Jeugddag met schone lei in Vossemeer iH p n iff 11 m Hf B In Op z'n Paasbest De verkondiging van de Opgestane Levensvorst Calvijn trekt jongeren aan HET VROEGE VOORJAAR r Vreugdevuren en vlooienvuren verwelkomen het voorjaar Voorjaarskruiswoordpuzzel met spreuk Donderdag 12 april 1990 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 19 Ds. Kieviet onvangt 220 kinderen Vergeving Paasprogramma omroep Zeeland vanaf Neeltje Jans Wandel-fietsroutes in Borsele en Goes Paasei, eeuwenoud symbool Youth for Christ te gast Tweede Paasdag op Tholen De classicale hervormde jeugd raad Tholen/Sint-Philipsland ontving zaterdag in de Vossenkuil te Oud-Vossemeer 220 kinderen op de jaarlijkse jeugddag. De kinderen tussen 7 en 12 jaar werden 's morgens welkom gehe ten door ds. A. J. de Kieviet die voor deze gelegenheid uit Nu- mansdorp was overgekomen. Het programma voor de morgen had als thema 'Met een schone lei'. De dominee vertelde het verhaal van Erik, die honderd gulden van zijn moeder had gestolen om een crossfiets te kopen. Het verhaal il lustreerde de doelstelling van het programma: de kinderen duide lijk te maken dat de Heere God ons onze zonden wil vergeven. Hij vraagt van ons dat wij dat ook el kaar vergeven. Onder leiding van W. de Wolf werd dit verder uitgewerkt in lie deren, onder meer psalm 32 en 'O Heer, Die onze Vader zijt' en in het themalied 'Met een schone lei'. De zang werd begeleid door me vrouw Boluyt uit Dinteloord op piano en door de gitaristen W. de Wolf, K. Quist en J. Hage uit Tholen. De gelijkenis van de onrechtvaar dige dienstknecht uit Mattheus 18:23-35 werd verteld door me vrouw Visser-Tuk uit St. Philips- land en mevrouw Van Dijke-van de Borlas las voor uit Genesis 50:15-21. De gelijkenis is het ver haal van de Heere Jezus met een geheim. De kleurenfilm over drie Zwitserse kinderen Hans, Heidi en Peter,was geheel op het thema 'vergeving' afgestemd. Het middagprogramma was geti teld 'Vlucht HGJB-80 heeft ver traging', ingeleid met een sketch De SGP studievereniging Calvijn heeft er het afgelopen jaar opmer kelijk veel jonge leden bijgekre- gen. Van de nieuwkomers was 95% jonger dan 21 jaar, meldt se cretaris L. van den Doel in zijn jaarverslag. Hij concludeert dat 'die zogenaamde oudemannen partij van de SGP toch ook jeugd trekt'. De studievereniging zag het ledental voor het tweede opeen volgende jaar met 8% toenemen. De grootste groei van-het ledental -deed zich voor in Sinï-PHtlipsland (60%). Scherpenisse leverde 23% van de nieuwe leden, Tholen 11% en Oud-Vossemeer 6%. In de an dere plaatsen bleef het ledental gelijk. Calvijn heeft de meeste le den in Stavenisse (23%) en de minste in Poortvliet (5%), Tholen en Sint-Annaland leveren elk 12%, Oud-Vossemeer 17%, Sint- Philipsland 21%, Scherpenisse 10% en Sint-Maartensdijk 8%. De vijf bijeenkomsten die de stu dievereniging organiseerde werden gemiddeld door 58 belangstellen den bezocht. De trouwste bezoe kers kwamen uit Oud-Vossemeer, gevolgd door Sint-Philipsland. De veertiende jaarvergadering van Calvijn werd in Sint-Annaland ge houden. C.P. Bout uit Tholen hield er een inleiding over 'Auto matisering - bevrijding o£ beheer sing'. Wat zijn de gevolgen voor de maatschappij? Wat betekent de automatisering voor de werkgele genheid, voor het onderwijs, voor de politiek? Wat is onze houding als christen tegenover de automa tisering? Die vragen kwamen in Bout's betoog aan de orde. Bij de bestuursverkiezing werden pen ningmeester C. den Braber uit Stavenise en 2e penningmeester M. Neele uit Tholen herkozen. De bijeenkomst werd gesloten door ds. A.J. Gunst uit Tholen. door de heer De Haan (captain), mevrouw Verkerke(piloot), me vrouw De Wolf (stewardess) en de heer Vos(boordwerktuigkundige). De vluchtroute van het vliegtuig was zoek en moest gevonden wor den. In een aantal spelen onder leiding van de heer Lambregtse werd daaraan gewerkt. Het spel- lied werd door de kinderen ten ge hore gebracht. De jeugddag werd bijgewoond door kinderen uit Dinteloord, Sint-Philipsland, Tholen, Sint- Annaland, Stavenisse, Krabben- dijke en Oud-Vossemeer. Maandag Tweede Paasdag maakt Omroep Zeeland het programma Zeeland Recreatieland, recht streeks vanuit het restaurant van de Delta Expo op Neeltje Jans. Vanuit verschillende invalshoeken worden actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de recreatie in deze provincie be schouwd. Met directeur R. ter Heide van de provinciale VVV wordt gesproken over het begin van het recreatieseizoen. Ook zijn er interviews met exploitanten van toeristische attracties in deze pro vincie en met de heer J. van der Slikke, landbouwer uit Ellemeet en lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Schouwen Duiveland. Verslaggevers van de regionale omroep spreken tussen door met bezoekers van de Delta Expo over de aantrekkelijkheden van Zeeland. Ted Sluiter, één van de gidsen verzorgt speciaal voor het radioprogramma een rondlei ding langs de bezienswaardighe den op de stormvloedkering. Het programma duurt van 12.00 tot 14.00 uur en het wordt gepresen teerd door Bob Lagaaij. De twee de reguliere uitzending van Omroep Zeeland -die tussen vijf en zes- vervalt op Tweede Paasdag. Het gebied van de gemeenten Bor sele en Goes biedt uitgebreide mo gelijkheden om te wandelen en te fietsen. Door de beide gemeenten is daarom het initiatief genomen de wandelaar en de fietser hier voor allerlei ideeën aan de hand te 'doen in de vorm van twee boekjes en een kaart. Het boekje met wan delroutes is verschenen in de zo mer van het vorig jaar. Er staan acht mooie routes in: rond Nisse, Ellewoutsdijk, Baarland en Kloe- tinge, bij de Zwaakse Weel, bij 's- Heer Hendrikskinderen, aan het Veerse Meer en langs de Ooster- schelde. De lengte van de routes varieert van vier tot ruim acht ki lometer. Het boekje met fietsroutes ver schijnt nog vóór de Paasdagen. Hierin staan zes routes die de mooiste gedeelten van Borsele, Goes en Kapelle doorkruisen en die u naar plaatsen voeren waar u misschien nog niet eerder geweest bent. In beide boekjes wordt ook nade re informatie gegeven over wat u onderweg ziet, over de natuur en over de historie. Om het wandelen en fietsen te vergemakkelijken en om het zelf plannen van tochten mogelijk te maken is tegelijk met het wandelboekje een fraaie, zeer gedetailleerde kaart vervaardigd waarop alle wegen en beziens waardigheden staan. Op de ach terkant is een veelheid aan gegevens te vinden over de moge lijkheden in het gebied. De boekjes en de kaart zijn ver krijgbaar in de boekhandel en bij de VVV. Ik kreeg een prettig, fijn gevoel toen 't voorjaar zo vroeg was begonnen. De eerste waaghals zag ik zonnen. Begrijpt u wat ik hier bedoel? De zon liet zich ook vroeger zien en 's avonds ging hij later onder, 't is een bijzonder scheppingswonder dat jaarlijks terug komt bovendien. Toen ik naar buiten was gegaan zag ik wat wilgenkatjes groeien en ook de kleine sneeuwklok bloeien, 'k Zag tussen 't gras de crocus staan. Er was al veel bedrijvigheid heel de natuur kwam vroeg tot leven, 't werd door de schepper ons gegeven als voorschot op de lentetijd. Ik zag ook lamm'ren in de wei, met hen werd 't voorjaar mee geboren en dat begin kan mij bekoren, dan is de lente zeer nabij. Het vroege voorjaar liet zich zien met abnormaal veel zonne-uren met aangename temperaturen. Wordt ook de zomer zo, misschien? P.M. van Eekelen si Ui 30 90 a 2S1 207 6 2/7 'ld t/3 at 117 37 zsi iz m 2/9 2S6 ZoV 1S2 112 AS 1 S3 IS 211 ns tlz m na ts 2So 22i /SI 37 ?lt 72 13 3 I3i 172 u. l7o 91 m 12k 233 m taJ na bS na as H UI Z1 ta 20S zst 11 Ut 177 193 43 13? 2 Als alles tintelt en ritselt en knopt en knapt van groeiende, bloeiende levens vreugde, betekent dat weer het einde van een koude, staalblauwe kilte, die winter heet, en die het weer heeft moe ten afleggen tegen de koesterende zon newarmte. Van oudsher moest deze ge beurtenis worden gevierd. En dat niet alleen, de zon moest ook aangemoedigd worden. De Germanen waren namelijk helemaal niet zo zeker van de voortdu rende kringloop van de natuur. Daarom brachten zij offers, brandoffers, grote vuren, en ook broodoffers. Ook aan het ei. symbool van het jonge leven, werd veel kracht toegekend. Daarom is het over de gehele wereld al heel lang ge woonte elkaar eieren te geven. De oud ste sporen van dit gebruik heeft men gevonden in China en Perzië. In de 7de eeuw voor Christus gaven de Chinezen elkaar gekleurde eieren. Die gewoonte is gehandhaafd tot in de 9de eeuw na Christus. De Christelijke kerk heeft haar overgenomen als symbool van de herle ving in de natuur en de verrijzenis van Christus. Zo is er uit 1605 een gebed van de toenmalige Paus bij de eierwijding bewaard gebleven, dat eindigt met de wens: "dat ze gebruikt mogen worden ter gedachtenis aan de opstanding". In Frankrijk werd het in de 13de eeuw ge bruikelijk eieren te zoeken op Paaszon dag, na het kerkbezoek. Aan het hof waren de eieren, die men elkaar ten ge schenke gaf. door beroemde schilders versierd. Er zijn meer volksfeesten ge kerstend of met kerkelijke vieringen sa mengesmolten of een beetje in de tijd verschoven. Ostern, het lentefeest, viel bij onze voorou. ders samen met het tijdstip, waarop de zon precies in het Oosten opging. Het Christelijke paasfeest werd sinds het jaar 325 gevierd op de eerste zondag na de volle maan. die volgde op de dag- en nachtviering van de lente. Van oorsprong is Pasen dus echt het dubbelfeest van de vernieuwing. Zo is Pasen ook een tijd het begin geweest van de jaarrekening. Kinderen lazen met Pasen een nieuwjaarsbrief voor, een ge bruik dat nog bleef bestaan nadat ja nuari als begin van het jaar was vastge steld. Het Romeinse jaar begon trou wens zo'n 700 jaar voor onze jaartelling ook in maart. Het jaar had toen maar 10 maanden. Februari werd er met precies 28 dagen aan toegevoegd. Deze maand gold daarom als ongeluksmaand. In fe bruari deed men boete en bracht men reinigingsoffers. Brandschoon ging men dan in maart het nieuwe jaar in. Omdat vuur wel een zeer grondig reinigings middel is en bovendien een teken van vreugde, is het geen wonder dat er nog zoveel vuurgebruiken zijn blijven be staan. De paasvuren, aangelegd op speciale paasweiden, zijn hier en daar nog steeds in traditie. Soms wordt een stro-pop. de Judas, verbrand. Van het kerkelijk paasvuur is de kaars overgebleven. De paaskaars werd magische kracht toege kend. Stukjes kaars werden in de stal gelegd of onder de drempel, of snippers werden vermengd met het voer of met het zaaizaad, als middel tegen kwade invloeden. Later lieten de mensen hun kaarsen in de de kerk wijden, ontstaken hen aan het licht van de paarskaars en namen die brandend mee naar huis, teneinde het vuur in de haard te ver- Nadat u het grote diagram hebt opgelost, kunt u de spreuk onder de puzzel vinden, door de gevraagde letters uit het grote diagram over te brengen naar het kleine diagram. Van Limburg tol de Waddeneilanden laaien hier en daar de paasvuren nog op. soms gaan fakkeloptochten aan het aansteken vooraf. Een van de meest traditionele vuren is dat van Uden. in Noord-Brabant. Westelijk van het dorp. op de Bedafse berg wordt alles wat maar brandbaar is hoog opgestapeld en pre cies op tijd aangestoken, dat is volgens traditie om 8 uur. Het licht in de huizen wordt dan uitgedaan. Dit stamt nog uit de tijd, waarin er geen klokken waren. Onder aan de heuvel gaf een zandloper de tijd aan. Om boven op de berg te laten zien hoe laat het was. doofde men om 8 uur alle lichten in het dorp. Reeds in de vijftiende eeuw moeten er op de Bedafse berg "vlooienvuren" zijn ge stookt. Toen waren het echter geen kis ten, manden, korven, kratten, oude klompen, sprokkelhout, takken en oude schoenen, maar het bedsteestro. Het was een zeer hygiënisch gebruik, want al het ongedierte werd met het winterbedstro mee opgeruimd. Een echt reinigend lentevuur dus, zoals ze ook in Frankrijk. Vlaanderen en het gebied van de Rijn voorkomen. HORIZONTAAL: 1 molenas; 6 voor jaarsbloem; 9 fijne waterdruppels; 12 houtzaagmolen; 17 punt; 18 grappen maker; 21 pers. vnw.; 23 noot; 24 wind vanger; 26 rund; 27 soort vaartuig; 29 gemeenteweide; 31 evenzo; 33 kers; 35 dat is; 37 kwaadsprekerij; 41 schrijfge rei; 42 pi. in Duitsland; 44 opstootje; 45 boomstomp; 48 vruchtje; 49 dierege- luid; 51 leiding; 53 uitroep; 54 scheeps touw; 55 weldoorvoed; 56 toiletgerei; 59 kleine fuut; 63 een weinig; 65 ooster lengte; 66 familielid; 67 rijksgrond; 68 vogel; 70 regeringsreglement; 71 ver lichting; 73 het Rom. rijk; 74 groente; 75 noot; 76 noot; 78 trek; 80 lente maand; 82 leesteken; 85 man van adel; 88 strafwerktuig; 90 deel v.h. hoofd; 91 ideaal; 93 groente; 94 fijn maken; 96 lidwoord; 98 geestdrift; 100 reeds; 101 eerstkomend; 102 in het jaar; 103 noot; 104 aan boord; 106 hetzelfde; 108 bij voorbeeld; 109 tot en met; 110 te koop; 111 bevestiging; 112 ijzer; 113 water in Friesland; 114 en omstreken; 116 alle daags; 118 muziekgroep; 122 in orde; 124 vaatwerk; 125 boom; 126 pi. o.d. Veluwe; 128 jong dier; 130 schooltype; 132 loot; 133 plaats; 134 stroompje; 135 kol; 136 dorsvloer; 137 schooltype; 139 alstublieft; 142 proef; 144 sprookjes- fig.; 145 vr. dier; 146 hoefdier; 148 grappenmaker; 149 deel v.h. lichaam; 152 voorjaarsbloem; 155 Fr. lidwoord; 156 neon; 157 water in N-Brabant; 158 tussenwerpsel; 160 Bijb. plaats; 161 de oudere; 162 voorzetsel; 163 procureur- generaal; 164 motorrace; 165 inhouds maat; 167 pakkage; 169 dwarshout; 170 klaar; 172 deel van Londen; 174 persbureau; 175 stopplaats; 178 bloei- wijze; 183 genezen; 186 kluit planten; 187 heilige paal Indianen; 189 keuken kruid; 191 uier; 193 deel v.e. fiets; 196 int. trein; 198 overhoring; 199 spil; 201 sterkedrank; 203 pers. vnw.; 205 na middag; 206 voorzetsel; 208 deel v.e. etmaal; 210 noot; 211 maanstand; 212 vr. munt; 213 hoofd v.e. klooster; 215 nachtvogel; 219 pl. in N-Holland; 222 een zekere; 223 overleg; 225 pi. van tv-opnamen; 230 Indisch bouwwerk; 232 uitroep; 233 groet; 235 vervoer middel; 236 voor; 238 sinds; 240 de dato; 241 Grieks eiland; 243 soort zwart; 244 appeldrank; 246 u; 247 pop; 250 insekt; 251 loco-burgemeester; 253 bijvoorbeeld; 254 loven; 256 ge steente; 258 vleessoort 259 rustig; 260 wapen; 261 zonnescherm. VERTIKAAL: 1 luxe brood; 2 tegen over; 3 Amsterdams peil; 4 landbouw werktuig; 5 sterkedrank; 7 voorzetsel; 8 maanstand; 10 voegwoord; 11 jong dier; 12 schil; 13 aankomend; 14 gods dienst; 15 militair; 16 deel v.e. bloem; 19 boom; 20 kweek; 22 beroep; 24 hard; 25 mager; 27 schooltype; 28 selenium; 30 de onbekende; 31 pl. in N-Brabant; 32 jong dier; 34 ondernemingsraad; 35 hetzelfde; 36 bar; 38 Bijb. figuur; 39 sportterm; 40 pl. in Z-Amerika; 42 ver gissingen voorbehouden; 43 heden; 45 plaaggeest; 46 uitroep; 47 inw. orgaan; 50 wintervoertuig; 51 briefaanhef; 52 eerw. heer; 53 nors; 55 zoogdier; 56 deel v.e. veer; 57 soortelijk gewicht; 58 rustoord; 60 regel; 61 slede; 62 kei; 64 vogelverblijf; 66 toespijs; 68 Ned. rivier; 69 ongevuld; 72 onderricht; 74 Bijb. figuur; 75 rekenopgave; 77 boom; 79 deel v.d. voet; 80 maalinrichting; 81 open plek i.h. bos; 82 uitgeteld; 83 fami lielid; 84 dieregeluid; 86 lidwoord; 87 en andere; 88 mal; 89 jaargetijde; 90 grondsoort; 92 dikhuid; 95 bezorgen; 97 deel v.e. dak; 99 soort slang; 102 Bijb. profeet; 105 meubelstuk; 107 duinvallei; 108 vogel; 109 spinachtige; 115 manl. dier; 116 hoffelijk; 117 vis; 119 kleefmiddel; 120 herhaaldelijk; 121 deel v.e. schip; 123 dik touw; 127 Ind. dorp; 129 hevig; 131 noodsein; 132 priem; 133 hoofddeksel; 136 boom; 137 bijwoord; 138 bep. veelvoud; 140 nieuwsgierigaard; 141 via; 143 oplos middel; 145 kelner; 147 werkelijk; 150 pl. in Friesland; 151 weigering; 152 drinkgerei; 153een beetje; 154 geriefe lijk; 159 platvis; 160 op de wijze van; 166 bergpas; 168 verlichting; 169 manl. dier; 171 hoofddeksel; 173 ontsloten; 175 polderbestuur; 176 tijdelijk; 177 vordering; 178 bladzijde; 179 rivier in Rusland; 180 vogelprodukt; 181 water vogel; 182 inhoudsmaat; 183 kleding stuk; 184 daar; 185 omstreeks; 188 voorzetsel; 190 papegaai; 192 gege vens; 194 gezet; 195 familielid; 197 jong mens; 200 leider; 202 vr. munt; 204 ge tijde; 207 vervoersmij.; 209 toejuiching; 210 titel; 212 boomtronk; 214 ogenblik; 216 lokspijs; 217 ooievaar; 218 laatst leden; 219 deel v.e. Fr. ontkenning; 220 planeet; 221 kunstuiting; 222 pl. o.d. Veluwe; 224 wiel; 226 voorzetsel; 227 vaartuig; 228 voorzetsel; 229 titel; 231 pl. o.d. Veluwe; 232 deel v.e. fles; 233 vlaktemaat; 234 elektr. traktie; 236 on meetbaar getal; 237 voordat; 239 rui ker; 241 flauw keelgeluid; 242 zang stem; 244 gevangenis; 245 opschud ding; 248 haast; 249 welaan!; 250 met name; 252 tweemaal; 253 It. rivier; 255 achter; 256 briefaanhef; 257 en om streken. "Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft". Matthëus 28 vers 6a Over een groot deel van deze aar de, klinkt dezer dagen het paas- evangelie; maar zo doordringend en krachtig als de engel dit heeft gedaan, kan geen mens dat. En waarom heeft de prediking van de engel dan voorkeur? Omdat die engel van God gezonden was uit liefde voor de Heere Jezus. Om dat de mensen verkondigd moesten worden, het grote heils- feit, dat Jezus Christus uit de do den was opgestaan. Maar bovenal, omdat deze engel een troongeest was, een krachtige held wiens kleding wit was gelijk de sneeuw. Heilig, niet bezoedeld door de zonde; hij is afgedaald uit de hemel naar deze zondige aarde. En hij heeft de steen afgewenteld van het graf, op bevel van de Va der, Die als Rechter, aan de Zoon als Borg, kwam betuigen, dat vol komen voldaan was aan het ge schonden recht! En dat volkomen voldaan was het recht der wet. De zaligheid was verworven en moest door de Levensvorst worden toe gepast. De overwinning over dood en graf zal bewezen worden. En het paasevangelie zal gepredikt worden. Tot de wachters had de engel niets te zeggen; en ook niet tot de hogepriester en farizeeën. Die hadden genoeg gehoord op de hoofdschedelplaats. Maar tot de vrouwen klinkt het: "Vreest gij lieden niet, want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was". Deze vrouwen hadden met de Heere Jezus geleefd en Hem ge diend, hun hoop was alleen op Hem. Maar toen zij bij de kruispaal stonden, was met Hem al hun hoop vergaan. Zij waren de voorzeggingen van Zijn lijden en dood en opstanding vergeten. Zij hadden wel de liefde Maar het licht ontbrak hen. Maar nu klinkt het bemoedigend: "Vreest gij lie den niet". Nee, vrouwen, u be hoeft niet te vrezen, want dit is de dag, de roem der dagen. Die Is raels God geheiligd heeft. "Hij is hier niet", vrouwen, gij zoekt de levenden bij de doden. U hebt vrouwen nodig, indachtmakende genade, want Christus heeft tot u gesproken, dat Hij na drie dagen weer zou opstaan. En Hij is op gestaan, die drie dagen zijn reeds voorbij, Hij Zelf is het leven. Vrouwen, gij had er meer op moe ten letten, daarom is een donker heid over uw zielen gekomen, die met droefheid gepaard gaat. Zo moet Gods volk meer acht geven wat Christus hen zelf beloofd heeft. Maar de Heere doet niet naar 's mensen dwaasheid, want Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten. "Ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft". Want Christus die zo verguisd was door Jood en heiden, was opgestaan naar de Schriften door de Vader verhoogd, en dat voor verloren zondaren. Niet alleen is Hij gestorven voor de zonden, van Zijn Volk, maar ook opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En nu gaat het er over bij Sion, in hoeverre zij die weldaad met een gelovig hart mogen en' kunnen aannemen. Door de kracht van Christus opstanding staan Gods kinderen in het uur des welbeha- gens, op uit het graf der zonde tot een nieuw leven. "Ik leef", zegt Christus, "en gij zult leven"; en dat uit de gemeenschap met Christus als Zijn Hoofd en li chaam. Daarom is de opstanding van Christus tot versterking van het geloof, omdat Hij als Borg en Middelaar de vrijspraak kreeg van de hoogste Rechter. En in Hem de gehele kerk gerechtvaardigd werd. Daarom is de opstanding van Christus ook zo groot, omdat de Heilige Geest alleen intrek kan ne men in Gods gemeente, dan aleer de Zoon des mensen verhoogd was. Ja, alleen die Geest zou dat alles verklaren en toepassen. Want Gods volk heeft Christus tot een Voorbidder en de Heilige Geest tot een Inwoner in hun hart. Maar hoeveel mensen zijn niet on wetend van deze betekenis uit de Nieuwe testamentische bedeling. Hoeveel mensen maken van Pasen een uitgaansdag, bekommeren zich niet meer om Gods bedehuis, maar zoeken ijdelheid en genot. Arme mensen die buiten God en Christus voorspoed in een onder gaande wereld zoeken. Maar die gelooft in de Levende opgestane Christus, zal ook leven tot in eeu wigheid. Ik leef en gij zult leven, dat is geen mensenwoord, maar Godswoord! Ds. J. Beens Scherpenisse Sinds jaar en dag wordt er door alle plaatselijke afdelingen van de Youth for Christ in Zeeland een gezamenlijke sponsortocht gelo pen. Dit jaar is deze tocht georga niseerd door Youth for Christ Tholen en op Tweede Paasdag ho pen zij aan ongeveer 80 Zeeuwse jongeren het mooie eiland al lo pende te laten zien. De tocht is 30 km lang en gaat door de polders vanuit Tholen naar Poortvliet, via Scherpenisse en Oud-Vossemeer weer terug naar het Visnet. On derweg zal zeker veel gezongen worden want daar is de jeugd van de Youth for Christ goed in. Het geld dat tijdens deze tocht bij el kaar gelopen wordt, komt ten goe de aan de plaatselijke afdelingen. Youth for Christ Tholen is van plan dit geld te gebruiken voor de uitwisselingsweek Tholen-USA, die deze zomer van 4 tot en met ll augustus plaats gaat vinden. Een groep Amerikaanse jongeren zal dan te gast zijn in Thoolse gezin nen en een week lang deelnemen aan allerlei activiteiten, georgani seerd door de YFC Tholen. Waar schijnlijk zullen ook andere Thoolse jeugdgroepen deelnemen aan deze uitwisselingsweek. Wie met de Paasdagen over Tholen en St. Philipsland loopt, fietst of met de auto rijdt, kan genieten van de ingezaaide en ingeplante landerijen. Met name de aardappelbedden liggen er prachtig bij en geven een sierlijk lijnenspel in het landschap, zoals hier aan de Engelaarsdijk tussen Scherpenisse en Poortvliet.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1990 | | pagina 19