Chr. mavo Tholen is interkerkelijk Scholieren centraal in verkeersfilm Dreft en pekel ontregelen waterzuiveringsinstallaties Doorstroming huurwoningen is moeilijk te regelen Markt vraagt milieu vriendelijke produkten Polderman is weer Nederlands Gemeente besteedt prijs met 21 TSG-leeriingen als figurant CNV-subdistrictsraad Tholen/St. Philipsland: VVV denkt aan vergoeding voor posten Donderdag 19 april 1990 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 9 Vogel niet blij met uitspraken De Jonge Voorzitter T.A. Vogel van de chr. mavo in Tholen is niet zo gelukkig met uitspraken van leraar J. de Jonge in de Eendrachtbode van 5 april over het voortbestaan van de school en het polsen van de reformatorische mavo/lts/lhno voor samenwerking. Maljaars van Innovatie Centrum Zeeland: Netwerk 'Voorbij Poortvliet stuiten we op een gevaarlijke over steekplaats voor de scholieren die uit Sint-Annaland en Poortvliet komen. Zij moeten de provinciale weg oversteken om zich bij de groep te kunnen voegen'. Ongeval Op de eerste rij Vervuild Afzuigpijp defect Oriënteren Bestuurslid WAO'ers Ouderen Het Innovatiecentrum Zeeland (IC), dat het midden- en kleinbedrijf in Zeeland van advies dient, is het afgelopen jaar erg actief geweest in de gemeente Tholen. Volgens directeur ir. A. Maljaars van het centrum zijn de meeste adviezen die door de instelling in 1989 zijn uitgebracht op Tholen terechtgekomen. "In aantal adviesaanvragen en in aantal uren dat wij daar aandacht aan hebben geschonken sprong Tholen eruit," zo deelde hij dins dagavond mee in de burgerzaal van het gemeentehuis waar een klein gezelschap van onderne mers, ambtenaren en raadsleden naar zijn inleiding - en naar die van zijn medewerker J.P. Wisse - luisterde. Maljaars zei dat er veel produktie- bedrijven op Tholen (vooral in de metaalsector) een beroep op het Innovatie Centrum hebben ge daan. De directeur zei Tholen te hebben leren kennen als een ge meente die zich kenmerkt 'door dynamiek'. "U komt vaak met grootse plannen en heeft veel uit straling gekregen. Ik heb het idee dat het hier goed functioneert," aldus Maljaars die de onderne mers - verenigd in het Overleg Or gaan Industrie Tholen - prees voor hun daadkracht. Maljaars schetste in het kort het ontstaan en de werkwijze van het Innovatie Cantrum dat zich voornamelijk richt op industrie, de bouw, groot handel en transport, op- en over slagbedrijven in de hele provincie. Bedrijven vragen volgens de direc teur het meest naar ondersteuning voor de kwaliteitszorg van hun produkten. Daarna volgen de ver zoeken te adviseren bij automati sering en het gebruik van nieuwe materialen in de produktie. De laatste jaren is de belangstelling voor milieutechnologie sterk toe genomen. Het centrum, sinds vorig jaar maart/april actief in Zeeland, is door het ministerie van economi sche zaken in het leven geroepen en vervult voor het midden- en kleinbedrijf dat zelf over onvol doende kennis beschikt een 'vraagbaakfunctie'. Door inscha keling van externe adviseurs kan het centrum bedrijven helpen zichzelf verder te ontplooien op een markt die snel verandert. Mal jaars beschouwt de activiteiten van de instelling als 'eerstelijns- werk'. Het is de taak van het cen trum bedrijven 'op de rails' te zetten. Dit gebeurt gratis (Jaar lijks pompt het ministerie 38 mil joen gulden in de 18 innovatiecentra die in Nederland opereren). Per jaar komen - op verzoek van het bedrijf - mede werkers van het centrum 2 dagen op bezoek, ofwel 4 bezoeken van 4 1/2 uur, om samen met de on dernemer de knelpunten in het be drijf te bespreken. Door inschakeling van externe adviseurs brengt het centrum een advies uit. Het is dan aan het bedrijf wat er mee te doen. Het centrum maakt deel uit van een stichting. De bestuursleden zijn afkomstig uit het bedrijfsle ven, vertegenwoordigers van de Hogeschool Zeeland en van exter ne adviesbureau's. Het centrum richt zich vooral op technologi sche zaken, maakt kennis op dat terrein voor de ondernemer toe gankelijk en inpasbaar in het be drijf. Het centrum is aangesloten op een netwerk met de andere centra, maar daar naast met spe cialistische diensten zoals de Uit- vindersdienst in Rotterdam, de Octrooidienst in Rijswijk en het EG-adviescentrum in Diemen plus een twintigtal databanken in de wereld. Maljaars betoogde dat, wat het milieu betreft, het de markt is die steeds meer vraagt naar milieu vriendelijke produkten. Het 'mi- lieudenken' zou bij ondernemers gestimuleerd moeten worden. Hierbij zou aandacht besteed moet worden aan de aankoop van de grondstoffen, het ontwerp van het produkt (energiegebruik), de uitstoot van schadelijke stoffen bij de produktie, de duurzaam heid van het produkt, het verpak kingsmateriaal en het hergebruik. In de verfindustrie wordt een aan tal van deze zaken reeds toege past, aldus Maljaars die wees "op verf op basis van acryl of lijnolie. Het Innnovatie Centrum heeft voor bedrijven die doorgelicht worden een vragenlijst opgesteld. Aan de hand hiervan is het cen trum in staat om in 2 a 3 uur vast te stellen waar de schoen wringt. "Als ondernemer weet je zelf vaak niet meer waar de pijn zit." Het IC onderzoekt de milieu aspecten van het bedrijf in ver houding tot de milieuwetgeving en geeft richting aan de onderne mers er iets aan te doen. Dinsdagochtend werden opnames gemaakt voor de videofilm van-de gemeente Tholen; gemeentevoorlichter P. Bakx met cameraman aan de provinciale weg bij de afslag naar St.-Annaland. Zo luidt de tekst in het draaiboek voor de videofilm waar dinsdag opnames voor werden gemaakt tussen Stavenisse en Bergen op Zoom. De' tekst zal ook te horen zijn wanneer de film wordt ver toond aan scholieren op Tholen. De begeleidende beelden werden door 20 fietsers en 1 bromfietser (allemaal leerlingen van de Thool- se scholengemeenschap TSG) sa men met gemeentevoorlichter F.A.P.M. Bakx, mevrouw A. Cats-van de Klooster en camera man Ben de Groot in scene gezet. 'Poortvliet in beeld brengen en beeld van oversteekplaats waar de kinderen uit Sint-Annaland en Poortvliet komen aanfietsen. Be geleid door twee wachtmeesters van de rijkspolitie Tholen kregen de figuranten aanwijzingen van Bakx: 'We gaan deze scene nog een keer overdoen'. De camera man had tijdens het filmen ge merkt dat één van de fietsende meisjes in de lens had gekeken en dat was tegen de afspraak. Meis jes terug, camera opnieuw in gesteld. De videofilm wordt door de ge meente Tholen gemaakt in het ka der van de verkeerscampagne -25% verkeersslachtoffers, een landelijke actie waarbij getracht wordt het aantal verkeersslachtof fers per jaar met een vierde te doen verminderen. De film is be doeld voor de hoogste groep van de basisscholen op Tholen. Na het afsluiten van de lagere school periode breekt voor de meeste kinderen een periode aan waarin ze elders naar school gaan. Op Tholen gebeurt dat in de regel met de fiets. Uitgaande van dit gege ven is de film opgebouwd uit si tuaties die fietsers tegenkomen wanneer ze naar school gaan. Ge kozen is voor de route Stavenisse- Bergen op Zoom. Hoogtepunt tij dens de opnamedag vormde het in scene zetten van een ongeval op de weg langs de Thoolse brug voor langzaam verkeer waar ambulan ce en politie bij aanwezig waren. Voor het 'ongeval' plaatsvond was al een grote groep schoolkinderen ter plaatse aanwezig om een en ander bij te wonen. Het ongeluk nam ruim anderhalf uur in beslag op een filmdag die 's morgens om 7 uur in Stavenisse was begonnen en rond zes uur in Bergen op Zoom eindigde. De figuranten hadden vorige week op school tekst en uitleg gekregen van Bakx. Ondanks de Paasva kantie haalden de 20 kinderen uit Scherpenisse, Poortvliet, Tholen en Oud-Vossemeer hun fiets van stal om de rit naar Bergen op Zoom te maken. Overigens hoef den ze niet het gehele traject fiet send af te leggen. Een gemeentevrachtwagen laadde de deelnemers regelmatig op om ze verderop te brengen. De videofilm wordt bekostigd uit de prijs die de gemeente Tholen vorig jaar ten deel viel voor de in spanningen die ze zich getroostte om de verkeersveiligheid op Tho len door middel van verschillende acties te verbeteren. Na deze dag is er nog een halve dag nodig om een aantal scenes op te nemen. Ook de montage zal één dag ver gen, zo schat Bakx in. De tekst in de film is geschreven door Bakx en mevrouw Cats en zal worden uitgesproken door J. Flikweert uit Tholen. Voordat de film in roula tie gaat, zal er een presentatie plaatsvinden waarbij de figuran ten op de eerste rij mogen zitten. J. den Engelsman van het waterschap strooit een schuimremmend middel op het water in de riool waterzuiveringsinstallatie te Poortvliet. Rechts onder meer commandant R.J. Weggemans van het brandweerkorps St. Maartensdijk. Met materiaal dat anders voor bos- of bermbranden gebruikt wordt, waren zes brandweerlieden za terdag van half elf 's morgens tot half negen 's avonds bezig om het schuim op de Poortvlietse zui veringsinstallatie aan de Burgemeet weg te krijgen. VERVOLG VAN PAG 1 lozen van afvalwater door uien- verwerkingsbedrijf Polderman te Sint-Maartensdijk op het riool en oppervlaktewater die eind maart de zuiveringsinstallatie van het waterschap Tholen in Sint- Maartensdijk ontregelde. Een lek in een tank met pekel op het ter rein van het bedrijf lijkt de oor zaak te zijn van de overbelasting die optrad in de zuiveringsinstal latie. De bacteriën die stoffen in het afvalwater afbreken, konden de grote hoeveelheid verontreini ging niet aan waardoor het rende ment van de zuivering daalde. Het heeft enige tijd geduurd voordat 'het biologisch evenwicht' in de zuiveringsinstallatie weer was her steld. Voor de Pasen was dit weer het geval. Hoeveel pekel er uit de tank aan de Nijverheidsweg is weggelopen is (nog) niet bekend. De lozing zou plaats hebben ge vonden op vrijdag 23 maart. Woensdag 28 maart hebben mede werkers van het waterschap, de ge meente Tholen en de rijkspolitie het terrein van Polderman geïnspecteerd waarbij monsters zijn genomen van de pekel die uit de opslagtank (vlakbij het terrein van Aarding) is weggelekt. Het aangrenzende slootje is vrijdag 29 maart geschoond, de specie daar van naar het Tuttelhoekje af gevoerd. Hoofd J.A. Dees van de techni sche dienst van het waterschap wil, in belang van het onderzoek, geen verdere mededelingen doen. Ook ambtenaar P. van Zijst van de gemeente Tholen betracht eni ge terughoudendheid: "Eerst het onderzoek afwachten. We moeten de zaak niet opblazen. Het was een ongelukje'. Volgens Van Zijst is er wel een vermoeden over de hoeveelheid die op de sloot en in het riool is terechtgekomen. "Dat is mogelijk te bepalen aan de hand van de inhoud van de tank waar het ongeluk mee is gebeurd. Dat zal in het rapport komen te staan". Het afvalwater dat in het oppervlaktewater en het riool te rechtkwam, noemt Van Zijst 'een klein beetje erg vervuild'. Volgens Van Zijst betreft het pekel dat opgeslagen wordt in een tank en wat mondjesmaat geloosd wordt. Hiervoor heeft het bedrijf een vergunning. De gemeente Tholen is bij de zaak betrokken als 'ontvanger van water of riool beheerder' zoals Van Zijst het uit drukt. De ambtenaar verwijst voor meer informatie naar de rijkspolitie, maar een woordvoer der laat weten, dat er geen mede delingen worden gedaan voordat de uitslag van de bemonstering bekend is. Verder is er afgespro ken dat de rijkspolitie, de gemeen te en het waterschap met één pers verklaring naar buiten zou komen "We kunnen nu nog geen enkele conclusie trekken. We willen alle zorgvuldigheid in acht nemen". Volgens C.L.H. Polderman, sinds 29 maart weer eigenaar van hgt bedrijf (voorheen Hazelwood) is het niet bekend hoeveel pekel er weggelopen is. "Het was opgesla gen in een dichte tank. Op één of andere manier is de afzuigpijp de fect geraakt. Het was een hele toestand". Polderman heeft het ongeval bij de verzekering ge meld. Wat de financiële gevolgen zijn, weet de directeur nog niet: "Het Waterschap zal de rekening wel op de stoep leggen". Volgens Polderman betrof het afvalwater 'overjarige spul met een vervui- Hij zei dat woensdagavond tij dens de ledenvergadering van de prot. chr. rayonschoolraad Tho- len/St. Philipsland naar aanlei ding van vragen tijdens de rondvraag. Inmiddels is bekend geworden, dat De Jonge(46) per 1 augustus is benoemd tot leraar biologie en Duits aan de school in Krabben- dijke. Hij is 22 jaar aan de Thool se chr. mavo verbonden, na eerst 3 jaar aan de lagere Eben Haëzer- school in Tholen gewerkt te heb ben. Vorig jaar oktober vierde De Jonge zijn zilveren onderwijsjubi- leum. Aan de chr. mavo gaf hij biologie en Frans. De Jonge was ook adjunct-directeur, maar toen de school voor de tweede keer on der de 200 leerlingen kwam, raak te hij wat betreft het adjunct-directeurschap in de ga rantieregeling. Tijdens de vergadering van de prot. chr. rayonschoolraad zei voorzitter Vogel, dat het dagelijks bestuur van de chr. mavo zich aan het oriënteren is. "In dat kader worden met een aantal scholen, waaronder die te Krabbendijke, gesprekken gevoerd. Met het oog op het getalscriterium, waar de kleine mavo-scholen mee te ma ken hebben, is een gedegen onder zoek naar de toekomstmogelijkheden noodza kelijk." De voorzitter wees er verder op, dat de chr. mavo zo'n 25 jaar gele den door personen uit verschillen de kerken is opgericht. "Onze school heeft altijd de steun gehad van het christelijk volksdeel in de regio Tholen. Laten we hopen, dat deze enige vorm van chr. voortgezet onderwijs op Tholen ook in de toekomst mag blijven bestaan", aldus Vogel. Mej. A. Roggeband van de School met de Bijbel uit Poortvliet werd lingswaarde maar geen chemisch afval'. "Het is biologisch af breekbaar". Boekhouder P.M. Wesdorp van het uienverwerkingsbedrijf be klemtoont dat het om een 'cala miteit' gaat. "Het is geen illegale lozing geweest. Het is niet zo dat één van onze mensen goed fout is geweest. We vinden het zelf ook erg dat het gebeurd is, maar het is nog maar de vraag of uit het on derzoek iemand direct als schuldi ge is aan te wijzen.Je kan het natuurlijk niet terugdraaien. Bij zo'n calamiteitje ben je als bedrijf aansprakelijk. We wachten het onderzoek van politie en water schap af." Volgens Wesdorp is het gehalte aan pekel in het afvalwa ter 'bijzonder laag geweest'. Dat zou blijken uit de monsters die het bedrijf zelf heeft genomen, aldus Wesdorp. De overbelasting van de zuive ringsinstallatie zou volgens de boekhouder onder meer veroor zaakt zijn door de droge periode waarin de lozing plaatsvond: "De installatie zat met die droogte aan zijn top; komt er dan wat bij dan gaat het over zijn capaciteit heen." Wesdorp hoopt de kwestie samen met het waterschap te kunnen oplossen. "Aan het verzoek van het waterschap om het slootje op te schonen hebben we direct ge hoor gegeven om aan te tonen dat we van goede wil zijn. Maar de klok terugdraaien kunnen we niet." in het bestuur van de rayon schoolraad gekozen als opvolger van dhr. A.G. van de Sande,' voor zitter van de mlk-school de Veste. iTevorten had voorzitter Vogel de vergadering geopend met gebed en het lezen van Mattheüs 27:11-26. De 24 belangstellenden luisterden voorts naar ir. P.J. Pronk uit Berg ambacht, docent aan de pedago gische academie in Gouda. Hij sprak over de relatie tussen het Comeniusproject en de onder- wijsverandering. Het project gaat vanaf 1991 tot 1994 draaien, heeft een hoogwaardige kwaliteit en is technisch koploper in het compu- teronderwijs. Elke basisschool moet dan voorzien zijn van een computer met muis. Ir. Pronk legde uit, dat de leer krachten goed met de computer moeten kunnen omgaan om dan de kennis te kunnen overdragen. Voor leerontwikkeling zijn er po sitieve kanten aan het gebruik van de computer, maar Pronk signa leerde negatieve punten in dë maatschappelijke ontwikkeling. Na de pauze werden daarover ver schillende vragen gesteld, zowel over de inleiding als over verschil lende andere facetten van het on derwijs. De voorzitter bood hem als dank een enveloppe met in houd aan, waarna ir. Pronk de le denvergadering met dankgebed besloot. Sinds 29 maart is het uienverwer kingsbedrijf Polderman aan de Nijverheidsweg te Sint- Maartensdijk weer terug in Ne derlandse handen. Het bedrijf dat een aantal jaren bezit is geweest van de Engelse multinational Ha zelwood is teruggekocht door C.L.H. Polderman. Hazelwood International is eigenaar van on der meer Landa visverwerkende industrie in Hoogerheide, Fri d'Or in Bergen op Zoom en Mie ras in Arnemuiden. Polderman zegt de Engelsen beloofd te heb ben niet teveel ruchtbaarheid aan de overname te zullen geven. "Wij pasten niet in de groep. Ha zelwood heeft vis- en voe dingsmiddelenbedrijven. Wij maken een halfprodukt." A.P.M. van Gurp - vqorheen di recteur bij Polderman - is als advi seur betrokken gebleven bij het bedrijf in Sint-Maartensdijk maar heeft zijn overige werkzaamheden verlegd naar Fri d'Or in Bergen op Zoom, aldus een woord voerster van het bedrijf. Het bestuur van de streek VVV ei land Tholen gaat bekijken of er een symbolische vergoeding gege ven kan worden voor de kaartver koop door de twee VVV-serviceposten. Voorzitter A. Uyl zei dat woensdagmiddag bij de officiële opening van de tweede servicepost van de VVV, die is on dergebracht bij boek- en kantoor vakhandel Heijboer aan de Ring in St. Annaland. "We konden niet vermoeden, dat er zoveel vraag van de bevolking naar kaartverkoop zou zijn", ver telde Uyl over de ervaringen bij de Ghulden Roos in de Kerkstraat te Tholen. Naast de informatie die toeristen willen hebben, weten ook de Tholenaren de VVV-post goed te vinden en alles bij elkaar is er meer werk aan, dan verwacht werd. De VVV was in eerste in stantie uitgegaan van een wissel werking, zo vertelde voorzitter Uyl. Bezoekers van de VVV-post zouden de desbetreffende onder nemer ook commercieel voordeel opleveren wanneer hij of zij tege lijk artikelen in de winkel kocht, maar in de Ghulden Roos in Tho len blijkt dat niet in evenredigheid te zijn. Uyl sprak niettemin de hoop uit, dat men het in St. An naland net zo overstelpend druk krijgt als in Tholen. Hij hoopte tevens, dat de opening van de tweede servicepost de VVV dichter bij de ondernemers brengt en zij die nog een afwachtende houding aannemen, over de drem pel van het lidmaatschap trekken. Uyl mengde zich ook nog even in de discussie over de wethou dersportefeuilles. "Wat ons be treft graag enige continuïteit in de portefeuille recreatie voor wet houder Versluijs. We weten wat we aan u hebben", zei de VVV- voorzitter. Doorstroming van bewoners met een hoog inkomen in huurwonin gen is moeilijk te regelen. Dat bleek tijdens een bespreking van het concept-gemeentelijk be leidsplan van de CNV- subdistrictsraad Tholen/St. Phi lipsland in café Tolrust te Poortvliet. Voorzitter J. Boulogne achtte doorstroming 'onhaalbaar'. "De mensen moeten toch kunnen wo nen waar ze willen", zei hij. Bo vendien was hij bang voor 'gettovorming' wanneer er men sen met lage inkomens in de ene rij en burgers die meer te besteden hebben in een andere wijk wonen. Er gingen echter ook stemmen op van mensen die het sterk afkeur den dat inwoners met goed betaal de banen in zwaar gesubsideerde huurwoningen zitten. Districtsbestuuder L. Phernam- bucq meende dat huurbelasting een oplossing zou zijn voor dat probleem. "Huursubsidie kunnen we toch ook regelen, dan moet huurbelasting ook mogelijk zijn." Een pittige discussie ontstond er over de overdracht van huurwo ningen aan nieuwe bewoners. S.W. Quist zei zich 'verschrikkelijk geërgerd' te hebben aan voorbeel den, dat op kosten van de vertrek kende bewoners het huis in de oude staat teruggebracht moest worden. Bij het gemeentelijk beleidsplan kwam ook het milieu nog aan de orde. Voorzitter Boulogne meende dat verbetering een lang proces zal zijn, maar hij constateerde door de opvoeding toch wel veranderin gen. Toch zag hij nog heel wat werk aan de winkel, zolang kinde ren nog fritesbakjes weggooien en schippers olie lozen. Voor een goed milieubeleid achtte de CNV-voorzitter het bouwen van scholen vlakbij stations een vereiste om de reistijd te bekorten. Phernambucq merkte op, dat het CNV als organisatie die zich be zighoudt met wonen, leven en werken in verschillende adviescol leges een belangrijke plaats dient te krijgen. Zowel de afdelingsvoorzitter als de districtsbestuurder maakten zich zorgen over de positie van WAO'ers. Werd men voorheen voor 80-100% afgekeurd, nu al leen voor het werk dat men heeft. Bijvoorbeeld 20%, zodat men voor 80% in de WW komt, wat la ter in bijstand overgaat. "Dat is een dramatische ontwikkeling want mensen komen in de finan ciële problemen", zei Phernam bucq. Voorzitter Boulogne signaleerde 'een hetze' tegen WAO'ers. "We moeten hier verschrikkelijk alert op zijn, want het is een slechte zaak." Onder de leden bleken er toch een aantal gevoeligheden te zijn. Zo werden er voorbeelden genoemd van mensen met een uitkering die nog meer verdienen dan mensen die werken. Het werd ook 'niet ge zond' genoemd, dat uitkeringsge rechtigden een nog hogere vakantiebon ontvangen. "Zou je willen ruilen?", vroeg de districtsbestuurder. "Wel met het geld misschien, maar niet met de persoon die afgekeurd of ziek is." Phernambucq meldde positieve berichten over de seniorenavon den van het CNV in Zeeland. Na bijeenkomsten in Goes, Middel burg en Axel met 350 belangstel lenden is er een werkgroep van 35 leden benoemd om het ouderen werk in de provincie te onderzoe ken. Het CNV Zeeland heeft 5000 ouderen onder haar leden en de Prot.Chr. Ouderen Bond(PCOB) ter vergelijking 1300. Ook de Chr. Federatie van Overheidsperso- neel(CFO) doet al jaren aan oude renwerk. Er zijn plannen om het ouderenwerk bij het CNV op ge meentelijk niveau op te zetten. De districtsbestuurder meldde een groei van 10% tijdens de be lastingzittingen. St. Philipsland hing wat dat betreft aan een zij den draad, maar het aantal deel nemers steeg van 3 naar 10 en daarmee werd het voortbestaan verzekerd. Phernambucq gaf verder nog in formatie over het regionaal bestuur arbeidsvoorziening in oprichting, dat vanaf 1 juli kan functioneren. Drie vertegenwoor digers van de vakbonden, drie van de werkgevers en drie namens de gemeentelijke overheid gaan dan het arbeidsbureau besturen. v V v

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1990 | | pagina 9