Met cultuur in Woningbouw 1993 Tentoonstelling Krabbenfoor in teken van sport Kraal verhuist in augustus Wat brengt ons de tweede zomerhelft? 'n Abuus, in 'n hoed woordje vö 't RÖÖie Kruus Sst, Smalstads Mannenkoor in Frankrijk Donderdag 23 juli 1992 Belangen Het budget voor het aantal nieuwte bouwen woningen in 1993 is vastgesteld door het rijk. Gedeputeerde staten hebben een ver deling gemaakt over de provincie. Geen uitbreiding Woonwagens Danny Blind vrijdagavond in B.O.Z. De 28ste Krabbenfoor in Bergen op Zoom is vandaag, morgen en zaterdag voorzien van een sportief sausje ter gelegenheid van het begin van de Olympische spe len. Daarnaast staat de volksrepubliek China centraal. Gratis Prima spullen Pak even uw zakboekje ABDIJ IEUWS Het dagelijks provinciebestuur heeft een aantal standpunten ingeno men over kunst en cultuur. Deze standpunten zijn verwoord in een no ta waarin het beleid voor de jaren 1993 tot en met 1996 staat uitgestippeld. De nota heeft als titel "Met cultuur in zee" en zal bin nenkort van de drukpers rollen. Tegen het eind van de maand krijgen een groot aantal belanghebbenden de cultuurnota toegestuurd en kan men de nota aanvragen bij het informatiecentrum van de pro vincie. De provincie besteedt jaarlijks zo'n f 5,5 min. aan kunst en cul tuur. Van het rijk ontvangt de pro vincie een bedrag van ongeveer f 1,25 min. Per jaar is er f 6,75 min. uitte geven. Het ziet er naar uit dat het be schikbare bedrag eerder minder dan meer wordt, vandaar dat het dagelijks provinciebestuur even pas op de plaats maakt en de za ken op een rijtje wil zetten voor de komende jaren. De gemaakte keuzes moeten er onder meer toe leiden dat zaken die van provinci aal belang zijn kwalitatief op ni veau blijven. Voor de besteding van geld legt de provincie hier dan ook de eerste prioriteit. Voor loka le en regionale kunstuitingen zijn de gemeenten in eerste instantie verantwoordelijk. Die horen dan ook op te draaien voor de kosten; als het om regionale uitingen gaat kan het zijn dat de provincie finan cieel bijspringt. Activiteiten en organisaties zijn ondergebracht in een aantal ca- tegoriën. Dit is gedaan om duide lijk te maken wat het belang van iets is, en met dit belang hangt samen of de provincie er geld vooruittrekt. De A-categorie is van essentieel belang voor de kwaliteit van het cultureel klimaat in de provincie. Binnen deze categorie krijgt men behalve de jaarlijkse trendmatige verhoging, de beschikking over meer aeld dan men nu iaarliiks ontvangt. Bovendien ligt het in de bedoeling deze categorie te ont zien bij eventuele toekomstige be zuinigingen. De A-status is toegekend aan onder andere het Festival van Zeeuwsch Vlaande ren, het Straatfestival Vlissingen, Nieuwe Muziek, het Filmfestival, Zeeuws Orkest, Zeeuws Mu seum, provinciale collectie beel dendekunst. De B-categorie is van provinciaal belang en activiteiten moeten door kunnen gaan. Vandaar uit sluitend een trendmatige verho ging. Dat gaat op voor bijvoorbeeld de stichtingen Zeeuws Tijdschrift en Cultuur- maand, Zeeuws Jeugdorkest en de Zeeuwse Koorschool, restau ratie monumenten en de Zeeuw- sche Dialectvereeniging. Activiteiten en organisaties in de C-categorie zijn in de ogen van het dagelijks provinciebestuur op de eerste plaats van belang voor de betrokken gemeente of de re gio. Maar vanwege de inhoud kan de activiteit mede van provinciaal belang zijn. Het is de bedoeling activiteiten en organisaties bin nen deze categorie in het vervolg jaarlijks een vast bedrag te geven. Dat is het geval bij onder meer de jazz-festivals in Terneuzen en Middelburg, Klomppopfestival, Matthaus Passion Aardenburg, Zeeuwse Katernen, Slib-reeks, Gilde van Vrijwillige Molenaars en de Stichting Behoud Hoogaars. Activiteiten binnen de D- categorie hebben de laatste jaren wel provinciale subsidie ontvan gen maar eigenlijk zijn dit zaken die tot de verantwoordelijkheid van een gemeente behoren. De subsidiëring binnen deze catego rie wordt de komende jaren gelei delijk beëindigd. Dit gaat vooral op voor subsidies in de amateu ristische kunstbeoefening. Te noemen zijn: opleiding jeugdige leden muziekkorpsen, subsidies voor dirigenten en voor orkestbe geleiding. Tot 1 oktober kan men schriftelijk reageren op de plannen van het dagelijks provinciebestuur. In de maand september vinden een tweetal inspraak- en informatie avonden plaats. Publicatie van data en plaats geschiedt in deze rubriek en in de regionale dagbla den. Schilderijen en tekeningen van Maurice, Ada en Sarika Góth zijn tot 20 september te bezichtigen in het Zeeuws Museum in Middelburg. De tentoonstelling is samengesteld uit de boedel van Sarika Góth die. tweeënnegentig jaar oud, in april van dit jaar in Veere overleed. Zeeland heeft voor het jaar 1993 rijksgeld gekregen voor de bouw van 623 woningen in de sociale sector. In de marktsector is er fi nanciële ruimte voor 62 wo ningen. Het dagelijks provinciebestuur heeft het geld verdeeld over de drie Zeeuwse regio's. De ge meenten in Noord-Zeeland en de Bevelanden krijgen geld voor 238 woningen in de sociale sector en voor vier huurwoningen in de marktsector. Op Walcheren kan de sociale sector rekenen op geld voor 197 woningen, er is geld voor 23 huurwoningen in de marktsector en voor 31 gesubsi dieerde koopwoningen. Zeeuwsch Vlaanderen kan 188 woningen bouwen in de sociale sector en vier huurwoningen in de marktsector. Strikt formeel adviseert de pro vincie de staatssecretaris over deze verdeling. Maar als gevolg van bindende afspraken tussen rijk en provincie, er is een samen werkingsovereenkomst afgeslo ten, zal de staatssecretaris niet meer gaan schuiven in de door de provincie aangegeven aantallen. Eigenlijk had de provincie dit jaar nog de.woningen moeten verde len per gemeente. Maar, vooruit lopend op toekomstige verande ringen in de besluitvormingspro cedure zijn in Zeeland al drie re gio's gevormd waarbinnen de gemeenten samenwerken. Het dagelijks provinciebestuur heeft dan ook een verdeling per regio gemaakt. Om eventuele be zwaren van het rijk te ondervan gen hebben gedeputeerde staten de samenwerkende gemeenten een richtsnoer gegeven over een verdeling per gemeente. Het voordeel van een toewijzing per regio is onder meer dat ge meenten onderling kunnen rui len. Bijvoorbeeld als een ge meente aan ziet komen dat het woningbouwprogramma niet klaar komt of omdat men liever een volgend jaar een plan in een keer wil bouwen. Afzonderlijke gemeenten kunnen dus als het ware sparen door hun woningen dat jaar af te staan aan een buur gemeente zonder daar zelf na deel van te ondervinden. Het totaal binnen een regio blijft het zelfde en een volgend jaar trekt men dat weer recht. Vroeger kon dat allemaal niet en was men kwijt wat men binnen de ge meente niet besteedde. De te bouwen woningen in de so ciale sector zijn niet bedoeld als uitbreiding. Die ruimte heeft de provincie niet gekregen van het rijk. Het rijk vindt dat geld voor de wo ningbouw volledig op moet gaan aan verbetering van de kwaliteit van het huidige woningbestand. Dat betekent vervanging en ingrij pende verbeteringen. De provin cie stelt dat vervanging en ingrijpende verbetering veel te maken heeft met het uitvoeren van plannen voor stads- en dorps vernieuwing. In dat kader kan het belangrijk zijn open gaten in de bebouwing te vullen of te vervan gen woningen als het ware voor tijdig te herbouwen in een uitbreidingsplan. Dat kan tot ge volg hebben dat men meer wonin gen bouwt dan afbreekt. Met andere woorden, behalve vervan ging is een lichte uitbreiding van het woningbestand te verwach ten het komend jaar. Het komend jaar heeft het rijk geen apart budget meer voor woonwagens en standplaatsen. Financiering gebeurt ingaande 1993 uit het budget voor de so- De tentoonstelling is eigenlijk een overzicht van de activiteiten van de kunstenaarsfamilie Góth. Be halve van Sérika is er werk te zien van Maurice, haar vader, en van Ada, haar moeder. Maurice Góth werd geboren in Hongarije in 1873. Rond 1897 trouwde hij met de vijf jaar jonge re schilderes Ada Lowith en in 1900 werd dochter Sarika gebo ren in Wenen. Na veel reizen door Europa vluchtte de familie in 1914, met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog naar Neder land. Vanaf 1929 woonde men in 'De Goutsbloeme' in Veere, waar Sarika in april overleed. Jan Tooroo heeft de familie geïn troduceerd bij de kunstenaars die ciale woningbouw. Vandaar dat de provincie een woningbouw- budget heeft gekregen voor 623 woningen in plaats van voor 600. De vraag van de gemeenten naar woonwagens en standplaatsen voor 1993 is bijzonder hoog zeg gen gedeputeerde staten: 29 woonwagens en 94 standplaat sen. Het dagelijks provincie bestuur wil deze vraag graag honoreren maar de extra ruimte van 23 woningen is niet voldoen de. Vandaar dat gs het geld voor nog eens twintig woningen ont trekt aan de sociale woningbouw en reserveert voor woonwagens en standplaatsen. Het is de be doeling afspraken met gemeen ten te maken over het realiseren van deze planning voor woonwa gens en standplaatsen. Mocht de door de gemeenten aangegeven planning toch niet haalbaar blij ken heeft de gemeente de keus tussen sparen of omzetten in wo ningbouw. Kiest de gemeente voor deze laatste mogelijkheid, dan zal in 1994 het budget voor woonwagens en standplaatsen 'geoormerkt' worden binnen het totaal van de sociale woning bouw. Op deze manier blijft de prioriteit voor woonwagens en standplaatsen gehandhaafd en kan men doelmatig en flexibel omspringen met beschikbare budgetten. 's zomers in Domburg verbleven en exposeerden. Over het werk van Ada valt weinig te zeggen. Er zijn maar een paar van haar schilderijen bewaard ge bleven. De stijl van Maurice is verwant met het impressionisme en met de Haagse School. Maurice had veel succes in zijn geboorteland Hongarije en in Oostenrijk. Séri ka Góth Sarika kreeg aanvankelijk vooral bekendheid door haar kinderpor tretten. Haar werk vertoont vele invloeden en kennis van een groot aantal technieken. Haar stijl heeft veel oost- en zuid- europese trekken, maar past ook goed in de traditie van Veere (het Veerisme). In 1953 omschreef J.C. van Schagen het aldus: 'Daarom wonen hier (Veere) men sen, die zuiver werk maken, het weet niet meer, dat mooi zo mooi is, maar het is daar, eenvoudig, en zó is het vanzelf en onbevangen schoon...' bh Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31392 Volgens dhr. F. Notten, oud bedrijfsleider van V&D en advi seur van het stichtingsbestuur Bergen op Zoomse winkeliers, wordt er op deze Krabbenfoor een nieuw beeld geschapen. "Er is ook een nieuw stichtingsbestuur met een breed draagvlak. Alle straten zijn in het bestuur verte genwoordigd. De muziekmaand in juni was onze proeve van be kwaamheid en wij hopen zo ver der te gaan." Het sportieve karakter uit zich in tal van onderdelen, die voorname lijk op het Catharinaplein plaats vinden. Daar komt vrijdagavond om half acht ook de Zeeuwse Ajax-speler Danny Blind. Er is daar ook een echte voetbalsnel heidsmeter opgesteld, waar voet ballers van Tholen en St. Philipsland de snelheid van hun schot kunnen laten meten. Verder zijn er demonstraties korf- en basketbal en badminton. De Bergse voetbalverenigingen MOC en Dosko verlenen hun medewer king, evenals sportschool Felix Jansen. Zaterdagmorgen is er vanaf tien uur in de Lievevrouwestraat gratis koffie met koek voor bejaarden en minder validen. De wagenspelen, antiek- en curio- samarkt (Zuivelplêin/Parade). kunstmarkt (Markiezenhof), oude ambachten (Steenbergse- en Lievevrouwestraat) en kermisat tracties (Stenen Tuin en St. Jo- sephplein) blijven eveneens gehandhaafd. Op het Zuivelplein zijn er modeshows en op het St. Josephplein kan men ponyrijden. Op het Catharinaplein is er met medewerking van de Chinese am bassade een grootse presentatie met onder meer (schilder)kunst, sport, muziek en leeuwendansen. Met ruim 210 standhouders zijn er meer deelnemers dan vorig jaar (190). De organisatoren schrijven dat toe aan de betere communica tie/informatie door middel van nieuwsbrieven. In de binnenstad zijn 235 bedrijven, exclusief de horeca. Alleen ondernemingen uit Bergen op Zoom mogen aan de Krabbenfoor meedoen. Het bestuur wil geen concurrentie van elders. "De Krabbenfoor is een unieke gelegenheid om Bergen op Zoom als winkelstad te promoten, met name voor de omliggende ge meenten", aldus ere-voorzitter W. Besling. "Daarom moeten de deelnemers geen uitverkoop-artikelen in de stand leggen, maar de beste pro- dukten, prima spullen. Een win kelier die het goed doet met de Krabbenfoor, heeft zijn revenuen nog met Sinterklaas", aldus Besling. De Krabbenfoor is vandaag en morgen van twee tot tien uur ge opend en zaterdag van tien tot ne gen uur. Burgemeester drs. P. Zevenbergen verricht de officiële opening vanmiddag. Daaraan le veren marathonlopers een bijdrage. Molenstraat 15, St.-Maartensdijk tel. 01666-4041 01640-41497 1n vrijdag en zaterdag geopend 1 De gerenommeerde vLL LZZJEEUWEN LIJSTENMAKER IzLzJIJST WERK voor het eiland Tholen Advertentie I.M. Het oude gebouw van de Montessorischool in Tholen, dat waarschijnlijk wordt gesloopt. De Montessorischool De Kraal te Tholen krijgt van de gemeente maximaal 3738,50 als bijdrage in de ver huiskosten. In augustus verruilt men het gebouw aan de Burg. van Berchemstraat voor nieuwbouw aan de Zoekweg. Het schoolbestuur had een aanvraag ingediend voor 3000,- per groep, dus in totaal 12.000 gul den. Volgens b. en w. was die aanvraag gebaseerd op de regeling van vervangende bouw op hetzelfde terrein en dat is hier niet aan de orde. Het ministerie kent die vergoeding dan ook niet toe. B. en w. vinden een ver goeding redelijk en gaat ervan uit dat voor het vervoer een verhuisbedrijf wordt ingeschakeld, terwijl het in- en uitpakken door vrijwilligers van de school gebeurt. De toegekende 3738,50 is gebaseerd op een offer te van een bedrijt, waarbij in het bedrag 1250 is opgenomen voor verplaatsing van de vaste schoolborden. P. van Belzen (RPF/GPV) informeerde wat er met de oude school gaat gebeuren. "Moeten we bij de sloop wachten tot het een doelwit is geworden van vandalisme? Stavenisse was wat dat betreft onlangs niet hoopge vend. Ook W.C. van Kempen (CDA) vond dat, wanneer tot sloop besloten wordt, dit zo spoedig mogelijk moet gebeuren. Wethouder J. Versluys deelde een plaagstoot uit door te informeren of b. en w. van de raad carte blanche kregen om te slopen zonder dat een krediet beschikbaar was gesteld, maar daar werd niet op gereageerd. J.L. van Gorsel (VVD) suggereerde dat er mogelijk een andere bestemming voor het gebouw ge vonden kan worden. Desgevraagd licht hij toe, gedacht te hebben aan een kantoor van de landinrichtings commissie. "Achteraf gezien is dat niet reëel, want het gebouw is in dermate slechte staat dat teveel kosten gemaakt zouden moeten worden." Vrijdag 24 juli is voor Montessorischool De Kraal niet alleen de laatste schooldag vóór de vakantie, maar tevens de laatste schooldag in het oude gebouw aan de Burg. van Berchemstraat 21, waarin de school sinds de opening, nu 6 jaar geleden, gehuisvest is geweest. Om samen met de kinderen bij deze gebeurtenis even stil te staan, zal vrijdagmiddag rond 14.30 uur het oude gebouw op ludieke wijze worden dichtgeplakt. Daarna gaan alle kinderen gezamenlijk naar de nieuwbouw aan de Zoekweg, waar, vooruitlopend op de ingebruikname na de vakantie, vast een eerste "teken" van de komst van de kinderen zal worden achtergelaten. Hierna breekt voor de kinderen de zomervakantie aan; voor de leerkrachten staat in de vakantie nog de verhuizing van de school in het verschiet. Deze is gepland op 26 augustus a.s. door J.H. Pelleboer Hoe wij de zomer ook berekenen, over de drie volle zomermaanden ju ni, juli en augustus of van begin mei tot eind september, in beide geval len wordt rond 16 juli aan de tweede helft van de zomer begonnen. Het Zal een topzomer worden als de komende periode net zo zonnig ver loopt als de eerste zomerhelft. Die kenmerkte zich door vele hogedruk gebieden boven Scandinavië en omgeving, waardoor bij ons doorlo pend winden tussen noord en oost, veel uren zon en veel mooie zomer dagen brachten. Ook droogte, want in de meimaand was het bijna drie weken droog en in noordoost Nederland zelfs zeer droog. Van 8 juni tot 12 juli (7 we ken) viel in delen van Drenthe nog geen 10 mm regen. In de nacht van 13 op 14 juli kwam daar een einde aan met 20 tot 40 mm regen. Van 1 mei tot 16 juli noteerden wij 50 terras- en stranddagen tegenover vorig jaar in dezelfde periode 22. Het zwembadbezoek was dit jaar tot half juli ook veel groter dan in 1991. Door de vele hogedruk bij Schotland en Scandinavië kenmerkte zich de voorzomer in landen als Frankrijk, Italië en Portugal als te koel met veel regen. Daar is inmiddels verandering in gekomen. In Zuid Spanje zijn er inmiddels maxima even boven de 40 graden. Tégenover ruim 20 dagen boven de 25 graden in deze eerste zomerhelft, worden er in slechte zomers over de hele periode nog geen 10 warme da gen gemeten. Voor de laatste keer gebeurde dat in 1977 met slechts 6 echte warme dagen. De tweede zomerhelft is voorzichtig begonnen. In september zullen wij het eindcijfer kennen. (In de nacht van vrijdag op zaterdag is weerman Pelleboer in het Gro ningse Paterswolde plotseling overleden. Hij was 68 jaar. Jan Hendrik Pelleboer begon in 1946 als weerkundige bij het KNMI op de lucht haven Eelde. Vanaf 1954 werkte hij zelfstandig voor vele kranten, radio- en tv-programma's, waaronder ook voor de nieuwsbladen aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsblad Pers. Elke maand verzorgde Pelleboer een weerpraatje en voor het oudejaarsnummer maakte hij altijd een jaaroverzicht. Zijn juli-bijdrage werd donderdag ontvangen.) Toen a 'k véértien daehen helèje over ons durp schreef, hieng 'k mee tie berichten ies over de schreef. Want 'k zei toen, dat te Stoofdiek klaer was, ma 's maendahs bleek 't tehendêêl alras. Toen stonge dae wéé borren mee 'stop' d'r op. Da's vooral voor onze zeumerhaste 'n êêle strop. Daer 'k trouwens a us méér over uutheweid. In daer is 't leste woordje nog nie over hezeid, a zoies noe net in de fekansie mö hebeure. Dat val vd vee ménsen wè te betreure. Ma hoed, wae a 'k noe eiheluk over wil schrieve is, om de verkÖÖpsters vó 't RÖÖie Kruus te herieve. Want anstaende zaeterdag is 't ier wéé braderie. Dan bin de welfarewerksters d'r wéé as de kippen bie om te prombêêre êêl wat spullen te kunne verkoape tun baete van 't RÖÖie Kruus. In dat is oaltied nog hoed verloape. Daer is wéé van oallus te kust in te keur in oak^ de hoofdpries vö te raeien kan d'r wéé mee deur. Dus kom naer ons kraem in elp 't RÖÖie Kruus elpe, zoda ze bie rampen in onhelukken wat leed kunne stelpe. L.M. Hendrikse-Everaers Stavenisse THOLEN Expos, foto's Korea, openb. bi bliotheek 25 juli VVV stadswandeling met bezichtigen van Gasthuiskapel en Grote Kerk, vertrek Markt 19 u. OUD-VOSSEMEER 25 juli Rommelmarkt N.H. kerk, Veerstr. SINT-ANNALAND Expos. teken-/schilderwerk, openb. bibliotheek t/m 20 okt. Overzichtstentoonst. Ben van Rooij; expos, spreek woorden en knipselkunst, de Meestoof di t/m za 14.15-16.45 u. STAVENISSE 25 juli Braderie 10-21 u. SINT-MAARTENSDIJK Expos, oude ansichten en teken- /schilderwerk, openb. bibliotheek 23 juli Vergad. comm. ruimtelijke ordening, gemeentehuis 19.30 u. 1 aug. Braderie, Markt SCHERPEN ISSE 26 juli Openb. voorronde sterkste man/vrouw, camping Gorishoek, 13 u. BERGEN OP ZOOM 26 juli t/m 30 aug. tentoonstelling Kettinggangers met tekeningen van Jan Sanders en kleinplastiek van Arie Teeuwisse, Markie zenhof film film film ROXY 1: Wayne's world - a.l., vr en za 19 en 21.30 ui, zo 14, 19 en 21.30 u., ma t/m do 14 en 20 u. ROXY 2: The hand that rocks the cradle - a.l., vr t/m zo 19 en 21.30 u., ma t/m do 20.15 u. Beethoven - a.l., zo t/m do 14 u. CINEMACTUEEL 1: Lethal weapon III - 12 jaar, vr 14, 18.45 en 21.30 u., za 14, 18.45, 21.30 en 24 u„ zo 14, 16.15, 18.45 en 21.30 u., ma t/m do 14, 18.45 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 2: Flodder in Amerika - a.l., vr 14, 18.45 en 21.30 u„ za 14, 18.45, 21.30 en 24 u., zo 13.45, 16.15, 18.45 en 21.30 u., ma t/m do 14, 18.45 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 3: Basic In stinct - 16 jaar, vr 19 en 21.30 u., za 21.30 u., zo 16.30, 19 en 21.30 u., ma t/m do 19 en 21.30 u. Sneeuwwitje - a.l., dag. 14 u. Het Smalstads Mannenkoor heeft een concert gegeven in de kerk van La Celle-sur-Loire, zo'n 200 kilo meter ten, zuiden van Parijs. Het optreden maakte deel uit van het 'Festival d'Arquian et des envi rons' en omgeving. Het was het laatste in een reeks van vier con certen en was bijna volledig uit verkocht. De Thoolse zangers brachten twee keer negen num mers ten gehore (van ondermeer Sweelinck, Schubert, Poulenc en Dvorak), op piano begeleid door E. de Goffau. Hun optreden werd afgewisseld door twee Franse so listen op de fluit. Na afloop liet de organisatie doorschemeren, dat aan een herhaling van het optre den wordt gedacht. Op zondagmorgen na het concert verleende het Smalstads Mannen koor medewerking aan een pro testantse kerkdienst, en aansluitend werd op een andere plaats een hoogmis afgesloten met Latijnse en Franse koorwer ken. Een druk programma derhal ve, waarvoor het koor op zaterdagmorgen om zes uur uit Sint-Maartensdijk vertrok en van zondag op maandag om één uur weer terug arriveerde. De groep gaat zich nu intensief voorbereiden op het jubileumcon cert van 17 september, ter gelegen heid van het 25-jarig bestaan. Dit optreden, waaraan de Kon. Mari nierskapel meewerkt, zal een 'aan genaam lichtvoetig' karakter hebben. Niet verder vertellen.... Ook met niemand gaan bellen. Je houdt goed je mond. Weet je wat er in Smak's* programma stond? Ik vind 't goed dat je luistert, maar er niet over fluistert. Ze gaan reizen! Een weekend per bus. Sst, je moet zwijgen. Niets zeggen dus. Want.... ze gaan héél vroeg vertrekken. Ga maar na, als dit zou uitlekken zal iedereen het gaan verklappen dat ze drie grenzen overstappen. Onze troubadours van het heden gaan in 't zwarte pak optreden in Frankrijk, achter Parijs. Zeg nu zelf; dat is toch gaaf onwijs? Niet verder vertellen. Met niemand gaan bellen. Ik verklap dit trots en onverholen over de Smak-kers van Tholen. (*Smak Smalstads mannenkoor)

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1992 | | pagina 7