Statenvergadering Cursussen Nederlands Vrijwillig molenaars bezoeken Sint-Philipsland Hot and Neon: burlesk Meestoof op 28 april open DR. DE GROOT VAKANTIE Expo van kunst uit Indonesië Donderdag 12 april 1990 Bij de provincie is een boekje verkrijgbaar met informatie over cursussen Nederlands voor mensen uit minderheidsgroepe ringen. Wegen Patiëntenzorg PAK EVEN UW ZAKBOEKJE Bibliotheek Educatie Zak Z-Beveland Nutsbedrijven Natuurvereniging naar heemtuin en eendenkooi Hollandaca kursu. J. Elenbaas wint eieren Bestuur Plattelandsvrouwen SINT- PHILIPSLAND Hartstichting Slechte vangst ABDIJ «NIEUWS Grote landschapseenheid Zak van Zuid-Beveland in staten Vrijdag 20 april, 10.00 uur, ver gaderen provinciale staten van Zeeland in de statenzaal. Abdij 10, Middelburg. De vergadering is openbaar. De staten krijgen inzicht in de grond, die de provincie in de tweede helft van vorig jaar heeft gekocht dan wel verkocht voor wegenaanleg. De grootste aankoop was bijna 0,14 hectare voor het kruispunt bij Vrouwenpolder. Er was 6,9 duizend gulden mee gemoeid. Voor de verbetering van de weg Potjes-Cadzand en de verande ring van het kruispunt Potjes in een mini-rotonde wordt de sta ten een krediet gevraagd van 2,28 miljoen gulden. In 1994 moet de weg Scherpe- nisse-Sint Maartensdijk, ter hoogte van Scherpenisse, wor den verbeterd. De verkeerssitu atie moet overzichtelijker ge maakt worden om het aantal ongelukken terug te dringen. Aan voorbereidingskosten wordt de staten 240 duizend gulden gevraagd. Voor de bouw van een stiltecen trum bij het psychiatrisch zie kenhuis Zeeland in Goes wordt een subsidie van zeven duizend gulden uitgetrokken. Het cen trum moet dienst gaan doen als ruimte, waar mensen zich kun nen terugtrekken. Ook kunnen THOLEN 14 apr Paaszangavond, Meulvliet 19.30 u. 18 apr Bingo bejaardensoos 18 apr Karakter en Geloof, NCVB, Visnet 19.30 u. 24 apr Plattelandsvr. over de Ned. Hartstichting 24 apr Anbo, inschrijven voor- jaarsreis, zaal Schuttershof 10-12 u. 26 apr Natuurver. bezoek Heemtuin 29 apr Viswedstr. De Pieterman 5 mei Zangavond n.a.v. 45 jaar be vrijding 8 mei Reis Anbo 15 mei Reisje NCVB 16 mei Bijeenkomst Platte landsvr., patronaatsgebouw 16 mei Bingo bejaardensoos 19 mei Oriëntatierit Mac, Zoek weg 19 u. 19 mei Excurs. natuurver, naar eendenkooi 20 mei Viswedstr. De Pieterman 31 mei Reis bejaardensoos, ver trek 12.30 u. OUD-VOSSEMEER 25 apr Bingomiddag Anbo, Vos- senkuil 14 u. 27 en 28 apr Occasionshow SPV, hal Barenbrug 2 mei Kaart- en sjoelavond AVB, Vossenkuil 20 u. 5 mei Volendamse avond SPV, hal Barenbrug 11 mei Prestatieloop v.v. Vosmeer, afstanden 1, 2, 5, 10 en 15 km 11 mei Halve marathon v.v. Vosmeer STAVEN1SSE 21 apr Viswedstr 't Scharretje 10.30-13.30 u. 5 mei Viswedstr. De Zeebaars 14-17 u. 5 mei Viswedstr. 't Scharretje 11-14 u. 12 mei Viswedstr. 't Scharretje 14.30-17.30 u. 24 mei Deltaviswedstr. 14-17 u. 26 mei Viswedstr. De Zeebaars 15-18 u. SINT-MAARTENSDIJK 17 apr Plattelandsvr. over Lotus- groep, Haestinge 19.45 u. 25 apr Plattelandsvr. kettingen rij gen, Haestinge 9.30 tot 11.30 u. t/m 21 apr Tentoonstelling Indo nesië, Haven 10 (12 t/m 14, 16 en 19 t/m 21 apr) 11 apr Modeshow in Sint Maar- tenshof, 14 u. 13 apr Bloemschikken, Sint Maar- tenshof 14 u. 13 apr Paasklaverjastourn. De Pendelaars, café Smerdiek 20 u. 19 apr Concert Euterpe, Sint Maartenshof 19 u. 30 apr Rommelmarkt (8 u.) en play-back show (19 u.) Sint Maar tenshof 31 mei Plattelandsvr., reis naar Arcen, Haven 8.15 u. SCHERPENISSE 21 apr Viswedstr. De Zeebaars, Gorishoek 12.30-15.30 u. BERGEN OP ZOOM t/m 6 mei Noord-Zuid project, Paul Gees, Markiezenhof er grote groepen terecht, bijvoor beeld voor het houden van kerk diensten. Ruim 245 duizend gulden is ge moeid met drie statenvoorstellen aangaande het bibliotheekwerk. Alle hebben betrekking op per sonele kosten. Voor de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg gaat het om een jaarlijks weerkerend bedrag van ruim 33 duizend gul den en een eenmalige betaling van bijna 125 duizend gulden. De Zeeuwse Bibliotheekcentrale krijgt eenmalig bijna 88 duizend gulden. De staten wordt gevraagd twee ton bij te dragen in de verbou wing en uitbreiding van de Volkshogeschool Zeeland in Aardenburg. Het instituut is ontstaan uit het samengaan van het Van Eeghenhuis in Aarden burg en Hedenesse in Cadzand. De Federatie van Zeeuwse mu sea en oudheidkamers, het Zeeuws Museum en de provin ciale VVV willen gezamenlijk een museumfolder uitbrengen, waarin ook aandacht wordt be steed aan monumenten, die pu bliekelijk toegankelijk zijn en andere bezoekerscentra. Aan de staten wordt gevraagd in de kosten bij te dragen met 25 dui zend gulden. t/m 17 apr Tentoonstelling Fons Bemelmans, Markiezenhof 15 apr Claw Boys Claw, Botte Hommel 22 u. 24 apr Dia's over orchideeën, Kon. Mij. Tuinbouw/Plantkunde, zaal Bolwerk (Th. de Rouckstr.) 20 u. 28 apr Messina Support Akt, Botte Hommel 22 u. 28 en 29 apr Rommelmarkt, Ma nege 'Jos de Graauw' 12 mei Jewel, Botte Hommel 21 u. 24 mei Dreadline, Botte Hommel 22 u. film film film ROXY 1: Lambada - a.l., vr en za, di t/m do 19 en 21.30 u., zo en ma 16.30, 19 en 21.30 u. Honey, I shrunk the kids - a.l, za t/m do 14 u. ROXY 2: Always - a.l., vr en za, di t/m do 19 en 21.30 u., zo en ma 16.30, 19 en 21.30 u. Frank Frey - za t/m do 14 u. CINEMACTUEEL 1: Koko Fla nel - a.l., vr en za, di t/m do 19 en 21.30 u., zo en ma 16.30, 19 en 21.30 u. Oliver and company - a.l., za t/m do 14 u. CINEMACTUEEL 2: Look who's talking - a.l., vr 19 en 21.30 u., za, di t/m do 14, 19 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 3: Turner and Hooch - a.l., vr 19 u., za, di t/m do 14 en 19 u., zo en ma 16.30 en 19 u. The war of the roses - a.l., vr t/m do 21.30 u. Koko Flanel - a.l., zo en ma 14 u. De Natuurvereniging Tholen heeft weer enkele activiteiten op het programma staan die interes sant genoeg zijn om aan een gro ter publiek dan de eigen leden bekend te maken. En wie weet, worden diegenen die zo'n excursie meemaken daardoor ook lid van de vereniging. Op 26 april gaat men 's avonds naar de heemtuin van de heer Struijs te Steenbergen. Eerdere be zoeken aan deze tuin, die gelegen is achter de hervormde kerk van Steenbergen, waren zo interessant, dat het bestuur deze excursie graag nog eens in het jaarpro gramma wil passen. De wandeling begint om 19.00 uur en er kan ge parkeerd worden aan de Oost- dam. Degenen die zelf geen auto hebben, maar wel mee willen, die nen zich om 18.40 uur op de Markt te Tholen te verzamelen. Op 19 mei gaat men naar de een denkooi te A.J. Polder. Aan deze excursie kunnen maximaal 20 mensen mee doen. Daarvoor dient men zich dus tevoren bij het secretariaat aan te melden (tel. 01660-2209) en de deelname geldt op volgorde van aanmelding. De staten wordt gevraagd voor de Zak van Zuid-Beveland de be grenzing aan te geven van de grote landschapseenheid (GLE). Een grote landschapseenheid kenmerkt zich door belangrijke ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden en is ten minste vijfduizend hecta re groot. Het beleid in het ge bied moet gericht zijn op behoud van de waarden. De Zak van Zuid-Beveland kan in vier parten worden opgedeeld: het noordelijke Oudland (Goese Poel), het kleinschalig dijken- landschap, het zuidelijk en oostelijk oudland (Ellewoutsdijk en Baarland) en het westelijk nieuwland. Voor de grote land schapseenheid wordt uitgegaan van het noordelijk oudland en het kleinschalig dijkenland- schap. Gs erkennen, dat ook daarbuiten grote natuurlijke en landschappelijke waarden zijn, vooral direct grenzend aan de Westerschelde. Zij zien maar weinig samenhang met het noordelijke deel van de Zak en daarom willen zij de zuidkant niet tot de grote landschaps eenheid rekenen. Als exacte be grenzing aan de zuidkant stellen zij voor de buitenste dijk van het kleinschalig dijkenlandschap met een kleine uitloper bij Oude- lande. De noordgrens wordt ge vormd door rijksweg A58 en de Noordhoekweg. De staten wordt gevraagd hier mee in te stemmen. De nutsbedrijven voor elektrici teit en gas (PZEM) en water (WMZ) gaan fuseren tot een nieuw bedrijf: de nv Delta nuts bedrijf. De aandelen van de twee leveranciers van nutsvoorzienin gen moeten in de nieuwe nv worden ondergebracht. Aan de staten wordt voorgesteld de aandelen PZEM en WMZ in te brengen in de nv Delta nutsbe drijf en daarvoor aandelen van het nieuwe bedrijf in de plaats te krijgen. De vertegenwoordigers uit de staten in PZEM en WMZ moeten van de staten mandaat krijgen om de daarbij horende besluiten te kunnen nemen. Het Gilde van Vrijwillig Mole naars afdeling Zeeland organi seerde zaterdag een excursie naar de Hoekse Waard. Deze excursies gebeuren jaarlijks, telkens naar een andere bestemming. Vorig jaar konden de molenliefhebbers hun hart ophalen in het Open luchtmuseum te Arnhem, en het jaar daarvoor bezocht men Noord-Frankrijk. Deze keer na men 32 mensen deel, waaronder molenaars, molenliefhebbers van allerlei leeftijd, soms vergezeld van hun echtgenote. Op zaterdag 28 april is het streek museum de Meestoof in Sint- Annaland geopend. Dit in het ka der van het nationale museum weekend. Het museum opent haar deuren om 1 uur. Tot 5 uur kun nen bezoekers er terecht voor half geld. Officieel gaat de Meestoof open op 1 juni. De wisselten toonstelling is dit jaar gemaakt rond het thema 'Messen en fles sen; in kannen en kruiken'. Voor wie nog niets van de Ne derlandse taal weet, zijn er cur sussen voor beginners. Wie zo'n cursus al heeft gevolgd, of wie door werk of andere contacten in de praktijk al wat Nederlands heeft geleerd, heeft meer aan de cursussen voor gevorderden. Bovendien zijn er speciale cur sussen die bij een beroeps opleiding horen. Daar worden bijvoorbeeld benamingen en ter men die bij een vak horen extra onder de aandacht gebracht. Mensen, die in hun land van her komst een hogere opleiding hebben gevolgd, kunnen met een cursus Nederlands, die spe ciaal op hen is afgestemd, ge makkelijker doorstromen in het hoger onderwijs in Nederland. De lessen worden in kleine groe pen gegeven. Aan sommige is een minimum-leeftijd verbon den. Ook wordt bij sommige cur sussen voorzien in kinderop vang. Wie meer wil weten over de cur sussen en de plaatsen waar zij worden gegeven, kan het boekje Cursussen voor anderstaligen in Zeeland 1990 aanvragen bij het secretariaat van de Provinciale Onderwijsraad, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31358. Het boekje is in het Nederlands. ledereen, die mensen in de buurt kent, die gebruik zouden kunnen maken van de cursussen wordt vriendelijk gevraagd dit artikel onder hun aandacht te brengen. De eerste deelnemers vertrokken al om acht uur uit Vlissingen en rond kwart voor tien arriveerde het gezelschap in Sint-Philipsland bij molen De Hoop aan de Oost- dijk. Daar werd het gezelschap, dat onder leiding stond van afde lingsvoorzitter O. Huiskamp uit Tholen dubbel welkom geheten. Zowel doör molenaar Reijngoudt, als door de gemeente Sint- Philipsland. Zij boden alle deel nemers namelijk een kopje koffie aan. Dit gebaar werd duidelijk op prijs gesteld. Molenaar Maris Kodde uit Sint-Annaland was ook van de partij. Enkele andere mole naars merkten nog op dat de Sint- Philipslandse molen kennelijk weinig draait, want de kettingen en ringen buiten waren zo geroest. Na de koffie vertrok men naar Nieuwe Tonge, waar een molen wachtte die in de laatste fase van de restauratie is. Voor alle mole naars een zeer interessant onder werp. Ook op de volgende bestemmingen: Oude Tonge, Sommelsdijk en Dirksland was de ontvangst hartelijk. Na een lunch in Den Bommel gin gen de molenaars via Piershil naar Maasdam. Ook de drie molens die daar staan waren zeer interessant. Zij hadden ook onderling veel te bepraten. 1 -nnr-r JMIÜ Immers, deze excursies zijn goed voor de onderlinge contacten want een molenaar is vaak alleen aan het werk. Molens zijn eigenlijk voor ieder een interessant. Dus ook voor niet-molenaars, mits men oog heeft voor de techniek, dan wel historie of bouwkunde of het- landschap dat rondom ligt. Voor Nog tot en met zaterdag 21 april is in Sint-Maartensdijk de ten toonstelling Indonesië te zien aan de Haven 10, naast het VVV- kantoor. Op deze expositie wor den verschillende aspecten van het land belicht aan de hand van meubelen, schilderijen, textiel en houtsnijwerk. Als ondertitel heeft de tentoonstelling 'het land met de vele gezichten' gekregen. Ge toond worden onder meer meube len uit het begin van deze eeuw van het eiland Java, hedendaagse bamboe-meubelen uit Bali en ro- tan/pitriet meubelen uit Java, Ci- rebon en Bali. Hedendaagse Indonesische kunstenaars, waar onder enkele Nederlandse die zich permanent op Bali hebben ge vestigd, tonen schilderijen. Textie le kunstvormen worden getoond molenaars is elke molen anders, daardoor is er altijd voldoende gesprekstof. De tocht verliep voorspoedig en rond zeven uur was de laatste deelnemer terug in Vlissingen. Het mooie maalweer zorgde ervoor dat de tijd bij elke molen omvloog en de tocht door het voorjaarslandschap viel in goede aarde. aan de hand van ikat doeken uit Sumbala en moderne batikdoeken en tassen uit Bali en Java. Diverse Balinese kunstenaars exposeren er hun houtsnijwerk onder meer uit zogenaamd parasiet-hout. Tijdens de openingstijden geeft Karl Boudi, reisleider op Java en Bali tekst en uitleg over de ten toongestelde werken. Ook kan hij informatie verschaffen over va kantiereizen naar Indonesië. Van daag is de tentoonstelling ge opend van 1400 tot 19.00 uur. Morgen, Goede Vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en Tweede Paasdag van 13.00 tot 17.00 uur. Donder dag 19 april van 14.00 tot 20.00 uur, vrijdag 20 april van 14.00 tot 20.00 uur en zaterdag 21 van 11.00 tot 16.00 uur. OM MISSIES De provinciale milieuraad verga dert donderdag 12 april, 15.00 uur, in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Agendapunten zijn de tracénota- milieu-effectrapportage Wester schelde oeververbinding en het plan van aanpak voor het natio naal milieubeleidsplan. De raad vergadert in het open- Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Doeleman (presidente), mevr. De Jonge-Anthonisse (vice- presidente), mevr. Lindhout-Blok (le secretaresse), mevr. Geenen- Seinen (2e secretaresse) en mevr. Kesteloo (penningmeester). Ilde azinlik gruplarindaki kimselere Hollandaca kurslari üzerinde bilgi verene bir brosür vardir. Hollandaca dilini hip bilmeyenlere baslama kurslari, bu kurslari bitirmis veya praktikte temaslar yolu ile biraz Hollandaca ögrenmis olanlara ilerletme kurslari verilmektedir. Ayrica herhangi bir meslek egitimine bagli dil kurslari da vardir. Bu kurslarda o meslekte kullanilan deyimler ve terimler ekstra ele alinir. Anayurtlarinda yüksek egitim görmüs olan kimseler, onlara uygun Hollandaca kursunu bitirdikten sonra, daha kolayca Hollanda' daki yüksek egitime katilabilir. Dersier ufak gruplar seklinde verilir. Bazen katilmak icin en az yas siniri vardir. Bazi kurslarda da ders sirasinda cocuklari bakicilara birakmak imkani vardir. Kurslar ve verildikleri yerler üzerinde daha fazla bilgi isteyenler 1990 Zeeland' daki Yabancilara Dil Kurslari- Cursussen voor anderstaligen in Zeeland 1990- brosürünü II Egitim Danismanligi'ndan isteyebilir. Adres: Secretariaat van de Provinciale Onderwijsraad, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Tel.: 01180-31358. Brosür Hollandacadir. Civarlarinda bu kurslara katilabilecek kimseler olan herkezden bu yaziyi onlarin dikkatine cekmelerini rica ederiz. Cr' I X, U 13 ii 11 O j ajdJI ^3j> iS >.v-v: v" .1 V1 i t g 11— 0 Vjp o -xjJ >4-1 i «aJJ 3 j 3-^ oU» l 1 q 1 V J Üj JjJ i it i4^.5 1 AJw13 j S .J-Ow i; 1 w i «J j I Jsjü I j - j - L» I ji ÖJL—3< jX^JI xJLiji -x^-i «JA* jJb 'U t i i v J-J i*U1 iS j->-I3 j3 J I Lv Cr- L*_L^* j t- i e 3 ^juLjd i U i Xr A.i i 0 -« ^jrt JJV i 5-»U ir-rC-JGJJI 3ji i 11 3 I J I r 3 ^UJI r* O* (j.A ^3 jXJ i Cj LÏwJ i 3 J -U I i '_xj j I J Uul» Y' I I v^r5"l_« V' 3 v? o Lr» #i 1 I O I 1 3 1 F I i 3 J 1 AA 1990 -J p I 3 J-Xjl—f r 0 I L» S j-rwj 1 3 Ar Ar^l flrArLl L c6001 u*1 cr* -UYH r—-L 01180-31358 :^wi_«J!<4330 _y- 't j ,.,.A ..I I >_A yji i) I p_£_i—t 1 h ^3 jjJ' tü yr* '<~f- j pSj'di Ar*l I 3 1 I De voorzitter van het district Zeeland van vrijwillig molenaars, dhr. O. Huiskamp uit Tholen(rechts) met enkele collega's in de molen van St. Philipsland. De aankondiging in het programmaboekje van Uit op Tholen vermeld de bij het laatste onderdeel van het winterprogramma Hot en Neon: "last but not least", kan het hoogtepunt worden van het seizoen. De bezoekers vonden het ook prachtig, en Steve Mock (Neon) en William Galvin (Hot), twee internationaal werkende artiesten brachten een pro gramma vol ballet, jongleren, slagwerk, slapstick, en dat alles heel pro fessioneel. Ze hadden werkelijk meer publiek verdiend dan die 20 in Meulvliet. Burlesk is het woord dat niet zo gauw gebruikt wordt, maar hier uitstekend van toepassing is. Het burleske bestaat namelijk in de opzettelijk lachwekkende voor stelling van iets groots. Mock en Galvin gaven meteen bij het begin een prachtige persiflage op het jongleren. En juist daardoor kan men zien hoe geniaal iemand is. Vergelijk maar eens de muzikale clowns in het circus. Dit Uit op Tholen programma werd trou wens bij de aankondiging ook als circustheater omschreven. Maar dat was het zeker niet. Met het oog op zeer eenvoudige rekwisie ten bracht men bv. een Chinese mandarijn ten tonele; simpel, maar raak. En de grappige scène waarin Romeo en Julia zich op wieltjes voortbewegen, werkte zeer op de lachspieren. De laatste act waarin men een muziekstuk met vier handen uitvoerde op 6 banjo's en daar zelfs nog "Alle Menschen werden Brüder" op liet horen, was iets om over na te pra ten. Helaas, te weinig mensen kunnen dat. De rest was namelijk niet aanwezig, en zij misten dus deze avond vol humor en talent. J. Elenbaas heeft de paaseieren- wedstrijd van biljartvereniging Tolrust gewonnen. Zijn 15.19 pun ten waren goed voor 55 eieren. De wedstrijd bestond uit 20 beurten en de Belgische telling was van toepassing. I. J. Elenbaas 15.10 (55 eieren), 2. R. Geuze 12.66 (50), 3. G. de Jon ge 12.50 (46), 4. J. Uijl 11.48 (43), 5. D. Sakko 10.00 (41), 6. A. Schot 9.52 (39), 7. A. Burgers 9.35 (37), 8. T. Hage 7.08 (31), 9. A. Hage 7.69 (33), 10. L. Hage 7.08 (31), II. J.K. Elenbaas 7.04 (29), 12. K. Lisseveld 7.00 (27), 13. J. Wiersma 6.88 (26), 14. K. Zwagemaker 5.85 (25), 15. L. Bijl 5.81 (24), 16. K. Bolier 5.68 (23). De hoogste serie van 11 caramboles leverde G. de Jonge 10 extra eieren op. De win naars van de poedelprijs, R. Geu ze en L. Hage, kregen ook 10 extra eieren. Uitslagen competitie: A. Burgers- A. Hage 10-5.28, A. Schot- J.K. Elenbaas 5.91-10, K. Lisseveld-K. Zwagemaker 5.67-10, J. Elenbaas- D. Sakko 9.46-10, R. Geuze-J. Wiersma 10-5.69.K. Zwagemaker hoogste serie (9 car.) en beste ge middelde (2.33). A. Burgers kortste partij (19 brt.). In het bestuur van de Plattelands vrouwen hebben zich Wijzigingen voorgedaan. De samenstelling is nu als volgt: mevr. Van Dalen- te Nieuw-Vossemeer is met van 14 april t/m 20 april. Waarneming door Dr. van Doesburg te Sint-Philipsland. Spreekuur voor spoedgevallen: dinsdag- en donderdagmorgen te Sint-Philipsland; woensdag- en vrijdagmorgen te Nieuw-Vossemeer. De apotheek is normaal geopend. Advertentie I.M. De collecte voor de hartstichting heeft f. 1.799,45 opgebracht. Ge vers en collectanten daarvoor har telijk dank. Zeehengelclub De Makreel hield zaterdag de tweede viswedstrijd. Het werd een slechte wedstrijd, want alleen D. Breeman ving iets en dat leverde hem 350 punten op.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1990 | | pagina 9