NIEUWE HARING 555 Nieuwe bloeddonoren Inwoners bij het Roosevelt-teken Dorpsgemeenschap werkt aan plan voor mogelijke plaats steunpunt AL 47 JAAR Dl THOOLSE COURANT Verkoping Philadelphia Reuzentrap in smalstad Borden voor braderies II H Vossemeer met 430 geraniums Venter bonbons heeft ongelijk Succesvolle wervingsactie krijgt vervolg in heel Zeeland EB verschijnt woensdagavond 3 Donderdag 21 tderdag 21 mei 1992 48e Jaargang no. 28 wef Dagelijkse aanvoer Ansjovis en Geep De vrijwilligers van het Thoolse Rode Kruis staan op 26 mei voor een zware opgave. In Meulvliet moet dan 's avonds van meer dan duizend mensen een halve liter bloed worden afgenomen. De donorwervingsactie van het jubilerende Rode Kruis heeft namelijk 555 aan meldingen opgeleverd. Dat maakte voorzitter P. Apers van de provinciale jubileumcommissie bekend tijdens de open dag in Tholen. "In Alkmaar begon destijds de victorie, maar wat bloed betreft is dat op Tholen en Sint-Philipsland," zei hij. Middelburg Onthulling monument Oud-Vossemeer De inwoners van Oud-Vossemeer moeten betrokken worden bij de onthulling van het Roosevelt-monument op vrijdag 12 juni. Dat pleidooi hield VVD-raadslid J.L. van Gorsel tijdens de jaarvergadering van zijn partij in St. Annaland. Scholen Handtekeningen overhandigd voor behoud kruiswerk in Scherpenisse De stichting Dorpsgemeenschap Scherpenisse is bezig plannen uit te werken om een steunpunt voor het kruiswerk in het dorp te behouden. Bereikbaarheid Muziek Stijlloos Deze week In verband met Hemel vaartsdag donderdag 28 mei verschijnt de Een drachtbode volgende week op woensdagavond 27 mei. Berichten en advertenties inleveren voor dinsdag middag vier uur op het kantoor aan de Nieuwstraat 4 te St. An naland. I Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 23,00 per halfjaar. Per jaar f 42,00, per post f 53,50 per jaar. Losse nummers M,50 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,41 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De stichting ontspanning gehan dicapten organiseert op 30 mei de jaarlijkse verkoping en rommel markt. Bij het clubgebouw Ons Huis aan de Langeweg te Scherpe nisse wordt opnieuw een uitge breide hoeveelheid artikelen aangeboden, zowel nieuwe als ge bruikte voorwerpen. De op brengst is bestemd voor het organiseren van ontspannings avonden voor gehandicapten op Tholen en Sint-Philipsland. De verkoping wordt gehouden tussen half twee en half zes. De Stichting Promotie Oud- Vossemeer (SPV) heeft 430 gera niums bij de inwoners onderge bracht, 20 minder dan vorig jaar. Het is voor de derde keer dat het dorp op die wijze wordt opge fleurd. De jaarlijkse occasionshow van SPV in de hallen van Barenbrug aan het Klaverveld gaat dit jaar niet door. Eén van de voortrek kers, garage Bal uit Tholen, heeft pas een verhuizing en opening achter de rug en de hallen zijn ook nog verhuurd voor de opslag van karton voor Trimbach uit Ber gen op Zoom. Voor de organisatie van amuse mentsavonden maakt de SPV pas op de plaats. "Na financiële te genslagen bij de laatste evenemen ten zullen we ons meer op promotie van Vossemeer dan op festiviteiten richten", laat SPV- voorzitter M.C.J. Geluk weten. 'Tedere vier weken komt het bestuur bij elkaar om problemen in ons dorp te bespreken." Belgische bonbons zijn lekker maar de gemeente Tholen heeft er genoeg van. Althans van de ver koper van deze zoeternijen die, zonder vergunning, steeds op duikt in de Thoolse dorpen. De man in kwestie heeft in een brief aan het college laten weten dat hij daar geen vergunning voor nodig heeft en heeft ook de leden van de commissie bedrijfsleven laten we ten dat ze beter op de hoogte zou den moeten zijn van de wetgeving. De Belgische bonbons kwamen dinsdagavond weer ter sprake in de commissie voor het bedrijfsle ven. Wethouder J. Versluys maak te bekend dat de zaak getoetst is aan de algemene plaatselijke ver ordening en dat ook de Kamer van Koophandel het heeft onder zocht. "Het is niet toelaatbaar op grond van artikel 5, lid 2, sub 2,"duidde de wethouder precies uit. "De man was wel degelijk in overtreding. We hebben hem daarover ingelicht." Ook J.K. Elenbaas had zich in de materie van de pralines verdiept. "Deze man had beter op de hoog te moeten zijn van de Nederlandse wetgeving. Zijn bedrijf is bij de Kamer van Koophandel niet be kend. Dat heb ik nagekeken."Mid- denstander W. J. Mosselman herinnerde eraan dat de man op zaterdagmiddag actief is. "De middenstand heeft er een paar keer over opgebeld. Is daar iets aan gedaan?" Versluys legde uit dat de politie in zo'n geval de zaak toetst aan de plaatselijke veror dening. Uw visspecialist: Schot 2*. Eendrachtsweg 15, 4691 EK Tholen Advertentie I.M. Voorzitter H. Moerenhout van de jubileumwerkgroep (rechts) overhandigt de fakkel van de bloeddonorwervingsactie aan kringsecre taris J. Marteijn van het Zeeuwse Rode Kruis. De nieuwe donoren zijn als volgt verdeeld: Tholen 244, Oud- Vossemeer 83, Sint-Maartensdijk 43, Sint-Annaland 43, Stavenisse 40, Scherpenisse 31, Poortvliet 30 en Sint-Philipsland 25. Zij komen bij de bestaande 500 Thoolse en 150 Sint-Philipslandse bloeddo noren. Tijdens de open dag meld den zich nog eens zestien donoren aan, zodat het bestaande aantal ruim is verdubbeld. Honderd col lectanten gingen op pad om de donoren te werven. In Poortvliet zat er één bijna twee uren bij een gezin te praten om hen alles dui delijk te maken over het bloeddo norschap, De actie heeft ook geleerd, dat mannen meer tegen een prik opzien dan vrouwen. "Er kan geen bloed genoeg zijn. Het wordt bij alle mogelijke gele genheden gebruikt. Uw bloed kan het leven van anderen redden," zei Apers zaterdag. Hij vertelde dat het idee van een wervingsactie huis-aan-huis ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Ro de Kruis afkomstig was van Tho- len/Sint-Philipsland. "Henk Moerenhout heeft het ingebracht in de jubileumcommissie. De actie is daarom op Tholen gestart, maar moet in heel Zeeland van de grond komen. Het idee wordt dan ook met een fakkel doorgegeven naar een volgende afdeling. Als alles slaagt zoals dit, dan gaan we een fantastisch jubileumjaar tege moet," zei Apers, die verder op merkte dat de Thoolse colonne voor 'een ontzaglijke klus' staat op 26 mei. Moerenhout deelde mee dat alle Zeeuwse afdelingen van het Rode Kruis op de donorwervingsactie zullen inhaken. Met de jubileum commissie is afgesproken dat die actie daarom tot in 1993 zal door lopen. De afdeling Middelburg komt als eerste aan de beurt. Zeeuws kringsecretaris J. Mar teijn kreeg uit handen van Moe renhout een brandende fakkel, daarmee het doorgeven van de ac tie symboliserend. Laatstgenoem de vertelt dat het centraal laboratorium in Amsterdam, dat de donoravonden verzorgt, zijn best doet om alle gegevens van de nieuwe donoren tijdig administra tief te verwerken. "Als iemand die zich nu heeft aangemeld, deson danks geen oproep krijgt voor 26 mei, moet die tóch naar Meulvliet komen om bloed te geven." De do noravond begint al om zes uur en duurt tot half tien. Het centraal laboratorium zal extra teams in zetten en proberen meer analisten naar Tholen te sturen. "Het pro bleem is dat er die avond op nog twee plaatsen in het land donor avonden bemand moeten wor den." Hartpatiënten. De kruisvereni ging Walcheren krijgt van de pro vincie 2100 gulden subsidie voor het maken van een voorlichtings brochure voor hartpatiënten. Op 18 juni wordt in Sint- Philipsland een donoravond geor ganiseerd. Voor het geven van bloed komen mensen in aanmerking, die tussen 18 en 70 jaar oud zijn en mini maal 50 kilo wegen. Mannen mo gen maximaal vier keer per jaar bloed geven en vrouwen drie keer, steeds met tussenpozen van op zijn minst twee maanden. Bij het spuien van kritiek op de te formele en ambtelijke opstelling van b en w noemde Van Gorsel ook de beslissing van b en w om de Vossemeerse kermis te ver plaatsen naar het parkeerterrein bij het sportveld omdat 12 juni het plein bij de. N.H. Kerk vrij moet zijn voor de onthulling van het Roosevelt-monument. "Ik zou vrede met de verplaatsing van de kermis kunnen hebben, wanneer de bevolking van Oud- Vossemeer een rol toebedeeld krijgt. Als het college namelijk geen actie onderneemt, dan wordt het op z'n Amerikaans een blik sembezoek. Ze rollen uit de bus, onthullen het monument en gaan weer snel naar de volgende ge beurtenis. Het plein blijft dan leeg achter en dat frustreert. Het mo nument is echter voor de bevol king van Oud-Vossemeer, die dat wil presenteren aan de Ameri kaanse gasten. De scholen dienen er ook bij betrokken te worden, evenals de muziekvereniging. De Vossemeerse bevolking moet de indruk hebben: dat monument is voor ons", zei het VVD-raadslid. Hij had die gedachten ook al bij b en w geventileerd, maar voorlich tingsambtenaar F.A.P.M. Bakx had toen al soortgelijke suggesties aan b en w gedaan. Het college heeft dinsdag besloten om een delegatie van het plaatse lijk verenigingsleven, alsmede een Laban Hage (links) overhandigt de handtekeningen uit Scherpenisse aan voorzitter De Jonge van de kruisvereniging Rondom de Oosterschelde. Op de voorgrond secretaris M.C. Noorthoek uit Sint-Philipsland. Het overhandigen van de 917 handtekeningen aan voorzitter J.W. de Jonge van de kruisvereni ging Rondom de Oosterschelde, donderdagavond in Goes, is nog niet de laatste stap die de stichting doet om de voorziening in Scher penisse te houden. L. Hage, die de handtekeningen aanbood: "We laten het daar niet bij. Er komen uitgewerkte plannen met voorstel len voor mogelijke lokaties. Er zullen zeker ook nog wel gesprek ken gaan plaatsvinden. Daar heb ben we ook de gemeente voor nodig. Die zijn bereid wat te doen. Ze kan geen gebouw kopen, maar vindt wel dat het ook op Scherpe nisse moet blijven." Hage legde in Goes uit wat de be doeling van de handtekeningenac tie is. "Ik heb gevraagd of het bestuur terug wilde komen op zijn standpunt en een gesprek aan gaan." Hage was samen met bestuurslid H.C. Verkerke van de stichting, mevrouw J. Kloet van de ANIB en W. Ooievaar van de ANBO, afdeling Scherpenisse naar Goes getogen om voor de vergadering van de kruisvereni ging de handtekeningen aan te bieden. "Natuurlijk kon De Jon ge geen toezegging doen. Je praat maar met een gedeelte van het bestuur, maar ik heb de indruk dat er wel aandacht aan besteed zal worden." Wat de bouw van het 'gezond heidscentrum1' in Sint- Maartensdijk betreft waardoor het gebouw in Scherpenisse af gestoten zou moeten worden, zegt Hage: "Op zich dom gerede neerd. Er staat een kruisgebouw in Scherpenisse. Dan gaan ze in Sint-Maartensdijk een gebouw van anderhalf miljoen bouwen. Zo halen ze op den duur alles weg uit de kleine kernen. Alles maar centraliseren. Dat zie je ook in de Zak van Zuid-Beveland en op Schouwen. Wat blijft er dan nog over van dorpen als Stavenisse, Poortvliet en Scherpenisse?" Met ingang van 1 juni gaat de kruisvereniging Rondom de Oosterschelde de bereikbaarheid verbeteren. Behalve via de gebrui kelijke telefoonnummers van de wijkgebouwen op Tholen en St. Philipsland is het kruiswerk via een nieuw, centraal telefoonnum mer te bereiken: 01100 - 51177. Tij dens kantooruren wordt u direct te woord gestaan; buiten die tij den wordt u automatisch doorge schakeld naar de centrale post alarmering. Ook de spreekuren worden gewijzigd. In de meeste gevallen is de tijd dat u een wijk verpleegkundige kunt bereiken tussen 13.00 en 13.30 uur. Boven dien wordt 's avonds op werkda gen in Tholen de mogelijkheid geboden om kleine artikelen(bij- voorbeeld krukken, weegschaal, enz.) tussen half zeven en zeven uur af te halen. afvaardiging van de scholen uit te nodigen voor de feestelijke ge beurtenis op 12 juni. "Het is en blijft namelijk een kunstvoorwerp voor Oud-Vossemeer", aldus Bakx. Van elke Vossemeerse vere niging wordt 1 afgevaardigde uit genodigd, van elke school een jongen en een meisje uit groep 8 met een begeleider. De 16 Amerikaanse gasten wor den in de N.H. Kerk ontvangen, waar burgemeester H.A. van der Munnik een welkomstwoord spreekt. Het monument wordt onthuld door een kleindochter van de vroegere Amerikaanse pre sident, Laura Delano Roosevelt, die ook nog enkele woorden zal spreken, evenals de voorzitter van de Roosevelt-stichting, William J. Vandenheuvel, alsmede kunste naar Nico v.d. Boezem. Muziekvereniging O.V.M. was ver zocht om vrijdag 12 juni van 11.00 tot 12.00 uur mee te werken aan de plechtigheid, maar het bestuur heeft de gemeente laten weten, dat men geen muzikanten op de been kan krijgen. De gemeente is nu in onderhandeling met een senioren orkest in Bergen op Zoom. De Amerikaanse gasten worden om 11.15 uur verwacht in Oud- Vossemeer en zullen om 13.15 uur weer vertrekken naar Middelburg. Na de onthul ling van het monument staat er in de Vossenkuil een broodmaaltijd klaar voor de Amerikanen en hun begeleiders van het provinciaal en gemeentebestuur. In april stelde de gemeenteraad 4100 gulden beschikbaar voor het aanbrengen van een verklarende tekst bij het Roosevelt-kunstwerk op het gazon bij de N.H. Kerk. In de rollaag van de muur rondom dat gazon worden de vier vrijhe den (Four Freedoms) - die in het kunstwerk tot uitdrukking wor den gebracht - beschreven in het Nederlands en in het Engels. Tijdens die raadsvergadering be treurde PvdA-fractievoorzitter I.C. Moerland het, dat de onthul ling op een zodanig tijdstip ge beurt, dat een jaarlijks evenement als de kermis ervoor moet uitwij ken. Burgemeester Van der Mun nik liet echter weten, dat er met de kermisexploitanten goed overleg is geweest. De Sjtichting Promotie Oud- Vossemeer (SPV) heeft op verzoek van de horeca nog actie onderno men, maar dat is op niets uitgelo pen. "De kermisexploitanten staan tegen een gereduceerde prijs op het parkeerterrein bij het sportveld en die willen niet terug naar de Raadhuisstraat", zegt SPV-voorzitter M.C.J. Geluk. "Overigens is het stijlloos, dat de horeca- en cafetaria-ondernemers door b en w niet uitgenodigd zijn voor een gesprek. Er is toch al weinig te doen in Vossemeer en de kermis levert behoorlijke in komsten op voor de horeca. Het is een kwestie van fatsoen om ze bij verplaatsing van de kermis te be trekken. Jammer genoeg is dat nu niet meer terug te draaien." SPV-voorzitter Geluk vraagt zich af, of de Amerikanen de aanwe zigheid van de kermis nu zo erg hadden gevonden. "Negen van de tien mensen vinden het leuk wan neer er in een dorp nog een kermis is. Tijdens het bezoek had men dan natuurlijk de muziek stil kun nen zetten, maar de Vossemeerse kermis hoort aan de Raad huisstraat", aldus Geluk. Een mammoettransport ver plaatste zich dinsdagmiddag over Tholen. Vanuit Dinteloord werd op een dieplegger het twaalf meter lange en 4,20 meter brede en even- hoge frame van een trappenhuis naar Sint-Maartensdijk gebracht. Onder politiebegeleiding. Het ge vaarte is bedoeld voor de nieuw bouw van sigarettenfabriek Philip Morris in Bergen op Zoom. Bij straalbedrijf C. Geuze aan de Nij- verheidsweg wordt het eerst gestraald en geconserveerd, alvo rens het in de bouw wordt ge plaatst. Fikse kritiek op plotselinge halve dag-sluiting Rabobank Scherpenisse Noord-Hollandse gedeputeer de nieuwe Zeeuwse com missaris Medewerkers Sint Maartens- hof voelen zich achtergesteld bij Thoolse collega's Ten Anker VVV Tholen wil in 1993 twee de beroepskracht Meer boeren actief bij behoud van de patrijs Thoolse gemeenteraad is te meegaand, zegt VVD- fractievoorzitter Van Gorsel Veertig huizen in uitbrei dingsplan Dorpsweg II Oud- Vossemeer Nostalgie naar het Bos van Klompe met 25-jarige voet balvereniging Noad in St. Phi lipsland Rumoer in Thoolse voetbal wereld over ronselen van spe lers door nieuwe tweede klasser NIEUWE BLOEMEN KE REN MET DE SEIZOENEN WEER, VERGANE SCHOONHEID KENT GEEN LENTE MEER Dit nummer bestaat uit 20 pagina's W.J. Mosselman van de mid denstandsfederatie pleitte dins dagavond in de commissie be drijfsleven voor vaste plaatsen langs de weg, waar borden ge plaatst kunnen worden die auto mobilisten erop moeten wijzen dat er in een van de woonkernen een braderie gehouden wordt. "Het seizoen breekt weer aan. Als we borden zetten, zijn ze na een paar dagen weer weg. Kunnen we geen vaste plaatsen krijgen?." Ook C. Visser toonde zich daar voorstander van. Wethouder J. Versluys legde uit dat de wegber men van het waterschap of de provincie zijn en dat de gemeente daar niet zoveel over te zeggen heeft. "Wij halen ze niet weg, maar het is illegaal. Ik zal het bespreken." Mosselman wees erop dat er in andere gemeenten meer mogelijk is. "Als je naar Middel burg rijdt dan staat er elke hon derd meter wel een bord." De kwestie kwam ook ter sprake op de algemene ledenvergadering van de Streek VVV Eiland Tho len, maandagavond in De Stads herberg te Sint-Maartensdijk. B. de Man uit Sint-Annaland zei dat zijn reclameborden, die langs de weg hadden gestaan, nog steeds op het politiebureau in Tholen staan. "We krijgen geen voet aan de grond. Hoe komt dat nu? Ik heb zo'n bord met welkom in Sint- Annaland en de naam van mijn bedrijf erop op een karretje gezet, maar na een paar dagen was het weg. De politie gebeld en die zei: ja dat bord staat hier. Ik kreeg een boete van honderd gulden. Het geeft toch niks als je dat bij een landbouwer op het land zet?" Ouderverenigingen. De federatie van ouderverenigingen in het sa menwerkingsverband Zeeland krijgt 5000 gulden subsidie van de provincie voor een voorlichtings brochure. Dit onder de voorwaar de dat de zorgaanbieders ook meedoen en de zorgverzekeraars voor medefinanciering zorgen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1992 | | pagina 1