B PLAATSELIJK NIEUWS Reünie-festival van mondharmonikavrienden VISSER gesloten i.jL VOORJAARSVERKOPING Vers vleeslekker mals en mager, koopt u bij uw slager /HIIIEAVNDAV Omgaan met dementerenden Kees Slager op studiedag over 2e wereldoorlog DAG EN NACHT EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 19 april 1990 THOLEN DEURL00 EN ZOON VERSE TONG nn SPEKBOKKINGEN nn Diverse aanbiedingen in de winkel Verbouwing Montessorischool Juwelier Mireille is zaterdag 28 april Herdenkingsavond Helpende Handen Conserveren stalen damwand Vanavond opening boetiek Inema Paaszangdienst 0UD- V0SSEMEER Dia-avond geraniumplan Bevrijdingsconcert Iedereen geslaagd Tweede prijs Renate Geuze L. Klippel kampioen Auto in de wei Valse monteur SINT-ANNALAND Eieren zoeken Optocht versierde fietsen Insigne voor trouwe muzikant Vrouwenver. Ger. Gem. Auto beschadigd Leger des Heils Bibliotheekdag Dit alles bij uw Thoolse slagers C. Slager, Sint-Annaland J. Geilings, Tholen J. Aarts, Stavenisse F. Graauwmans, Oud-Vossemeer STAVENISSE Geslaagde schoolavond Onder invloed SINT MAARTENSDIJK Auto tegen brommer Concert Euterpe Paasklaverjassen Twee weken gevangenis SCHERPENISSE BETAALBARE HAARMODE ■ViPIAlDN POORTVLIET Paasviering NCVB SINT- PHILIPSLAND Raadsleden toegelaten Oliebollen vinden aftrek Collecte EHBO Paasviering ouderen Foto's bestellen Initiatief J. Winterberg uit Anna Jacobapolder Zaterdag staat Anna Jacobapolder in het teken van de mondharmonika. Joop Winterberg, zelf een verwoed harmonika-speler, heeft het initiatief genomen voor een reünie in Ons Dorpshuis. Oud-Nederlandse en/of wereldkampioenen worden daar verwacht. Zij geven 's avonds om acht uur een concert. THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSFMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOlDER NIEUW VOSSEM pi A ATCCI I W MICIIIAIC SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEE I LMM I OCLIÜIV N I L U f V W SDIJK ANNA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET pi A ATCCI I I If MIEIItA/Q NA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEM I LHH I O I- L I U lY II I t U f ^-1 SINT PH.t IPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA NIEUW VOSSEMEER Mossel- en Zeevishandel Contr'Escarpe 11 Tholen Tel. 01660-2799 1 kg14,00 3 stuksJ,UU Advertentie I.M. Op dit moment wordt druk ge werkt aan de verbouwing van de Montessorischool. Er wordt on dermeer een ruimte geschikt ge maakt als gemeenschapsruimte. Tijdens de algemene ledenverga dering van de Montessori- vereniging lagen de tekeningen ter inzage. Het batig saldo van de ver eniging komt ten goede aan de school, zo werd besloten. De aan wezige leden herkozen de bestuursleden mevr. De Vries en dhr. R. Mulders. In de medezeg genschapsraad zal J. Groeneveld de plaats innemen van A. Jonk man, die verhuisd is. De verslagen van een achttal commissies kwa men eveneens aan de orde. Verder werd meegedeeld dat op 9 juni een fancy-fair wordt gehouden. Na de pauze was het woord aan logopediste mevrouw Baas-Braai. Zij sprak over 'Taal en spraak'. Zij toonde de samenhang aan tus sen het zien/evenwicht en het ge voel/gehoor/smaak en reuk bij kinderen. Verder haalde ze zaken aan als stotteren en hakkelen en adviseerde het kind daarop niet attent te maken. Dan wordt het namelijk erger, doordat het kind bewust het middenrif blokkeert. Een tweede advies van mevrouw Baas was om de kinderen thuis in hun dialect of moedertaal aan te spreken, omdat ze het 'officiële' Nederlands makkelijker aanleren. i ff O Advertentie I.M. De ring Zeeland van zangvereni gingen der Gereformeerde Ge meenten organiseert op 5 mei een herdenkingsavond in het kader van 45 jaar bevrijding. Aan de avond, die om half acht begint in de N.H. kerk, wordt medewerking verleend door de gemengde koren De Lofstem uit Scherpenisse on der leiding van J.C. v.d. Slikke, Crescendo uit Tholen onder lei ding van P. Bout, Sursum Corda uit Middelburg onder leiding van T. Walhout en het Duivelands mannenkoor uit Oosterland on der leiding van H. Weekhout. Naast koorzang is er samenzang. Het orgel wordt bespeeld door Paul Heijboer, die ook enkele so lo's verzorgt. Ds. A.J. Gunst ver zorgt de meditatie en heeft de algehele leiding. De afdeling Flakkee/Schou- wen/Tholen van 'Helpende Han den' gehandicaptenzorg van de Geref. Gem. houdt zaterdag een contactbijeenkomst voor verstan delijk gehandicapten en hun ouders en/of verzorgers. De bij eenkomst duurt van kwart over twee tot kwart over vier en wordt gehouden in de kerk van de Ger. Gem. aan de Hoogaarsstraat. Op het programma staan bijbelse ver telling, zingen en knutselen. Het stralen en conserveren van de stalen damwand in de haven is door b en w opgedragen aan Dub belman en Zonen te Lage Zwalu- we voor 84 gulden per m2, exclusief btw, maar inclusief ma terialen. Dit werk was vorig jaar al gegund en ook daadwerkelijk begonnen, maar door strengere milieu-eisen werd het karwei toen stilgelegd. Daarvoor hebben b en w aan het bedrijf nu een schade uitgekeerd van 3819 gulden, exclu sief btw. In verband met het aan brengen van milieuvoorzieningen ligt de m2 prijs nu ook hoger. Burgemeester H.A. van der Mun- nik verricht vanavond om zeven uur de officiële opening van Ine ma Mode aan de Botermarkt 16. Het voorheen in de Kerkstraat ge vestigde bedrijf - daar zit nu het Kruidvat - is naar de veel ruimere behuizing aan de Botermarkt ge trokken waar de Rabobank tij dens de eigen nieuwbouw een tijdelijk onderkomen had gevon den. "Na een avond als deze bemerken we dat het publiek het evangelie als het belangrijkste beschouwd, en niet dat men slechts komt voor de 'bekende' namen. En dat vin den we fijn. Want dat was onze opzet toen we begonnen met de organisatie van deze evangelisatie avonden". Aan het woord is Wil- ma Jeroense, die samen met haar echtgenoot Piet zaterdagavond in Meulvliet een grote paaszang- avond organiseerde. Maandag organiseert de stichting Promotie in de Vossenkuil een dia-avond in verband met het ge raniumplan. De dia's geven een beeld van hoe dit project in de ge meente Wouw wordt aangepakt en hoe het daar loopt. De avond begint om acht uur. Iedereen die zich heeft aangemeld voor een bak geraniums is welkom. De bakken worden op 18 en 19 mei bij de deelnemers aan huis bezorgd. Het Oranjecomité organiseert op 4 mei - met medewerking van de rooms-katholieke, nederlands- hervormde en gereformeerde ker ken - een concert in de n.h. kerk. Het thema daarvan is: dodenher denking en bevrijding. Aan het concert, dat om half acht begint, wordt deelgenomen door. OVM, Polyhymnia, het kinderkoor en het Smalstads mannenkoor. De toegang is vrij. Alle leerlingen van de basisschol len, die vorige week het theore tisch gedeelte van de verkeersproef afwerkten, zijn daarvoor geslaagd. Per school zijn de aantallen: Die Heene- trechtschool 12, School met de Bijbel 9 en Sint Anthoniusschool 12. Twee leerlingen van laatstge noemde school - Arno Hommel en Helma Dupont - behaalden het hoogste puntental: 37. Er konden 40 punten gehaald worden, zodat niemand met lof slaagde. Bij het afnemen van de examens waren A.L. Gelok en C.W. Droogers van Veilig Verkeer Nederland aanwe zig, alsmede dhr. Abr. Hommel. In het Floraparkbad te Amster dam deed Renate Geuze mee aan een internationale schoonspring- wedstrijd. Ze behaalde 205.35 punten, wat goed was voor de tweede plaats. Muziekvereniging OVM haalt vrij dag en zaterdag weer oud papier op. Advertentie I.M. Voor de tweede achtereenvolgende keer is de competitie van biljart vereniging De Poedelaars gewon nen door L. Klippel. Hij werd overtuigend eerste, gevolgd door J. Wessels en op de derde plaats D. Vaders. Bij 'de bekerwedstrijden ging T. Schot met de eer strijken. Hij versloeg J. Wessels in een spannende finale. Het ban- denspel, een afvalwedstrijd bandstoten, werd gewonnen door P. van Gastel. J. Hermans werd tweede, derde A. v.d. Houten en vierde J. van Wezel. De Poede laars kan terugzien op een goed seizoen, waarin het merendeel van de spelers het gemiddelde wat wist op te vijzelen. Dinsdagmorgen omstreeks half zeven werd J.M. v.d. V. verrast door een - na regenval - glad weg dek. Met zijn personenbus reed hij vanaf de Mareweg (in de hoek bij de Hiksedijk) een weiland in. Daarbij werd de afrastering ver nield, alsmede een aantal bermpa- len. In de John F. Kennedystraat be schadigde een vrachtauto donder dag de dakgoot aan een woning. De oorzaak was, dat de chauffeur moest uitwijken voor een tege moetkomende auto. Een hoogbejaarde bewoonster van de Schoolstraat is vorige week een paar duizend gulden van haar spaarcenten kwijtgeraakt. Ze kreeg bezoek van een onbekende man, die zich uitgaf voor verwar mingsmonteur. De ongeveer 25 tot 30 jaar oude man, die een Bra bants accent had, kwam de cen trale verwarming controleren. De vrouw betaalde hem daarvoor 65 gulden. Vervolgens vroeg de man haar om een knop van de c.v. vast te houden, zodat hij in een ander vertrek iets kon nakijken. De man verdween daarop, kwam niet terug en mevrouw miste haar spaarcen ten. De Casembrootschool stond don derdagmiddag in het teken van Pasen. De oudercommissie had ruim 250 eieren gekookt en ver sierd, en die verstopt op het sport complex. Om half twee gingen de groepen 3 t/m 5 zoeken, om twee uur de groepen 1 en 2 en weer een half uur later de groepen 6 t/m 8. In de kantine van WHS werden de gevonden eieren opgegeten in combinatie met een beker limona de. Enkele middelbare scholieren probeerden roet in het eten te gooien, door de eieren van de tweede groep weg te nemen. Eén van de dames van de oudercom missie zag dit gelukkig tijdig en gaf de onverlaten een uitbrander. Het 'gouden ei' dat in elke groep te vinden was, gaf recht op een prijsje. De gelukkige winnaars waren Daniëlle van Beveren, Fran cois Bliek en Michel Mosselman. Aan het eind van de middag kreeg elke leerling een paashaasje van brood met een gekookt ei in de pootjes. Als maandag de school weer begint, nemen de groepen 4 en 5 hun intrek in het nieuwe lokaal. Op zaterdag 28 april a.s. vanaf 09.30 uur haalt de Koninklijke Fanfare Accelerando spullen op voor de rommelmarkt. Advertentie I.M. De speeltuinvereniging Vrij en Blij organiseert maandagavond 30 april om kwart over zeven vanaf de Ring een optocht van versierde fietsen. Dit in het kader van de viering van Koninginnedag. De jury, bestaande uit de heren G.T. Bril, J.W. van Popering en J. Wes- dorp, beoordeelt de kinderen in twee groepen: 4-8 jaar en 8-12 jaar. Er zijn dertig prijzen van 5,00 tot 25,00. Bij de rond gang o.l.v. de koninklijke fanfare Accelerando komt de optocht van versierde fietsen onder meer langs de speeltuin in de Schoolstraat en bejaardencentrum de Schutse. 's Morgens is er weer een aubade, een. rommelmarkt, verkoop van oliebollen e.d. en 's middags een demonstratie van WIK, een spel- circuit en de traditionele oriënta- tierit van WHS. Saxofoonblazer A.W. Goedege- buure Lzn. van de koninklijke fanfare Accelerando ontving dins dagavond het insigne voor zijn dertigjarig lidmaatschap. Tijdens de repetitie in de Sakofahal werd hij gefeliciteerd door vice- voorzitter C. Vroegop. Die be dankte de jubilaris niet alleen voor zijn muzikale inbreng, maar ook wegens zijn inzet in het bestuur en dan met name als pen ningmeester. D.V. woensdag 25 april houden we onze in de zaal achter de kerk aan de Weststraat. U bent welkom van half drie tot vijf uur. Advertentie I.M. Toen De V. uit Stavenisse donder dag bij zijn auto kwam, bleek de ze te zijn beschadigd. Het voertuig stond geparkeerd in de Cureestraat, half op de stoep. On derzoek wees uit, dat een vracht wagen de auto had geraakt. Het korps Zierikzee van het Leger des Heils houdt morgenavond (vrijdag) een samenkomst in de Wellevaete. Deze staat onder lei ding van kadet en mevrouw A. de Ligt. Medewerking verlenen het zangkoor van het korps en aan de piano mevr. A.J. van 't Leven. De bijeenkomst, die om half acht be gint, is voor iedereen vrij toegan kelijk. Dinsdag 24 april ophalen oud pa pier voor de zending. Advertentie I.M. De openbare bibliotheek opent zaterdagmiddag van een tot vijf uur de deuren in het kader van de landelijke bibliotheekdag. Vanaf twee uur is er een voorlees- wedstrijd voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Van half twee tot twee uur en van vier uur tot half vijf wor den afgeschreven boeken en tijd schriften verkocht. Annie Siebelink demonstreert glasgrave ren. Verder zijn er drie exposities: één van oude foto's en ansicht kaarten van het dorp (verzameld door C. van Winkelen), één van pentekeningen en schilderijen van dhr. Van Oost en één van 200 door kinderen gemaakte boekomsla gen. Donderdag, vrijdag en zaterdag 19, 20 en 21 april Haaskarbonade 1 kg12.50 Ribkarbonade 1 kg11.50 Procureurlapjes 500 gram6.00 Leverkaas 100 gram0.98 Boterhamworst 100 gram0.98 Lever 100 gram0.98 Eisalade 150 gram1.95 5 Bamihappen 2.50 Maandag en dinsdag 23 en 24 april Riblappen 1 kg14.50 Saucijzen 1 kg8.50 Slavinken 5 halen4 Betalen Woensdag 25 april Rundergehakt met gratis kruiden 500 gram5.00 Soepvlees 400 gram5.00 Advertentie I.M. De schoolavond van De Schalm was donderdag, met een overvolle zaal, bijzonder geslaagd. Juf Ja- net Brouwer heette de aanwezigen van harte welkom, waarna haar groepen 1 en 2 de spits afbeten. Alle kleuters vertolkten een lied met een dansje 'Het treintje' en 'Het mannetje van de maan'. De jongste kleuters deden de konij nenpolka en de oudsten het liedje 'Water'. Daarna waren de groepen 3, 4 en 5 van juf Meerman aan de beurt. Zij hadden een toneelstuk je ingestudeerd, getiteld 'De Ja panse toverlantaarn'. Vervolgens kwamen de groepen 5 en 6 van meester De Jong, die zelf z'n to neelstuk 'Vakantie' had geschre ven. Er werden zelfs nog twee mensen uit de zaal gevraagd om mee te doen met een quiz. Na de pauze kwamen de groepen 7 en 8 van meester v.d. Hoek met de musical 'Inpakken en wegwe zen'. Ook hierop hadden alle leer lingen weken hard gestudeerd. De avond werd beëindigd met een verloting, waarna mevrouw Brou wer alle medewerkers bedankte voor de geslaagde avond. De Rotterdammer W.P. kreeg za terdagavond een rijverbod van drie uur, omdat hij onder invloed van alcohol in een auto reed. Daarbij was hij op de hoek ferkstraat/Pr. Beatrixstraat tegen de stilstaande auto van A.L. van O. aangereden. D.I.R. uit Bergen op Zoom raakte zaterdagmiddag lichtgewond, na dat hij met zijn brommer tegen een auto was gereden. De auto, bestuurd door J.M.C.C.V. uit Halsteren, reed over de Haven richting Molenstraat. V. dacht dat R., die uit de Kaaistraat kwam en voorrang had, wel zou stoppen en reed de kruising op. De remmen van de brommer weigerden en R. raakte de auto aan de achterzijde. Uit de auto van v.d. B. uit Bergen op Zoom, die in de Sportlaan ge parkeerd stond, werd de autoradio weggenomen. J.B.K. werd vrijdagavond be keurd, omdat hij onder invloed van alcohol op de fiets reed. Hij kwam daarbij op de Provinciale- weg ten val. Vanavond vanaf kwart over zeven verzorgt muziekvereniging Euter pe een concert in Sint Maartens- hof. Iedere belangstellende is daarbij welkom. De 32 deelnemers aan het paas- klaverjastournooi van De Pende laars speelden vrijdag drie ronden van 16 partijen. Beste klaverjasser was Sjaak Kwaak en de poedel^ prijs was voor Ria Waasdorp (3513 punten). Tussen de tweede en derde ronde werden loten ver kocht, waarvan de trekking na de derde ronde plaatsvond. Daar door had het bestuur tijd om de eindstand te berekenen: 1. Sj. Kwaak 5554 p., 2. M. den Haan 5475 p., 3. K. v.d. Hoek 5469 p., 4. mevr. Bronmans 5208 p., 5. R. Lindhout 5133 p., 6. J. Knuist 5119 p., 7. K. Waasdorp 5035 p., 8. mevr. Geluk 4978 p., 9. P. Franke 4884 p. en 10. R. Kwaak 4809 p. Vrijdag staat een inhaalwedstrijd gepland en op koninginnedag ver volgt De Pendelaars de competi tie. Voor bedreiging op camping de Muye kreeg J.L.K.(28) uit Ooster hout van de Middelburgse politie rechter vier weken gevangenisstraf waarvan twee weken voorwaarde lijk met een proeftijd van twee jaar. De officier van justitie had acht weken waarvan vier voor waardelijk geëist. Wegens eerdere misdragingen was K. de toegang tot de camping door de eigenaar ontzegd, maar vorig jaar juli kwam hij toch te rug. In de kantine bedreigde hij één van de aanwezigen en toen de campingexploitant K. van zijn ter rein wilde zetten, trok de Braban der een mes. De politierechter achtte niet bewezen, dat er gericht gestoken was en daarom nam hij de eis van de officier niet over, hoewel K. een flink strafblad had. Tevens verhuur zonnebank Ring 14, St. Annaland tel.: 01665-2102 Advertentie I.M. Voetbalver. SPS haalt maandag {3 april oud papier op. Zet u het gereed a.u.b. Advertentie I.M. De dames van de NCVB kwamen bij elkaar om het Paasfeest te vie ren. De bijeenkomst werd ge opend met het zingen van Gez. 53:1-3, waarna de presidente voor ging in gebed. Na het huishoude lijk gedeelte volgde de Paasliturgie met zingen, schriftle zing en declamatie. Daaraan werd door verschillende dames meege werkt. Mevrouw Hage begeleidde de zang. De avond werd gesloten met dankgebed. Op 15 mei krijgt de NCVB de po litie op bezoek. Zonder hoofdelijke stemming besloot de gemeenteraad dinsdag avond om de op 21 maart gekoze nen toe te laten als raadslid voor de periode 1990-1994. De geloofs brieven van de raadsleden werden onderzocht door een commissie, bestaande uit de drie fractievoor zitters H. Geluk, J. de Jager en A.Ph. Kornaat alsmede gemeente secretaris mevrouw J.P.A. de Kok. Hiervoor werd de raadsvergade ring, die slechts vijf minuten duurde, een ogenblik geschorst. Na heropening deelde De Jager mee dat alles goed was bekeken en onderzocht en in orde bevonden. Op de publieke tribune volgde slechts het nieuwgekozen raadslid L.C. Vroegop de beraadslagingen. Volgens de Kieswet moet het on derzoek van de geloofsbrieven uit erlijk op de 27e dag na de stemming plaatsvinden. Dinsdag was precies de laatste dag van die termijn. De oliebollenactie, die vorige week werd gehouden door de zen dingscommissie van de Gerefor meerde Kerk in Anna Jacobapolder, heeft f. 1.400,- op gebracht. Daarmee was de com missie bijzonder tevreden. Voor het bakken stelde dhr. A. v.d. Est zijn bakkerij beschikbaar. De plaatselijke EHBO-afdeling hield vorige week de jaarlijkse collecte. Er werd f. 845,65 bijeen gebracht, waarvoor gevers en col lectanten hartelijk dank. De commissie ouderenbeleid or ganiseerde vorige week woensdag een paasmiddag, waar 65 ouderen aanwezig waren. Voorzitter A. Kosten verwelkomde hen, waarna ds. J.H. Lammers voorging in ge bed. Hij las een gedeelte uit Job 19 en hield aansluitend een medi tatie over Job 19:25. Onder orgel begeleiding van Jacquelien de Haan werd Psalm 16:5-6 gezon gen, alsmede 'Komt, knielen wij voor Jezus samen'. Mevrouw Quist-van Dijke las de verhalen 'Twee bomen' en 'Op hoop van zegen'. Daarna werd gezongen 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem', 'Ik heb geloofd en daarom zing ik'. Mevrouw W. Boudeling-de Visser verzorgde een declamatie, getiteld 'Nu is het Pasen, Jezus leeft'. Na een dank woord van de voorzitter eindigde ds. Lammers met gebed, waarna samenzang van Psalm 118:14.Aansluitend was er een ge zamenlijke koffietafel, die bijzon der in de smaak viel. Vooral omdat je met een groep toch lek kerder eet dan wanneer je maar alleen bent, zo viel te beluisteren. W ilt u een in de E.B. gepubli ceerde foto graag zelf hebben? Dat kan, als het om foto's van onze eigen redactie gaat. Bel of schrijf naar Eendrachtbode, Postbus 5, 4697 ZG Sint Anna land. tel. 01665-2752 en u krijgt uw foto-herinnering thuis. Het Groene Kruis Tholen/Sint- Philipsland organiseert vijf bij eenkomsten over het omgaan met dementerende mensen. Ze zijn be doeld om duidelijkheid te krijgen over dementie, een begrip waar over nog veel misverstanden bestaan. Mensen blijven thuis met vragen zitten, waarover ze met an deren zouden willen praten. Ook is het niet gemakkelijk het gedrag van dementerende mensen te be grijpen en er goed mee om te gaan. Vanaf 2 mei wordt op vijf opeen volgende woensdagmiddagen (van twee tot vier uur) op dit thema in gegaan. Wat is dementie? De hulp van familieleden, emotionele ver anderingen bij het omgaan met dementerende ouderen, dementie in de huisartsenpraktijk, dagbe handeling en de verandering van de praktische kant van het leven door dementie komen aan de or de, alsmede de hulp die gezinszorg en kruiswerk kunnen bieden. De bijeenkomsten worden gehouden in het wijkgebouw in Tholen. Be langstellenden kunnen zich telefo nisch aanmelden bij de wijkverpleegkundige in hun woonplaats. In Poortvliet, Stave nisse, Scherpenisse en Oud- Vossemeer op dinsdag en donder dag, in St.-Annaland, St- Maartensdijk en St.-Philipsland op maandag, woensdag en vrijdag en in Tholen dagelijks, steeds tus sen 13.00 en 13.30 uur. Opgave kan ook schriftelijk bij Ouke Hoedemaker, Pr. Margrietstraat 3, 4696 BX Stavenisse. weekenddiensten predikbeurten Zaterdag en zondag 21 en 22 april Tholen, Poortvliet, Oud Vosse- meer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. De Looze, Oud-Vossemeer, tel. 01667-2400 St.-Maartensdijk, St.-Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. vd. Bel): dr. v.d. Bel, St.-Maartensdijk, tel. 01666-2400 St.-Philipsland en Nw.-Vossemeer: dr. De Groot, Nw.-Vossemeer, tel. 01676-2545 AMBULANCEVERVOER Tel. 01650-40000 TANDHEELKUNDIGE HULP Chandrakusuma-Hindarto, Steenbergen, tel. 01670-65262 DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poort vliet za. 8.30-9 u., tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING Bellen naar de alarmcentrale, tel. 01184-14444 WELZIJNSORGAAN THOLEN Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatie-advieswerk, dag. 8.30-10 u., geestelijke volks gezondheid di, do, vr. morgen 9-10 u. en volgens afspr. Hoogstr. 12, Tholen. TUBERCULOSEBESTR. Rijdende bus GGD, Molenvliet- sestr. 11, Tholen, elke do. 13-14.30 u. Afspraak maken 01184-18395 PATIENTENVER. Vértrouwenstelefoon NPV 01660-3727, b.g.g. 01663-2605 CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken: tel. 01100-23420 TELEFON. HULPDIENST Tel.01180-15551 d/n 01180-36251 (chr) kindertel.: 01180-38080 of 01650-56600 KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 01180-28800 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsi tuaties) tel. 01110-13184 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap, 01662-2974 en 033-620244 RUTGERSHU IS Parallelweg 39, Bergen op Zoom, tel. 01640-40424, ma. en vr.avond 19-21 u. Do.mi. 14-16 u. Tel. tij dens spreekuren 01640-55878, in het weekend (19-21 u.) 01640-40424 BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-14645 WERKGR. ALLEENSTAAND. Tel. 01662-2830 of 01676-3113 KAMER VAN KOOPHANDEL Ma 9-12 u. gem.huis St.-M'dijk STORINGEN ENERGIE Tel. 01180-38888 HOOGWATERSTANDEN Donderdag 19 t/m vrijdag 27 apr. donderdag 19 vrijdag 20 zaterdag 21 zondag 22 maandag 23 dinsdag 24 woensdag 25 donderdag 26 vrijdag 27 10.37 12.12 - 0.42 - 1.47 - 2.47 - 3.32 - 4.17 - 23.07 13.27 14.27 15.17 15.57 16.42 4.57 - 17.27 5.37 - 18.07 wo 25/4 N.M. 6.27 u. Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minu ten later. Bel voor gecorrigeerde getijverwachtingen 01184-15600. The Multicats' Er komt de laatste tijd weer wat meer leven in de mondharmonika, aldus Winterberg. Hij is zelf sinds kort ook weer actief met zijn groep The Multicats (waarmee hij al in 1960 de eerste plaat maakte). Het enthousiasme van de oud- collega's voor een reünie was overweldigend. Velen bleken bo vendien sinds een tijdje weer be gonnen te zijn. Daarom is besloten van de reünie ook een festival te maken, 's Middags tre den de deelnemers afzonderlijk op (elk tien minuten) in een on gedwongen sfeer, 's Avonds vanaf half acht kan ieder die dat wil bo vendien meedoen aan een concert, 's Morgens kunnen herinneringen worden opgehaald en ideeën uit gewisseld. Vooral in de naoorlogse jaren (tot ongeveer 1970) was de mondhar monika een veel bespeeld instru ment. Niet alleen voor melodieën rond het kampvuur, maar als een écht instrument waarop het popu laire genre, country and western en jazz werden gespeeld. Het niet meer bestaande Nederlandse trio The Hotcha's gaf veel bekendheid aan de mondharmonika. Er wer den Nederlandse, Europese en we reldkampioenschappen op het instrument georganiseerd. De 'beat-generatie' deed de populari teit van de mondharmonika ver bleken. Onder de deelnemers aan het festival in Anna Jacobapolder zijn: Johan v.d. Nent uit Winters wijk, Freek Schenk en Jan v.d. Nat uit Rotterdam, Meindert Derks (Music Meindert) uit Briel- le, The Old-timers (Heerjans- dam), The Rapido's (Bovenkarspel), Blue-Sharp (Hoogvliet), The Rhythm-trio (Rotterdam), Seagull (Schoorl) en de al genoemde Multicats van Joop Winterberg. Zondag 22 april THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. kand. Voets, Hazerswoude 18.30 u. ds. Van Dijk (H.D.) HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Beijer, Colijnsplaat GEREF. KERK 10 en 17 u. ds. De Ruiter; Boorn- bergum CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. v.d. Sluys GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. Gunst 14.30 u. leesdienst R.K. KERK za 19 u. en zo 10.45 u. H. Mis OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. kand. De Jonge, Middelburg 18.30 u. ds. Maasland, Axel GEREF. KERK 10 u. ds. Lo, Oudenbosch 15 u. ds. Schneider, Raamsdonk CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. leesdienst 14.30 u. ds. Boogaard GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 17.30 u. en zo 9.30 u. H. Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Van Herk 18 u. ds. Oorschot, Dordrecht GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Bom OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. ds. Muilwijk SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Loon HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Blonet, Rotterdam 19 u. ds. Beijer, Colijnsplaat OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Beider, Loon op Zand GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Beens 14 u. leesdienst POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Bode GEREF. KERK 10 u. dhr. Walhout, Breda 14.30 u. ds. De Ruyter, Boornber- gum GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst 26/4 19.30 u. ds. Tanis, Ridder kerk SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Zorge, Ouderkerk a.d. - IJssel 17 u. ds. Lammers GEREF. GEM. 9.30 u. leesdienst 15 u. ds. Bac OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Vos, Halsteren 15 u. ds. Pijkeren, Breda De Duitse inval in Nederland, op 10 mei precies vijftig jaar geleden, wordt herdacht met een histori sche studiedag in de Zeeuwse Bi bliotheek in Middelburg. Rondom het thema 'Geschied schrijving en beeldvorming van de tweede wereldoorlog' worden op zaterdag 12 mei vier lezingen ge houden en drie films vertoond. De films hebben allemaal betrek king op Walcheren. Oud- Scherpenissenaar Kees Slager (werkzaam bij de VPRO radio) spreekt over het belang van de mondelinge overdracht voor de beeldvorming van de tweede we reldoorlog. Drs. Gijs van der Ham (auteur Zeeland 1940-1945 deel 2) belicht de problematiek van een provinciale geschied schrijving. Tevoren spreekt Dick van Galen Last (bibliothecaris rijksinstituut voor oorlogsdocu mentatie) over de geschiedschrij ving en beeldvorming van de tweede wereldoorlog in het alge meen. Tenslotte vertelt de bekende schrijver Adriaan Venema over de biografie als bijdrage tot de beeld vorming van de tweede wereld oorlog. De studiedag wordt georganiseerd door de werkgroep historie en ar cheologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der We tenschappen. Iedereen kan eraan deelnemen, maar opgave vooraf bij de werkgroep te Kapelle is noodzakelijk. Voor storingen in uw installaties zowel elektra, gas, c.v. en water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel 01 662-2650 Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1990 | | pagina 2