Warme zomer geeft recordwinst WMZ cel en kamp Na vijf opnamen was de Uit bevrijding van Tholen echt Programma 's Koninginnedag/Bevrijdingsdag Bestralings-apparatuur Donderdag 26 april 1990 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 21 Bij verhuizing Investeringen Zelfde tarief HET VROEGE VOORJAAR ANNA JACOBAPOLDER Dodenherdenking Bevrijdingsdag door kunstenaars uit bezettingstijd Werk van drie beeldende kunstenaars, die tijdens de tweede wereldoorlog in concentratiekampen verble ven, wordt vanaf zaterdag in het Markiezenhof te Ber gen op Zoom geëxposeerd. De tentoonstelling heeft als titel meegekregen 'Uit cel en kamp. 1940-1945'. THOLEN OUD- VOSSEMEER SINT-ANNALAND SINT MAARTENSDIJK Expositie Kinderen in armetierige kleren en met geknipte haren Bofferds Toneelschool SCHERPENISSE SINT- PHILIPSLAND THOLEN OUD VOSSEMEER SINT ANNALAND STAVENISSE SCHERPENISSE POORTVLIET a.u.h. tijdig een adreswijziging sturen aan: Kendrachtbode, Postbus 5, 4697 ZG St. Annaland of aan uw bezorger. Mede door de warme zomer van 1989 heeft de WMZ een bijzonder goed resultaat geboekt met een overschot van 8.1 miljoen gulden. Volgens het financieel verslag over 1989 van de NV Watermaatschap- pij Zuid-West-Nederland (WMZ) bedraagt de produkie en de in koop 50.1 miljoen m! tegen 51,8 miljoen m3 in 1988. Als daarbij wordt gerekend het wegvallen van de waterbehoefte bij een super grootverbruiker door het aflopen van het contract gedestilleerd wa ter, dan bedraagt de toename 4,4 miljoen m3 minder, zodat de over ige afnemers 2,7 miljoen m3 meer hebben afgenomen. De totale ba ten bedroegen in 1989 105.1 mil joen gulden tegen 103,5 miljoen gulden in 1988 en de totale exploi tatielasten zijn gedaald van 100,8 miljoen gulden (1988) naar 97 miljoen gulden in 1989. Het resul taat over 1989 wordt daarmee 8,1 miljoen gulden; in 1988 was dit 2,7 miljoen gulden. Het verschil wordt voor 3,3 miljoen gulden verklaard doordat vanaf 1 januari 1989 geen rente meer wordt toege voegd aan de voorziening risico Biesbosch. Daarnaast is de warme zomer van afgelopen jaar debet aan het gunstige resultaat. Bij het beoordelen van dit relatief gunstige resultaat is het juist te bedenken dat WMZ in de komen de jaren - tot een met 1993 - een enorm investeringsprogramma - van 135 miljoen gulden gaat uit voeren, zo meldt de directie. De investeringen omvatten de bouw van een tweede zuiveringseenheid op pompstation Braakman, ver nieuwing van de pompstations in Ossendrecht en Halsteren, tran sport en zuivering ten behoeve van de industriewaterlevering in Vlissingen-Oost en kwaliteitsin vesteringen. In de jaren daarna zal met name Goeree-Overflakkee forse investeringen vergen. De dagproduktie die afgelopen zo mer fors hoger dan de ontwerpca paciteit lag, noodzaakte de start van de böuw van de geplande 2e zuiveringseenheid op de Braak man. Voor de nieuwbouw van de pompstations in Ossendrecht - die in 1989 is aangevangen - en Halsteren gelden andere motie ven. De voorzieningen in beide pompstations voldoen niet meer volledig aan gestelde eisen en mo derne technieken. Industriewater levering in Vlissingen-Oost werd ingegeven door de praktische overwegingen ten aanzien van een stijgend waterverbruik enerzijds en anderzijds een afnemende grondwateronttrekking in Bra bant; maar zeker ook door de principiële keuze grondwater zo veel mogelijk te bestemmen voor drinkwater. De vraag naar de wenselijkheid van een fusie tussen NV PZEM en NV WMZ is in 1989 positief beantwoord. Het ligt in de bedoe ling dat de fusie zal plaatsvinden door middel van oprichting van de NV Delta Nutsbedrijven, waar in beide ondernemingen zullen opgaan. Inmiddels is besloten per 1 januari 1991 de toeslag die de agrarische bedrijven in Zeeuwsch- Vlaanderen betalen als een bijdra ge in het in begin zestiger jaren aangelegde onrendabele aansluit- plan voor de agrarische bedrijven in Zeeuwsch-Vlaanderen te laten vervallen. Gebaseerd op een meer jarenplanning mag verwacht wor den dat de opbrengst- en kostenontwikkeling van dien aard zijn dat de eerstkomende jaren - indien zich geen onverwachte ge beurtenissen en prijsstijgingen voordoen en het positief resultaat aan de reserve wordt toegevoegd - het huidige tarief kan worden ge handhaafd. Vandaag zag ik wat druppels dauw als parels in een lentemorgen. Ik zag een boer zijn vee verzorgen. De zon kwam op, de lucht was blauw. Ik zag konijnen in een bos van achter omgevallen bomen voorzichtig, schuw te voorschijn komen. Ze huppelden hun spieren los. Ik hoorde in de blauwe lucht een leeuwerik zijn schepper loven, dat klonk zo prachtig mooi daar boven. 't Leek een gebed in vogelvlucht. U moest mijn pereboom eens zien. Ik liet hem door een vakman snoeien. Nu staat hij uitgebreid te bloeien. Komt er nu volop fruit, misschien? Ik zag ook la mm'ren in de wei als vroege lenteboden springen. Ik kreeg de neiging te gaan zingen, maar dat gebeurt wel meer met mij. De lente was er dit jaar vlug. Met volop zon, met groen en bloemen. Met vogels die de Schepper roemen en dat komt ieder jaar terug. P.M. van Eekelen 9.00 u. Rondwandeling Euterpe, a! 9.30 u. Ophalen schooljeugd De Rieburch door Euterpe. 10.00-11.30 u. Kinderspelen op de Markt. Koffiestand aanwezig. 14.00 u. Smalstadsvolksspelen op de Markt. Meerkamp voor ploe gen van vijf personen. Op de Markt is er voor verenigingen de 21.00 u. Lampionnenoptocht m.m.v. Concordia. Verkoop lam pionnen in De Wimpel om 20.30 u. De aanleiding voor de expositie is het feit, dat ons land 45 jaar gele den werd bevrijd. Ze wil een eer- betoon zijn aan de beeldende kunstenaars en vele anderen die in gevangeniscellen en concentratie kampen onder de Duitse bezetting hebben geleden. Eén van hen was de Bergse onder wijzer Harmen van Rossum, die in 1944 op de Drunense heide werd terechtgesteld. Als distributie-ambtenaar in zijn ge boorteplaats speelde hij een be langrijke rol in het verzet. In de gevangenis te Breda maakte hij te keningen op velletjes toiletpapier, die door een bewaker naar buiten zijn gesmokkeld. Een tweede exposant is de Rotter damse Atie Siegenbeek-van Heu- kelom. Zij sloot zich in 1943 aan bij de 'Raad van Verzet' en werd een jaar later gearresteerd. Via meerdere gevangenissen en kamp Vught belandde ze in Ravens- brück. Na de bevrijding schreef ze haar kampervaringen op en maakte daar tekeningen bij. Ze staan in het boek 'Zo ben je daar' van Tineke Wibaut-Guilonard. Tenslotte is er werk te zien van Aat Breur-Hibma uit Den Haag. Zij behaalde aan de kunstacade mie in haar geboorteplaats de middelbare akte tekenen. Na de Duitse inval ging ze samen met haar man in het verzet. Ze werden in 1942 gearresteerd, haar man ge fusilleerd en mevrouw Breur naar Ravensbrück getransporteerd. Ze kreeg werk in de boekbinderij, stal daar potloden en dienstpapier en tekende in het geheim in de ba rak. Ze verborg haar tekeningen en na de bevrijding bleven ze tot 1982 in een map liggen. Toen wer den ze voor het eerst getoond en een jaar later publiceerde haar dochter ze in het boek 'Een ver borgen herinnering'. De expositie in de zaal van stich ting Etcetera in het Markiezenhof duurt t/m 27 mei en is geopend van dinsdag t/m zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Op woensdag 2 mei is er naar aanleiding van de tentoonstelling een instructiemid dag voor leraren in het basison derwijs. 28 en 29 apr. Show customcars (verbouwde/gebouwde auto's) op voormalige oesterputten. 9.00 u. Hijsen van vlaggen door de scouting, aubade op de Markt m.m.v. Concordia. Aansluitend spelletjes voor peu ters in de Fabeltuin, stadswandeling met opdrachten voor'basisscholen (groepen 4 t/m 8), Walt Disney-film in Meuvliet voor groepen 1 t/m 3. 9.30-13.00 u. Rommelmarkt scou ting en chr. jeugdwerk. 13.30 u. Viswedstrijd in de vest. 14.00-14.15 u. Verzamelen versier de fietsen op speelterrein Bosstraat, voor rondgang m.m.v. Concordia. 15.00 u. Optreden bands New Town en Custom op de Markt (onder voorbehoud). 9.15 u. Afmars naar sportpark de Vossenberg. 9.30-11.30 u. Kinderspelen. 12.00-12.15 u. Aankomst versierde fietsen. 12.30 u. Prijsuitreiking kinderspe len en versierde fietsen. 12.00 u. Voetbalwedstrijd A- junioren Vosmeer tegen jeugd leiders. 14.00-17.00 u. Fancy-fair peu terspeelzaal De Pluus. 14.00 u. Film over koninklijk huis, Vossenkuil. 8.30 u. Ophalen kinderen bij de scholen door OVM. 9.00 u. Aubade bij de Vossenkuil. 8.00-8.30 u. Koraalmuziek uit de kerktoren. 9.00-9.30 u. Aubade aan de Ring, m.m.v. Accelerando, VZOS en ba sisscholen. 10.00-11.30 u. Inloopmorgen peu terspeelzaal. 10.30-13.00 u. Rommelmarkt Ac celerando, Sakofahal. Kinderspelen bij de basisscholen. 10.30-16.00 u. Open dag cursus te kenen/schilderen/kinderatelier, Ooststraat. 14.00-14.30 u. Demonstratie WIK aan de Ring. 14.30-16.00 u. Spelcircuit aan de Ring. 16.00 u. Oriëntatierit WHS. 18.45 u. Keuring versierde fietsen. 19.15 u. Optocht versierde fietsen vanaf de Ring. Prijsuitreiking na afloop bij de speeltuin. •sTS mM 13.00 u. Wedstrijd kleiduiven- schieten, Lggeweg 10, m.m.v. jach thoornkorps. 16.30 u. Oriëntatierit MAC, in schrijven Druiventros 16.00 u., prijsuitreiking Druiventros 21.30 u. 20.00 u. Optreden jeugdbrand weer op havenplateau. 8.30 u. Aubade m.m.v. Concordia en hijsen van de vlag door burge meester T.A. Vogel bij Ons Dorpshuis. Daarna oplaten bal lonnen. 9.00 u. Kinderspelen (4-12 jr.), prijsuitreiking 10.30 u. 11.00 u. Estafette met hindernis sen, voor groepen v.a. 13 jaar. Prijsuitreiking 12.00 u. 12.30-13.30 u. Starten fietstocht over het eiland, bij Ons Dorps huis. Einde tocht 16.00 u., prijs uitreiking 19.30 u. in De Druiventros. Een scène uit het programma 'De zomer van 1945', dat door de NCRV t.v. op de Markt in Tholen werd opgenomen. Met een 'tot ziens in Hollywood' nam NCRV regisseur Bram van Erkel donderdagmiddag afscheid van zijn Thoolse filmsterren. Het was voor het groepje kinderen een grote dag geweest en nog is de spanning niet voorbij. Want met veel nieuwsgierigheid zien ze uit naar de opnamen die pas in het najaar van 1991 te zien zullen zijn. Voor de dramaserie 'De zomer van 1945' werden woensdag in Tholen uitgebreid opnamen ge maakt, een bevrijdingsscène met muziek, met legervoertuigen, met juichende en met bloemen zwaai ende mensen. Donderdagochtend kwam de jeugd aan de beurt. Via loting wa ren ze op Ter Tolne uitgekozen en enkele bofferds kwamen er 'zo maar van de straat bij'. De meisjes moesten al om 8 uur 's ochtends in de Gasthuiskapel aanwezig zijn, de jongens om 9 uur. Daar werden ze door de kleedsters om getoverd tot kinderen uit 1945: te kleine jakjes en te korte broeken. De oorlog duurde immers lang en weinig mensen konden zich goede kleding veroorloven. De kleren voor de serie zagen er zo op het gezicht 'echt' uit. Ook nu weer bleek echter dat de filmwereld fantasie is, want alles wordt nieuw gemaakt, met lappen en al, flink gewassen, daarna de zomen uitge legd en zie, een heel armetierig kledingstuk komt voor de dag. Wat wel echt was: de versiering van de muziekkiosk op de Markt. Die uit de veertiger jaren dateren de versiering is eigendom van de buurtvereniging van de Markt. De jeugd paste zich donderdag meteen aan, sommige jongens blikten of bloosden zelfs niet toen hun haar geknipt moest worden. Wel werd er na enkele uren ge mopperd op die kriebelkousen, een verschijnsel dat veel ouderen nog zullen herkennen. De kleed partij leek bijna tevergeefs, want de regen bleef vallen. Het enthou siasme bleef echter bestaan. Na dat de opnamen in de toren waren gemaakt, moesten enkele jongens de klokken luiden, gadegeslagen door de zeer jeugdige Said, 's Middags kwamen pas de meisjes aan de beurt. Rookwolken van een vuurtje vulden de Markt, een vuurtje waarop o.a. de gehate Duitse nazi-vlaggen werden ver brand. Er moest vijf keer worden gespeeld voordat Bram van Erkel tevreden was. Maar toen stond al les er goed op, de bevrijding was een feit. Voor Sylvia van Beek en Suzanne Baardwijk is het nu helemaal ze ker dat ze naar de toneelschool gaan. Sylvia koestert met haar 12 jaar al heel lang de wens actrice te worden en na deze dag weet ze het zeker. Samen met Suzanne gaat ze in Maastricht naar de toneel school, ze kunnen dan samen op kamers. Jammer eigenlijk dat er deze dag geen bekende t.v. sterren De staatssecretaris van welzijn, volksgezondheid en cultuur heeft toestemming verleend voor de uit breiding met (bestralings)appara- tuur voor het Zeeuws radio-therapeutisch instituut in Vlissingep. Er kan voor ruim 5,2 miljoen gulden aan apparatuur worden gekocht. Door de uitbrei ding moet het gebouw worden vergroot. Hiervoor kunnen nu bouwplannen worden ingediend. Het Zeeuws radio-therapeutisch bij zijn, dan heb je nog meer om over te dromen... De jongens en meisjes hadden donderdag in Tholen de dag van hun leven. Ze werden bijzonder verwend, koek en broodjes waren er in overvloed. Achteraf werden de meisjes beloond met een horlo ge en de jongens met een rugzak. Dat het nu 1990 is bleek uit de kreet "gaaf joh!". Deze week is Poortvliet het decor voor de opnamen. Voor de t.v. ploeg en figuranten dagelijks werk. Voor het eiland Tholen toch altijd nog iets bijzonders. instituut is een subcentrum van de Daniël den Hoedkliniek in Rotter dam en heeft als verzorgingsge bied Zeeland en westelijk Noord-Brabant. De capaciteit is met de uitbreiding afgestemd op de prognose voor 1995: ruim 145.000 inwoners van 45 jaar en ouder. De Zeeuwse aanvraag werd on dersteund door de provincie Zuid- Holland, de Daniël den Hoedkli niek en het Dijkzigt ziekenhuis. Een rommelmarkt zoals hier op de Markt in Tholen vormt altijd één van de trekpleisters op Koninginnedag. Maandag 30 april zijn er weer rommelmarkten in Tholen en in St. Annaland. gelegenheid zich te presenteren. 19.00-19.45 u. Oranjeconcert Eu terpe op de Markt. de 18.00 u. Dorpsomroeper G Moed. 20.00 u. Lampionoptocht m.m.v. Euterpe. vr 27 apr. 20.30 u. Oranjebal in De Wimpel, m.m.v. The All-round Quartet. ma 30 apr. 9.15 u. Reveille door Sam Feleus, hijsen van de vlag bij gemeentehuis door burgemeester T.A. Vogel. Wilhelmus en het Zeeuwse volkslied door Con cordia. 9.30 u. Korte rondgang Con cordia. 9.40-11.00 u. Kinderspelen op de schoolpleinen. 10.15 u. Optocht versierde fietsjes, skelters en stepjes door peu terspeelzaal Tum-Tum. 12.30-13.30 u. Start fietstocht over hele eiland vanaf gemeentehuis, met uit te voeren opdrachten bij kraampjes van 14 verenigingen. Einde fietstocht om 16.00 u. Prijs uitreiking Druiventros 19.30 u. 4 mei 19.45 u. Dodenherdenking bij monument in Bosje. 8.30 tot 17.00 u. Brandweer wedstrijden m.m.v. 14 korpsen. 19.30 u. Herdenkingsavond 45 jaar bevrijding in N.H. kerk, m.m.v. gem. koor Crescendo, gem. koor De Lofstem Scherpe- nisse, gem. koor Sursum Corda Middelburg, Duivelands mannen koor Oosterland en ds. A.J. Gunst. 4 mei 19.30 u. Concert in N.H. kerk, m.m.v. OVM, Polyhymnia, kinderkoor en Smalstads man nenkoor. 'n Avondje Volendam met Annie Schilder, Piet Veerman en Volen- dams Operakoor, hal Barenbrug 20 u. 10.00 u. Drie Sint-Annalandse at leten brengen het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen binnen; op het kerkplein wordt een bevrijdings vuur ontstoken. 20.30 u. Concert Accelerando en lampionoptocht. 8.00 u. Proclamatie door dorp somroeper G. de Moed. 8.15 u. Koraalmuziek door enkele muzikanten van Euterpe, vanaf een woning in de Voorstraat. 9.00 u. Oplaten ballonnen aan de haven. Vertrek vanaf de oude kleuterschool aan het v.d. Lek de Clercqplein. 13.45 u. Optocht wagens, versier de fietsen, step- en loopgroepen m.m.v. Accelerando. Opstellen vanaf de Bosstraat 13.15 u. 15.30-17.30 u. Volksspelen in de Voostraat, verzorgd door La Redoute. 19.00-19.45 u. Gekostumeerde wielerwedstrijd. 21.00 u. Oranjebal in De Stove. 8.45 u. Aubade en rondwandeling m.m.v. Euterpe. 14.00 u. Spelen voor volwassenen op de Markt. 19.15 u. Oranjeconcert Euterpe, Hoge Markt. 20.30 u. Oranjebal m.m.v. The New Two, Holland Huis. 9.00 u. Aubade. 9.45-11.30 u. Kinderspelen, aan sluitend prijsuitreiking. 14.00 u. Grote optocht bedrijven, verenigingen, particulieren met versierde fietsen, auto's, wagens e.d. 18.00 u. Zeskamp, groepen van zes personen. Na afloop prijsuit reiking, ook van de optocht. Vrouw met leeg kroesje staat te wachten naast lege ketel koolraap soep.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1990 | | pagina 21