'Groningen te ver, dan verdiende ik niks' Wachten op 1991 Tweede medewerkster milieu waterschap Veilingen verrassen bejaarden met fruit AL 46 JAAR DÈ THOOLSE COURANT GESLOTEN 3267 A Op donderdag AJ. SCHOT ZN. B.V. Fotografenechtpaar Cornelisse te Tholen zestig jaar getrouwd Alles binnen tijdens de jaarwisseling Zwaar gewond na ongeval Vrijdag 28 december 1990 47e Jaargang no. 7 De eerstvolgende Een drachtbode verschijnt normaal op donderdag 3 januari, zij het 's middags in plaats van 's morgens. Wilt u de berichten en ad vertenties tijdig opgeven voor 31 december 17.00 uur. Familieberichten woens dag 2 januari tot 13.00 uur. Ook asielzoekers in Sint-Annaland? Ruime sortering verse en gerookte visprodukten. Diverse salades Koude schotels Op oudejaarsdag: OLIEBOLLEN Thoolse vishandel Vele keren stond hij aan de andere kant van de camera. Maar dit keer was de 86-jarige Willem Cornelisse uit Tholen - samen met zijn even oude vrouw Annetje de Korte - zelf 'lijdend voorwerp'. Op 23 december waren zij zestig jaar getrouwd. Groningen te ver Filmkoffer vergeten Foto's bestellen Verrassende benoeming van biologe Gezien de werkdruk van ambtenaar M.J. Klippel heeft het waterschap Tholen een tweede medewerker voor milieuzaken benoemd. De biologe mevr. Willemse uit Goes, die een jaar bij het waterschap Walcheren werk te, gaat volgend jaar op Tholen en St. Philipsland aan de slag. Lastenstijging Deze week Hondenruzie slaat over op eigenaars Woensdag 2 januari zijn we de gehele dag Bakkerij VAN OOST Bij verhuizing Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,50 per halfjaar. Per jaar f 39,50, per post f 49,75 per jaar. Losse nummers f 1,30 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,39 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Er moet gekeken worden of in Sint-Annaland een begeleidings groep voor de opvang van asiel zoekers van de grond kan komen. Dat is één van de voorwaarden die b. en w. van Tholen stellen aan het scheppen van 30 extra plaatsen voor de opvang van vluchtelingen. Verder moet worden nagegaan of de begeleidingsgroepen in Oud- Vossemeer, Sint-Maartensdijk en Tholen extra opvangplaatsen kun nen verzorgen. Tenslotte moet Be ter Wonen woonruimte beschikbaar willen en kunnen stellen. Dat heeft het Thoolse col lege meegedeeld aan het ministe rie van WVC. Van daaruit was een dringend be roep op Tholen gedaan, om het aantal ROA-plaatsen uit te brei den van 30 naar 60. Met dat aan tal voldoet de gemeente ook aan de WVC-eis, dat drie promille van het inwonertal asielzoeker is. Be ter Wonen heeft inmiddels laten weten voor woonruimte te kunnen zorgen. Eendrachtsweg 15 Tholen, tel. 01660-2540 Advertentie I.M. Het diamanten bruidspaar Cornelisse-de Korte uit Tholen. De heer en mevrouw Cornelisse zijn in Tholen bekende gezichten. Al vele jaren wonen ze in de Kerkstraat, in het geboortehuis van Willem (zo kent iedereen hem). Terwijl mevrouw Cornelisse achter de schermen - in het huis houden en de winkel - de touwtjes in handen had, was haar man de gene die iedereen kende. Wie fo to's in huis heeft, hetzij pasfoto's of andere, zal er zeker vinden die door deze fotograaf/cineast ge maakt of ontwikkeld zijn. En wanneer het foto's van gym nastiekvereniging Olympia zijn, dan staat W. Cornelisse daarop als bestuurslid. Want zelfs meer Drie vooraanstaande inwoners van Poortvliet wachten in jacquet het nieuwe jaar af op de stoep van 't Ouwe Raed'uus. Het lijkt te sneeuwen, maar W.D. van Doorn, A.W. de Bruin en W. Oudesluijs (v.l.n.r.) worden er niet wit van, want het is confetti die op bevrij dingsdag kwistig is rond gestrooid. Vijfenveertig jaar geleden kwam er een einde aan de tweede wereldoorlog, die vijf jaar had geduurd. In ons jaaroverzicht van 50 jaar geleden komen wij daar op terug, ook melden we in het kort wat Tholen en Sint- Philipsland 100, 75 en 25 jaar ge leden bezighield. En natuurlijk geeft de Oudejaarsbijlage een te rugblik in beeld op 1990. Boven dien staat daarin een prijsvraag ter gelegenheid van - voor het eerst in 46 jaar - duizend pagina's nieuws over Tholen en Sint- Philipsland. dan zestig jaar was hij daarbij ac tief betrokken. Voor de fotografie en het filmen ging Cornelisse het hele land door. "Maar in Groningen ben ik nooit geweest. Dat was te ver weg, dan verdiende ik niks meer," ver telt hij. Mevrouw Cornelisse spreekt over de opkomst van de pasfoto's en de drukte die dat gaf tijdens de oorlog. "Toen moest iedereen een foto op zijn papieren hebben. We werkten van vroeg tot laat en dat deden we op alfabeti sche volgorde. Anders was het niet bij te houden." Dat Cornelisse in die jaren nogal veel clandestien fotografeerde, daarop gaat hij lie ver niet in. Wel vertelt hij met ge paste trots over de opnamen die hij van de toenmalige koningin Juliana maakte tijdens haar be zoek aan Stavenisse in 1953. Daarvoor kreeg hij een compli ment vanuit Soestdijk. "En nu hebben we weer een brief van een koningin. Deze keer van Beatrix en Claus, een felicitatie voor ons huwelijksjubileum." Cornelisse fotografeerde diverse autoriteiten, want hij deed naast zijn gewone werk ook persfotografie. "Dan maakte je niet alleen kennis met leuke dingen, ook met tragische. Maar m'n archief is op deze ma nier wel heel groot." Want noem het maar op, er is bij Cornelisse wel een foto van beschikbaar. Ver der zijn er films van allerlei Thoolse evenementen. Jubilea van verenigingen, koninginnedag feesten, bejaardenreizen, alles is op celluloid bewaard gebleven. Heel dikwijls werd (en wordt) een beroep op de Tholenaar gedaan om deze plaatjes te vertonen voor liefhebbers van de Thoolse ge schiedenis. Met veel plezier vertellen de heer en mevrouw Cornelisse een ver haal over een filmvertoning in Woensdrecht. "Het gebeurde meer dan 50 jaar geleden. Willem was naar Woensdrecht en ik zag in de gang zijn filmkoffer staan. Ver geten dus. Ik snel m'n kinderen even bij een buurvrouw gebracht en toen op weg met de films. Te voet, en je moest eens weten hoe zwaar die rollen waren. Tot aan Vogelenzang toe ben ik gelopen, en daar heb ik een taxi genomen. Wilt u een in de E.B. gepubli ceerde foto graag zelf hebben? Dat kan, als het om foto's van onze eigen redactie gaat. Bel of schrijf naar Kendrachthode, Postbus 5, 4697 ZG Sint Anna land, tel. 01665-2752 en u krijgt uw foto-herinnering thuis. Gelukkig kon ik bellen naar mijn man, die ondertussen zijn vergis sing bemerkt had. Een mens moest er wat voor over hebben," voegt mevrouw Cornelisse er laco niek aan toe. En de fotograaf zelf geniet nog na over de keer dat hij ergens in Noord-Holland een film vertoon de bij kloosterlingen. Het bleek bij een orde te zijn, waar na een bepaalde tijd niet meer gesproken mocht worden. En de gezellige causeur Cornelisse kennende, is dat vast niet zo'n succes geweest. Het echtpaar Cornelisse heeft twee kinderen en zeven kleinkin deren. Trots laten ze een foto zien van hun eerste achterkleinkind. Een groot verdriet blijft het verlies van hun zoon, enkele jaren geleden. NIEUWE DANSLESSEN Inschrijving voor de nieuwe lessen iedere avond van 7 tot 9 uur aan de zaal. Antwerpsestraat 35 Bergen op Zoom tel. 01640-35010 Advertentie I.M. Mevr. Willemse, die een universi taire studie heeft gevolgd, zal zich bezig gaan houden met bodemon derzoek. Verder zal ze een opzet maken voor het waterbeheersplan, wat in het kader van de Wet op de Waterhuishouding, zowel de kwa liteit als de kwantiteit gaat rege len. De hoofdingelanden werden woensdagmiddag overvallen door die mededeling van dijkgraaf I.C. Hage over de benoeming van een tweede milieu-ambtenaar. Er stond niets van op de agenda en de begroting 1991 was even te voren goedgekeurd. "Vindt u het elegant om zo met ons te hande len", vroeg E. Hage uit Scherpe- nisse zich af. Ook J. Versluijs uit Scherpenisse begreep het niet. "Vrijdag 14 de cember was er in de vergadering van de financiële commissie nog niets van bekend. Daarom kan ik het niet helemaal meer volgen. Het aantrekken van de tweede milieu-medewerker is wel erg vlug gekomen", aldus Versluijs. Hij vroeg zich af, uit welke post het dagelijks bestuur het salaris denkt te betalen: uit de reserve of uit de post onvoorziene uitgaven van de begroting 1991. Dit temeer omdat er van de 55.000 gulden reserve ziektekosten 1991 al 20.000 gulden genomen was om de begroting mede dekkend te krijgen. De dijkgraaf erkende, dat er een beetje verrassingselement in zat. "Het gaat echter om een zeer vak bekwame medewerkster die zeer geschikt is voor onze afdeling wa terkwaliteit. De begroting voor die sector wordt al in mei/juni be handeld. Het gaat nu wel om een vrij aanzienlijke lastenstijging, wat voor de 28.000 vervuiling seenheden in ons gebied neerkomt op 2 gulden per v.e." Versluijs was niet over de presen tatie van dit voorstel te spreken. "Meerdere keren is er al op gewe zen, dat er tijdig een stuk beleid gepresenteerd dient te worden. Dit is weer zo'n voorbeeld hoe het niet moet. We horen het nu toeval lig", aldus de hoofdingelande uit Scherpenisse. De dijkgraaf zei het niet eerder te kunnen melden. Hij meende dat het goed was om het nu alvast te zeggen in,afwachting van een begrotingswijziging in de volgende vergadering. De rijkspolitie van Tholen doet een klemmend beroep op de be volking van Tholen en Sint- Philipsland tijdens Oud en Nieuw maatregelen te nemen die overlast en schade kunnen beperken. Lo kaal preventie coördinator J. Waasdorp wijst erop, dat tijdens de jaarwisseling veel mensen het slachtoffer worden van baldadig heid en vernieling. Volgens Waas dorp kan de burger hier iets tegen doen door preventieve maatrege len te treffen. Zo adviseert Waasdorp autobezit ters die over een garage beschik ken, hun voertuig binnen te zetten, antennes van de auto's te verwijderen en autoradio's niet in de auto achter te laten. Volgens Waasdorp is het in de maand de cember raak wat betreft het aantal inbraken. Ook fietsen kunnen volgens de coördinator beter binnen gezet worden. Verder wijst Waasdorp erop dat het vastzetten van tuin hekjes en het verzegelen van brie venbussen in deze tijd geen overbodige zaak is. Ook het ver wijderen van groene brievenbus sen aan de straat kan in de nacht van oud op nieuw volgens Waas dorp geen kwaad. De veiling ZHZ te Barendrecht heeft alle bewoners van de bejaar dentehuizen in Sint-Annaland, Sint-Maartensdijk, Tholen en Nieuw-Vossemeer een fruit- schaaltje aangeboden. In totaal zo'n 400 schaaltjes werden door leden van de veiling in de tehuizen uitgedeeld. "Door de meeste be woners werd dat bijzonder op prijs gesteld," aldus A.C de Rooij uit Oud-Vossemeer. Hij bracht met twee zoons en met A. van Kempen uit Poortvliet de bakjes in Ten Anker en De Vossemeren. M. Elenbaas, N. Overbeeke en M. Hagé deden dat in Sint Maartens- hof, terwijl A. van Luyk, A. Scherpenisse en A. van Iwaarden vrijdag De Schutse voor hun reke ning namen. In totaal werden ongeveer 20.000 mensen in 150 tehuizen in Zuid- West-Nederland verrast. Aanlei ding was het omzetrecord, dat zo wel ZHZ als CVZ te Kapelle dit jaar bereikten. De omzet van Zuid-Holland-Zuid zal de 260 miljoen gulden overschrijden (35 miljoen meer dan vorig jaar), ter wijl CVZ op 65 miljoen gulden uitkomt. De Barendrechtse veiling heeft dat vooral te danken aan de explosieve groei van de export naar Oost-Europa, terwijl in Ka pelle een stijging van de aanvoer (vooral van appels) debet is aan de omzetstijging van 30%. "Beide veilingen wilden de inwo ners uit hun gebied daarbij be trekken, in de vorm van fruitschaaltjes voor de bewoners van bejaardentehuizen," zei A. van Luyk in Sint-Annaland. Daar vond de officiële uitreiking voor de regio Tholen plaats. Van Luyk vertelde dat ZHZ en CVZ hun le den begin volgend jaar een fusie- voorstel zullen doen. Na het samengaan blijft er geveild wor den in zowel Barendrecht als Ka pelle. Directeur J. Wesdorp van De Schutse stelde de geste bijzonder op prijs. "Bovendien is fruit ge zond voor de ouderen." Het eerste schaaltje werd uitgereikt aan de nietsvermoedende J. Mosselman, die zelf altijd nauw bij de veiling in zijn woonplaats betrokken is geweest. Hij had over de actie ge lezen en wenste de veiling alle goeds toe. Sint-Philipsland krijgt heuse voorjaarsnota, met discussie over verbouw gemeentehuis, bouw tunneltje Oostdijk en bestratingen Leidster Janneke Brouwer van de Pluus beduusd van hulde Pierenspitten mag niet langs Oesterdam Invloed landbouw in water schap wordt minder Bedrijfsvoorlichting: alle zei len bijzetten in 1991 ondanks unieke suikerbieten Sint-Philipsland koopt com puter van Halsteren Waterschap Tholen krijgt er 36 kilometer weg bij Verenigingen, scholen en ker ken vieren kerstfeest SPS neemt kop van ranglijst over in vierde klas; E2-pupillen van WHS hebben titel al binnen Vijfde plaats voor Toby Hage op werldkampioenschap dammen voor aspiranten Dit nummer bestaat uit 30 pagina's HOUDT ELKE DAG VOOR EEN BODE GODS DIE GIJ WAARDIG MOET ONT VANGEN Het echtpaar Mosselman in De Schutse te Sint-Annaland krijgt uit handen van A. van Luyk de eerste fruitschaaltjes van de veiling ZHZ. In de Garnalenstraat te Tholen kreeg een vechtpartij tussen de herdershond van de heer M. en de labrador van de heer B. zondag onverwachte gevolgen. De labra dor werd zodanig door de her dershond gebeten, dat B. bij M. de zaak wilde regelen. Toen B. bij M. aanbelde, bleek deze niet be reid tot een gesprek. B. voelde zich als een kind behandeld toen hij de deur werd gewezen. Hij uit te zijn woede daarover door de ruit van M's voordeur in te trap pen. Bemiddeling door de rijkspolitie mocht niet baten. De kwestie zal nu via de verzekering uitgezocht worden. Wij wensen u een prettige jaarwisseling en een voorspoedig nieuwjaar. Botermarkt 12-14, Tholen. Advertentie I.M. Op de Poortvlietsedijk- tussen de bebouwde kom van Poortvliet en de Koningsweg deed zich vorige week donderdagochtend om streeks vijf uur in de morgen een ernstig verkeersongeval voor. De bestuurder van een auto, de heer L. uit Zierikzee en zijn mede- inzittende de heer P. van der W. uit Wemeldinge, moesten beiden met de ambulance naar het zie kenhuis te Bergen op Zoom wor den vervoerd nadat de auto van de weg was geraakt en enkele malen over de kop was geslagen. L. kwam uit de richting Scherpenisse en raakte in een slip door een glad wegdek (na bevriezing van een nat gedeelte). De auto kwam een tien tal meters verder op een bouwland terecht. Van der W. werd half door het zonnedak naar buiten geslingerd. Doordat de auto op zijn kant lag, was Van der W. met zijn hoofd in de modder terecht gekomen. De heer D.V. uit Breda, die achter L. reed, heeft v. der W. uit de modder moeten graven. De bestuurder kwam met zijn hoofd tegen de voorruit. a.u.b. tijdig een adreswijziging sturen aan: Eendrachlhode, Poslbus 5, 4697 ZG Sl. Annaland of aan uw bezorger.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1990 | | pagina 1