Stavenissenaars willen fontein opknappen en kunst elders plaatsen 'Je bleef jezelf' Gebouw kruisvereniging onder dak Oud-pastoor G. Rijsloo is overleden 3 1 6 I f) Q AL 47 JAAR DÈ THOOLSE COURANT Havenwerker St. Annaland omgekomen Duiker onwel en overleden Tholen op de VPRO-radio Gemeente moet bedrijfsmatig gaan werken Man verdacht van ontucht Rommelmarkt en helicopter op braderie in Stavenisse Donderdag 23 juli 1992 48e Jaargang no. 37 Comité Behoud Fontein overhandigt 385 handtekeningen op hoorzitting Gemeentesecretaris St.Philipsland zwaait af Gelijkmatig karakter Een kunstwerk in Stavenisse ja, maar dan niet op het Van der Lek de Clerqplein. En de fontein moet er be houden blijven en opgeknapt worden. Dat was de boodschap die het college van burgemeester en wet houders maandagavond meekreeg op de hoorzitting in de Stove over het plaatsen van een kunstwerk in de open lucht, als uitvloeisel van het kunstbeleid van de gemeente Tholen. Het college stelt voor het kunstwerk van H. Kikstra te plaatsen op het plein voor de Neder landse Hervormde kerk, maar een groot aantal inwo ners denkt daar anders over. Ongeveer 60 belang stellenden woonden de hoorzitting bij. Ferme inspanning gevraagd van VVV Korte schrabber Voorstraat/Molendijk Dexe week Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 23,00 per halfjaar. Per jaar f 42,00, per post f 53,50 per jaar. Losse nummers f 1,50. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,41 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. In de Stove wordt tijdens de hoorzitting druk overlegd met M.J. Hoek, links boven het model van het kunstwerk Het Veer. De gemeenteraad van Sint-Philipsland nam gisterenavond afscheid van secretaris J.P.A. de Kok. Zij trouwt op 21 augustus en gaat in Bilthoven wonen. Donderdag sloot mevrouw De Kok, als ambtenaar van de bur gerlijke stand, haar vijfenzeventigste en tevens laatste huwelijk. Haar achternichtje Dineke Neele trouwde met Gert-Jan Boiier. 'Sint-Philipsland zonder Janny beste te hebben toegewenst, over- de Kok is bijna niet voor te stel len," zei burgemeester T.A. Vogel gisterenavond in de gemeente raad. Hij noemde haar vertrek 'geen trieste reden'. De contacten die Vogel de afgelopen elf jaar met zijn hoogste ambtenaar had, behoorden volgens hem niet tot de onplezierigste. "Nooit waren er woordenwisselingen. Natuur lijk keken we weieens verschillend tegen zaken aan, maar waren niet halsstarrig en lieten ons overtui gen door de beste mening." Vogel was ervan overtuigd dat de vertrekkende secretaris volop blij vende herinneringen aan Sint- Philipsland houdt, zoals de vie ring van het 500-jarig bestaan waaraan anderhalf jaar van voor bereiding vooraf ging. "Dat was een hoogtepunt in je carrière." De burgemeester omschreef me vrouw De Kok als 'iemand zonder gebruiksaanwijzing'. "Je hebt een gelijkmatig karakter en daarnaast geen sombere inslag. Je bleef je zelf en ook ik kon mezelf zijn." Na haar te hebben bedankt en het handigde Vogel namens de ge meente een pentekening van de Ned. Hervormde kerk van Sint- Philipsland, gemaakt door me vrouw Boxhoorn-Urbanus uit Tholen. Volgens hem een cadeau met een dubbele symboliek: van uit haar werkkamer keek de secre taris dagelijks uit op dit karakteristieke monument en vol gende maand trouwt ze er en be gint een nieuwe levensstaat. Als nestor van de gemeenteraad sprak C. den Braber de vertrek kende secretaris toe, die daarna zelf een dankwoord sprak. Tij dens een barbecue met het ge- meentepersoneel en de gemeenteraad is al op informele wijze afscheid genomen. Bij die gelegenheid zijn eveneens cadeaus aangeboden. Janny de Kok kwam op 1 oktober 1965 als typiste in vaste dienst bij de gemeente Sint-Philipsland. Op 16 januari 1978 werd ze benoemd tot gemeentesecretaris, als eerste vrouw in ons land. Sinds 1 juni 1971 was mevrouw De Kok ambte naar van de burgerlijke stand in Sint-Philipsland. BÉ Gemeentesecretaris mevr. De Kok sluit haar 75ste en laatste hu welijk in St. Philipsland: Dineke Neele en Gert-Jan Boiier. (Foto: Foto Tholen) De dakconstructie van het gezondheidscentrum in Sint-Maartensdijk. De 55-jarige Piet Hage uit St. An naland is donderdagmiddag bij een ongeluk in de haven van Rot terdam om het leven gekomen. Hij werkte al 32 jaar bij de stich ting samenwerkende havenbedrij ven S.H.B. en zou over 3 weken gebruik maken van de vut regeling. Op de kade van de Maashaven moest bij het stuwadoorsbedrijf Hanno een stapel met hout verzet worden. De balken (met daar om heen banden) stonden vijf hoog opgestapeld. Alleen Hage en een heftruckchauffeur waren daar aanwezig. De St. Annalander zorgde ervoor dat de heftruck de stapels steeds kon pakken. Op een gegeven moment zakte er één van de stapels hout naar voren, waar onder Hage bedolven werd. Hij overleed ter plaatse. De 49-jarige J. Timmerman is dinsdagmiddag in de Oosterschel- de bij Gorishoek onwel geworden en later in ziekenhuis Lievensberg overleden. De man, afkomstig uit het Belgische Hoboken, was sa men met een vriend gaan duiken. Op twintig meter diepte gaf hij met een teken te kennen zich niet lekker te voelen, waarop de twee naar de oppervlakte kwamen. Ze bevonden zich enkele honderden meters uit de kust en er was op dat moment niemand in de buurt. Timmerman werd door zijn met gezel naar de kant gebracht en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom. Daar overleed hij later die mid dag. De rijkspolitie te water stelt een onderzoek in naar het ge beurde. Tholen is morgen (vrijdag) te ho ren op de VPRO-radio in het och- tendlange programma 'Het gebouw in de zomer'. Van 8.08 tot 12.00 uur wordt vanaf het schip Op hoop van zegen het traject van Geertruidenberg naar Tholen ge volgd. Het programma is te be luisteren op Hilversum I. Burgemeester H.A. van der Mun- nik wilde de feestelijke presentatie van zeven wandelroutes door de Thoolse VVV niet overschadu wen. Toch maakte hij onomwon den duidelijk, dat er geen hogere subsidie van de gemeente ver wacht kan worden. "De VVV heeft een behoorlijke plaats op Tholen ingenomen, dat blijkt wel uit de hoogte van de ge meentelijke subsidie", zei de bur gemeester. "Toch heeft de VVV wensen om nog sterker te kunnen staan. Daarvoor zullen van u nog meer inspanningen gevraagd wor den dan tot nu toe. Petje af voor alle vrijwilligers en ik hoop, dat u erin slaagt om de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven. Dat zal verdere en ferme inspanningen vergen", aldus Van der Munnik. Desgevraagd liet hij nog weten, dat de bestaande subsidie bij de heroverweging van prioriteiten voor de gemeentebegroting 1993 niet in gevaar komt. Pagina 9: Zeven wandelroutes voor toeristen en eilandbewoners Het gemeentebestuur van Tholen moet veel meer bedrijfsmatig gaan werken. Dat zegt wethouder van financiën P. van Schetsen na afronding van de besprekingen over de gemeentebegroting 1993. Die is nog sluitend. "Maar het wordt steeds moeilijker", zegt de wethouder. Hij wil niet zeggen of de onroerend goed belasting na een aantal jaren van stabilisatie nu wel verhoogd zal worden. Evenmin of er subsidies geschrapt zullen worden. Van Schetsen noemt het verhogen van de lasten en het verminderen van subsidies 'de weg van de minste weerstand'. Die gemakke lijke route wil hij liever niet kie zen. Privatisering en inzet van vrijwilligers acht Van Schetsen be ter. "Wat de burgers beter kunnen doen dan de gemeente, moeten we ze laten doen", aldus de wethou der van financiën. M.J. Hoek bood burgemeester H.A. van der Munnik een stapel van 385 antwoordstrookjes aan van een enquête, die het initiatief comité Behoud Fontein in het dorp had gehouden. Daaruit blijkt dat 384 geënquêteerden voor het behoud en het opknap pen van de fontein zijn en één de fontein wil laten verwijderen. Er waren 456 formulieren huis-aan- huis verspreid. "Bijna 84% is voor een opknapbeurt van de fon tein," aldus woordvoerder Hoek in zijn toelichting. Het comité bestaat verder uit L. den Braber, C.G. van den Hoek en D. Roo- zemond. Hoek stelde zich voor als afge vaardigde van een 'groot aantal gezinnen in Stavenisse'. Hij legde uit dat een aantal bewoners de koppen bij elkaar had gestoken om op een 'andere manier' het ge meentebestuur tegemoet te kun nen treden. Dit naar aanleiding van teleurstellende ervaringen met vorige hoorzittingen, waar onder meer het dorpsplan Stavenisse be handeld was. Hoek bekritiseerde de manier waarop het college met de vragen en voorstellen van de bewoners omgaat. "De antwoor den zijn meestal onbegrijpelijk, ontwijkend, politiek getint of blij ven achterwege. Bekijk je de notu len van zo'n hoorzitting dan formuleren wij de vragen niet goed, gezien de antwoorden." Verder is er volgens Hoek vaak sprake van onduidelijkheid. "U roept ons op om hier te komen praten over de lokatie van het kunstwerk, maar wij vragen ons af: hoe ziet het er uit? En heeft het bestuur zich afgevraagd of wij dit wel willen. Op de hoorzitting is gevraagd naar een arbeider met een korte schrabber." Hoek zei niet te kunnen begrijpen waarom de gemeente het kunstwerk met het thema Het Veer niet op de ha ven of aan 't Veer zelf wilde plaat sen. "Wij zijn niet tegen het kunstwerk maar wel tegen de ma nier waarop de keuze tot stand is gekomen, gezien het feit dat de fontein, die met restgelden uit het rampenfonds is aangelegd, er voor zou moeten verdwijnen." Hoek las een aantal reacties van bewoners voor, die geen betrek king hadden op de mogelijke plaats voor het kunstwerk maar op andere zaken die in Stavenisse spelen: 'U moet zo doorgaan. In iedere woonkern zou een dergelijk comité moeten komen om het ge meentebestuur te adviseren'. En: 'Waarom kan het woonzorgpro ject niet op de plaats van de oude kleuterschool? Het is jammer dat die mooie Rabobankwoning weg moet'. En: 'Wat moet Stavenisse met een modern kunstwerk. We krijgen iets, we mogen het niet weigeren'. Hoek haalde ook de uitlatingen van ambtenaar De Kok aan uit een krantenartikel, waarin deze had gesteld dat de fontein een 'on ooglijk ding is, dat nooit werkt'."Hij heeft zeker de sleutel. Ik heb er geen om de kraan mee open te draaien." Hoek gaf een aantal andere plaat sen aan waar het kunstwerk, met het thema Het Veer, geplaatst zou kunnen worden. Zo noemde hij de hoek Voorstraat/Molendijk, en in de buurt van het te verwe zenlijken woonzorgproject aan de Poststraat en de plaats aan het water waar het voormalige veer was gelegen. Burgemeester H.A. van der Mun nik, die samen met wethouder J. Versluys van welzijn en ambtenaar J. de Kok (van de gemeentelijke kunstcommissie) naar de Stave nisse was gekomen, zei onder de indruk te zijn van de wijze waarop de kwestie was benaderd door de initiatiefnemers. "Mijn compli menten daarvoor." De burgemeester was ingenomen met het voorstel om met een dorpscomissie rond de tafel te gaan zitten: "Zo'n overleg via een dorpscommissie gebeurt zelden of De 53-jarige A.V. uit Breda is maandagavond door de politie aangehouden op verdenking van het plegen van ontucht met een zeventienjarige Tholenaar. De man verbleef op een jacht in de haven van Tholen. Hij zou de jon gen met een smoes aan boord heb ben gelokt en vervolgens hebben gedwongen tot het plegen van on tuchtige handelingen. Vandaag 'wordt V. voorgeleid aan de offi cier van justitie en de rechter commissaris in Middelburg. nooit. Meestal is het een interne aangelegenheid. Er is ons veel aan gelegen om de contacten met de dorpen te onderhouden. U heeft er veel moeite voor gedaan, gezien de overweldigende respons." Hoek liet het bestuur ook weten dat wanneer de bevolking de keu ze zou zijn gelaten tussen een kunstwerk en 35.000,- (de kosten van het werk), dat men lie ver het geld zou zien dan het ob ject. Van der Munnik legde uit dat in zo'n geval het geld niet 'doorstroomt naar wat anders'. "Het gemeentebestuur voert een Dinsdagmiddag ging de vlag van de thuiszorg in top bij het berei ken van het hoogste punt van het gezondheidscentrum in Sint- Maartensdijk. Voorzitter J.W. de Jonge van de kruisvereniging Rondom de Oosterschelde hees de vlag in bijzijn van het voltallig bestuur, architect W.A. van Doorn, aannemer J. Quist en ver tegenwoordigers van de nieuwe- huurders, zoals de federatie maatschappelijke dienstverlening en wijkverpleging. De Jonge zei blij te zijn met de voortgang in de bouw. Hij had kunstbeleid. Een deel van het be drag is subsidie van de provincie. Daar zijn we blij mee. Over het kunstwerk als zodanig voert u geen discussie. U zegt: liever niet op het kerkplein en handhaaf de fontein." Hoek legde nog eens uit wat de gevoelens bij velen zijn over het plaatsen van een kunst werk in het dorp. "De bevolking zegt: we krijgen iets, maar waar om moeten we er iets voor inleve ren?" ZIE VERDER PAG. 3. niet verwacht dat een en ander al zover gevorderd zou zijn. Archi tect Van Doorn leidde het gezel schap rond door de verschillende ruimten. In de bouwkeet (het voormalige politiebureau) liet hij zien welke soort dakbedekking er gebruikt zal worden op de vier hellende daken van het gebouw. De kleur groen (die moet herinne ren aan het Groene Kruis) komt veelvuldig voor. Niet alleen op het dak van de vier zogenaamde units op de hoeken van het gebouw maar ook in de tussenruimtes maar dan in de vloerbedekking. De kozijnen worden ook donker groen, de ramen en deuren wit. De boeiboorden van de units worden gebroken wit. In de grote vertrekken komen pre- fabwanden voorzien van groene deuren en witte wanden. Indien het nodig is om de kamers in zo'n ruimte te vergroten of te verklei nen kunnen de wanden verplaatst worden. De stalen dakconstructie wordt met plafonds aan het zicht onttrokken. Drie van de vier grote vertrekken op de hoeken van het gebouw zijn even groot, de vierde aan de noordoostkant is groter. Die is bestemd voor magazijn en fysiotherapie. Van Doorn legde uit dat er een wijziging was aangebracht in de bouw. Ten behoeve van het perso neel zal aan de westzijde van het gebouw een schuifdeur worden aangebracht zodat er gebruik ge maakt kan worden van de tuin. Een naam van het gebouw is nog niet gevonden. Het bestuur heeft de twee basisscholen in Sint- Maartensdijk gevraagd namen in te sturen en ook de gemeentear chivaris J.B. Zuurdeeg is gevraagd een naam aan te leveren. Smalstad zonder torenspits Bloemenpracht oogst bewon dering op open dag tuinen Meer ruimte voor begraven in Scherpenisse Rabobank gaat zelf huizen bouwen Nieuw clubgebouw en zestig extra ligplaatsen voor wa tersporters Sint-Annaland Visserijtentoonstelling in Tholen trekt veel bekijks Polen overal blij mee VVV presenteert zeven wan delroutes op Tholen Thoolse schapen internatio naal kampioen Davy Dubbeldam snelste ren ner in Sint-Maartensdijk, waar Koos v.d. Hoek jubileert bij organisatie Tennisclub Sint-Annaland dreigt gemeente met rechts geding Poortvlietse schutters winnen kringbeker HET GENOT VAN WEL TE DOEN, IS HET ENIGE DAT STEEDS HETZELFDE BLIJFT Dit nummer bestaat uit 18 pagina's In Stavenisse organiseert SC Sta venisse zaterdag de jaarlijkse bra derie. Tussen 's morgens tien en 's avonds tien uur prijst een groot aantal middenstanders uit het dorp en de regio zijn waren aan. In de Voorstraat en op het Van der Lek de Clercqplein vinden de on geveer zeventig deelnemers een plaatsje. De organiserende voetbalvereni ging is aanwezig met attracties zo als rad van avontuur, enveloppenstand, schiettent, darts en ballen gooien. Daarmee zijn fraaie prijzen te winnen. Verder is er een rommelmarkt en waar schijnlijk verzorgt een helicopter rondvluchten boven het dorp. Ook de openbare bibliotheek doet mee aan de braderie. Tussen tien en zes uur worden oude boeken verkocht. Emeritus-pastoor Guillaume Jo seph Florentius Antonius Rijsloo is vrijdag op 88-jarige leeftijd overleden. De rooms-katholieke priester was sinds enige tijd opge nomen in ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom. De in Sint-Willebrord geboren Rijsloo werd in 1930 tot priester gewijd. Hij was achtereenvolgens kapelaan in Brasschaat, Westdor- pe, Terheijden en Breda. In laatst genoemde plaats gaf hij aan de middelbare landbouwschool nog les in staathuishoudkunde en so ciologie. In 1958 kwam Rijsloo als 33ste pastoor naar de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Tholen. Tot aan zijn emeritaat in 1974 - en ook daarna - deed hij zich gelden als een levensgenieter met een groot gevoel voor humor. Maar weinig inwoners kenden hem niet. Voor zijn verzetswerk in Terheijden gedurende de tweede wereldoorlog ontving de pastoor uit handen van burgemeester E. Baerends het Verzetsherden- kingskruis. Na zijn pensionering sprong Rijsloo bij waar dat nodig was om de mis op te dragen. Vooral tij dens de ziekte en na het overlijden van zijn opvolger P.A. van Osta ging hij regelmatig voor in Tho len, Oud-Vossemeer of Sint- Maartensdijk. Enige tijd woonde hij in de Vossemeerse pastorie, maar die verruilde hij toch weer voor een woning in Tholen. Daar vierde pastoor Rijsloo twee jaar geleden nog zijn zestigjarig priesterfeest. Hij is gisterenmor gen begraven op de rooms- katholieke begraafplaats in Tholen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1992 | | pagina 1