THOLENDERWIJS Bunny verrast bakker op braderie De kinderkopjes uut Staevenisse Heien en kleien voor betere bijen Zaterdag rondrit van oude legervoertuigen informatierubriek van de gemeente tholen BOUWAANVRAGEN BOUWMELDINGEN Goedkeuring bestemmingsplan 'Stoofweg' (3e herziening) Sint-Annaland WAT LIGT TER INZAGE? MEDEDELING VOOR DE INWONERS VAN OUD-VOSSEMEER SPREEKUUR B&W GEMEENTEHUIS GESLOTEN Glas het inzamelen waard. Hup, in de glasbak! Statische show bij streekmuseum St. Annaland Ponderdag 12 augustus 1993 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 WET MILIEUBEHEER KENNISGEVING VAN BEKENDMAKING ONTWERPBESCHIKKING Is juli vaak de drachtmaand bij uitstek, dit jaar was de maand het tegenovergestelde van voorgaande jaren. Iets te koel en de laatste helft wat te nat. Nu nog maar hopen dat augustus wat zachte en zwoele nachten heeft omdat er zeer veel theunisbloemen zijn op het eiland die onder gunstige omstandigheden goed ho ning kunnen geven. Zo'n 12 tot 15 legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog maken zaterdag een rondrit over Tholen en zijn van half twee tot vijf uur ook te zien tijdens een stati sche show bij streekmuseum de Meestoof in St. Annaland. Trekpleister moet een dukw vormen, het zeswielig amfibisch voertuig dat in de rampdagen van 1953 me nige streekbewoner in veiligheid bracht. Dodge en jeep 1500 leden Winterhard Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 15 Sint-Maartensdijk Tel. 01666-8200 Telefax: 01666 3553 Burgemeester en wethouders van Tholen maken, gelet op artikel 13.10, tweede lid en derde lid en artikel 13.11, eerste lid, van de Wet Milieubeheer bekend, dat zij voornemens zijn gunstig te beschikken onder oplegging van de nodige voorschriften om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken op de aanvragen voor een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer van: - Mevrouw W.J. van Engelen, Zeedijk 3a te Oud-Vossemeer voor het veranderen en het na de verandering in werking hebben van de gehele paarden en schapehouderij-inrichting, gelegen aan de Zeedijk 3a te Oud-Vossemeer, kadastraal bekend Oud-Vossemeer, sectie G, nummers 230, 231 en 232; - De heer F.A. Bout, Oesterstraat 8 te Tholen voor het oprichten en in werking hebben van een opslag- en verwerkingsruimte voor ambulante handel in vis en visprodukten gelegen aan de Slabbe- coornweg 42 te Tholen, kadastraal bekend Oud-Vossemeer, sec tie L, nummer 271; - Directie van Interpak B.V.. Slabbecoornweg 11 te Tholen voor het uitbreiden van het bestaande loonpakbedrijf met een grafi sche afwerkingsruimte, kadastraal bekend Oud-Vossemeer, sec tie L, nummer 283. De ontwerp beschikking, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 13 augustus 1993 gedurende een maand ter inzage op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint-Maartensdijk van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Indien het college daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt kunnen de stukken gedurende deze maand tevens elke maandag van 17.30 tot 20.30 uur in het bejaardentehuis Sint-Maartenshof, Bloemenlaan 2 te Sint-Maartensdijk worden ingezien. Na deze datum liggen de stukken tot het einde van de termijn waar binnen beroep kan worden ingesteld tegen het geven van de aange vraagde beschikking, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur ter inzage op de secretarie. Binnen een maand na de dag waarop het ontwerp van de beschik king ter inzage is gelegd, kan een ieder gemotiveerde bezwaren te gen het ontwerp van de beschikking schriftelijk bij ons college inbrengen. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlij ke gegevens niet bekend te maken. Indien het college daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt zal een ieder voorts in de gelegenheid worden gesteld tot een gedachten- wisseling over de ontwerp-beschikking en tot het inbrengen van ge motiveerde mondelinge bezwaren daartegen. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Sint-Maartensdijk, 12 augustus 1993 Burgemeester en wethouders van Tholen. Burgemeester en wethouders van Tholen maken gelet op artikel 41 van de Woningwet 1991 bekend, dat de volgende bouwaanvragen/- meldingen zijn ingediend: - een bouwaanvraag van W.J.A. de Leeuw, Molenstraat 8 te Oud- Vossemeer, ingediend op 2 augustus 1993, voor het aanbrengen van kunststofkozijnen en steenstrips op het perceel Molenstraat 8 te Oud-Vossemeer; - een bouwaanvraag van C. Geluk (aannemersbedrijf), Gladio- lenstraat 23 te Sint-Maartensdijk, ingediend op 2 augustus 1993, voor het bouwen van twee woningen onder één kap op een per ceel aan de Plevierlaan te Sint-Maartensdijk; - een bouwaanvraag van P. Priem, Schoolstraat 29 te Stavenisse, ingediend op 30 juli 1993, voor het bouwen van een berging op het perceel Van der Lek de Clercqplein 11 te Stavenisse; - een bouwaanvraag van J. Adriaansen, Veerstraat 66 te Oud- Vossemeer, ingediend op 3 augustus 1993, voor het bouwen van een tuinhuisje op het perceel Veerstraat 66 te Oud-Vossemeer; - een bouwaanvraag van R.J.M. de Huguenin, Molendijk 20 te Sint- Annaland, ingediend op 3 augustus 1993, voor het bouwen van een garage/berging op het perceel Molendijk 20 te Sint-Annaland. Sint-Maartensdijk, 12 augustus 1993 De burgemeester van Tholen maakt bekend, dat met ingang van 19 augustus 1993, gedurende één maand voor een ieder ter secretarie van de gemeente Tholen, Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk, ter inzage ligt het besluit van gedeputeerde stateh van Zeeland van 14 juli 1993, nummer 936240, dir II, RO, waarbij goedkeuring is verleend aan het mede ter inzage liggende bestemmingsplan 'Stoofweg' (3e herziening) te Sint-Annaland. Gedeputeerde staten hebben krachtens artikel 29, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een onherroepelijk besluit genomen. Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Kroon door hen, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de ge meenteraad als gedeputeerde staten hebben gewend. De beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en kunnen worden ingediend bij de afdeling voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State te 's-Gravenhage. Sint-Maartensdijk, 18 augustus 1993 De burgemeester van Tholen. Bouwen in afwijking van bestemmingsplan Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door: - De heer R. Bevelander, J.F. Kennedystraat 15 te Oud- Vossemeer, voor het bouwen van een bedrijfswoning met een administratiekantoor op een perceel kadastraal be kend Oud-Vossemeer, sectie K, nummers 176, 594 en 1079, plaatselijk gemerkt Hofstraat 33; - De heer J.C. Adriaansen, Veerstraat 66 te Oud-Vossemeer, voor het bouwen van een tuinhuisje op een perceel ka dastraal bekend Oud-Vossemeer, sectie H, nummer 103, plaatselijk gemerkt Veerstraat 66; - De heer M. Bosch, Kadijk 1 te Poortvliet, voor het slopen van de huidige woning en het bouwen van een nieuwe woning met berging op een perceel kadastraal bekend Poortvliet, sectie L, nummer 277, plaatselijk gemerkt Ka- dijk 1; - De heer J.C. Kaptein, Hogeweg 9 te Poortvliet, voor het vergroten van een garage op een perceel kadastraal be kend Poortvliet, sectie L, nummer 287, plaatselijk ge merkt Hogeweg 9; - De directie van H.D. Beheer, Bartelmeetweg 9 te Tholen, voor het verbouwen van een school tot kantoor op een perceel kadastraal bekend Tholen, sectie N, nummer 330, plaatselijk gemerkt Simon Lindhoutstraat. Deze bouwplannen zijn niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van Tholen zijn voornemens met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke ordening, na verkregen toestemming van het college van ge deputeerde staten van Zeeland, vergunning te verlenen voor het onderhavige bouwplan. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gelegen heid gesteld om van 13 augustus 1993 tot en met 26 augus tus 1993 schriftelijk bezwaar in te dienen bij burgemeester en wethouders van Tholen. De bouwtekening ligt gedurende deze termijn ter gemeente secretarie te Sint-Maartensdijk, afdeling gemeentelijke ont wikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 12 augustus 1993 De burgemeester van Tholen Het huisvuil en bedrijfsafval zal met ingang van 18 AUGUSTUS aan staande in de kern OUD-VOSSEMEER, dat door de gemeente Tholen wekelijk wordt ingezameld, NIET meer op woensdag maar op DON DERDAG geschieden! De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van bur gemeester en wethouders vinden plaats op maandag 16 augustus 1993 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Het spreekuur van burgemeester H.A. van der Munnik en wethouder P. van Schetsen komt te vervallen. De wethouders ing. J. van der Jagt en J. Versluijs houden hun spreekuur van 11.00 - 12.00 uur. Wilt u op een ander tijdstip met een van de college-leden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666-8330. In verband met de arbeidsduurverkorting voor het gemeenteperso- neel, is het gemeentehuis vrijdagmiddag 13 augustus aanstaande gesloten en tevens niet telefonisch bereikbaar. Houdt u daar rekening mee! A. van de Hoek en Nathalie Dom worden toegesproken door bunny Marion. De kraam van brood-en banket bakker A.J. van de Hoek kreeg zaterdagochtend op de braderie in Sint-Maartensdijk onverwacht be zoek. Een als gigolo verklede da me en een bunny kwamen niet voor de oliebollen en andere zoe tigheden maar voor Adriaan. Even na half twaalf werd hij door de gigolo aangesproken en ver zocht voor zijn kraam op de Markt te komen staan. Daar werd hij begroet door een schaars ge klede bunny die zei speciaal voor hem naar de smalstad te zijn ge komen. Een grapje van vrienden van Van de Hoek die op zaterdag 21 au gustus in het huwelijk treedt met Nathalie Dom uit België. De 28-jarige ondernemer werd door middel van dit zogenaamde felici tatietelegram flink op de korrel genomen voor het toegestroomde publiek. In een lied met vele cou pletten zong de bunny de hakker toe. De omstanders mochten steeds de laatste twee regels van elk couplet meezingen. Dat lukte in het begin aardig. Van de Hoek -een tikkeltje in verlegenheid gebracht- kreeg drie ballonnen aangeboden en werd met confetti bestrooid. Zijn aanstaande bruid Nathalie werd ook naar voren ge vraagd want de verkering met de Belgische was voor de vrienden van Van de Hoek een bron van in spiratie geweest omdat ze het ein de van Adriaan's vrijgezellen bestaan inluidde. Tot slot gingen ze gedrieën (alle maal een schortje aan) op de po laroidfoto en vertrok het luchtige bezoek terwijl Adriaan de lip penstift van zijn gezicht wreef om weer oliebollen te gaan verkopen. Zijn vriend Robert van Splunter uit Sint-Maartensdijk had voor deze gelegenheid de dames inge huurd. Marion van Coevorden speelde de bunny en Belinda van Doorn de gigolo. De uit Utrecht afkomstige dames zijn studenten en werken voor de felicitatiedienst La Cadeau Compagnie. De ergernis op de koaje is nog nie verbie, dat ka je in dit stikje van de krante zie. 't Ei a êêl wat tongen in bewehing hebrocht, 't is toch wê ieseluk vaere bezocht. Op de koaje kum mun eiheluk niks misse, 't is zo un eihe sfeertje in Staevenisse. De pisbak most daer ok a weg, dat is toch zeker jammer zeg. In noe bin daer in êêns de sténen verslete, mé zulke fabels mun ier op heschete. Bie de Wellevaete in Setalland lahe ze medêên, juust, in daerom zit dat tegen 't zêre bêên. Oalles mot weg ier, da's toch waer, dat lie kent toch zeker naerhes naer. De ménsen ouwe ier nie van veranderiengen, mé bin zo vertrouwd an aole ouwe diengen. In dan de fontein, was ok mé géén hezeur, mé de sloop, die hing toch mooi nie deur. Noe wik daer ok niet over zwiehe, dat raore kunstwerk dat konne mun kriehe. Kiek daer zitte mun noe nie op te wachten, mé neem serieus onze weinehe klachten. Dienk an de jeugd, in an de ouwe ménsen, want, ze aelemae zo dur eihe wensen. Veeleisend bin de mensen ier zeker nie, mé hae an kleine dingen dan toch nie verbie. O jae, ik toch nog wat hoets te melden, 'k schrief ut me vlug, 't hebeur ier mé zelden. De meule woor noe toch nog hewit, dat is noe iets waer schot in zit. Dus ménsen ou d'r de moed mé in, die sténen komme trug a ze ECHT verslete bin. Want reken mé uut, dat kan nie misse, dan bin zu wéé hoet vóo Staevenisse. P.M. de Moed-Smits Pr. Beatrixstraat 31 Stavenisse. Omdat er weinig goede heidevel den meer zijn, zijn veel imkers naar de theunisbloemen gekomen. We hebben vaak op verzoek een zwerm gehaald, maar dat is nu wel achter de rug. De bijen zijn bezig zich langzaam op de winter voor te bereiden. De darren wor den van de honingvoorraad weg gehouden en bevinden zich aan de zijkant van de woning en op de bodem. Vliegen ze nog eens uit, dan bedelen ze om voedsel, maar ze krijgen het niet. Ze worden nu met kilheid ontvangen door de Een Dodge uit 1942 zoals die zaterdag bij het streekmuseum te zien is. Streekmuseum de Meestoof no digde de vereniging 'Keep them rolling' uit als aanvulling op de lopende tentoonstelling over de februariramp van 1953. Met name de dukw is daarvoor illustratief. Het vertrekpunt is de carpool plaats bij het Stenen Kruis om half elf. Na aankomst van de an dere deelnemers uit Bergen op Zoom, Oud Gastel, Waarde, enz. gaat de colonne naar Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, via Stavenisse naar St. Annaland. Na een pauze volgt om 13.00 uur een rondrit door St. Annaland, gevolgd door de show bij het streekmuseum van 13.30 tot 17.00 uur. Daarna komen de historische legervoertuigen nog door Oud- Vossemeer en Tholen. Organisator Bob Asselbergs uit Poortvliet, het enige Thoolse lid van 'Keep them rolling', hoopt dat hij erin slaagt om een amfibie voertuig naar het eiland te krij gen. "Er staan er twee in Waarde op Zuid-Beveland, maar de ene wordt gerestaureerd en de andere is eigendom van een Amerikaan. We hebben dus nog geen zeker heid", zegt Asselbergs. Hij is zelf vanaf 1975 met het 'groene virus' besmet. "Het is in derdaad een verslaving, maar ook een leuke hobby, zij het wel een hele dure. Zonder dat je een kilo meter rijdt, moet je namelijk al 800 gulden wegenbelasting beta len. Dat is dan volgens een specia le 60 dagen regeling. En dan heb je nog je verzekering en de brandstof, wat met 1 op 3 ook aantikt." Asselbergs zelf komt met een Dodge verbindingswagen (oor spronkelijk een ambulance) uit 1942 en een jeep, eveneens uit 1942. De eerste ontdekte hij tij dens een vakantie in Griekenland. "Ik kon twee Dodges op de kop tikken. De ene heb ik verkocht om een beetje uit de kosten te komen en de andere ambulance heb ik van buiten gewijzigd in een ver bindingswagen. Binnen zitten de brancards er echter nog in." De inwoner van Poortvliet ver wacht tussen de 12 en 15 voertui gen: GMC's, jeeps van Willy en Ford (destijds werden er 650.000 geproduceerd), Canadese Chevro- lets, een Dodge ambulance en dan mogelijk de dukw. De electromonteur heeft de Dod ge en de jeep zelf helemaal uit el kaar gehaald, gezandstraald en weer in elkaar gezet. "We zijn geen militaristen", benadrukt As selbergs. "Het gaat ons om het behoud van de historie en tenslot te waren het destijds vredesvoer- tuigen. Onze bevrijders uit Engeland, Canada en Amerika re den er in." De vereniging 'Keep them rolling' heeft 1500 leden. Niet alleen voer tuigen, maar ook vlieg- en vaar tuigen uit de Tweede Wereldoorlog worden in ere ge houden. Zaterdag komen er alleen wielvoertuigen naar het eiland en de St. Annalandse braderie. Dagbehandeling kinderen. Er ko men vier dagbehandelplaatsen voor revaliderende kinderen in Goes. Het gebouw hiervoor wordt aan de toekomstige Mytylschool in Goes Overzuid vastgebouwd. De behandelplaatsen waren aan gevraagd door de stichting Revali datie Geneeskunden, gesteund door het provinciebestuur. Met de komst van het nieuwe gebouw kunnen jaarlijks 6000 behandelin gen worden uitgevoerd. vrouwtjes en zelfs al van de vlieg- plank verjaagd. Het is een zeer zielige vertoning en dat doet de imker wel eens pijn. Maar wat zij doen, is geen wreedheid, maar de ingeschapen natuur. Voor de im kers is het een bewijs dat zij een goed bevruchte koningin hebben. Straks volgt de totale verwijdering van de darren, de zogenaamde darrenslag. De kleine volkjes die niet aan de eisen van de imker voldoen, wor den deze maand samengevoegd om in te winteren. Want in deze maand en september wordt de grondslag gelegd voor het volgen de jaar. De winter ingaan met ge zonde, sterke volken is het parool. Vroeger was de heide voor de meeste imkers van augustus tot half september de hoofddracht. Dit jaar zouden de tekenen goed zijn geweest, omdat er altijd ge zegd werd dat de heide eerst nat en het weer vervolgens warm moest worden. Dan zou het een goed jaar zijn. We hebben zelf vier keer de heide bezocht met de bijen en er waren twee plaatsen slecht, één matig en één zeer goed. Dat was in 1948 op de plaats waar nu ziekenhuis Lievensberg staat. Wij volgden het gezegde: Wie goed wil bijen, moet Heien en kleien. Wanneer er geen dracht meer is, gaat men suiker voeren om het ei- erleggen van de koningin op gang te houden. De bijen die in de herfst geboren worden, zijn win- terbijen en hoe meer jonge bijen in de winter, des te sterker is het volk in het voorjaar. Want leeft een bij in de zomer maar zes a ze ven weken, degenen die eind sep tember en oktober geboren worden, leven tot in het voorjaar en kweken straks de nieuwe gene ratie. We hopen nog op een mooie nazomer. De weerberichten zijn niet zo gunstig, maar hoop doet leven. P.J. Koopman, Sint- Maartensdijk.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1993 | | pagina 5