Walpot met De Jager wethouder Sierperen in Paasstemming Roosevelt- kunstwerk Vossemeer Centrumdemocraten in Zeeland gelukkig geen raadskandidaten AL 45 JAAR DÈ TH00LSE COURANT SGP samen met CDA in St. Philipsland, PVAB buitenspel 32t>1 Bungalowpark en uitbreiding van jachthaven Sint-Annaland A Korendag valt in de smaak Donderdag 12 april 1990 46e Jaargang no. 22 Decors op Markt Tholen voor tv Boertien bij presentatie Zeeland 1940-1945 "Waakzaamheid is ten allen tijde geboden. Ook nu en ook in Nederland. Want we worden, ook in Zeeland, geconfronteerd met zwarte en witte scholen, met stig matisering van groepen in onze samenleving. Op het moment dat groepen uit de samenleving worden bui tengesloten, is er de keuze tussen goed en fout." Dr. C. Boertien zei dat dinsdagmiddag in de Schouwburg in Middelburg bij de aanbieding van het boek 'Zeeland 1940-1945, deel 2'. De commissaris van de koningin ging in op de begrippen goed en fout tijdens de tweede wereldoorlog. De zittende SGP-wethouder L. Walpot gaat samen met CDA-raadslid J. de Jager de komende vier jaar deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de ge meente St. Philipsland. Uitermate ongelukkig Onbetrouwbaar Zorgverbreding Tholen bij KRO Korzelig ^plpot loco Machtige betekenis Schipper in slaap Snelheidscampgane begint op Tholen Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement t 21,50 per halfjaar. Per jaar t 39,50, per post f 49,75 per jaar. Losse nummers f 1,30 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,39 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. In Oud-Vossemeer wordt een kunstwerk rond het thema Roose velt geplaatst. Over enkele weken maakt de gemeentelijke advies commissie voor kunst een voor dracht op van kunstenaars, waaraan zal worden gevraagd dit thema uit te werken. Het gemeen tebestuur heeft voor de plaats van het kunstwerk al contact gehad met de president-kerkvoogd van de N.H. kerk. Gedacht wordt na melijk om het binnen de tuinmu ren van de kerk te plaatsen. Hierover moet nog nader worden overlegd. Het kunstwerk is een uitvloeisel van de Thoolse kunst nota. Vorig jaar werd in het ge meentehuis in Sint-Maartensdijk een kunstvorm (transparante muur) gerealiseerd. Voor het Vos- semeerse object hebben gedepu teerde staten in beginsel een subsidie van maximaal 10.000 gul den in het vooruitzicht gesteld, bedoeld voor de honoraria van de kunstenaars. De voorouders van de Ameri kaanse presidenten Roosevelt ko men mogelijk uit Oud-Vossemeer. In het Thoolse dorp woonde tus sen 1645 en 1795 een boerenfami lie met die naam. Ook was er een aanverwante regentenfamilie Van Rosevelt, uit Tholen stammend, waarvan de laatste telg in 1837 in Voorburg overleed. Naar de ver meende Thoolse afstamming van de Roosevelts is al voor de oorlog veel onderzoek gedaan, maar zon der enig resultaat. Op 18 en 19 april vinden op Tho len opnamen plaats van de-NCRV- televisie voor de nieuwe achtdelige dramaserie 'De zomer van '45'over drie Nederlandse meisjes die tijdens de bevrijding van Zee land in 1944 kennis maken met drie Canadezen. De film moet la ten zien welke invloed deze relatie op hun verdere leven heeft.De op namen worden gemaakt op de Markt in Tholen. Om het plein te rug te brengen in de sfeer van na de bevrijding, zullen er onder meer decors worden geplaatst. Omwonenden van Markt, Stoofstraat, Venkelstraat en Pauli- nastraat zullen daarvan verlast ondervinden. Het gemeente bestuur heeft, de NCRV de beno digde toestemmingen en ontheffingen verleend om de pro- duktie mogelijk te maken. Op 26 april worden op de Markt en in de Smidsstraat in Poorvliet opnamen voor de serie gemaakt. Binnenkort wordt het overleg her opend over de aanleg van een bungalowpark in de Suzannapol- der bij St. Annaland. Wethouder J. Versluijs liet dat gisterenmiddag weten bij de officiële opening van de VVV-servicepost bij boekhan del Heijboer aan de Ring. Het bungalowpark was al vermeld in de nota recreatieve ontwikkelin gen, maar in afwachting van de grootse plannen voor zomerwo ningen met een elk-weer- accommodatie(overdekt zwem bad, tennisbanen, winkels) bij Gorishoek was dat enige tijd in de ijskast gezet. Architect/stedebouwkundige H.F. Bijl uit Rotterdam heeft al meer dan 12 jaar plannen voor een bun galowpark in St. Annaland. Eerst op grond van Sturris Vasfgoed b.v. naast camping de Krabbenkreek en vervolgens voor de kleine Su- zannapolder tussen de haven en het dorp. Wethouder Versluijs kondigde gisteren ook de tweede fase van de uitbreiding van de St. Annalandse jachthaven aan omdat er 90 gega digden voor een ligplaats op de wachtlijst staan. Het wsv-bestuur gaat dat voorzichtig bekijken. L. Walpot (midden) namens de SGP en J. de Jager(links) namens het CDA gaan in St. Philipsland de wethouderszetels bezetten. PVAB-kandidaat A.P. Kornaat(rechts) moet weer minstens vier jaar wachten. Staande links het nieuwe CDA-raadslid L. Vroegop, midden het zittende SGP-raadslid H. Geluk en rechts de nieuwe SGP'er Chr. van 't Hof. PVAB-raadslid C. den Braber ontbrak bij het eerste wethoudersoverleg in verband met zijn verplichtingen als koordirigent. Tijdens het vooroverleg over de mei officieel te houden wethou dersverkiezingen, heeft het CDA positief gereageerd op de voor keur van de SGP voor de christen democraten boven de Partij Voor Algemene Belangen(PVAB). "De SGP heeft gekozen voor de partij die het dichtst bij ons staat", zei lijsttrekker Walpot. "Het CDA had onze voorkeur en op grond van de verkiezings uitslag lag dit ook in de rede." De Jager laat weten, dat de afwe ging 'zeer moeilijk' is geweest. "We hebben voor de SGP geko zen omdat ze evenals het CDA een christelijke beginselpartij zijn. We denken niet overal hetzelfde over, maar we hebben zeer grote raak vlakken. Daar komt bij, dat de SGP in St. Philipsland 45% van de stemmen heeft gekregen. Ten derde is het voor het partijbelang verstandiger om met de SGP in plaats van de PVAB in zee te gaan. Binnen het CDA zijn er ge ledingen die ons samenwerking met de PVAB niet in dank zouden afnemen", aldus kandidaat wethouder De Jager. "Deze keuze verbaast me ten zeerste", zegt PVAB-lijsttrekker A.P. Kornaat. "Bij de eerste bespreking laat het CDA samen met de PVAB weten, niet gelukkig te zijn met het optreden van de SGP bij verschillende zaken in de afgelopen raadsperiode. En nu kiest men wonder boven wonder als een kameleon voor de SGP. Kennelijk vindt het CDA het wet houderschap belangrijker dan een goede bestuurlijke toekomst voor St. Philipsland. Dit is uitermate ongelukkig." Kornaat vreest voor de 'on bestuurbaarheid' van St. Philips land wanneer burgemeester T.A. Vogel in september 1992 bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd met pensioen gaat. "Ik verwacht dat het CDA het loco burgemeesterschap aan de SGP overlaat en dan krijg je na het af treden van Vogel problematische situaties." De PVAB-lijsttrekker vindt de keuze van het CDA des te merk waardiger gezien de bestuurlijke praktijk van de afgelopen tien jaar. "PVAB en CDA waren het vaak samen eens. De Jager zou toch wel moeten weten wat voor Nuin onze showroom: ile Citrvtr i XM Startklaar vooreen onvergelijkbare proefrit AUTOMOBIELBEDRIJF Ravelstraat 10-12, Bergen op Zoom. Tel. (01640) 4 20 50 B.V. vlees hij met Walpot in de kuip heeft." De verwantschap van christelijke partijen die SGP en CDA aanvoe ren, spreekt Kornaat helemaal niet aan. "Een c-tje zegt me niks, want voor 95% gaat het om niet- christelijke beslissingen." Volgens Kornaat tekent dit vooro verleg over de wethoudersverkie zingen de 'onbetrouwbaarheid van het CDA'. "Twaalf jaar gele den hebben ze Kosten daarvan toen de schuld gegeven, maar nu kunnen ze niet eens de fatsoens normen opbrengen om me over hun keuze in te lichten. Terwijl je jarenlang met De Jager in de raad hebt gezeten, moet ik Van Walpot horen, dat SGP en CDA verder Maandagavond werd in de actua liteitenrubriek Brandpunt van de KRO televisie aandacht besteed aan het project zorgverbreding op Tholen.Opnamen daarvoor waren vrijdag gemaakt op De Veste in Tholen, De Rieburch in Sint- Maartensdijk en de Sint-Antho- niusschool in Oud-Vossemeer. In zeven minuten zendtijd werd een beeld geschetst van het project waaraan op Tholen de basisscho len deelnemen. Het is bedoeld om kinderen met leermoeilijkheden op hun eigen school extra aan dacht te geven zodat ze niet hoe ven over te stappen naar het speciaal onderwijs. Het project op Tholen heeft landelijke belang stelling. De KRO vroeg donder dag aan de schoolleiding of er vrijdag opnamen gemaakt kon den worden en die vonden onder meer plaats in groep drie van De Rieburch van leerkracht J. Uytde- willigen, die de zorgverbreding op deze school coördineert. Getoond werd hoe via ouderhulp een leer ling buiten de groep wordt bege leid en hoe Uytdewilligen zich binnen de groep op een kind richtte. Ook een moeder van één van de kinderen die begeleid wordt, kwam aan het woord. Orthodidact A. de Boer legde uit wat de zorgverbreding betekent voor het kind en het speciaal on derwijs. Bij goede begeleiding kan 75% van de leerlingen met leer moeilijkheden op de basisschool blijven. Ook werden er opnamen getoond van de verschillende groepen in De Veste. In de uitzen ding kwam ook staatssecretaris J. Wallage aan het woord. Aan de hand van de resultaten in het pro ject zorgverbreding zal bekeken worden welke rol het speciaal on derwijs in de toekomst toebedeeld krijgt. De tv-uitzending werd door de leerkrachten op video opgenomen en de volgende dag aan een aantal groepen vertoond. onderhandelen. De PVAB is bui tenspel gezet, maar wij laten ons niet misbruiken. Het is heel nor maal om het initiatief voor wet houdersoverleg aan de grootste partij over te laten. De PVAB gaat daarin niet rommelen, maar een afspiegelingscollege van PVAB en CDA was het beste geweest voor een reëel beleid in St. Philipsland. De kleinste partij, die maar net twee zetels heeft behaald, had evenals twaalf jaar geleden een schakelfunctie", aldus Kornaat. De Jager houdt er al rekening mee, dat de PVAB 'in het begin wat korzelig zal reageren'. "Maar dat wijst zichzelf en ons nieuwe raadslid L. Vroegop is als bestuurslid van de voetbalvereni ging en als president-kerkvoogd wel wat gewend. Hij krijgt ook al le steun nu hij direct als fractie voorzitter gaat optreden." Overigens wil De Jager met zowel de PVAB als de burgemeester nog rond de tafel gaan zitten over het vervolg. "Onze gemeente is er te klein voor om dat niet te doen." De CDA-kandidaat wil het wet houderschap in St. Philipsland meer inhoud geven. "De wethou ders moeten in de gemeenteraad hun portefeuilles kunnen verdedi gen." De Jager wil als nieuweling niet het loco-burgemeesterschap op eisen. "Laat Walpot dat maar rustig doen, mede gezien het werk op mijn bedrijf." De SGP- lijsttrekker zegt dat ook wel te willen doen, ook al kan hij bij 'problematische zaken' wel eens principiële bezwaren hebben. De CDA-kandidaat is na het ver trek van burgemeester Vogel niet bang voor een crisis in het St. Phi- lipslandse bestuur, zoals Kornaat vreest. "Binnen drie maanden kunnen we dan een nieuwe burge meester hebben. Bij iemand die met pensioen gaat, kun je de solli citatieprocedure voor de opvolger vroeg laten beginnen. Wanneer een burgemeester elders benoemd wordt, is dat anders", aldus De Jager. Pagina 11: Kleinste partij heeft grootste troeven in handen. Boertien stak niet onder stoelen of banken, blij te zijn dat tijdens de jongste raadsverkiezingen in geen enkele Zeeuwse gemeente een kandidatenlijst voor de Cen trumdemocraten was ingediend. "Scholen, die in hun lessen aan dacht besteden aan de multi culturele samenleving en zo bij dragen aan een beter begrip tus sen 'vreemdelingen' en oorspronkelijke bewoners, kun nen rekenen op steun van de pro vincie," zei hij. Boertien noemde speciaal een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws- Vlaanderen, dat dit erg goed doet. Zó goed zelfs, dat één van de di recteuren is gevraagd zitting te ne men in een landelijke werkgroep. De Zeeuwse commissaris - die het eerste exemplaar van het boek ontving uit handen van voorzitter P.G. van den Bosse van de begelei dingscommissie - wees er op, dat tot op de dag van vandaag men sen lijden onder de gevolgen van de oorlog. "En het stopt niet bij hen, die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Er is een tweede ge neratie die in de knoop zit met het verleden." Boertien overhandigde vervolgens een exemplaar aan di recteur De Visser van de Zeeuwse Bibliotheek. Alle bibliotheken in de provincie en ook alle dertig Zeeuwse gemeenten krijgen van het provinciaal bestuur een exem plaar van het boek cadeau. Cultuur-gedeputeerde mevrouw G. de Vries-Hommes ging in op de totstandkoming van 'Zeeland 1940-1945, deel 2' (waarin ook de situatie op Tholen en Sint- Philipsland beschreven staat) via drie auteurs en met een begelei dingscommissie. De kosten, ruim acht ton, noemde ze een waardige bijdrage aan onze 'defensie uitgaven'. Volgens mevrouw De Vries is het geschreven woord van een machtige betekenis. "De ge tuigenis in woord en beeld bepaalt de waarde van de samenleving. Dat blijkt keer op keer wanneer een samenleving zich afwendt van de democratie. Wanneer van ho- gerhand wordt bepaald wat goed is voor het volk en wat het beter niet weten kan. Wanneer de pers wordt gemanipuleerd en de kunsten worden beknot. Dat bleek toen Europa - met als on derdelen daarin Nederland en Zeeland - onder de voet werd ge lopen." De gedeputeerde zei, dat de pro vincie hecht aan de eigen ge schiedschrijving en het werk van derden daarom blijft ondersteu nen. Voor de beschrijving van de agrarische geschiedenis van Zee land wordt over een periode van vijf jaar 2.5 ton beschikbaar gesteld. Naast 'Zeeland 1940-1945, deel 2' is er door de auteur G. van der Ham een boekje verschenen over Britse en Canadese oorlogsschil ders, kunstenaars die Zeeuwse oorlogstaferelen hebben vast gelegd. Gisterenmorgen rond drie uur is de Belgische schipper F.H.C. met de benzinetanker Hawk in een bocht van het Schelde- Rijnkanaal, even voorbij de Thoolse brug, tegen een paal ge varen en in de steenglooiing te rechtgekomen. De tanker, die leeg was, is vlotgetrokken door de Fu rie III en naar de haven van Tho len gebracht. Het certificaat is door de scheepvaartinspectie in getrokken, omdat er schade aan het schip is: twee lekke tanks en een kapotte schroef. De Hawk was onderweg van Ant werpen naar Rotterdam. Schipper C. had al enkele nachten niet ge rust en was bovendien onder in vloed van alcohol. Daarom was bij de Kreekraksluizen een ma troos al boos van boord gegaan, waarna C. alleen verder voer. Hij viel echter in slaap, met de aanva ring als gevolg. De RP te water riep de hulp in van de Thoolse rijkspolitie, om C. een ademana lyse af te nemen. Maar de appara tuur weigerde, zodat met toestemming van C. een bloed proef werd genomen. De Pyrus Chanticleer, beter bekend als sierpeer, zorgt op de hoek Korte Vest/Haven in St. Maartensdijk voor een voorjaarsstemming. Deze goede straatboom siert met zijn witte bloesem ook de Jan van Bloisstraat in Tholen. Hoewel de boom, die geen vruchten draagt, gevoelig is voor perevuur, heeft de Thoolse plantsoenendienst daar tot op heden geen hinder van. Daarom wordt deze mooie sierpeer vaak toegepast om de straten op te fleuren. Adr. Dekker uit Poortvliet speelt veertig jaar orgel met animo Vrijwillig molenaars bezoeken Sint-Philipsland Aids breekt EHBO Sint- Annaland op Thoolse Anibbestuurders in landelijke ledenraad Riagg Tholen probeert weer geest in mensen te krijgen Youth for Christ tweede Paas dag op Tholen Verkeersproef zonder politie Voortbestaan sporten voor licht gehandicapten aan zij den draad Korendag valt in de smaak Nieuwe vereniging voor bedrijfs- en agrihulp groeit flink Dames en mini's van AVC vol leybalkampioen B-junioren WHS en E2-pupillen Tholense Boys halen voetbaltitel binnen DE MAÏSKORREL KRIJGT BIJ DE KIP GEEN RECHT Dit nummer bestaat uit 26 pagina's Voor herhaling vatbaar. Dat was de reactie van zowel deelnemers, publiek als organisatie op de eer ste korendag van de werkgroep Jeugd/Jongerenkoren en Gospel groepen van de Kon. Chr. Zan- gersbond. Het interkerkelijk jeugdkoor Polyhymnia uit Oud- Vossemeer was er zaterdag met 35 van de 38 leden aanwezig. Diri- gente mevrouw H. Droogers- Vogel, tevens voorzitter van de werkgroep, noemt dirigent Kees Schrijver de grote stimulator van dit evenement. "Hij heeft met ie der koor ingezongen en de geza menlijke repetities geleid. Die man wist de zaak aan 't zingen te krijgen," vertelt ze. In de Middelburgse Concert- en Gehoorzaal werd 's middags gere peteerd door in totaal zeven Zeeuwse koren. Het nummer 'Wa ter en vuur', dat 's avonds geza menlijk zou worden gebracht, was voor iedereen onbekend. Het werd pas 's middags uitgedeeld. Tij dens het concert bracht elk koor drie nummers en aansluitend was er een gezamenlijk optreden van de 150 koorleden. 'Let your light shine', 'Water en vuur' en 'Sing tot the Lord' waren daarvoor de nummers. Het laatste werd nog een keer als toegift gebracht. So listische medewerking werd ver leend door Stoffelien Dekker. "Het ging als een trein," aldus mevrouw Droogers, die vond dat er best nog wat meer publiek had kunnen zijn. De akoestiek van de zaal, het grote podium en de be schikbaarheid van afzonderlijke ruimten maken volgens haar de Concert- en Gehoorzaal bijzon der geschikt voor een dergelijk evenement. Bijzonder ingenomen was ze ook met de reactie van een niet deelnemend koor, dat meteen al liet weten een volgende keer wél van de partij te zullen zijn. Woensdagmiddag wordt in Haestinge te Sint-Maartensdijk het startsein gegeven voor de Zeeuwse snelheidscampagne 'Ken je limiet 80; te hard rijden kost te veel'. Dan wordt door gedeputeer de J.D. de Voogd en burgemeester H.A. v.d. Munnik radarappara- tuur onthuld, die ingezet wordt in de campagne tegen de te hard rij dende automobilist. Groepscom mandant D. Coppoolse licht de activiteiten van de politie op Tho len toe en De Voogd spreekt over het belang van de campagne. Na het officiële gedeelte, omstreeks half vier, worden op de Sportlaan remproeven met verschillende voertuigen gedemonstreerd. Van tevoren zijn die toegelicht door VVN-consulent F. Bal. Het regionaal orgaan verkeersvei ligheid Zeeland heeft tot deze ac tie besloten, omdat in de provincie jaarlijks meer dan 40% van de verkeersslachtoffers valt op wegen, waar de maximum snel heid 80 kilometer per uur is. 'Ken je limiet 80' loopt heel de maand mei door. Ook worden speciale folders verspreid, die wijzen op het gevaar van te snel rijden. t

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1990 | | pagina 1