:r=PLAATSELIJK NIEUWS PLAATSELIJK NIEUWS MIIICaVNDA DAG EN NACHT VISSER DEURLOO EN ZOON Vers vlees, lekker mals en mager, koopt u bij uw slager Dit alles bij uw Thoolse slagers F. Graauwmans, Oud-Vossemeer C. Slager, Sint-Annalandp 1 Geilings, Tholen J. Aarts, Stavenisse 1 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 12 april 1990 THOLEN Wij verzorgen graag uw KOUDE SCHOTELS en BORRELGARNITUUR in VIS, VLEES of KAAS. Paas-idee: KRENTEBROOD met KREUKELS KIBBELINGEN GRATIS Personeelsvereniging Ten Anker gaat steengrillen Boete en niet rijden Hartstichting A. Boxhoorn in de vut Koggeleden naar Engeland Versierde fietsen Onverzekerde brommer Gewonde bij botsing W. van Elzakker vangt grootste vis Natuurlijk.... een beestenboel 0UD- V0SSEMEER AVB naar bierbrouwerij Marathon majoretten Biljarten Zeer matige vangst Kinderspelen op sportveld Klucht slaat aan Brommer opgevoerd SINT-ANNALAND Hartstichting Biljarten Dodi Dodi bij Plattelandsvrouwen Fietsen gevonden Overlast bij bibliotheek Notabel Paaszang met instrumenten STAVENISSE Collecten Predikant beroepen Herbestratingen Collecten *4 SINT MAARTENSDIJK Dagopvang zoekt vrijwilliger Klaverjassen Slechte vangst BETAALBARE HAARMODE rAPI4l£N Aanrijding SCHERPENISSE Passantensteiger Collecte en oliebollen 16 Kilo vis Wegverbetering in staten Kindersjoo slaat aan Keyzershof POORTVLIET Programma 45 jaar bevrijding Collecte 2 THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHIIIPSLAND OUDVOSSEMFER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOIDFR JACOBAPOIDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHHIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET pi AATQFI I I If NIFIIWQ NAjACOBAPOlDFR NIEUW VOSSEN" I LHH IwkLilillV lil L U II SINT PHIUPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBA POLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE Mossel- en Zeevishandel Contr'Escarpe 11 Tholen Tel. 01660-2799 Voor iedere klant een zakje Advertentie LM. Alsof de personeelsleden van het bejaardencomplex nog niet ge noeg stenen rondom zich zien nu er hard aan de nieuwbouw wordt gewerkt... Want wat koos het bestuur van de personeelsvereni ging als avondje uit? Steengrillen in Putte bij 'de Drie Zwaantjes'. Voor de meer dan 60 deelnemers, personeelsleden en hun partner, bleek dat een goede keus. De avond werd gezellig kletsend, lachend en vooral etend doorge bracht. Voor een heleboel perso neelsleden was het een nieuwe ervaring, maar ook volgens hen is deze vorm van de maaltijd nutti gen geen gril. Steengrillen is sma kelijk en gezond. Op de hete lavasteen die op tafel staat worden de hele avond stukjes vlees, groen te en fruit gegrild. J. van A. is tot duizend gulden boete en drie maanden onvoor waardelijke ontzegging van de rij bevoegdheid veroordeeld omdat hij tijdens het autorijden onder invloed van alcohol verkeerde. Hij werd vorig jaar augustus op de Oesterdam aangehouden. Het vonnis was gelijk aan de eis van de officier van justitie. De collecte voor de Ned. Hartstichting heeft f. 3.545,25 op gebracht. Gevers en collectanten hartelijk dank daarvoor. Op 1 april is de heer A. Boxhoorn in de vut gegaan na een dienstpe- riode van 36 jaar als burgerambte naar bij de dienst gebouwen, werken en terreinen bij het depar tement van defensie. In 1953 begon Boxhoorn bij het bureau electrotechniek Amster dam. In zijn werk was hij hoofd zakelijk betrokken bij de opbouw van militaire complexen in Neder land, zowel voor landmacht als marine. Boxhoorn was werkzaam in Arn hem, Eindhoven, Utrecht; Oir- sehot, Budel, Breda en Bergen op Zoom. 25 Jaar was hij in Bergen op Zoom Hoofd bureau electro techniek van de Dienstkring Ber gen op Zoom over de regio Brabant-Zeeland. Defensie is een ministerie dat altijd politiek ge voelig is. Zodra er een politiek spanningsveld komt gaat defensie zich meer oriënteren op bepaalde aspecten, er komt bv. meer nieuw bouw, aldus Boxhoorn. Over de electronische kant van de zaak kan de heer Boxhoorn van alles vertellen. Dat hij het niet doet heeft uiteraard ook weer met zijn werk te maken, defensie is nu een maal geen ministerie waar je over uit de school klapt. De school was trouwens wél de reden waarom de familie Boxhoorn zich bijna 27 jaar geleden in Tholen vestigde. Mevrouw A. Boxhoorn-Urbanus was namelijk kleuterleidster en was in de loop der jaren op diver se scholen werkzaam. Het afscheid van de Genie -zoals het onderdeel heet waar Box hoorn burgerambtenaar was- ver liep zeer opgewekt met enkele leuke toespraken van hoofden van dienst, de personeelsvereniging die een lied zong en een cadeau overhandigde. De heer Boxhoorn is er zeker van dat hij zijn vrije tijd na die 36 dienstjaren goed kan invullen. Zo is het echtpaar Boxhoorn altijd zeer betrokken bij kerkelijk werk. Verder willen ze graag op reis, o.a. naar Hongarije, een Oostblokland dat tot voor kort voor een ambte naar van defensie gesloten was. De afgelopen wintermaanden, ge nietend van een oorlam op het Koggedek, werd door enkele leden van watersportvereniging de Kog ge afgesproken om dit voorjaar eens een gezamenlijke tocht naar Engeland te maken. De Dolfijn, de Waailap, Red Lion en de Bar carolle, met in totaal 17 beman ningsleden, maken van 2 mei tot en met 6 mei een toertocht vanuit Tholen naar Woolverstone en te rug. In totaal 240 mijl. Op woensdag 2 mei rond 16.30 uur vertrekt men naar de Bergse- diepsluis waar aansluitend wordt geschut en 's nachts om 24.00 uur wordt afgemeerd aan de binnen zijde van de Roompotsluis. Don derdag 3 mei vaart het gezelschap om 11.00 uur naar Woolverstone waar men vrijdag 4 mei 11.00 uur verwacht aan te komen. Daar zal 's avonds de warme maaltijd wor den genuttigd en op zaterdag 5 mei zal men 's ochtends om 8 uur weer afvaren richting Nederland. Uiteraard heeft men ingecalcu leerd dat het hard kan waaien en daarom is er ook een alternatieve tocht samengesteld. Die komt in beeld als het harder waait dan 6 Bft. aan de kust. Dan gaan de schippers met hun bemanning naar Blankenberge. Maandag 30 april wordt konin ginnedag gevierd. Dat betekent dat er, mits het droog weer is, di verse activiteiten zullen plaatsvin den. Allereerst de aubade door de schooljeugd. De kinderen zingen op de Markt een aantal liederen, muzikaal geassisteerd door Con cordia. Vooraf zullen leden van Scouting Heenetrecht de vlaggen hijsen. En als de kinderen gaan zingen hebben een groot aantal vrijwilligers van scouting en de stichting christelijk Jeugdwerk al heel wat uurtjes achter de rug om de traditionele rommelmarkt klaar te zetten. Die begint om 10 uur. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 gaan naar Meulvliet naar een Walt Disney-film, de oudere jeugd loopt een puzzeltocht door Tholen met opdrachten, en tus sendoor klinken de klanken van het carillon dat vanaf tien uur door Gerard de Waardt wordt bespeeld. Voor de allerkleinsten bestaat er gelegenheid om op de speelplaats van de Fabeltuin, mee te spelen met de peuters, ook al gaan ze daar niet 'naar school', 's Mid dags om half twee zal hen gelsportvereniging De Pieterman een hengelwedstrijd houden aan de Vest. De jeugd tot en met 15 jaar kan daar proberen een van de vele vissen te verschalken. Opge ven bij P. Roovers, Wal 17, tel. 3983, vóór 27 april. Tholen Stad Actief wil 's middags graag alle kinderen met een versierde fiets of ander voertuig op de Bosstraat (speelterrein) zien, om van daaruit een fiets-wandeltocht door Tho len te maken achter Concordia. De route komt ook langs de hen gelaars. Om mee te rijden moeten de kinderen om 14.00-14.15 uur bij de Bosstraat zijn, daar worden ze door Concordia opgehaald. De mooiste versierde fietsen e.d. wor den met een prijsje beloond. De brommer van H.P. werd maan dagmiddag op de Ten Ankerweg door de politie meegenomen, om dat die niet was verzekerd en er geen verzekeringsplaatje op.zat. 's Morgens was op de langzaam verkeersweg naar de brug de brommer van J.V. voor technisch onderzoek uit het verkeer geno men. De brommer bleek te zijn opgevoerd. De brommer van mevrouw C.J.P. uit Halsteren vloog zaterdagnacht in brand. Het rijwiel was vrijdag avond gestald voor een bar aan de Markt. Omstanders hebben het vuur geblust. Op de hoek Hoogstraat/Bosstraat vond de politie zondag een Spitz damesfiets. Deze werd meegeno men naar het bureau. Mevrouw B. moest gisterenmor gen met verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht na een eenzijdig ongeval. In de Mos sellaan reed ze omstreeks zeven uur met haar auto in de flauwe bocht vlakbij de Molenvlietsedijk rechtdoor en belandde tegen een lichtmast. De leden van hengelsportvereni ging de Pieterman visten zondag bij winderig en schraal weer in de Zilverput. W. van Elzakker, die voor de tweede keer meeging, ving de grootste platvis, met een lengte van 39 cm. Dat bracht van Elzak ker op een totale vangst van 240 cm, goed voor de achtste plaats. Winnaar van deze competitie wedstrijd werd Chr. Schot met 426 pnt., 2. J. v.d. Berge 328 cm; 3. C. Gebraad 305 cm; 4. C. Baay 303 cm; 5. A. Spaapen 287 cm; 6. R. Kok 286 cm; 7. C. van Elzak ker 264 cm. De Pieterman organi seert op koninginnedag weer een hengelwedstrijd voor de jeugd. De leeftijdsgrens is wel wat verlegd. Jongelui tot en met 15 jaar kun nen zich vóór 27 april opgeven bij P. Roovers, tel. 01660-3983, Wal 17 Tholen. Het loont dit jaar ze ker de moeite nu men in augustus uit de vijver van het nabijgelegen Ten Anker alle vis in de Vest heeft uitgezet. Er wordt gevist van half twee tot half vier. Natuurlijk... een beestenboel, dat was het thema van het jeugdweek end van de clubs van de Gerefor meerde kerk en de Herv. Gem. Immanuel dat in Rucphen gehou den werd. Vrijdagavond werden de 53 jongens en meisjes door ouders en familieleden naar kamphuis het Ossenkopje ge bracht en daar zou de jeugd, sa men met 15 mensen van de leiding, zich proberen te vermaken. Dat bleek geen probleem. Vrijda gavond werd er tot het bedtijd was geknutseld, gezongen en spelletjes gedaan en op zaterdagochtend was er ochtendgymnastiek in een 'beestachtig' sfeertje, dat wil zeg gen de oefeningen varieerden van kikkersprong tot vogeltjesdans. Daarna moest men aan de slag om 's avonds een goede presenta tie van de eigen club te geven. Er moest een mascotte worden ge maakt en een kamplied geschre ven dat kon worden vertolkt bij zelfgemaakte instrumenten. Degenen die klaar waren konden zich prima vermaken bij de leuke speeltuin die bij het kamphuis aanwezig was. Voor de jongste groepen was er 's middags een bostocht met opdrachten, terwijl de ouderen zich met een bosspel wat rustiger hielden. 'Chefkok' Chiel Bijl zorgde met zijn echtge note Marleen voor een uitstekend diner. De deelnemers aan dit weekend kwamen trouwens dank zij hun goede zorgen niets tekort. Tijdens het diner was er de pre sentatie en 's avonds laat was er voor de oudsten nog een nacht wandeling. Op zondagochtend -Palmpasen- werden er eieren gezocht en was er een gezamenlijk Paasontbijt. Daarna volgde een zondagviering met medewerking van P. Ligtvoet die gekozen had voor het thema 'De talenten'. De jongste kinderen kregen na afloop allemaal tuin kers om dit te zaaien, om hieruit iets te leren over opbrengst door eigen inzet. De Algemene Vrouwenbond com bineerde de viering van het dertig jarig bestaan met een uitstapje naar de Heineken bierbrouwerij in 's-Hertogenbosch. 's Morgens stapten 27 leden, alsmede de be heerder en medewerkers van de Vossenkuil, in de bus. Bij de brou werij werd eerst een film bekeken, waarna een interessante rondlei ding door de fabriek volgde. Aan sluitend stonden in de kelder een drankje en een hapje klaar, waar na de terugreis werd aanvaard. Terug in de Vossenkuil stond de soep gereed en die ging er na zo'n lange rit best in. Een vijftal leden dat niet mee was geweest voegde zich alsnog bij het gezelschap om het dertigjarig bestaan van de - als Vrouwenbond NKV. begonnen vereniging mee te vieren. Met mu ziek verzorgd door Power drive-in show van Wim de Leeuw werd het een gezellige avond. Rond negen uur werd een koud buffet opge diend. Ook voerden enkele dames nog een paar sketches op over de AVB. Op 22 mei komen de dames weer bij elkaar om te sjoelen en te kaarten. De majoretten van OVM houden op 21 april een fietsmarathon over het eiland. Overal wordt opgetre den en het publiek kan hen spon soren. De opbrengst is bedoeld om nieuwe jurkjes aan te schaf fen. OVM gaat nog meer activitei ten ontplooien. Er ligt een plan gereed voor de uitgifte van rente loze aandeeltjes van 100 en 50 gul den. Het totaal noemt men 'Plan 10.000', want dat is de helft van wat er zeker nodig is om de activi teiten op 19 mei te bekostigen. Dan wordt in de hal van Baren- brug met een festival het zestigja rig bestaan gevierd. Ook is daar een fancy-fair met zo'n twintig kramen en rad van avontuur. Za terdag worden voor de laatste keer loten te koop aangeboden. Tot nu toe verliep dat succesvol en ook hebben zich inmiddels drie nieuwe leden aangemeld. Maar ook zijn drie instrumenten kapotgegaan, zodat nieuwe nodig zijn. Uitslagen De Treffers. J. Etienne- P. Hommel 2-0, C. Burgers-K. Hommel 2-0, J. Verhees-J. Bur gers 0-2, P. Hommel-J. Geuze 0-2. Beste gemiddelde (2.67) en kortste partij (52 car. in 21 brt.) J. Etien- ne, hoogste serie (14 car.) J. Geuze. De vangst tijdens de tweede club wedstrijd van h.s.v. 't Scharretje was zaterdag maar matig. Van de 30 deelnemers gingen er maar liefst 22 zonder vis naar huis. De noordoostenwind was de oorzaak. De uitslag: 1. C. Boogaart 535 p., 2. P. Stols 335 p. (eerste jeugd), 3. Sj. Lindhout 310 p., 4. mevr. Mat- thijssen 300 p. (eerste dame), 5. mevr. Rijnberg 275 p., 6. P. Mat- thijssen 260 p., 7. J. Burgers 255 p., 8. C. Plompen 165 p. De kinderspelen op koninginne dag worden dit keer weer gehou den op het sportpark. Onder begeleiding van OVM gaat de schooljeugd daar die dag naar toe, na om 9 uur eerst een aubade te hebben gebracht bij de Vossen kuil. Om half twaalf zijn de kin derspelen afgelopen, waarna tussen twaalf uur en kwart over twaalf met eigen materiaal ver sierde fietsen arriveren. Om half een is van beide evenementen de Donderdag, vrijdag en zaterdag 12, 13 en 14 april Paasrollades rund of varkens, per kg. v.a14.50 Biefstuk 250 gram7.25 Kipfilet 500 gram7.75 Drumsticks 500 gram4.25 Coburger rauwe ham 100 gram2.25 Gek. tong 100 gram2.25 Gek. achterham 100 gram1.80 Russisch ei plm. 550 gram4.95 Bij aankoop t.w.v. f 25,00 doos eieren voor... 1,00 Dinsdag en woensdag 17 en 18 april Rundergehakt met gratis kruiden 500 gram5.00 Verse worst 1 kg7.50 Hamburgers 5 halen4 Betalen Advertentie I.M. prijsuitreiking, 's Middags van twee tot vijf uur organiseert peu terspeelzaal De Pluus een fancy- fair met o.a. speelgoedbeurs, pop penkast, schminken, grabbelton en verloting. Ook om twee uur be gint in de Vossenkuil een film over het koningshuis, bedoeld voor Anbo en Zonnebloem. Maar na tuurlijk zijn ook andere belang stellenden welkom. Het Oranjecomité houdt een zak jesactie om de onkosten van het programma te bestrijden. Van daag (donderdag) worden de zak jes opgehaald. De ongeveer 175 aanwezigen op de feestavond van voetbalvereni ging Vosmeer genoten vrijdag van de klucht 'Opa is de sigaar', die door een groep eigen leden voor het voetlicht werd gebracht. De doldwaze verwikkelingen brach ten de lachspieren danig in bewe ging. Na afloop bedankte voorzitter A.J. Hommel allen die aan het slagen van de avond had den meegewerkt en overhandigde bloemen. Een bijzonder woord was er voor Dré Hommel, die op een week tijd de rol van Loetje moest instuderen, omdat Alfred Vis door ziekte niet mee kon doen. Hommel, die al vele jaren toneel speelt, sloeg er zich prima doorheen. Aansluitend was er bal met muziek van The Window. Donderdagavond genoten zo'n vijftig bejaarden van het to neelspel tijdens de generale re petitie. .Op de Leguitsedijk werd maan dagmiddag de brommer van B. uit Anna Jacobapolder voor tech nisch onderzoek uit het verkeer genomen. Het vermogen bleek te zijn opgevoerd. Mevrouw S. werd donderdagmor gen op de Oudvossemeersedijk bekeurd, omdat er geen geldig kentekenbewijs deel III op haar auto zat. De collecte voor de Hartstichting heeft f. 2.458,24 opgebracht. Ge vers en collectanten hartelijk dank daarvoor. Uitslagen Havenzicht. B. Huibrechtse-D. den Engelsman 10-8.53, B. de Man-J. Vroegop 10-8.88, B. Huibrechtse-J. Kodde 10-6.47. Kortste partij (25 brt.) B. Huibrechtse, beste gemiddelde (1.32) en hoogste serie (8 car.) J. Kodde. Tussenstand: 1. B. Hui brechtse 114.95 (14), 2. J. Vroegop 102.40 (14) en 3. B. de Man 98.15 (11). In het kader van een ledenwerfac tie was volksdansgroep Dodi Dodi maandagavond te gast bij de Plat telandsvrouwen. Onder leiding van lerares Wil Taal werden aan de leden enkele dansen geleerd, o.a. uit Amerika, Joegoslavië en Turkije. Op verzoek van de Platte landsvrouwen werden aan het eind van de avond door de leden van Dodi Dodi nog enkele dansen uitgevoerd, wat zeer werd ge waardeerd. Opnieuw zijn er fietsen gevonden. Zondag werd er een Batavus he renfiets aangetroffen op de Anna- vosdijk en diezelfde dag lag er een Locomotief damesfiets in de Plaatweg. De jeugd zorgt op maandagavond voor dermate veel overlast bij de openbare bibliotheek, dat is besloten om op die avond de uit leen aan kinderen tot 18 jaar te stoppen. Op 21 april wordt de bibliotheek dag gehouden. Dan is er onder meer een voorleeswedstrijd voor kinderen van 7 t/m 12 jaar, glas graveren door Annie Siebelink, tentoonstelling van oude dorpsfo to's, expositie van 200 door kinde ren gemaakte boekomslagen en verkoop van afgeschreven boeken en tijdschriften. Vanaf woensdag worden in de bi- Advertentie I.M. In de N.H. gemeente is C. v.d. Spaan gekozen als notabel in de vacature Riedijk. bliotheek pentekeningen en plak kaatverf schilderijen van C.J. van Oost geëxposeerd. Ze zijn te zien tot 23 mei. Het kinderkoor o.l.v. dirigent Jo- han van Broekhoven verzorgde zaterdag met instrumentale on dersteuning een Paaszangavond in de Ned. Herv. Kerk. Ondanks het afwisselende programma was de belangstelling matig. Naast sa menzang en diverse optredens van het kinderkoor speelden Ine Gun- ter(dwarsfluit) en Imanda Goede- gebuure(orgel) een aantal nummers samen. Verder voerden Jacco Bruynzeel en Carmen Ge luk een paar liederen uit op de dwarsfluit. Ds. A. van Herk nam de Schriftlezing voor zijn reke ning en hield daarover een me ditatie. Dirigent Van Broekhoven gaf nog een orgelsolo ten beste. De slot zang 'U zij de glorie' met orgelbe geleiding van Johan van Broekhoven, alsmede Hans en Imanda Goedegebuure op trom pet, was een mooie afsluiting van deze Paaszangavond. De collecte voor de Ned. Hartstichting heeft f. 1.270,30 op gebracht en voor Simavi is door acht collectanten f. 490,40 ingeza meld. Gevers en collectanten har telijk dank daarvoor. De collecte voor de Kinderbe scherming bracht f. 313,25 op. SC Stavenisse haalt dinsdag 17 april oud papier op. Junioren: 1. L. Brinkman 340 p., i 2. D. Klaasse 295 p., 3. M. Bazen 285 p. De volgende wedstrijd is op 5 mei van half een tot half vier. De Hervormde Gemeente Reho- both heeft, samen met de Her vormde Gemeente Immanuël te Tholen, een beroep uitgebracht op ds. J.B. Beijer te Colijnsplaat. Eerder werd door beide gemeen ten ds. E. v.d. Sluis te Maas- dam/Cillaarshoek beroepen, maar die bedankte daarvoor. Ds. Beijer preekt zondag 22 april in beide gemeenten om zo kennis te maken. Om 10 uur preekt hij in Tholen en 's avonds om 7 uur in Sint-Maartensdijk. Woensdag 18 april haalt muziek vereniging Euterpe weer oud papier op. Advertentie I.M. Straatmakersbedrijf M.L. Bolier gaat in opdracht van de gemeente voor 70.152,herbestratings- werkzaamheden uitvoeren in ge deelten van de Gladiolenstraat, Bloemenlaan, Frank van Borse- lenstraat, Tulpstraat en Hogeweg. Een drietal collecten hebben het volgende opgebracht: Hartstich ting f. 1.529,45, Simavi f. 701,85 en Kinderbescherming f. 268,-. Dit laatste is een gevolg van een ge brek aan collectanten. predikbeurten De dagopvang in Sint Maartens- hof functioneert naar alle tevre denheid. De activiteitenbegeleidster is, samen met een of meer vrijwilligers, en kele dagen per week met bewoners en bezoekers van buitenaf actief bezig. Er worden spelletjes ge daan, diverse soorten handvaar digheid verricht, en bij goed weer wordt er gewandeld. Men komt voor de woensdagmiddag een vrijwilliger tekort. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij mevr. J. Vermeulen, Sint Maartenshof (01666-2952) of mevr. A. Ver schoor van Graag Gedaan (tel. 01660-3592). Uitslag van de vrijdag gespeelde competitiewedstrijd: 1. M. Kwaak 5380 p. (5 marsen), 2. C. Landa 5209 p., 3. W. Dane 4759 p., 4. M. den Haan 4721 p., 5. J. v.d. Hoek 4682 p., 6. J. van Gorsel 4525 p., 7. J. Knuist 4516 p., 8. M. van Bloppoel 4482 p., 9. K. Waasdorp 4481 p., 10. J. van Zetten 4394 p., 11. J. v.d. Werf 4200 p., 12. P. van Bloppoel 4134 p., 13. R. Waas dorp 4078 p., 14. mevr. Franke 4051 p. Vrijdag is er geen competitie, maar dan wordt in café Smerdiek een Paasklaverjaswedstrijd ge houden. Deelnemers kunnen zich vóór acht uur aanmelden. De 49 deelnemers aan de derde viswedstrijd van de Oosterschel- devissers vingen zaterdag slechts 9 kilo vis. De uitslag: 1. J. Hartog 1040 p., 2. A. Aarden 660 p., 3. Th. Hengstmengel 555 p., 4. P. v.d. Reest 540 p., 5. Ph. Vermaas 520 p., 6. P. Bazen 455 p., 7. Iz. Lindhout 435 p., 8. L. Menheere 435 p., 9. P. Poot 430 p., 10. J.J. van Eenennaam 390 p., 11. G. Mo- relli 365 p., 12. D. Bentschap Knook 360 p., 13. D. Dane 320 p., 14. S. Quist 285 p. Tevens verhuur zonnebank Ring 14, St. Annaland tel.: 01665-2102 Advertentie I.M. Vrijdagavond werden twee auto's zwaar beschadigd bij een aanrij ding op de splitsing Nijverheids- weg/Provincialeweg. Tholenaar J.J. van D. kwam uit de Nijver- heidsweg en wilde linksaf richting Stavenisse. Hij liet een uit die richting komende auto passeren en draaide toen de voorrangsweg op, maar zag een tweede auto over het hoofd. Die werd bestuurd door J.S. uit Stavenisse. Een bot sing was onvermijdelijk, maar de bestuurders bleven ongedeerd. )t*j Inter Boat Marinas te Ridderkerk levert en installeert in opdracht van het gemeentebestuur een pas santensteiger bij Gorishoek. De kosten zijn f. 29.366,40 exclusief btw. Daarnaast levert en bevestigt dezelfde firma twee bolders op het ponton, voor een bedrag van f. 3.395,- exclusief btw. De collecte voor de Ned. Hartstichting heeft f. 1.268,- op gebracht. De oliebollenactie van de Dorpsgemeenschap leverde netto ongeveer 600 gulden op. Ie dereen wordt voor deze bijdragen hartelijk dank gezegd. Onder heel wat betere weersom standigheden dan de eerste keer werd zaterdag de tweede beker wedstrijd van h.s.v. De Zeebaars gehouden. De 46 vissers haalden aan de dijk bij Gorishoek ruim 16 kilo vis op de kant. Uitslag: 1. A. Arts 1475 p., 2. D. Tichem 1215 p., 3. C. v.d. Repe 1035 p., 4. C. de Graaff 1030 p., 5. G. Hoogesteger 1015 p., 6. L. van Vossen 1005 p., 7. C. Blokland 955 p., 8. D. van Gijlswijk 915 p., 9. J. Vriens 840 p., 10. S. Quist 660 p., 11. W. Ge luk 655 p., 12. J. Bijl 555. Op 21 april is de volgende wed strijd. Dan wordt tussen half een en half vier gevist, voor het laatst dit seizoen aan de dijk bij Go rishoek. Op vrijdag 20 april behandelen provinciale staten het voorstel om de provincialeweg tussen Scherpe- nisse en Sint-Maartensdijk te ver beteren. Er is 240.000 gulden nodig om het plan voor te berei den. Het plan omvat de afsnijding van twee bochten en kruising van de Stoofdijk op maaiveldhoogte. Leo's Kindersjoo sloeg woensdag middag bijzonder aan bij het - hoofdzakelijk jeugdige - publiek in het Holland Huis. Leo Troost uit Tholen verzorgde een pro gramma met poppenkast, een goochelaar, clownerie en een pa rodist. Het volledig betrekken van de kinderen bij de show bracht zo wel jong als oud in verrukking. De voorstelling was, om met de woorden van de clown te spreken, 'fantastomatisch'. Voor de Plattelandsvrouwen ver toonde mevrouw Keyzer uit Steke- ne (België) dia's over haar siertuin. Alle vier de jaargetijden kwamen aan bod, het hele jaar door bloemen. Ook de heidetuin en de vijver werden getoond. De tuin, de Keyzershof, is iedere zon dagmorgen voor het publiek toe gankelijk. De spreekster droeg nog enkele gedichten voor en werd Zaterdag 14, zondag 15 en maan dag 16 april Tholen, Poortvliet, Oud Vosse- meer en Scherpenisse (dr.Padt): dr. Teijgeler, p/a Molenvlietsestr. 11, Tholen, tel. 01660-2016 St.-Maartensdijk, St.-Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. vd. Bel): dr. Veldman, Stavenisse, tel. 01663-2400 St.-Philipsland en Nw.-Vossemeer: dr. Van Doesburg, tel. 01677-2500 AMBULANCEVERVOER Tel. 01650-40000 TANDHEELKUNDIGE HULP za en zo Teixeira, Hoogerheide, tel. 01646-14034; ma Surminski, Hoogerheide, tel. 01646-14034 DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poort vliet za. 8.30-9 u., tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING Bellen naar de alarmcentrale, tel. 01184-14444 WELZIJNSORGAAN THOLEN Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatieadvieswerk, dag. 8.30-10 u., geestelijke volks gezondheid di, do, vr. morgen 9-10 u. en volgens afspr. Hoogstr. 12, Tholen. Di 19-20.30 u. cons.bur. alc. en drugs, vr. 14.30-5.30 u. Raad vd kin- derbesch. TUBERCULOSEBESTR. Rijdende bus GGD, Molenvliet sestr. 11, Tholen, elke do. 13-14.30 u. Afspraak maken 01184-18395 PATIËNTEN VER. Vertrouwenstelefoon NPV 01660-3727, b.g.g. 01663-2605 CONSULT. ALG EN DRUGS Afspraken: tel. 01100-23420 TELEFON. HULPDIENST Tel.01180-15551 d/n 01180-36251 (chr) kindertel.: 01180-38080 of 01650-56600 KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 01180-28800 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsi tuaties) tel. 01110-13184 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap, 01662-2974 en 033-620244 RUTGERSHUIS Parallelweg 39, Bergen op Zoom, tel. 01640-40424, ma. en vr.avond 19-21 u. Do.mi. 14-16 u. Tel. tij dens spreekuren 01640-55878, in het weekend (19-21 u.) 01640-40424 BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-14645 WERKGR. ALLEENSTAAND. Tel. 01662-2830 of 01676-3113 STORINGEN ENERGIE Tel. 01180-38888 HOOGWATERSTANDEN Donderdag 12 t/m vrijdag 20 apr. 5.47 - 18.07 6.17 - 18.37 6.52 - 19.07 Vrijdag 13 (Goede Vrijdag), zon dag 15 en maandag 16 april (Pasen) THOLEN HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Van Dijk zo 9.30 u. ds. Van Dijk 18.30 u. ds. Verboom, Streefkerk ma 9.30 u. ds. Van Dijk HERV. GEM. IMMANUEL vr 19 u. ds. Hoekstra, Hoogerhei de (H.A.) zo 10 u. ds. Baas, Fijnaart GEREF. KERK vr 19 u. ds. Griffioen, Klundert zo 10 en 17 u. ds. Griffioen 12/4 19 u. ds. Visser, Bergen op Zoom CHR. GEREF. KERK zo 10 u. leesdienst 18.30 u. ds. Boogaard ma 9.30 u. ds. Boogaard 12/4 19 u. ds. Boogaard GEREF. GEM. vr 19 u. ds. Gunst zo 10 en 18.30 u. ds. Gunst 14.30 u. leesdienst ma 10 u. ds. Melis NED. PROT. BOND zo 10.45 u. ds. v.d. Poel, Den Haag R.K. KERK vr 18.30 u. dienst van Goede Vrijdag za 22 u. Paaswake zo 10.45 u. Paasdienst met Smalstads Mannenkoor OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Scheepmaker, Middel- harnis zo 9.45 u. ds. Voortman, 's- Hertogensbosch 18.30 u. ds. Bom, Stavenisse ma 9.30 u. ds. Lammers, St.- Philipsland GEREF. KERK vr 20 u. ds. Wulfraat, Hoo gerheide zo 10 u. ds. Noordhof, 's- Gravenpolder 18.30 u. ds. Born, Stavenisse CHR. GEREF. KERK vr 19 u. ds. Boogaard zo 10 en 14.30 u. ds. Boogaard 18.30 u. leesdienst ma 9.30 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. zo 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst ma 10 u. leesdienst R.K. KERK vr 15 u. Kruisweg 20 u. dienst van Goede Vrijsag za 20 u. Paaswake zo 9.30 u. Paasdienst SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE vr 19.30 u. ds. Van Herk zo 10 u. ds. Van Herk 18 u. ds. Codée, Stellendam ma 10 u. ds. Van Herk GEREF. GEM. zo 9.30, 14 en 18 u. leesdienst ma 9.30 u. ds. Weststrate 12/4 19.30 u. ds. Golverdingen GEREF. GEM. IN NED. - zo 9.45, 14.15 en 18.15 u. lees- '722 - 19Tr~dienst "mS~ 7.52 - 20.02 ma 9.45 u. leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Bom zo 10 u. ds. Bom 18 u. kand. Emaus, Tholen ma 10 u. ds. Born OUD GEREF. GEM. zo 9.30, 14 en 18 u. leesdienst ma 9.30 u. leesdienst SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE vr 18.30 u. ds. Van Loon zo 9.30 en 14.30 u. (bev. lidm.) ds. Van Loon ma 9.30 u. ds. Van Loon HERV. GEM. REHOBOTH vr 19 u. ds. De Kieviet, Numans- dorp (H.A.) zo 10 u. ds. v.d. Sluijs, Driebergen 19 u. ds. Baars, Fijnaart OUD GEREF. GEM. vr 19 u. leesdienst zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. lees dienst 18/4 19.30 u. dhr. Monster, Bar- neveld GEREF. GEM. IN NED. vr 19.30 u. leesdienst zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. lees dienst ma 9.30 u. leesdienst SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Van Bergen Bra- venboer zo 9.30 en 14.30 u. ds. Van Bergen Bravenboer ma 9.30 u. ds. Van Bergen Bra venboer GEREF. GEM. vr 19 u. ds. Beens Advertentie I.M. zo 9.30 en 18.30 u. ds. Beens 14 u. leesdienst ma 9 u. ds. Beens (bev. lidm.) POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Egas zo 10 en 18 u. ds. Egas ma 9.30 u. ds. Egas GEREF. KERK vr 19 u. dhr. Van Westen, Borssele zo 10 u. dhr. Walhout, Breda 14.30 u. dhr. Smouter, Rhoon GEREF. GEM. vr 16.30 u. ds. Beens zo 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst ma 11 u. ds. Beens (openb. bel.) SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Lammers zo 9.30 en 17 u. ds. Lammers ma 9.30 u. ds. De Kieviet, Nu- mansdorp GEREF. GEM. zo 9.30 en 15 u. leesdienst 12/4 19.30 u. ds. Koster ma 9.30 u. leesdienst OUD GEREF. GEM. zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. lees dienst ma 9.30 u. leesdienst 12/4 19.30 u. ds. Muilwijk ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK vr 18.30 u. Goede Vrijdagdienst, zo 10 u. ds. De Bie, 's- Gravenpolder 15 u. ds. Schneider, Raams- donksveer donderdag 12 vrijdag 13 zaterdag 14 zondag 15 maandag 16 dinsdag 17 woensdag 18 donderdag 19 vrijdag 20 wo 18/4 L.K. 9.02 u. Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minu ten later. Bel voor gecorrigeerde getijverwachtingen 01184-15600. 8.27 - 20.47 9.22 - 21.42 10.37 - 23.07 12.12 - Voor storingen in uw installaties zowel elektra, gas, c v. en water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel 01 662-2650 Advertentie I.M. door presidente mevrouw Ver- sluijs bedankt met een enveloppe met inhoud. In verband met 2e paasdag wordt er door voetbalvereniging SPS nu op 23 april oud papier opgehaald. Zet u het gereed a.u.b. Het Oranjecomité heeft voor za terdag 5 mei een programma geor ganiseerd ter gelegenheid van 45 jaar bevrijding, de verjaardag van de koningin en het feit dat er 100 jaar koninginnen op de troon zit ten. 's Morgens beginnen de feestelijkheden met spelletjes voor de schoolkinderen, 's Mid dags is er een optocht met versier de fietsen en praalwagens van individuele deelnemers, groepen inwoners, verenigingen en bedrij ven. 's Avonds is er een zeskamp. Groepen van zes mensen strijden tegen elkaar bij een variatie van leuke spelen. Aan alle activiteiten zijn prijzen verbonden. Met het rondbrengen van een programma boekje wordt van de inwoners te vens een bijdrage gevraagd in de kosten van de festiviteiten. De collecte voor de hartstichting heeft 1.407,50 opgebracht. Alle gevers en collectanten worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. VERVOLG PAG. 9

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1990 | | pagina 2