THOLENDERWIJS eiland bewoners informatierubriek van de gemeente tholen RAADSVERGADERING 23 APRIL A.S. HERBESTRATINGEN IN DE KERN POORTVLIET WAT LIGT TER INZAGE? Herhaalde oproep: Vacature bij vrijwillige brandweer SINT-ANNALAND f me vrowm met samen één loopt uit op een mmte met1 Een tent samen lezen geeft oóle veel tevreuen wre ontvangt er de tent Donderdag 19 april 1990 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 SPREEKUUR B EN W door j. van der slikke Neem nu een abonnement. Voor slechts 73 cent per week wordt volop informatie over Tholen en St. Philipsland verstrekt. Bel nu 01665-2752 of vul de bon in en u krijgt de Eendrachtbode een maand gratis. Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Tel. 01666-8200 Telefax: 01666-3553 Op maandag 23 april a.s. komt de Thoolse gemeenteraad voor het laatst in de huidige samenstelling bijeen. Deze vergadering die plaatsvindt in het gemeentehuis te Sint- Maartensdijk, is zoals gebruikelijk openbaar, aanvang 19.30 uur. El ke belangstellende is van harte welkom. Garantie lening Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland. De Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland heeft de gemeente verzocht garant te staan voor een geldlening voor de bouw van het verpleeg- en verzorgingstehuis Ten Anker te Tholen, tot een bedrag van 717 miljoen. Het rijk is gestopt garanties te verlenen aan instellingen voor gezondheidszorg en de provincies zijn in middels collectief gestopt op grond van financiële motieven. Daarom is in dit geval de garantie aan de gemeente Tholen ge vraagd. De gemeente neemt hiermee een groot financieel risico terwijl zij geen enkele beleidsverantwoordelijkheid heeft voor in stellingen werkzaam in de gezondheidszorg. Daarnaast kunnen de benodigde gelden ook verkregen worden zonder gemeentega rantie, zij het tegen iets hogere rente. De commissie voor de fi nanciën is in vergadering van 7 maart j.l. niet tot een eensluidend advies gekomen. De raad wordt voorgesteld de gevraagde ga rantie niet te verlenen. Royement hypotheekstelling i.v.m. financiering bejaardencen trum De Schutse. De voormalige gemeente Sint-Annaland heeft borg gestaan voor twee geldleningen voor de bouw van het bejaardencentrum De Schutse te Sint-Annaland onder voorwaarde van hypothecaire zekerheid. Momenteel is een liquiditeitstekort ontstaan door ver nieuwingen aan het gebouw en installaties en door omvangrijke dakreparaties. Het bestuur van het bejaardencentrum heeft een offerte gevraagd bij de Rabobank te Sint-Annaland voor vaste fi nancieringsmiddelen ter dekking van het tekort en ter financie ring van nog uit te voeren werken. De financier vraagt als zeker heid het recht van eerste hypotheek op de eigendommen van het bejaardencentrum. Dit is een reële voorwaarde. De handhaving van de hypothecaire inschrijvingen t.b.v. de gemeente belemme ren echter de verdere financiering van het verzorgingstehuis. De raad wordt dan ook voorgesteld de beide raadsbesluiten van de voormalige gemeente Sint-Annaland te wijzigen en de hypothe caire inschrijvingen t.b.v. de gemeente Tholen op het bejaarden centrum De Schutse te royeren. Fusie nv WMZ - nv PZEM Reeds enkele malen is de fusie tussen WMZ en PZEM onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad. Aanleiding daartoe was de zorg die leefde m.b.t. de opheffing van de districtskanto ren binnen de gemeente, het verlies aan arbeidsplaatsen en eco nomische activiteit en een minder adequate service-verlening aan de consument. Nadere informatie heeft duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is om met de opheffing van de rayon kantoren ook tot overplaatsing van het personeel over te gaan. Alleen het kantoorpersoneel krijgt een andere werkkring. Hetbui- tendienstpersoneel dient in het werkgebied te wonen. Er zal door de aandeelhouders van de WMZ en PZEM de NV Delta Nutsbe drijven (DNB) worden opgericht. De aandelen worden omgeruild tot aandelen DNB. De PZEM brengt het elektriciteitsproduktie- onderdeel onder in de elektriciteitsproduktie Maatschappij Zuid- Nederland EPZ. De bedrijven van WMZ en PZEM zullen de juridi sche fusie aangaan en opgaan in de DNB. Ook de gemeente Tho len is aandeelhouder bij WMZ en PZEM zodat de gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met en medewerking te verle nen aan het voorstel tot een fusie tussen WMZ en PZEM, alsme de in te stemmen met het voorstel tot het aangaan van een aan- v deelhoudersovereenkomst met DNB en de daaruit voortvloeien de verplichtingen. Benoeming leden en plaatsvervangende leden commissie be drijfsleven. De middenstandsvereniging Eiland Tholen heeft voorgesteld om L. Hage uit Scherpenisse en C.G. Visser uit Poortvliet te benoe men als leden van de commissie bedrijfsleven alsmede J. van As uit Scherpenisse en N.J.G. Jansen uit Tholen te benoemen als plaatsvervangende leden. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze personen te benoemen. Aanleg zandtrainingsvelden te Tholen en Poortvliet. In Stavenisse en Oud-Vossemeer is reeds ervaring opgedaan met zandtrainingsvelden. De voetbalverenigingen zijn zeer te spreken over deze velden. De gebruiksmogelijkheden bij minder gunstige weersomstandigheden zijn zeer goed te noemen en ook over het speeloppervlak zijn de gebruikers meer dan tevreden. De trai ningsvelden in Poortvliet en Tholen dienen in 1990 gerenoveerd te worden. Gelet op de ervaringen in Stavenisse en Oud- Vossemeer wordt voorgesteld over te gaan tot de aanleg van zandtrainingsvelden in Poortvliet en Tholen, gelijk aan die in Sta venisse en Oud-Vossemeer. Het dagelijks onderhoud dat voor een dergelijk veld noodzakelijk is, zal voor rekening van de desbe treffende verenigingen komen. Vaststelling exploitatiesom 1990 jachthaven te Tholen t.b.v. de watersportvereniging De Kogge. De gemeenteraad wordt voorgesteld de exploitatiesom 1 januari 1990 - 1 januari 1991, verschuldigd door wsv De Kogge vast te stellen op f 112.000,—. Dit betekent een verlaging van de pachtsom ten opzichte van vorig jaar, maar dit houdt verband met de eigendomsoverdracht in 1989 van het verenigingsge bouw De Waag. Voeding premiefonds. Enkele jaren geleden al concurreerden de gemeenten onder el kaar met grondprijzen, premies e.d. om bedrijven en industrieën naar de eigen gemeente te halen. Om deze concurrentie in be- drijfsacquisitie bij te houden werd eind 1986 door de gemeente raad van Tholen de premieregeling bedrijfs- en industrievestiging vastgesteld. Deze premieregeling heeft als doelstelling de stich ting van volwaardige bedrijfsruimte in combinatie met ar beidsplaatsen. Dit fonds moet regelmatig gevoed worden met de nodige financiële middelen. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid werd bereid gevonden financiën in te brengen in het fonds. De gemeenteraad heeft inmiddels 3 maal een be drag beschikbaar gesteld. De effectmetingen van het gebruik van de eerste twee bedragen laten zien dat goede resultaten bereikt zijn terwijl het effect van het gebruik van het derde bedrag, dat nagenoeg besteed is, reeds nu al positief is. De algemene conclu sie kan dan ook zijn, dat de premieregeling succesvol is. Ten ein de adequaat in te kunnen spelen op nieuwe contacten, bestaat behoefte om opnieuw een voeding te geven aan het premie fonds. De raad wordt voorgesteld een bedrag van f 400.000,— beschikbaar te stellen. Dit bedrag kan worden gehaald uit het werkgelegenheidsfonds. Met dit bedrag ontstaat een basis om ook te gaan werken met de door de raad gewijzigde premierege ling per 1 april j.l. op grond waarvan voor de westzijde in de ge meente hogere premies gelden. Garantiesubsidie zoetwaterproefgebied gedurende 5 jaar. De studiecommissie zoetwatervoorziening heeft verzocht om subsidie te verstrekken in de exploitatiekosten van het proefpro- jekt zoetwatervoorziening Tholen. Doel van dit projekt is om proefondervindelijk vast te stellen wat de concrete mogelijkhe den en resultaten zijn als gevolg van de inlaat van zoetwater. Daarmede wordt bereikt dat een optimaal klimaat ontstaat als de zoetwatervoorziening in de gehele gemeente is gerealiseerd. Het kan aan de akkerbouw een basis tot verbreding geven en daar mede de rentabiliteit van deze bedrijven versterken. De meest gerede partijen - zoals de Rabobanken, veilingen en Kring ZLM- participeren in de exploitatie. De raad wordt voorgesteld m.i.v. 1990 een garantiesubsidie te verstrekken gedurende een periode van 5 jaar, zulks met een maximale garantie van f 2500,— per jaar. Verlening jaarlijkse bijdrage in kosten van coördinatie toezicht en voorlichting Oosterschelde. In de raadsvergadering van 19 maart j.l. staakten de stemmen over het voorstel om een jaarlijkse bijdrage te verlenen in de kosten van coördinatie toezicht en voorlichting voor de Ooster schelde. De gemeente Tholen zal een jaarlijkse bijdrage moeten verlenen van f 1530, Van de bijdragen van de gemeente rond de Oosterschelde (en het rijk en provincie) zal een voorlichter worden benoemd die zich zal bezighouden met adequate voor lichting en educatie over de betekenis en funkties van de Ooster schelde en in het bijzonder over de natuurfunktie van dit gebied. Volgens art. 58 van de gemeentewet zal bij het staken van stem men het nemen van een besluit tot een volgende vergadering worden uitgesteld. De raad wordt wederom voorgesteld om een besluit over de bijdrage te nemen. Garantiesubsidie Zeeuws Tijdschrift t.b.v. uitgave themanum mer over veranderingen op Tholen in de afgelopen 50 jaar. Op initiatief van staatsraad M.C. Verburg zullen boekwerken worden gemaakt waarin de ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar in diverse gebieden in Zeeland worden beschreven. Zo ook van Tholen. Dit initiatief wordt ondersteund door de stichting Re gionale Geschiedschrijving. De gedachte hierbij is dat er nu nog mensen zijn die de grote veranderingen hebben meegemaakt en er over kunnen schrijven. Dit projekt is slechts haalbaar indien men over voldoende financiële middelen beschikt. De uitgave van een apart boekwerkje blijkt te kostbaar. Er is gekozen voor de samenwerking met de stichting Zeeuws Tijdschrift om te ko men tot een themanummer, waarin enige deskundigen de veran deringen op Tholen van de afgelopen 50 jaar zullen beschrijven. De stichting Zeeuws Tijdschrift wil hieraan meewerken, maar vraagt een bijdrage van f 2500, In ruil daarvoor worden 100 exemplaren van het themanummer beschikbaar gesteld. De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de beschikbaarstelling van een bijdrage van f 2500, Subsidie 1990 en garantie geldlening Stichting lokale omroep Tholen (Sloth). Het bestuur van Sloth heeft een begroting voor 1990 ingediend met het verzoek om beschikbaarstelling van een gemeentelijke subsidie. Tevens wordt verzocht garantie te verlenen voor een af te sluiten lening ad f 20.000, Dit bedrag wordt aangewend voor de verbouw en inrichting van de te betrekken studio, de ver plaatsing van de antenne en de aanschaf van apparatuur. Het bestuur van Sloth heeft burgemeester en wethouders overtuigd van de noodzakelijkheid en onontkoombaarheid van de verhui zing naar een nieuw onderkomen waarvoor dus geldmiddelen no dig zijn. Tevens is het noodzakelijk de jaarlijkse subsidie te verho gen naar f 15.000,— i.v.m. hogere jaarlijkse huurlasten en de betaling van rente en aflossing van de geldlening. In de toekomst zijn er mogelijkheden meer inkomsten te verkrijgen van dona teurs en door reklame-boodschappen. Een belangrijke voorwaar de voor het welslagen van de exploitatie van Sloth is wel dat het bestuur zich de nodige beperkingen moet opleggen in het aantal zenduren. Een maximum van 20 zenduren lijkt B&W noodzakelijk voor de beheersing van kosten, maar evenzeer voor de bewaking van de kwaliteit en continuïteit van Sloth. De raad wordt voor gesteld het subsidiebedrag voor 1990 te verhogen tot f 15.000,— en garant te staan voor een geldlening van f 20.000,-. Vaststelling Bomennota 1989. Als uitgangspunt voor het beleid dat in de komende jaren ge voerd moet worden over het bomenbestand in de bebouwde kommen op Tholen, is een nota samengesteld met de titel "Bo mennota 1989". De raad wordt voorgesteld deze nota als uit gangspunt te aanvaarden. Lokatiekeus nieuw politiebureau. Binnen het korps rijkspolitie heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de plaats van vestiging van een nieuw groepsbureau. Uit gangspunt bij dat onderzoek was dat een lokatie wordt gekozen die een goede politiezorg waarborgt voor de inwoners van het werkgebied. Daarbij spelen elementen mee als klantgerichtheid, dienstverlening en bereikbaarheid. Onder meer zijn alle leden van het korps geënqueteerd. De conclusie van deze enquete is glo baal dat de ene helft voor Sint-Maartensdijk kiest en de andere helft voor Tholen. Het onderzoek geeft echter onvoldoende aan knopingspunten om een absolute voorkeur uit te spreken. Wel in het oog springend is dat het onderzoek aangeeft dat een centrale vestiging - midden in het verzorgingsgebied - voor de hand lijkt te liggen. Daarnaast wordt ook verwezen naar het gegeven dat alle dienstverlenende instellingen reeds in Sint-Maartensdijk ge vestigd zijn. Aan de andere kant heeft Tholen de meeste inwo ners en daar moet een goede politiezorg zijn. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat een aantal objectieve argumen ten te noemen zijn die aan vestiging in Sint-Maartensdijk de voor keur geven; centrale ligging in het totale verzorgingsgebied, meer dan de helft van de bewoners is gebaat bij vestiging in Sint- Maartensdijk, aanwezigheid van alle kampeer- en zomerwonin genterreinen en het merendeel van watersportvoorzieningen in het westelijk deel van de gemeente waardoor extra bevolkings druk in de zomerperiode, een samenhang is aanwezig met ande re overheidsinstellingen c.q. publieksvoorzieningen die reeds ge vestigd zijn in Sint-Maartensdijk waardoor korte en doelmatige communicatielijnen ontstaan. Tevens is het gemeentelijk beleid gericht op een meer evenwichtige groei in het westelijk deel van de gemeente. Sint-Maartensdijk heeft dus de voorkeur van het kollege van burgemeester en wethouders voor vestiging van het nieuwe politiebureau en de raad wordt voorgesteld deze voor keur over te nemen. Afscheid leden van de raad. Enkele raadsleden zullen voor het laatst een raadsvergadering bij wonen als leden van de raad. Dit zijn de heren T. Aarnoudse, J. de Bres en L.J. Koopman. Er zal afscheid van hen genomen worden. Nog deze week wordt begonnen met het herstraten van de volgen de straten in Poortvliet: Zuidstraat, gedeelte Provincialeweg Schoolstraat Schoolstraat, gedeelte Zuidstraat-Rabobank Kerkplein, gedeelte Noordstraat-Rozemarijnstraat Deestraat. Een gedeelte vanaf de Ph. de Goedestraat tot ca. 50 meter richting de Julianastraat. Verder zal over het gedeelte Schoolstraat de bestrating worden vernieuwd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door straatmakersbedrijf C. Scherpenisse te Sint-Annaland. In de week die eindigt met vrijdag 1 juni moeten deze werken gereed zijn. Het spreekt voor zich dat de bewoners van deze gtraten enige overlast zullen ondervinden. Wij vragen daarvoor begrip. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van bur gemeester en wethouders worden gehouden op maandag 23 april 1990 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester H.A. van der Munnik en de wethouders P. van Schetsen en L.J. Koopman houden hun spreekuur van 11.00 - 12.00 uur. Het spreekuur van wethouder J. Versluijs komt te vervallen. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666 - 8200, toestel 330. GEMEENTE THOLEN BEKENDMAKING Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door Bouwtechnisch buro Luijsterburg, Postbus 18069 te Bergen op Zoom voor het bouwen van 2 woningen op het perceel kadastraal bekend Scherpenisse, sektie F, nummer 654 (ge deeltelijk), plaatselijk gemerkt Burg. Bouwensestraat. Dit plan is niet in overeenstemming met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van Tholen zijn voornemens met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na verkregen toestemming van het kollege van gedeputeerde staten van Zeeland, ver gunning te verlenen voor het onderhavige bouwplan. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gelegen heid gesteld om van 20 april 1990 tot en met 3 mei 1990 schriftelijk bezwaar irfte dienen bij burgemeester en wethou ders van Tholen. De bouwtekeningen liggen gedurende deze termijn ter ge- meentesekretarie te Sint-Maartensdijk, afdeling gemeentelij ke ontwikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 19 april 1990. De burgemeester van Tholen, Bij het brandweerkorps van SINT-ANNALAND kan een vrij- williger(ster) geplaatst worden. Voor aanstelling komt slechts in aanmerking hij/zij die: -van onbesproken levensgedrag is en geacht kan worden de voor de brandweerdienst vereiste karaktereigenschappen te bezitten; -door de aard en de plaats van zijn/haar dagelijkse werk zaamheden en de ligging van zijn/haar woning geacht kan worden in staat te zijn zijn/haar taak bij de gemeentelijke brandweer naar behoren te vervullen; -een leeftijd van tenminste 18 en ten hoogste 30 jaar heeft; -bereid is de nodige studie te verrichten, teneinde zich de kennis te verwerven die nodig is voor een goede taakvervul ling bij de brandweer. Zij die menen aan bovengenoemde eisen te voldoen en be langstelling hebben voor een functie bij de gemeentelijke vrij willige brandweer, worden uitgenodigd hun schriftelijke solli citatie binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tholen, Markt 1-5, 4695 CE Sint-Maartensdijk. Aanstelling geschiedt slechts wanneer men voldoet aan de keuringsei sen voor het vrijwillig brandweerpersoneel, overeenkomstig de terzake geldende ministeriële richtlijnen, blijkende uit een geneeskundig onderzoek van een door burgemeester en wet houders aangewezen geneeskundige. Nadere informatie over de vacature kan worden verkregen bij de centraal ge meentelijke commandant L.T. Steenpoorte, telefoon 01666 - 8351 (werk)doorkiesnummer of 01666 - 3563 (privé). De korporaal stapte manmoedig op de voordeur af, die na een tijdje wachten door een angstige vrouw op leeftijd geopend werd. De korporaal vermoedde dat hij met de echt genote van de gevaarlijke persoon te maken had en vroeg dan ook of haar man thuis was, waarop hij ten antwoord kreeg dat die met spit in zijn rug op bed lag. Dat foefje leek de korporaal toch al te doorzichtig, zodat hij dus eiste dat de man in de kortste keren moest verschijnen. Na enig wachten verscheen er inderdaad een zich zeer gebrekkig voort bewegende bejaarde man in manchester broek en blauwe boerekiel. Hij smeekte mijnheer de korporaal of hij toch asjeblieft thuis mocht blij ven. Hij had nog nooit iemand kwaad gedaan en waar moest dit nu voor. Hij kon bovendien niet lopen. Hoewel de korporaal er al lang van overtuigd was dat hij met een doodgewone boer te maken had en zeker niet met een gevaarlijke misdadiger meende hij toch aan zijn opdracht te moeten voldoen. Dit zou ook wel zijn voornaamste oorlogsdaad wor den. De man kreeg dus opdracht om mee te gaan. Toen hij zich om ringd zag door vier gewapende soldaten bleef hem ook geen andere uitweg meer over dan te gehoorzamen. Hij verzocht nog om enig uitstel omdat hij anders al zijn buren tegen zou komen die terug kwamen uit de kerk, en daar schaamde hij zich toch zo gruwelijk voor, en dan of hij toch asjeblieft op de fiets mocht, want hij zag er anders geen kans voor. Nu dat laatste verzoek werd ingewilligd, maar uitstel stond de korporaal niet toe, dan moest hij de smaad en de hoon van de buurt maar dragen, hij zou het er toch ook wel naar gemaakt hebben. En zo deed zich het potsierlijke geval voor een dikke boer op een fiets, geflan keerd door vier soldaten met geweer in de aanslag, stapvoets rijdend en zich nauwelijks in evenwicht kunnende houden, want de korporaal had hem bezworen niet harder te rijden dan ze stappen- konden. Zo kwam het stel nagekeken door de nieuwsgierige buurtbewoners in het peloton aan, waar inmiddels de politie gearriveerd was, die de man na een kort verhoor weer terug naar huis liet fietsen, maar dan nu zon der geleide. De buurt had in elk geval zijn gram gehaald. De dag verliep verder rustig. Maandag 2e Pinksterdag was wat het weer betreft een schitterde dag, maar het was een zwarte dag voor het Nederlandse leger. In de loop van de dag werd bekend dat de koningin naar Engeland vertrokken was. Het is niet te beschrijven welk een deprimerende indruk dit op de solda ten maakte. Ook in het groepje van Gilles was de desillusie ontzettend groot. Men had tussen de regels door van de legerberichten van het op percommando wel vermoed dat het minder goed ging maar dat de ko ningin, die hen toch opgeroepen had om stand te houden tot de laatste man, hen nu in de steek had gelaten, want zo voelden ze het aan, dat konden ze maar moeilijk accepteren. De opperbevelhebber kon dan wel zeggen dat het in het belang van het land was, maar op dat moment hadden de jongens toch meer respect voor koning Leopold van België, die aan het hoofd van zijn troepen doorvocht. Men wist niet hoe graag koningin Wilhelmina, ondanks dat zij een vrouw was dit ook zou ge daan hebben, dat zij van plan geweest was zich naar de Grebbelinie te begeven om haar soldaten persoonlijk moed in te spreken. De opperbe velhebber had haar dit gewoon moeten verbieden, anders was zij ge gaan. Zij had er ook alleen maar in toegestemd zich in Hoek van Holland op een Engelse torpedojager in te schepen, als die haar naar Zeeland zou brengen om van daaruit de strijd voort te zetten. Maar dat bleek op dat moment vanwege het oorlogsgevaar al niet meer mogelijk, zodat koers gezet werd naar Harwich. Achteraf een zeer gelukkige en wijze beslissing, maar voor soldaten van een strijdend leger moeilijk te begrijpen. De jongens van het peloton waartoe Gilles behoorde waren wat de be richtgeving betreft aangewezen op de radio en de dagelijkse schriftelijke communiqués die ze van hun eigen staf kregen, die elke dag door een ordonnans in de stad werden opgehaald. De ordonnans was eigenlijk, de enige die nog wel eens buiten het peloton kwam en dus onderweg poolshoogste kon nemen van de situatie. De berichten die deze 's maan dags meebracht waren ook niet hoopgevend. Hij had veel terugtrekken de troepen gezien, die er haveloos en onverzorgd uitzagen en ordeloos terug trokken, waarschijnlijk afkomstig van de Grebbelinie. Het gonsde weer van de geruchten die niet te controleren waren, vooral ook over schietende NSBers. Ook 's nachts hoorden de jongens af en toe wel eens schieten zonder dat ze wisten waar het vandaan kwam. Sommige van de jongens wilden op onderzoek uit maar de peloton scommandant vond dat men maar in het peloton moest blijven en dat was waarschijnlijk ook verstandiger. De zenuwen waren bij de meesten tot het uiterste toe gespannen, en als men dan in het donker op patrouil le zou gaan en daarbij andere soldaten ontmoette, dan hoefde er maar één te vroeg de trekker over te halen en dat gevaar was niet denkbeeldig. Er werd soms veel te vlug en onnodig geschoten. Dinsdag de 14e mei was weer een even mooie dag als de vorige oorlogs dagen. De nachten waren koud. Er was 's morgens nog wat mist, maar al spoedig stond de zon weer in haar volle luister aan de helderblauwe lucht. Het was wel in volledige tegenstelling met de toestand, waarin ons land zich bevond. De koningin en de ministers waren in Engeland aangekomen, was nu bekend geworden en zouden van daaruit de oorlog voortzetten. Maar dat betekende wel dat het weldra niet meer zou gel den voor het grondgebied dat in Europa lag, want het werd met de dag duidelijker dat dat niet lang meer stand kon houden. In de loop van de middag veranderde de stralende zon in een bloedrode bol. Zenuwachti ge soldaten zagen overal een teken van naderend onheil in. Dit ver schijnsel werd ook door de jongens van Gilles zijn peloton druk besproken. De één zag het als een naderende ramp, misschien wel het vergaan van de wereld, anderen als een natuurverschijnsel dat samen valt met grote gebeurtenissen in het wereldbestel. In de loop van de middag waaiden er af en toe ook half verbrande stukken papier en pamfletten aan. Toen begonnen er ook geruchten door te dringen dat de stad Rotterdam was gebombardeerd. De hele stad zou in brand staan en er zouden duizenden slachtoffers zijn. Het was allemaal niet te con troleren, maar toch kon het allemaal wel eens met elkaar in verband staan. Terwijl de jongens daar nog druk over aan het discussieren waren kwam er een motorordonnans, die een bericht van de staf moest overhandi gen, waarin meegedeeld werd dat Generaal Winkelman opdracht gege ven had om de strijd te staken. De troepen kregen opdracht te blijven, waar ze op het moment van de capitulatie waren zich te onthouden van verdere oorlogshandelingen en geen wapens of munitie te vernietigen. Dit bericht sloeg in als een bom. Niemand was er blij mee, bij niemand kwam de gedachte op, ziezo nu is het afgelopen nu lopen we geen gevaar meer, neen iedereen voelde zich teleurgesteld, er waren jongens bij die hun tranen de vrije loop lie ten en er waren er bij die gevaarlijk werden voor zichzelf. De korporaal die dat wel doorhad verzocht die dan ook maar hun geweer in te leveren wat ze zelf ook wel goed vonden. Het had toch geen zin meer. Ze voel den zich op dit moment ontzettend ongelukkig. Niet dat deze jongens naar oorlog verlangd hadden of de lust hadden om er op los te slaan, neen helemaal niet, maar het ging om het onrecht dat over hen geko men was en de onzekerheid van de toekomst. WORDT VERVOLGD Naam Adres Woonplaats

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1990 | | pagina 5