'We hebben een heleboel bereikt' Kunstwerk Roosevelt weer in Vosmeer Windmolens hoger dan kerktorens Tholen werkt niet mee aan park Stavenisse Gemeenteraad Tholen neemt afscheid van markant lid Groen licht eerste fase Welgelegen Waardering zelfkritiek in GGD-rapport over polio Exposities in bibliotheken Burgemeester stoot hoofd aan kunstwerk Ophalen van chemisch afval Donderdag 25 maart 1993 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT gemeentewapen en bloe- men is Hans van Gorsel (46) uit Oud-Vossemeer maandag uitgezwaaid door de gemeenteraad van Tholen. De Thoolse poli tiek, de gemeenteraad en de VVD zien daarmee een markante persoonlijkheid vertrekken, zei burgemees ter H.A. van der Munnik. Van Gorsel gaat zich na 18,5 jaar meer wijden aan zijn functies in de land bouw. "We zullen je blij ven volgen, want als je zolang aan dezelfde tafel hebt gezeten, verlies je el kaar zo vlug niet meer uit het oog," aldus de nestor in de gemeenteraad, me vrouw J.M. Deurloo-van Broekhoven. Contact Realistisch Paplepel Na negen maanden is het kunstwerk voor Roosevelt te rug in Oud-Vossemeer. Donderdagochtend werd het monument van de Middelburgse kunstenaar N. van den Boezem teruggezet op de pilaren op het grasveld van de Nederlands Hervormde kerk. In een brief aan gedeputeerde staten herhaalt het Thoolse gemeentebestuur de kritiek van acht maanden geleden op de provinciale ontwerp-nota windenergie. Een windmolenpark tussen Sint-Annaland en Stavenis se is uit den boze; slechts langs de Oesterdam is daar plaats voor. Bezwaar is er ook tegen turbines van 70 meter hoog in het open Thoolse landschap. Het ge meentebestuur wijst ter vergelijking op de kerktorens, die op Tholen gemiddeld maar 50 meter hoog zijn. Binnendijkjes Bodemonderzoek maakt bouwen vreselijk duurder In zijn afscheidswoord verhulde de VVD-fractieleider zijn toekomsti ge belangen niet: "Ik verzoek uw raad om alle medewerking die u gevraagd wordt voor een voor waardenscheppend beleid te on dersteunen, zodat de gemeente Tholen een aantrekkelijk buitenge bied mag behouden met een ge zonde land- en tuinbouw!' Mevrouw Deurloo riep het beeld op van een protesterende Hans van Gorsel - met collega-boeren - op de Grote Markt in Bergen op Zoom, wat op televisie te zien was. "Toen ik je zo zag staan, dacht ik: wat moet het toch moeilijk zijn om, vooral in roerige tijden, als bestuurder van meerdere organisa ties en instellingen alles de aan dacht te geven die zo hard nodig is." De raadsnestor trok een lijn van de landbouwproblemen dicht bij huis naar elders in de wereld: Somalië en Rusland. Van Gorsel schetste hoe de situatie in de landbouw hem zorgen baart. De malaise bezorgt hem meer werk, zowel in het eigen bedrijf als bestuurlijk binnen de ZLM. Dat heeft er mede toe bijgedragen dat hij tussentijds stopt met het raads werk. "Doorgaan met alle zaken is niet verantwoord, omdat ik van mening ben dat je de zaken die je doet, zo goed mogelijk moet doen." Het tijdsbeslag van het raadswerk weegt niet op tegen het rendement, vergeleken met de an dere bestuurlijke functies van Van Gorsel. De verwijsfunctie, het contact met de burger, noemde hij een functie die veel voldoening geeft. "Het is erg boeiend, vergt erg veel tijd, "Het mozaïek aan de Eevliet- school bevindt zich deels binnen en deels buiten. De scheiding wordt gevormd door een dubbele ruit. Kan daar niet een markering op om te voorkomen dat mensen die scheiding niet zien en er tegen aan lopen." Dat verhaal van W.C. van Kempen (CDA), maandag in de gemeenteraad, werd onmiddel lijk bevestigd. "Ik heb het zelf twee keer mogen ervaren," zei bur gemeester H.A. van der Munnik. Zowel I.C. Moerland (PvdA) als P. van Belzen (RPF/GPV) hadden er kritiek op dat de restauratie van het kunstwerk zolang moet duren. "We zijn er al sinds 1989 mee be zig. Dat moeten we in de toekomst vermijden," aldus Moerland. Wet houder J. Versluys zocht een ver klaring in het feit dat de opknapbeurt in drie fasen gebeurt, wat Van Belzen het hoofd deed schudden. Raadslid Van Gorsel met het geschenk van de gemeente; zijn vrouw werd royaal in de bloemen gezet. maar is een belangrijk onderdeel van het hele raadslidmaatschap." Van Gorsel maakte zich wat dat betreft zorgen voor de toekomst. Volgens hem gaan steeds meer bestuurders - zowel bij gemeente, provincie als rijk - ambtelijk te werk. Daardoor verdwijnt bij de burgers de interesse in de politiek. Van der Munnik bracht daar te genin, dat het weliswaar een goede zaak is dat de bevolking haar be langen meer en meer verdedigt, maar dat het gemeentebestuur ge houden is het door de raad vast gestelde beleid zo consequent en rechtvaardig mogelijk uit te voe ren. "Dat komt sommigen niet goed uit. Maar daar tegenover staat, dat er ongezien en onge merkt door de raad elke dag vele inwoners naar tevredenheid wor den geholpen." De VVD-er brak een lans voor een door de gemeenteraad opgesteld beleidsplan na de verkiezingen in 1994. Daardoor zouden de kleine fracties en de raad méér betrokken blijven bij het beleid dat het colle ge van burgemeester en wethou ders voert. Van der Munnik ging hierop ook in. Hij stelde dat de raad de wethouders kiest én dat de raad de beleidslijnen bepaalt, ook als er geen beleidsprogramma is. "U heeft in uw periode manmoe dig het feit onder ogen gezien dat de VVD geen wethouder, en daar mee een zetel in het dagelijks bestuur van de gemeente Tholen - meer vermocht te krijgen." De burgemeester schetste de ont wikkelingen op Tholen die Van Gorsel heeft meegemaakt. Daarbij stelde deze zich steeds zodanig op, dat voorstellen op hun merites werden beoordeeld en via een posi tieve inbreng geprobeerd het be lang van de gemeente na te streven. Van Gorsel: "Wij hebben, geza menlijk als raad, een heleboel be reikt. Je moet in de resultaten realistisch zijn en je neerleggen bij de wil van de meerderheid. Ik kan me daar goed in vinden. Maar na tuurlijk heeft onze fractie nog wensen." Één ding noemde hij met name: het kunstwerk ter ere van F.D. Roosevelt in Oud-Vossemeer. "Ik heb tijdens mijn raadsperiode nogal eens gepleit om in het dorp iets ter herinnering aan de her komst van de voorvaderen van de Amerikaanse president te plaatsen. Ik vind het een mooi kunstwerk en ben er best een beetje trots op, me de omdat de vier vrijheden van president Roosevelt mij erg aan spreken." Van Gorsel zei, altijd grote belang stelling te hebben gehad voor de maatschappelijke ontwikkeling van de streek, met name voor alge meen bestuurlijke zaken, ruimtelij ke ordening, financiën en grondzaken. Binnen de landbou worganisaties zal hij zich met na me bezighouden met grondgebruik en milieu. "Ik denk met plezier te rug en bedank Tinus van Damme, Bram Scherpenisse, Willem Hil- bron en Hans van den Heuvel voor de samenwerking in de fractie van de VVD," aldus de Vossemeerder, die zijn opvolger Gabri Hoek - "ik ben blij dat hij een vrij beroep heeft" - het allerbeste toewenste. Mevrouw Deurloo stelde dat het vertrekkende raadslid al heel wat kennis en ervaring op heeft kun nen doen. "Veel kreeg je al met de paplepel toegediend, en je eigen ervaringen zijn daar bijgekomen." Ze wenste hem toe dat hij zijn ken nis en ervaring ten dienste zal kun nen stellen van hetgeen op zijn pad komt. Namens de raad overhan digde ze een boeket. De Vossemeerder kwam op 3 sep tember 1974 in de raad als opvol ger van zijn dorpsgenoot A.M. van Engelen (maandag aanwezig op de Molenstraat 13, St.-Maartensdijk tel. 01666-4041 01640-41497 vrijdag en zaterdag geopend De gerenommeerde LIJSTENMAKER voor het eiland Tholen Advertentie I.M. Het plan om de eerste fase van in dustrieterrein Welgelegen aan de Langeweg te Oud-Vossemeer bouwrijp te maken, is erg summier aan de gemeenteraad gepresen teerd. Dat zeiden J.L. van Gorsel (VVD) en M.J. Klippel (SGP) maandagmiddag in de raadsverga dering. Van Gorsel had wel een te kening willen zien en Klippel had een behandeling in de commissie openbare werken gemist. Wethou der J. van der Jagt zei dat het niet de gewoonte is om elke bouwstraat in een bestemmingsplan uitvoerig aan de raad te presenteren. Met het werk op Welgelegen is een miljoen gemoeid. "Bij zulke bedragen mag je best wat meer weten," vond Van Gorsel. Hij kreeg de toezegging los, dat de leden van de commissie openbare werken een tekening te zien krijgen. Klippel wilde weten of de bestaan de Langeweg wordt verbreed, of dat de oude weg wordt uitgegraven en een compleet nieuwe wordt aangelegd. Volgens de wethouder is een totale vernieuwing niet no dig. Onderzoek naar de opbouw, gesteldheid en draagkracht heeft aangetoond dat met verbreding (van 3.40 naar 6.40 m) kan worden volstaan. Overigens ging iedereen met het plan accoord. Zodra er contracten met investeerders zijn afgesloten voor de bouw van berijfsruimten, zal het werk worden uitgevoerd. publieke tribune, evenals oud wethouder C.J. Moerland). Van de toen zittende raadsleden blijven er nu nog zes over. "Het is kennelijk voor vele leden een groot genoegen en een grote eer om in de Thoolse gemeenteraad zitting te hebben," concludeerde Van der Munnik uit dat geringe verloop. Hij wenste Van Gorsel alle goeds toe en was blij dat diens vrouw het afscheid bijwoonde. Zij kreeg bloemen. Het tableau bleek een welkom ge schenk voor het scheidende raadslid. "Ik heb het altijd al graag willen hebben. En ik ben er trots op." In de eerstvolgende raadsvergade ring zal G.J. Hoek uit Sint- Maartensdijk als nieuw lid voor de VVD worden toegelaten. Zijn ge loofsbrieven werden maandag door een commissie, bestaande uit de raadsleden I.C. Moerland, M. Dijke en W.C. van Kempen, in or de bevonden. Het is goed dat de Gemeenschap pelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) zelfkritiek niet uitsluit in het rapport over de aanpak van de polio-bestrijding. In de Thoolse gemeenteraad klonk daar maan dagmiddag waardering voor. "Als er ook maar lering uit wordt ge trokken," zei J.L. van Gorsel (VVD). Wethouder P. van Schet sen haalde een vraaggesprek met GGD-directeur V. Slenter aan, waarin deze stelt dat de polio ken nelijk eens in de vijftien jaar de kop op steekt. Bij een volgende epidemie kunnen de organisaties die er nu zijn, wel niet meer bestaan. "Onzin," zo bestempelde mevrouw J.M. Deurloo-van Broekhoven (CDA) die opmer king. "Als er instanties verdwij nen, zullen daarvoor toch gelijksoortige in de plaats komen." I.C. Moerland (PvdA) had in het rapport gelezen dat de telefonische bereikbaarheid slecht was geweest en verder dat de GGD stelt dat er mogelijk te passief is gehandeld. Hij concludeerde dat de elf GGD's in ons land autonoom zijn, wat een goede samenwerking in de weg staat. Van Schetsen beaamde dat de informatie niet erg duidelijk was, doordat de GGD's in Zeeland en in West-Brabant verschillende richtlijnen publiceerden. De wet houder vond het vanzelfsprekend dat de Thoolse vertegenwoordiger in het dagelijks en in het algemeen bestuur van de GGD de nodige aandacht aan het rapport zou geven. Of Tholen bij de vijf gemeenten is die onder de vaccinatiestatus van 75% zitten, wist Van Schetsen niet. Mevrouw Deurloo wilde nog we ten of ook de huisartsen hun be vindingen naar aanleiding van de poliobestrijding hebben gerappor teerd. De wethouder zei dat er wél overleg is met de huisartsen, maar dat zij er niet direct bij betrokken zijn. Het monument ter ere van presi dent F.D. Roosevelt werd in de nacht na de officiële onthulling op 12 juni 1992 door onbekenden ver nield. De daders zijn tot op heden niet gepakt. Het plaatsen van het kunstwerk op de vier pilaren had enige voeten in de aarde. Omdat het weekmarkt was, kon de kraanwagen het kunst werk niet vanaf het parkeerterrein langs het grasveld op de kolom men plaatsen. Besloten werd om het monument met behulp van de kraan op de straat te zetten, zo dicht mogelijk bij de ingang van het kerkterrein. Van den Boezem, de kraanmachinist en twee mede werkers van de kunstenaar droegen het geval naar de pilaren waar het eerst werd ontdaan van het ijzeren kruis dat voor het vervoer nodig was. Bij de eerste poging om het kunstwerk op de palen te tillen, schoot er een klem los. Van den Boezem bevestigde het kruis op nieuw en zo werd de 'figuratie' op de pilaren (van petit granite) gezet. Daarbij stak A. Havermans een handje toe. Het kunstwerk is met pennen verankerd in de pilaren en vastgelijmd. Van de Boezem legt uit dat het dezelfde constructie is als een half jaar geleden. "Het is geen zwaardere geworden. Je kan er aan hangen, zo sterk is het. Het is indertijd planmatig vernield. Daar is geen kruid tegen opgewas sen. Het was geen vandalisme van kinderen. Het is gek dat niemand weet wie het gedaan heeft." Bij het slopen van het kunstwerk werden de gestileerde vogels (sym bool voor de vier vrijheden die Roosevelt propageerde) van de pi- laren gerukt. Een van deze pilaren werd omvergeduwd waardoor de bodemplaat brak. Van de Boezem is blij dat het kunstwerk hersteld Het herstel van het kunstwerk kostte 22.000 gulden. In juni ont hulde Laura Roosevelt, een klein dochter van F.D. Roosevelt het beeld. Voor deze officiële plechtig heid werd de jaarlijkse kermis ver plaatst. Dit zette veel kwaad bloed bij de inwoners van het dorp. De rijkspolitie was daarom met extra mankracht naar Oud-Vossemeer gekomen maar kon niet voorko men (een aantal van hen werd weg geroepen naar St. Philipsland) dat het monument werd vernield. Tholen wil windmolens alleen maar bij boerderijen in het polder gebied. Dat de provincie die kop peling met de landbouw niet in alle gevallen maakt en ruimte laat voor groepjes windturbines zonder meer, staat burgemeester en wet houders niet aan. Grootschalige windmolenparken met een as- hoogte van 40 meter passen al he lemaal niet in het kleinschalige Thoolse landschap. Volgens b. en w. ontwikkelt zich een trend naar schaalvergroting: turbines met een ashoogte tot 50 meter, wat inhoudt dat met inbe grip van de rotor 70 meter hoge ge vaarten in het landschap zouden verschijnen. Het gemeentebestuur schrijft g.s. dat 'moderne en tech nische verschijningsvormen uit het waardevolle en kwetsbare buiten gebied van onze gemeente geweerd moeten worden'. De provincie noemt 450 hectare in de polders Zuidmoer, Uiterst Nieuwland en Annavosdijk, gezien de daar voorkomende hoge wind snelheden, als plaats voor een windmolenpark. Tholen is daar te gen, gezien de cultuurhistorische waarde van dit gebied. 'Verrassend veel binnendijkjes met hoogop- gaande bomen, die aldus een fraai en sereen coulissenlandschap vor men' schrijft het gemeentebestuur aan g.s. 'De wandelaar of fietser waant zich in een gebied waar de De nieuwe bouwverordening is maandagmiddag door de Thoolse gemeenteraad vastgesteld. Daarbij merkte K.A. Heijboer (SGP) op dat de methode van onderzoek naar verontreiniging van de bodem 'vreselijk duurder' gaat worden voor de burger. De gemeente kiest voor de methode NVN 5740 in plaats van een indicatief onder zoek. Omdat er maar bij één be drijf offerte was gevraagd, vroeg Heijboer zich af of de prijzen niet opgeschroefd worden. Burgemees ter Van der Munnik gaf het raadslid de raad om hierover in de commissie ruimtelijke ordening nog eens te praten. Ook P. van Belzen (RPF/GPV) constateerde een kostenstijging als gevolg van hel bodemonderzoek. Hij pleitte voor een evaluatie van de verordening na een bepaalde tijd, maar kreeg geen reactie van het college. Zijn vrees voor gaten in de bebouwing als gevolg van fi nanciële onzekerheid en milieu aspecten door onduidelijke richt lijnen werd door de burgemeester gedeeld: "Een zeker risico voor ga ten zit er wel in." Van der Munnik was wél bereid om het aanbrengen van rookmel ders in woningen - als de aanvrager daarvan melding maakt - van een advies van de brandweer te voorzien. tijd heeft stilgestaan'. Zulke plek jes zijn er te weinig en een groot schalig windmolenpark zou de 'betrekkelijk unieke waarde' aan tasten. Daar komt nog bij dat de provincie onvoldoende rekening zou houden met de ongunstige vormen van landbouwkavels wan neer daar windmolens verrijzen. De Oesterdam is in de ogen van het gemeentebestuur wél geschikt om er windmolens te plaatsen. Zo wel landschappelijk als cultuur historisch gezien zijn er geen bezwaren, terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat de vogels evenmin hinder zullen ondervinden. De rui mere toepassingsmogelijkheden voor windenergie van de provincie onderschrijft Tholen niet. In de brief wordt duidelijk gesteld, dat geen planologische medewerking zal worden verleend voor een windmolenpark bij Stavenisse. In de bibliotheek te Sint-Annaland worden deze maand schilderijen tentoongesteld van mevr. Roos uit St.Maartensdijk. Daarnaast kan beschilderd textiel van mevr. Renes uit Oud-Vossemeer bezichtigd wor den. In Tholen is er een expositie van artikelen uit Roemenië, welke is sa mengesteld door de fam. West- dorp. In de bibliotheek van St.Maartensdijk is er een ten toonstelling met handwerken van mevr. Breure. De chemocar maakt weer een rou te langs de Thoolse kernen voor het ophalen van klein chemisch af val. Het ophaalschema luidt alsvolgt: Tholen: Donderdag 25 maart ten zuiden van de Ten Ankerweg (standplaats Markt) en vrijdag 26 maart ten noorden van de Ten An kerweg (standplaats Kotterstraat) Oud-Vossemeer: Maandag 29 maart; standplaats Ring (parkeer terrein) Poortvliet: Dinsdag 30 maart; standplaats Markt Scherpenisse: Dinsdag 30 maart; standplaats Lage Markt St.Maartensdijk: Woensdag 31 maart; standplaats Markt St.Annaland: Donderdag 1 april; standplaats Ring Stavenisse: Vrijdag 2 april; stand plaats Van der Lek-de Clercqplein De chemocar stopt in iedere straat en wordt aangekondigd door een geluidsinstallatie. Tevens kan het chemisch afval op de standplaats worden ingeleverd tussen 17.00 en 18.00 uur, met uitzondering van Scherpenisse waar de chemocar van vier tot vijf uur op de stand plaats staat. In het buitengebied wordt het chemisch afval 2 april opgehaald. Kunstenaar Nico van den Boezem (links) kijkt toe hoe zijn creatie weer op Oud-Vossemeerse bodem belandt. Omdat er weekmarkt Het kunstwerk van messing weegt ongeveer 200 kilo. Met vijf man werd het op de pilaren gezet. Onder het beeld de maker N. van was, kon de kraan het beeld niet op de vier pilaren (linksachter) op het grasveld plaatsen. den Boezem, rechts helpt A. Havermans een handje mee.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1993 | | pagina 9