk. 18.30 u. kand. Van Herik, Strijen. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Baas, Fijnaart. GEREF. KERK 10 u. dhr. Walhout. 17 u. ds. Van der Spek. CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Boogaard. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. Gunst. 14.30 leesdienst. NED. PROT. BOND 10.45 u. ds. Roos, Woubrugge- Nieuwveen. R.K. KERK za 19 u. en zo 11.30 u. H. Mis. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. De Goei, Sint- Maartensdijk. 18.30 u. ds. Snijder. GEREF. KERK 10 u. drs. Knoop, Sommelsdijk. 15 u. ds. Verheul, Sleewijk. CHR. GEREF. KERK 14.30 u. ds. Boogaard. 10 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K. KERK za 17.30 u. en zo 9.30 u. H. Mis. SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. kand. Van Eckeveld, Houten. 18 u. kand. Burger, Waddinxveen. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. do 7/10 19.30 u. ds. v.d. Poel, Yerseke. verhalen om van de geschiedenis van Oud-Beijerland en Tholen. De collecte voor Woord en Daad heeft 991,25 opgebracht. Alle gevers hartelijk bedankt. Het gaat financieel niet slecht met SC Stavenisse. Dat bleek vrijdag op de jaarvergadering van de voetbalclub. Voorzitter A. Moer land bedankte eerst de leden die zich het afgelopen seizoen op een bijzondere manier voor de club hebben ingezet. Secretaris J. Hoek, die de door ziekte afwezige penningmeester L. Poot verving, gaf tekst en uitleg bij diverse cij fers van het financiële jaarverslag. Daaruit blijkt dat het geldelijke plaatje behoorlijk verbeterd is. De opbrengst van oud papier is flink gestegen en de container die daar voor werd aangeschaft is binnen een jaar terugverdiend. Het tekort van 1775,- is door diverse maat regelen en een betere kantine- omzet veranderd in een positief saldo. Daarom zal de contributie niet worden verhoogd. Voorzitter Moerland deelde mee dat de oude scoreborden vervangen worden door één groot bord. Ook de ver sleten stoelen in de bestuurskamer worden vernieuwd. M. Smits, W. Vermaas en A. Nee- Ie traden af als bestuursleden. Neele was als enige niet herkies baar. De voorzitter bedankte hem voor zijn werkzaamheden. Smits en Vermaas werden met respectie velijk 26 en 24 stemmen herkozen. Voor de vacature Neele hebben zich geen kandidaten gemeld en het bestuur heeft besloten het voorlopig met acht leden te doen. L.E. Wesdorp werd herbenoemd als lid van de kascommissie en A. Keur trad toe als nieuw lid. Er werden 15 renteloze leningen uitgeloot die zullen worden afge lost. Mede door deze leningen is de lichtinstallatie betaald. Voor zitter Moerland sprak aan het eind van de vergadering de hoop uit dat de sportieve resultaten dit jaar beter zullen zijn dan vorig seizoen. Hij heeft daar alle ver trouwen in en vindt het van we zenlijk belang dat het tweede elftal zo snel mogelijk hogerop komt om het gat met de eerste keus te verkleinen. Stavenisse telt op dit moment 119 leden waarvan 81 senioren, 21 junioren en 17 pu pillen. Uitslag competitiewedstrijd van klaverjasvereniging De Pende laars. Christiaan?? 5503 pnt, A. Koetsier 5189 pnt, M. den Haan 5186 pnt, A. Arts 4982 pnt, L. Kampman 4904 pnt, K. Waasdorp 4816 pnt, R. Waasdorp 4629 pnt, J. Guiljam 4576 pnt, P. Bazen 4389 pnt, J. van Zetten 4318 pnt, J. Knuist 4269 pnt, T. den Blanker 4067 pnt, J. v.d. Werf 3884 pnt, M. van Bloppoel 3760 pnt. De collecte voor de stichting Woord en Daad heeft het bedrag van 1147,25 opgebracht. Gevers en collectanten hartelijk bedankt. De bijeenkomst van de platte landsvrouwen op 14 oktober wordt samen gehouden met de af delingen Poortvliet en Scherpenis se. Noortje Hartliet en Hanneke le Clerq zullen de avond verzorgen met het programma De vrouw in Japan. Met behulp van dia's, poë zie en toneel vertellen ze over het land van de rijzende zon. Voor 4 november staat een bezoek aan banketbakkerij Smaal in Bergen op Zoom op het programma; de rondleiding duurt van tien uur tot half elf. ZIE VERDER PAG 9 GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. wo 6/10 19.30 u. ds. Verhoeks. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Van Bruggen. 18 u. ds. Van de Pol, Dinteloord. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Loon. HERV. GEM. REHOBOTH vr 1/10 14.30 u. ds. De Goei, hu- welijksbev. 10 u. ds. Den Ouden, Rotterdam. 19 u. ds. De Goei. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u.ds. T. Klok, Kinderdijk. GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Bergen Bravenboer. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst. do 30/9 19.30 u. ds. Van Dieren voor de zending. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Egas. GEREF. KERK 10 u. ds. De Buck. 14.30 u. ds.De Goei, Sint- Maartensdijk. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Verspuy, Boven Har- dinxveld. 17 u. ds. Van Dijk, Tholen (H.D.). GEREF. GEM. 9.30 u. leesdienst 18.30 u. ds. Gunst (H.D.). OUD GEREF. GEM. 9.30, .14.30 en 18.30 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Hoffman, Halsteren. 15 u. ds. Gootjes, Bruinisse. Zaterdag 2 en zondag 3 oktober Tholen, Poortvliet, Oud- Vossemeer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. De Looze, Oud-Vossemeer, tel. 01667-2400. St. Maartensdijk, St. Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. Janssen en dr. Panis): dr. Veldman, Stavenisse, tel. 01663-2400. St.Philipsland en Nieuw- Vossemeer: dr. De Groot, Nieuw-Vossemeer, tel. 01676-2545. TANDHEELKUNDIGE HULP Tandarts Hoffenkamp, Bergen op Zoom, 01640-33177. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poort vliet za. 8.30-9 u., tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING Tel. 01100-51177 KRAAMZORG Kraamcentrum Rondom de Oosterschelde, dag en nacht be- reikb. tel. 01100-49222; inschrijf- bur. ma t/m vr tel. 01100-49249. ST. HOMECARE ZEELAND Tel. 01100-32924 CENTRUM THUISZORG Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatie-advieswerk, dag. 8.15-17 u., Dr. Tazelaarstr. 1, St. Maartensdijk, tel. 01666-3577. TUBERCULOSEBESTR. Bus GGD, Molenvlietsestr. 11, Tholen, elke wo. 10-11.30 u. Af spraak maken 01184-18395 PATIËNTEN VER. Advies- en informatielijn NPV Tholen 01660-3727 en 01666-4303; St. Philipsland 01677-2342 of 2496 PATIËNTENPLATFORM Ma en do 9-12 uur, tel. 01100-49389 CONSULT. ALG EN DRUGS Afspraken tel. 01100-49480 TELEFON. HULPDIENST Tel. 01180-15551 d/n, 01180-36251 (chr.); kindertel. 01180-38080 of 01650-56600 KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 01180-28800 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsi tuaties) tel. 01100-31555 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap, 01662-2974 en 033-620244 Nazorg borstamputatie di 5 okto ber, z.huis Lievensberg 01640-78000 BLIJF VAN M'N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-14645 KINDEROPVANG Coördinatrice M. Francke, tel. 01666-8208 STORINGEN ENERGIE Tel. 01180-38888 HOOGWATERSTANDEN Donderdag 30 sept. t/m vrijdag 8 okt. donderdag 30 3.17 - 15.32 vrijdag 1 3.47 -15.57 zaterdag 2 4.17 - 16.27 zondag 3 4.47 - 16.57 maandag 4 5.17 - 17.32 dinsdag 5 5.47 - 17.57 woensdag 6 6.17 - 18.27 donderdag 7 6.42 - 19.02 vrijdag 8 7.22 - 19.52 vr 8/10 20.35 u. LK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minu ten later. Voor gecorrigeerde getij- verwachtingen bel 06-91122353 (niet gratis). Voor storingen in uw installaties zowel elektra, gas, c.v. en water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 01662-2650 Advertentie I.M. f

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1993 | | pagina 2