THOLENDERWIJS TE HARD RIJDEN KOST TE VEEL 01666 - 8200 1 bewoners Geschaakt door jeugdleider Denk en Zet informatierubriek van de gemeente tholen DINSDAG 17 APRIL: ONDERNEMERSAVOND MET 3 HET INNOVATIECENTRUM ZEELAND WINKELSLUITING TELEVISIE OPNAMES IN THOLENSTAD OP 18 EN 19 APRIL LANDBOUWFOLIE/-PLASTICS EN HET MILIEU GEMEENTEHUIS GESLOTEN 18 APRIL: START SNELHEIDSCAMPAGNE ZEELAND KEN JE LIMIET 80; TE HARD RIJDEN KOST TEVEEL DE VRIJWILLIGERS VAKATUREBANK TELEFOONNUMMER GEMEENTEHUIS WIJZIGING OPHAALSCHEMA REINIGINGSDIENST I.V.M. TWEEDE PAASDAG WAT LIGT TER INZAGE? Donderdag 12 april 1990 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 Dodenherdenking Bevrijdingsdag SPREEKUUR B EN W. MEDEWERKER (M/V) BOUWZAKEN door j. van der slikke Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Tel. 01666-8200 Telefax: 01666-3553 Het is langzamerhand een goed gebruik, dat het gemeentebestuur van Tholen in overleg met het Overlegorgaan Industrie regelmatig enkele voorlichtingsbijeenkomsten belegd. Doelstelling daarbij is om ONDERNEMEND THOLEN in kennis te stellen van actuele ontwikke lingen vanuit de hoek van de overheid. Voor het voorjaar 1990, om precies te zijn dinsdag 17 april a.s., is gekozen voor een voorlichtingsavond, waarbij het Innovatiecentrum Zeeland aan uw wordt gepresenteerd. Het Innovatiecentrum Zeeland is opgezet door diverse particuliere en rijksinstanties, met als doel in brede zin ondersteunende en advi serende diensten te verrichten ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf. De knelpunten waarover het Innovatiecentrum kan adviseren zijn uiteenlopend van aard. Ook als technische problemen zich mani festeren kan het centrum worden ingeschakeld, terwijl men boven dien van advies dient als het gaat over het analyseren van de markt van uw product. Daarnaast beschikt het centrum over kennis om gefundeerde adviezen te geven over bijzondere fiscale zaken, struc turen voor bedrijfsopvolgingen etc. Vanuit de dagelijkse praktijk van het Thooise gemeentebestuur kan worden vastgesteld, dat het Innovatiecentrum duidelijk in een be hoefte voorziet. De op dinsdag 1 7 april te houden voorlichtingsbijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in de burgerzaal van het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Ir. A. Maljaars, directeur van het Innovatie Centrum Zeeland verzorgt deze avond. Hij zal zich allereerst richten op de algemene taak- en doelstelling van het nieuwe Zeeuwse cen trum. Vervolgens zal hij een actueel onderwerp aansnijden en dat betreft de consequenties van het nieuwe milieubeleid. Het is belangrijk te weten wat voor gevolgen het milieubeleid heeft voor ondernemend Tholen. De heer Maljaars zal in staat blijken een aardige methodiek aan te reiken, die ondernemers in staat stelt de gevolgen in het eigen bedrijf te toetsen. Daarnaast zal de spreker in gaan op de diverse subsidieregelingen die gelden, zodra ten behoeve van het milieu wordt geïnvesteerd. Uitnodiging Alle Thooise ondernemers, of zij die binnen de Thooise bedrijven een staffunctie bekleden, worden voor deze avond van harte uitge nodigd. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het vaststellen van 14 dagen per jaar, waarop de winkelsluitingstijden niet van toepas sing zijn. Daarvan kunnen ten hoogste 4 dagen een Nieuwjaars dag, 2e Paas-, Kerst-, Hemelvaarts-, 2e Pinkster- of 2e Kerstdag zijn, of-Koninginnedag. De middenstandsvérenigingen en de mid denstandsfederatie (waarin de verenigingen zijn vertegenwoor digd) hebben in dit verband het advies gegeven te kiezen voor: 2e Paasdag (16 april), Hemelvaartsdag (24 mei), 2e Pinksterdag (4 ju ni) en 2e Kerstdag (26 december). Dit advies hebben b. en w. over genomen. Op deze dagen mogen de plaatselijke winkels dus geopend zijn. Dat betekent overigens dat de winkels op Koninginnedag (30 april) gesloten zijn. De viering van de Dodenherdenking (4 mei) valt dit jaar op vrijdag. In de Winkelsluitingsverordening is geregeld dat winkeliers in ver band daarmee de wekelijks koopavond op donderdag mogen hou den. De koopavond op vrijdag 4 mei komt in ieder geval te ver vallen. Ten aanzien van de vijfde mei (Bevrijdingsdag) heeft de Winkelslui tingswet niets geregeld. In principe mogen de winkels dus open zijn. Hier geldt het advies: Let op de publicaties van de zijde van middenstandsverenigingen of individuele winkeliers! De N.C.R.V.-televisie is bezig met de opnames voor een nieuwe achtdelige dramaserie "De zomer van '45". Het is het verhaal van drie Nederlandse meisjes die tijdens de bevrijding van Zeeland in 1944 kennis maken met drie Canadezen en welke invloed die relatie op hun verdere leven heeft. De delen spelen zich af in de periode 1944-1980. In het kader van deze serie worden er ook opnames ge maakt op de Markt te Tholen. De scènes die in Tholen-stad worden gefilmd handelen over de festiviteiten direct na de bevrijding. De harmonie loopt over het marktplein met de burgemeester voorop, vlaggen worden uitgestoken, militaire voertuigen rijden af en aan, de bevolking uit zijn vreugde enzovoorts. Ten einde de Markt in de sfeer van 1944 terug te brengen zal de N.C.R.V. diverse aanpassingen verrichten, meestal met gebruikma king van décors. Het spreekt voor zich dat inwoners van Tholen en in het bijzonder omwonenden van Markt, Stoofstraat, Venkelstraat, Paulinastraat enige overlast van deze aktiviteiten zullen ondervinden. Overigens zal de N.C.R.V. de direct omwonenden nog schriftelijk benaderen met verzoeken om niet op het marktplein te parkeren, de nationale driekleur uit de steken en met afspraken over bevoorrading van win kels en horecabedrijven. Het filmen van een serie die zich gedeelte lijk in 1945 afspeelt brengt nogal wat met zich mee. Desondanks heeft het gemeentebestuur de N.C.R.V. de benodigde toestemmin gen en ontheffingen verleend om een dergelijke productie mogelijk te maken. Niet alleen de N.C.R.V., maar ook het Thooise gemeentebestuur, vragen u om begrip bij mogelijke overlast. Poortvliet In het kader van dezelfde dramaserie worden bovendien op 26 april a.s. opnames gemaakt in Poortvliet en meer in het bijzonder in de Smidsstraat en op de Markt. Ook met de omwonenden van die stra ten zal de N.C.R.V.-televisie schriftelijk contact zoeken en vragen om medewerking. Als we in deze periode van het jaar door de gemeente rijden, vallen in het bijzonder die landbouwpercelen in het oog die met landbouw- folie/-plastics zijn afgedekt. Het zijn voornamelijk de vroege aardap pelen waarop de plaatselijke agrariërs in dit verband mikken. Er komt een moment dat deze folies/plastics worden opgeruimd. Het is zaak deze vrijwel niet af te breken stoffen uit het milieu te houden. In verband daarmee is per 4 april j.l. opnieuw een speciale container geplaatst op de gemeentelijke stortplaats 'Tuttelhoek' onder Scher penisse. De folies en/of plastics kunnen daarin gratis worden gestort. Zijn de folies en plastics van een dermate grote omvang dat het vervoer een probleem is, dan bestaat de mogelijkheid dat deze bij het bedrijf zelf worden opgehaald. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de afdeling gemeentelijke ontwikkeling, tel. 01666-8259. In verband met Goede Vrijdag is het gemeentehuis op vrijdag 13 april a.s. de gehele dag gesloten en telefonisch tevens niet bereik baar. Datzelfde geldt voor maandag 16 april (Tweede Paasdag). Vanaf dinsdag 17 april zijn wij weer geheel tot uw dienst! Sinds 1986 is er op Tholen een vrijwilligers vakaturebank, kortweg de vvb. De vvb bemiddelt tussen instellingen of verenigingen die vrijwilligers zoeken en mensen die in aanmerking willen komen voor vrijwilligerswerk. Helaas zijn er nog steeds bepaalde misverstanden omtrent de vvb. Daarom nog eens een aantal punten op een rijtje: - De vvb staat gereed voor iedere inwoner van Tholen (dus niet al leen voor uitkeringsgerechtigden!), maar ook voor - scholieren; - gehuwde vrouwen; - 65-plussers; - mensen met een full-time of part-timebaan Kortom, we zijn er voor iedereen die een zinvolle vrijetijdsbeste ding zoekt. - Vrijwilligerswerk is niet alleen meewerken aan een vakantieweek voor gehandicapten, maar ook het secretariaatswerk verzorgen van een jeugdclub. M.a.w. vrijwilligerswerk is er in vele vormen, of u nu 2 of 20 uur per week beschikbaar bent. - De vvb kan u verder informeren over alle aspecten die m.b.t. vrij willigerswerk aan de orde kunnen komen zoals: onkostenvergoe ding, wa-verzekering, vrijwilligerswerk en uitkering, etc. - De vvb werkt zelfstandig met subsidie van de landelijke en lokale overheid en staat volledig los van het bureau sociale zaken van de gemeente. - Een greep uit de vakatures: hand- en spandiensten t.b.v. bejaar den, begeleiden jongerenactiviteiten, het assisteren van leer krachten op scholen, landbouwkundig onderzoek, voorlichting geven, onderhoudswerkzaamheden of administratie verrichten voor niet-commerciële instellingen, etc. Voor meer informatie kunt u bellen op iedere donderdagmiddag tus sen 14.00 en 16.00 uur met Jacqueline Walraven, tel. 01666-8200 toestel 208. Het adres van de Vrijwilligers-Vakature-Bank is: Markt 1-5, 4695 CE te Sint-Maartensdijk. Meer dan 40% van de verkeersslachtoffers in Zeeland valt jaarlijks op wegen waar een snelheidsbeperking geldt van 80 kilometer per uur. Reden voor het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland om in de komende periode (april en mei) bijzondere aandacht te schenken aan de problematiek van de te hoge snelheden waarmee op deze wegen wordt gereden. De activiteiten die in verband hiermee ontplooid zullen worden, slui ten aan bij de landelijke actie 'Ken je limiet 80', die in dezelfde perio de van start gaat. De Zeeuwse campagne Op woensdag 18 april gaat de Zeeuwse snelheidscampagne 'Ken je limiet 80; te hard rijden kost teveel' van start. Deze startmanifesta tie vindt plaats in de gemeente Tholen, om precies te zijn in Sint- Maartensdijk. Naast burgemeester H.A. van der Munnik zullen aan wezig zijn de heer J.D. de Voogd, voorzitter van het Regionaal Or gaan Verkeersveiligheid Zeeland, vertegenwoordigers van de Zeeuwse gemeenten en rijks- en gemeentepolitiekorpsen, Veilig Verkeer Nederland enzovoorts. Tijdens de startmanifestatie (Sportlaan te Sint-Maartensdijk) wor den een aantal nieuwe middelen gepresenteerd, die ingezet zullen worden in de strijd tegen de te hard rijdende automobilist. Naast een officieel gedeelte is aan de openingscampagne ook voor het publiek een aantrekkelijk element ingebouwd, te weten een serie remproeven. Op de Sportlaan te Sint-Maartensdijk zullen omstreeks 15.30 uur met verschillende voertuigen (vrachtwagen, personen wagen en motor) een aantal remproeven worden gedemonstreerd. Elke belangstellende is daarbij van harte welkom. Ondanks het feit dat reeds in mei 1989 het telefoonnummer van het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk is gewijzigd in 01666-8200, blij ken er nog steeds mensen te zijn die het oude nummer blijven draai en of combinaties van het nieuwe nummer (bijvoorbeeld 2800 i.p.v. 8200). Daarmee wordt vaak andere mensen overlast aangedaan. Reden voor ons u nogmaals op het nummer 01666-8200 te wijzen. Dit nummer staat inmiddels ook in de recent door de PTT uitgebrachte nieuwe telefoongids 22. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van bur gemeester en wethouders vinden plaats op dinsdag 17 april a.s. Burgemeester H.A. van der Munnik houdt zijn spreekuur van 11.00-12.00 uur. Op datzelfde tijdstip vinden ook de spreekuren plaats van de wet houders P. van Schetsen en J. Versluijs. Het spreekuur van wethouder L.J. Koopman komt te vervallen. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666-8200, toestel 330. Op maandag 16 april a.s. is het Tweede Paasdag. Op die dag zijn de gemeentelijke diensten gesloten en wordt er als gevolg daarvan ook geen huisvuil en bedrijfsafval (containers) opgehaald. Voor de week na Pasen geldt een gewijzigd ophaalschema: dinsdag 17 april: Tholen (ten zuiden van de Ten Ankerweg en Grind weg). Buitenroute oost en west. woensdag 18 april: Tholen (Dalempolder), Poortvliet (totaal), Oud- Vossemeer. Voor donderdag 19 april en vrijdag 20 april geldt een ongewijzigd schema. De gemeentelijke stortplaats 'Tuttelhoek' is op vrijdag 13 april en maandag 16 april de gehele dag gesloten. Bouwen in afwijking van bestemmingsplan Er is een aanvraag om een bouwvergunning ingediend door: 1De Heer P. de Kok, Mossellaan 64 te Tholen voor de ver bouw van een woning op het perceel kadastraal bekend Tholen, sektie N, nummer 786, plaatselijk gemerkt Mos sellaan 64. 2. De heer A. van Poortvliet, Dr. Renesstraat 34 te Oud- Vossemeer voor de bouw van een garage op het perceel kadastraal bekend Oud-Vossemeer, sektie K, nummer 1066, plaatselijk gemerkt Dr. Renesstraat 34. Deze plannen zijn niet in overeenstemming met de ter plaat se geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en wet houders van Tholen zijn voornemens met toepassing van ar tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na verkregen toestemming van het kollege van gedeputeerde staten van Zeeland, vergunning te verlenen voor onderhavige bouw plannen. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gelegen heid gesteld om van 13 april 1990 tot en met 26 april 1990 schriftelijk bezwaar in te dienen bij burgemeester en wethou ders van Tholen. De bouwtekeningen liggen gedurende deze termijn ter gemeentesekretarie te Sint-Maartensdijk, afdeling gemeentelijke ontwikkeling ter inzage. Sint-Maartensdijk, 12 april 1990 De burgemeester voornoemd, H.A. van der Munnik. Bouwen in afwijking van bestemmingsplan Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door Pro- jektbouw Zeeland b.v., Axelsestraat 12 te Terneuzen voor het bouwen van 5 woningen op het perceel kadastraal be kend Oud-Vossemeer, sektie K, nummer 1121. Dit plan is niet in overeenstemming met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van Tholen zijn voornemens met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na verkregen toestemming van het kollege van gedeputeerde staten van Zeeland, ver gunning te verlenen voor het onderhavige plan. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gelegen heid gesteld om van 13 april 1990 tot en met 26 april 1990 schriftelijk bezwaar in te dienen bij burgemeester en wethou ders van Tholen. De bouwtekeningen liggen gedurende deze termijn ter ge meentesekretarie te Sint-Maartensdijk, afdeling gemeentelij ke ontwikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 12 april 1990. De burgemeester van Tholen, H.A. van der Munnik. Bij de afdeling Gemeentelijke Ontwikkeling van de gemeente Tholen is op het Bureau Bouwkunde de functie vacant van: Voor deze functie komen in eerste instantie schoolverlaters in aanmerking. Functie-informatie Het meewerken aan het opstellen van begrotingen en bestekken voor bouwkundige nieuwbouw- en onderhouds werken. Het verrichten van tekenwerk. Het uitvoeren van alle overige binnen het bureau voorko mende werkzaamheden. Functie-eisen: Opleiding op m.t.s. - bouwkunde niveau; bereidheid tot het volgen van verdere studie; Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; Goede contactuele eigenschappen; Zelfstandig en in teamverband kunnen werken; Bereidheid om zich binnen de gemeente Tholen te vestigen. Salaris: Aanlooprang minimum f 2.247, maximum f 3.071, Bruto per maand. Functierang minimum f 2.414, maximum f 3.393,— Bruto per maand. Beneden de leeftijd van 22 jaar vindt jeugdaftrek plaats. Inlichtingen: Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer ing. L.T. Steenpoorte, chef van het bureau bouwkunde tel. 01666-8351 (doorkiesnummer). Sollicitatie: Belangstellenden worden verzocht binnen 2 weken na ver schijning van dit blad hun sollicitatie in te zenden aan: Het college van burgemeester en wethouders van Tholen, Markt 1-5, 4695 CE Sint-Maartensdijk. i 's Zaterdags deden Duitse vliegtuigen een aanval op het zware lucht doelgeschut dat rond de stad Utrecht lag. Dit was wel modern lucht doelgeschut, enige batterijen uitgerust met het Zweedse 7,5 TL luchtdoelgeschut. Toen bleek ook dat wanneer ons leger uitgerust was met goed materiaal de soldaten daar ook goed gebruik van konden ma ken, want er werden verscheidene Duitse vliegtuigen naar beneden ge haald. De Duitsers vermeden het dan ook de volgende dagen om met hun vliegtuigen boven deze geschutsopstellingen te verschijnen. Gilles en zijn makkers zagen dit op flinke afstand gebeuren, maar ze kwamen er zelf niet aan te pas. Ze kregen die dag bezoek van hun com pagniescommandant, een grootmajoor, klein van gestalte, groot van moed. Zijn krachtige bezielende taal stak de jongens een hart onder de riem. Hoe weinig de doorsnee Nederlander zich eigenlijk bij de oorlog be trokken voelde, bleek één van deze dagen weer eens toen de eigenaar van de koeien op een ochtend aan de jongens kwam vragen of ze die dag nog gingen schieten, want anders kon hij zijn koeien wel weer in de wei doen. Zo brak Pinksterzondag aan. Het was al die dagen heerlijk weer, de zon scheen de hele dag, men kon zich geen mooiere Pinksterdagen denken. De hele natuur was een uiting van uitbundig leven. De bloemen sierden velden en weiden met schitterende kleuren. Juist nu werden door het oorlogsgeweld duizenden jonge levens geveld, alleen aan Nederlandse kant ruim tweeduizend, voornamelijk in de Grebbelinie. Gilles liep op een rustig moment die dag een eindje op met zijn beste vriend. Hoewel er bij hun weinig of niets gebeurde, waren ze toch somber gestemd. On danks de vrij gunstige toon die de opperbevelhebber via de legercom muniqués liet verspreiden begrepen ze toch wel dat het er niet zo gunstig bij stond. Er was bekend geworden dat de Moerdijkbruggen on beschadigd in Duitse handen waren gevallen en dat de Peel-Raam stel ling prijs gegeven was. Het was toch wel overduidelijk dat ondanks het dappere verzet bij de Grebbelinie, de Duitse troepen door Brabant naar het westen oprukten en daar contact zouden maken met de parachu tisten. Inmiddels waren er wel Franse troepen in Brabant aangekomen en er waren ook Engelse troepen onderweg. Maar door de verrassende snelle opmars van de Duitse troepen en het optreden van de parachu tisten en de overmacht van de Duitse luchtmacht, die onze troepen zo node moesten ontberen, waren we in een zeer hachelijke positie terecht gekomen. Opeens bedacht Gilles dat het vandaag de verjaardag van zijn moeder was. Hij probeerde zich een voorstelling te maken van de toestand thuis. Hij dacht dat ze wel allemaal thuis zouden wezen, want ook Jan was veel thuis de laatste tijd. Ook opa was met dergelijke gelegenheden al tijd aanwezig. Maar hij kon er zich geen voorstelling van maken hoe het nu thuis zou wezen. Hij begreep wel dat er niet veel merkbaar zou zijn van het oorlogsgeweld, maar er waren heel wat gezinnen waar een fami lielid van in dienst was. Dat gaf de nodige spanningen en daar zou veel over gepraat worden, dat zou ook bij Gilles thuis zo wezen. Hij besloot eerst maar eens een briefje te schrijven, waarin hij probeerde zijn huis genoten gerust te stellen, er gebeurde hier inderdaad ook weinig. Hij wist wel niet of onder deze omstandigheden de brief over zou komen maar hij had dan toch het voldane gevoel dat hij geprobeerd had zijn familie te laten weten dat het goed met hem was. Er kwamen lang niet zo veel vliegtuigen meer over dan in de eerste oor logsdagen. Of dit een gevolg was van het neerschieten van veel Duitse vliegtuigen op de tweede oorlogsdag, of dat men andere doelen op het oog had is niet bekend, maar het was in elk geval vrij rustig op de plaats waar ze lagen. Inmiddels gonsde het van de geruchten. Er kwamen soms ook burgers bij de jongens die allerlei wilde verhalen hadden, bijvoorbeeld dat de Duitsers zware verliezen leden en op veel plaatsen teruggeslagen wer den. Ook had men dikwijls verhalen over NSBers die op soldaten ge schoten zouden hebben. Zo kwamen er verschillende mensen met een verhaal aandragen dat er in de omgeving van het peloton een boer woonde, die lid van de NSB was en die zeer gevaarlijk was. Waar dat gevaar uit bestond wist men nooit concreet te vertellen, maar dat va rieerde van seinen naar de Duitsers tot het in bezit zijn van wapens. De jongens geloofden er niet veel van, maar er kwamen steeds meer burgers, die maar niet konden begrijpen dat het leger dat nu allemaal maar op zijn beloop liet. Om niet'de schijn op zich te laden dat hij niet betrouwbaar was, stemde de pelotonscommandant er mee in, dat de man opgehaald zou worden. Een korporaal en drie soldaten gingen met het geweer in de aanslag op pad om de man op te halen. Hij moest meegebracht worden naar het peloton, en dan zou inmiddels de Utrechtse politie gewaarschuwd wor den, dan kon die hem aan een onderzoek onderwerpen. Hoewel de jon gens het allemaal wel wat overdreven vonden, beschouwden ze het ook nog wel een beetje als een avontuurtje, en toen ze de bewuste boerderij naderden waren ze echt ook nog wel een beetje zenuwachtig en ze beslo ten dan ook maar geen enkel risico te nemen. Van verschillende kanten benaderden ze de boerderij met geweer in de aanslag. Ze geloofden wel niet veel van die geruchten, maar je kon toch nooit weten, als er eens geschoten werd vanuit een hinderlaag. Nou als dat het geval geweest was, dan waren ze er waarschijnlijk toch wel aangegaan, want ze had den uiteindelijk geen enkele dekking. WORDT VERVOLGD Jan de Graaf uit Scherpenisse en Gina Elenbaas uit Poortvliet zijn vrijdagmiddag door de Thooise schaakvereniging Denk en Zet verrast. Niet alleen onder erebogen, maar ook langs een erehaag van grote schaakstukken verlieten ze na de huwelijksvoltrekking het gemeentehuis te St. Maartensdijk. Jan de Graaf is jeugdleider van Denk en Zet.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1990 | | pagina 5