Adr. Dekker bespeelt orgel met veel animo Groei speciaal onderwijs gestopt Jarco Verwijs gratis naar Belgische kust «Sr* Ruimte... Flinke groei VBAZ AH Tweede post VVV in St. Annaland Ondernemers en milieu Bedrijvig Poortvlietenaar veertig jaar organist in Gereformeerde Gemeente O Versluijs: jarenlang wat moeizaam functioneren achter de rug Donderdag 12 april 1990 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 Als schooljongen leerde hij zichzelf het orgelspel aan op cijferaccoorden. Nu is de 82-jarige Adr. J. Dekker veertig jaar organist bij de Gereformeerde Gemeente in Poortvliet. Samen met Jaap Jasperse en Wim Lind- hout Mzn. speelt hij wekelijks bij de diensten. "Met animo en plezier," zegt Dekker zelf. Koraalboeken Klokken Project groeïbeheersing/zorgverbreding Je moet het gezien hebben bij... Bedrijfsverzorgingsdienst sluit kwart eeuw af Administrateur Asfalteren wegen autobedrijf krebbekx De Kandelaar kunsthandel Première van Thoolse Bovag Paasshow Lee Towers luistert jubileumshow 60-jarige Mazairac op "Het jarenlang wat moeizaam functioneren van de Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer(VVV) Tholen is vandaag definitief achter de rug dankzij de vrijwilli gers die de kar bleven trekken." Vraagbaak Ruim aanbod Uitbreiding service Rijp voor blok, die de Geref. Kerk de eigen dom over het kerkgebouw betwistte, door de rechter in het ongelijk gesteld. De Geref. Gem. moest zodoende terug naar het gebouw aan de Zuidstraat. "Ou derling Van IJsseldijk gaf de sti mulans om er een orgel te plaatsen. In 1950 werd zodoende een harmonium boven het voor portaal geplaatst en de kerkeraad vroeg mij om het te bespelen, in combinatie met meester Holle- brands en Gerrit van IJsseldijk*' vertelt Dekker. Van de cijferaccoorden stapte Dekker over op het notenschrift, daartoe aangespoord door zijn oom, timmerman Van Oost. Deze was organist geweest in de Gere formeerde Kerk. Nadat de predi kant van die gemeente - ds. C. Steenblok - overging naar de Ge reformeerde Gemeente, kerkten beide gemeenten in de geref. kerk aan de Stoofstraat. Daar was, in tegenstelling tot de geref. gem. aan de Zuidstraat, een orgel aan wezig. Het werd bespeeld door meester Hollebrands en hij vroeg Dekker om óók te komen spelen. Dat was vlak voor de evacuatie in 1944, zodat Dekker maar enkele maanden organist was. Na de evacuatie werd ds. Steen- Orgelspelen bleef een grote hobby voor de Poortvlietenaar. "Ik speelde uit verschillende boeken. Eerst veel van Worp, later ook uit de koraalboeken van Drenth, Landman, De Heer en Van Eij- ken." Na het vertrek van Van IJs seldijk speelde Dekker lange tijd samen met Hollebrands. Toen laatstgenoemde wegens zijn leef tijd stopte, kwam Jaap Jasperse in diens plaats. Ook de huidige koster Theo Jansen was een tijdje organist. Na het harmonium werd bij firma Koppejan te Ederveen een orgel gekocht, dat afkomstig was uit de N.H. kerk van Aagtekerke. Met tertijd kwamen daar gebreken aan. De windla - waarop de pijpen staan - bleek gekrompen en dat was moeilijk op te lossen. Daar om werd bij de firma De Jong te Lisse een nieuw orgel - het huidige - aangeschaft. Al die veertig jaren bespeelde Adr. Dekker het orgel met plezier, maar nu denkt hij er toch over om te gaan stoppen. "De vlugge pas sages worden moeilijker, daar door kan het voorspel in de verdrukking raken. Je bent tenslotte geen dertig meer." De ge zondheid laat Dekker tot nu toe niet in de steek, alleen de benen willen niet zo erg meer. De leeftijd speelt ook mee bij Dekker's tweede hobby: klokken maken. "Het hele fijne werk, zo als horloges, gaat niet meer, alleen 't grovere werk nog. En haasten doe ik me niet," vertelt hij. Z'n le ven lang is Dekker horlogemaker, hij nam de zaak in de Stoofstraat (zijn geboortehuis, waar hij nog steeds woont) over van z'n vader. Het vak leerde hij van z'n broer in Sint-Annaland. Na het overlijden van zijn vrouw hield hij de winkel aan. "Ik heb er m'n verzet mee en door de klanten houd je contac ten," zegt de jubilerende organist Adr. Dekker. Al in de voorbereidingsfase tot een intensievere begeleiding van leerlin gen op de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Zeeland is de groei van het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs tot stilstand gekomen. Ook na de opheffing van de leerlingstop in het spe ciaal onderwijs is de groei niet opnieuw aangetrokken. Dat heeft het bestuur van de pro- leerlingen waren. In 1988 ging het jectgroep proefgebied groeibe- heersing/zorgverbreding Zeeland aan het ministerie van onderwijs en wetenschappen gemeld. Doel van het project is leerlingen in het reguliere basis- en voortge zet onderwijs zo te begeleiden, dat de overstap naar het (voortgezet) speciaal onderwijs niet hoeft te worden gemaakt. Binnen de scho len zijn hiervoor leerkrachten vrij gemaakt. In de provincie volgen 2518 leer linge^ (voortgezet) speciaal on derwijs. Het aantal is ongeveer gelijk aan dat in 1987 toen er 2512 om 2606 leerlingen en in 1989 om 2513. Worden de verschillende vormen van speciaal onderwijs vergele ken, dan blijkt, dat vooral de voortgezette opleidingen minder leerlingen krijgen. Dat geldt voor de voortgezette opleidingen voor kinderen met leer- en opvoe dingsmoeilijkheden (voortgezet lom; 1987 594 leerlingen; 1990 549 leerlingen) en voor moeilijk leren de kinderen (voortgezet mik; 1987 302 leerlingen; 1990 278 leerlin gen). Beperkte groei is er nog in de andere vormen van voortgezet speciaal onderwijs en in sommige vormen van het speciaal onder wijs, zoals lom (187:461; 1990:472) en de aan de lom-scholen verbon den afdelingen voor in hun ont wikkeling bedreigde kleuters (iobk 1987:52; 1990:56). De groot ste groei is bij de scholen voor moeilijk lerende kinderen (1987:568; 1990:618). Het project groeibeheersing/zorg- verbreding wordt in regionale sa menwerkingsverbanden uitgevoerd, waarbij alle scholen voor (voortgezet) speciaal onder wijs en een aantal scholen voor re gulier (voortgezet) onderwijs zijn betrokken. De regio's zijn Ooster- scheldegebied, Walcheren en Zeeuwsch-Vlaanderen. De refor matorische scholen vormen een apart samenwerkingsverband. Voor alle regio's samen zijn in het reguliere onderwijs zes ar beidsplaatsen voor de zorgverbre ding beschikbaar. Per regio wordt dat aangevuld met gemiddeld vijf uur extra schoolbegeleiding per week. Met ingang van het nieuwe schooljaar vervallen bijna 300 uren aan extra informatie in het (voortgezet) onderwijs. De leer krachten uit het speciaal onder wijs konden ruim de helft van die tijd besteden aan begeleiding van leerlingen in het regulier onder wijs. De maatregel was al bekend bij het begin van het project, dat drie jaar loopt en waarvan het eerste tegelijk eindigt met het schooljaar 1989-1990. Jarco Verwijs uit Sint-Philipsland mag zeven dagen met vakantie naar het bungalowpark De Haan aan de Belgische kust. De kosten (duizend gulden) zijn voor Albert Heijn. Zaterdagmorgen kreeg Ver wijs in de Thoolse vestiging van dit grootwinkelbedrijf uit handen van bedrijfsleidster S.C. de Viet een cheque en bloemen. Verwijs won zijn prijs in de eerste spelweek van het Albert Heijn Letterspel. De koop van een pakje sigaretten leverde hem de letters op om het woord 'asblond' te vor men. Dat laatste gebeurde door zijn broer. Jarco won nog nooit eerder een prijs. Hij gaat waar schijnlijk in de eerste week van de zomervakantie naar de luxe bun galow in België, samen met zijn vriendin. Daarnaast mogen nog maximaal zes personen mee. Be halve deze hoofdprijs won een aantal klanten van de Thoolse su permarkt een cadeaupakket. De wedstrijd duurt nog tot en met 30 mei. Behalve zeven reizen zijn er elke veertien dagen zo'n 60.000 cadeaupakketten te winnen. De hoofdprijs is een bedrag van 2.500 gulden en de mogelijkheid om een keuken met apparatuur te verdie nen. Vier magnetronovens zijn de extra prijzen. Jarco Verwijs uit St. Philipsland ontvangt een reischeque van 1000 gulden van bedrijfsleidster Suze de Viet-Verwijs van Albert Heijn in Tholen. Meedoen aan het Albert Heijn Letterspel is gratis. Klanten krij gen een spelmapje, waarin drie begin- en drie eindletters staan. Die zijn nodig om een woord van zeven letters te maken. Op de ach terkant van de kassabon staan vijf tussenletters met daaronder een getal tussen 35 en 99. Om het woord te maken moeten de tus senletters zó worden gebruikt, dat de cijfers die eronder staan een zo hoog mogelijk getal vormen van tien cijfers. Om mee te spelen voor de hoofdprijs, moeten begin- en eindletters worden gebruikt die elke ronde worden vastgesteld. Organist Adr. Dekker uit Poortvliet zorgt al 40 jaar voor de begeleiding van de samenzang in de Gereformeerde Gemeente. Mirage biedt de mooiste oplossing voor ruimteproblemen. Schitterende schuifdeurenen -wanden, in tientallen kleuren, voorzien van spiegels of panelen, van wand tot wanden van vloertot plafond. Daarachter de uitgekiende kast- interieurs van Mirage Al even mooi en precies opmaat, naar uw wensen en behoeften. in te delen. Dat alles bovendien eenvoudig te monteren èn te verhuizen. Kom kijken en ontdek de veelzijdigheid van de Schelde. Advertentie I.M. In de drie maanden dat de Vereniging voor Bedrijfs- en Agrihulp Zee land (VBAZ) nu draait, werden al 9.258 uren gewerkt en een omzet be haald van bijna drie ton. Administrateur J. Scheele vertelde dat op de algemene ledenvergadering van de Bedrijfsverzorgingsdienst Tholen en Sint-Philipsland. Deze vereniging is sinds 1 januari een afdeling (kring) van de VBAZ. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal leden van de provinciale vereniging met 15% toe tot 972. Het aantal perso neelsleden steeg in diezelfde periode van 56 naar 130. Ondernemers zijn dinsdagavond om acht uur welkom in het ge meentehuis te St. Maartensdijk voor informatie over het Innova tiecentrum Zeeland. Met name het milieu staat centraal met daar voor geldende subsidieregelingen. Directeur ir. A. Maljaars, voor heen werkzaam bij de Kamer van Koophandel te Middelburg, ver telt over zijn ondersteunende en adviserende diensten ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf. Dit zowel ten aanzien van de tech niek, verkoop als fiscale zaken. B en W van Tholen zeggen over 'concrete voorbeelden' te beschik ken, waaruit blijkt dat het Inno vatiecentrum 'aantoonbaar goede resultaten heeft bereikt'. Tijdens de vergadering in Tolrust bleek, dat de statuten van de VBAZ een probleem vormen. Die zijn er namelijk nog steeds niet, want het laatste concept is door de provinciale vergadering niet goedgekeurd. Scheele zei dat het op bepaalde punten om de prakti sche werkwijze gaat. De VBAZ zal een coöperatieve vereniging U.A. (uitgesloten aansprakelijk heid) worden. Over de hele gang van zaken met de statuten had kringbestuurder Chr. Burgers in Goes een afkeurend geluid laten horen. Ook in Poortvliet ontstond er discussie, want Scheele meende dat het hoofdbestuur (na sa menspraak met de kringbesturen) de statuten kon goedkeuren. Se cretaris A.C. van Heusden keurde het sterk af dat de leden er niet bij betrokken werden. Kringvoorzit ter J.J. v.d. Slikke (die als zodanig werd herkozen) zal in Goes mee delen dat de algemene ledenverga dering op de een of andere manier een inbreng moet hebben. Het jaarverslag, de financiële ver slagen en de eindafrekening van de Bedrijfsverzorgingsdienst wer den door de 15 aanwezige leden goedgekeurd. Administrateur Van Heusden deelde mee dat de eind controle van de loonbelasting ac- coord was. Het ASF bevestigde schriftelijk dat over 1989 nog f. 1.763,03 wordt terugbetaald. Als werkverdelers werden W.C. van Kempen (fruitteelt) en J.J. v.d. Slikke (akkerbouw/veeteelt) benoemd. Voorzitter v.d. Slikke bedankte administrateur Van Heusden voor zijn inzet en samenwerking gedu rende 25 jaren. "Als er een cent verschil was, ging je nog een halve dag zoeken." Hij overhandigde Van Heusden een enveloppe met inhoud en zegde voor diens vrouw een bloemstuk toe. Van Heusden (die toch al wilde stoppen, maar door de oprichting van de VBAZ 'overbodig' werd) keek met enige weemoed op zijn periode terug. Hij herinnerde oud-voorzitter M.M. Punt eraan, hoe er al vóór de oprichting van de Bedrijfsver zorgingsdienst veel werk was ver zet in de veehouderijcommissie. Er werd begonnen met een part time bedrijfsverzorger die vier gulden per uur kostte, wist Van Heusden nog. In de rondvraag informeerde J. van Dijk naar de mogelijkheid om geplande dagen terug te ge ven, wanneer blijkt dat er geen be drijfsverzorger nodig is. Van Kempen wees erop, dat moeilijk van het rooster kan worden afge weken. Maar wanneer er elders vraag is, dan is in overleg altijd wat te regelen. Sinds enkele weken is Simon de Jong als bedrijfsver zorger in dienst, als opvolger van Arie Hage. De voorzitter ging nog in op de re ductieregeling. Nu is dat veertig uren, maar uit de veehouderij is gevraagd naar vijftig of zelfs zestig uren. De VBAZ wil, op vrij willige basis, de mogelijkheid voor vijftig uren gaan bekijken. Aan het eind van de vergadering sprak voorzitter v.d. Slikke de wens uit, dat bij de VBAZ de zorg voor de leden niet minder zal worden. Aan de Postweg te Tholen, de Stoofweg te Sint-Annaland (het gedeelte tussen de Bosweg en de Hoenderweg), het Stenenpad te Sint-Maartensdijk, de Krokkeweg en Veerdijkseweg bij Scherpenisse en de Bitterhoekseweg bij Poort vliet wordt de komende tijd asfal- teringswerk uitgevoerd. Het gemeentebestuur heeft dit werk, waarmee f. 141,015,- gemoeid is, gegund aan wegenbouwmaat schappij Aug. van Dijck-Petit te Middelburg. Voor het karwei was ook een prijsaanbieding gevraagd bij J. Heijmans b.v. te Roo sendaal. PRINS REINIERSTRAAT 3 STEENBERGEN TELEFOON 01670-64561 TOYOTA Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Kandelaar aan de Kremerstraat 4 te Bergen op Zoom noemt ondernemer Van de Klundert zijn winkel voortaan kunsthandel en inlijsterij. Het be drijf gaat zich meer op die secto ren toeleggen naast de luxe geschenken. Er is een nieuwe col lectie olieverfschilderijen, etsen, litho's, aquarellen, reproducties, enz. Zowel moderne als klassieke doeken, landschappen en stille vens van o.a. W. Kroon, G. v.d. Velde, J. Bévort, P. Brouwer, H. Kranenburg en Scheaffer zijn er te zien. Dhr. Van de Klundert is trots op de etsen van Bergen op Zoom, gemaakt door Pierre Timmer mans. De schilderijen worden ook ingelijst, evenals eigen borduur werk e.d. Voor het eerst organiseren tien Thoolse Bovag-bedrijven een ge zamenlijke autoshow. Naar aan leiding van succesvolle ervaringen in de Betuwe hanteert de Thoolse Bovag eenzelfde formule door bij de tien deelnemers zelf de deuren open te zetten en niet samen in één hal te gaan zitten. "Het voor deel is dat we nu 400 in plaats van 100 gebruikte auto's kunnen laten zien, alsmede ook nieuwe model len", zegt de Thoolse Bovag- voorzitter Dekker. "We kunnen de bezoekers veel meer bieden en onze kosten zijn lager. Ook het tijdstip van Paaszaterdag en Twee de Paasdag is gunstig, dat heeft de ervaring bij shows van individuele leden wel geleerd. Deze eerste ge zamenlijke show van de Thoolse Bovag proberen we dan ook tot een succes te maken", aldus Dekker. Deelnemers zijn Bal, Van Burgh en Eskes in Tholen, De Graaf, De Jonge en Niemantsverdriet in Poortvliet, Dekker, Hommel en Van Vossen in St. Annaland en Van Daalen in Oud-Vossemeer. Uit alle aankooporders wordt een extra prijs(c.d.-speler of magne tron) getrokken en daarnaast mag iedereen een enveloppe trekken, waarbij men kans maakt op auto- accessoires. Voor de kinderen is er een grabbelton. Opeldealer Mazairac uit Bergen op Zoom organiseert ter gelegen heid van haar 60-jarig bestaan een feestelijke Paasshow op het Marktplein in Putte. Het optreden van de bekende zanger Lee Towers op Tweede Paasdag om drie uur is één van de attracties naast een oldtimershow, quiz, ballonnen wedstrijd, paashaas schminkstand. In het middelpunt staat de Opel-collectie met Isuzu's en O.K. inruilwagens. De driedaagse show begint zater dagochtend om tien uur en wordt Tweede Paasdag om zes uur geslo ten. Lee Towers presenteert zijn nieuwste album 'Listen to my heart' en Mazairac tracteert op koffie met gebak en een jubileum mascotte, naast de speciale kortin gen. Trekpleister bij de auto's vormt de Omega Pearl extra naast de Corsa Joy, de Kadett Life en de Kadett Dream. Districtsvergadering FNV. Tij dens de districtsvergadering FNV Zeeland, op 28 april in Middel burg, is districtsbestuurslid P. v.d. Wal uit Sint-Annaland reglemen tair aftredend. Wethouder J. Versluijs zei dat gisterenmiddag bij de officiële opening van het tweede steunpunt van de VVV, in de winkel van boek- en kantoorvakhandel Heij boer aan de Ring in St. Annaland. "Op 20 april 1989 waren wij in Tholen-stad bijeen voor de ope ning van de eerste folderservice- post", zei de wethouder. "Van daag breidt VVV Tholen haar dienstverlening naar bevolking en recreant wederom uit. Om ener zijds de continuïteit en anderzijds het functioneren in het provincia le en landelijke VVV-werk zeker te stellen, wordt vrijwilligerswerk gedeeltelijk overgenomen door betaalde krachten, maar er blijven vrijwilligers nodig. Het is dan ook plezierig om te constateren, dat niet alleen het ledental stijgt, maar er ook leden zijn die hun tijd en accommodatie beschik baar stellen voor een stuk daad werkelijke serviceverlening. Dat betreft vandaag de familie Van Winkelen in de alom bekende boek- en kantoorvakhandel Heij boer aan de Ring te St. Anna land." De wethouder had begrepen dat de boekhandel al volop als vraag baak voor de toerist fungeerde. "Er was behoefte aan informatie materiaal en dat paste de VVV bijzonder, zeker in een dorp waar men vanaf het water Tholen veel vuldig aandoet. Water en wa tersport immers blijven voor Tholen één van de belangrijkste toeristisch-recreatieve produk- ten." Versluijs kondigde aan, dat op de ze opening gelijk wordt in gespeeld met een informatiebulletin over St. Anna land, een gezamenlijk initiatief van de VVV met de watersportve reniging. "Dit wordt een eerste produktie van de nog jonge promotie-commissie van de VVV. Een stukje historie en toeristische mogelijkheden in en rond St. An naland komen daarin aan bod." De wethouder gaf daarvan een opsomming en constateerde, dat St. Annaland 'best een ruim aan bod van toeristische attracties' heeft. "Wij beginnen in de sfeer volle haven, waar de watersport vereniging na de uitbreiding en verbetering een aantrekkelijke jachthaven exploiteert. De belang stelling voor een ligplaats is groot: er zijn 90 wachtenden voor u. In 1989 kwamen er maar 2 ligplaat sen vrij. Voor het wsv-bestuur is dat reden om voorzichtig te kijken naar de tweede fase van het destijds gepresenteerde uitbrei dingsplan. Vanuit de handelshaven is er vol op gelegenheid om individueel of met groepen op een sportvisboot een dagje te gaan vissen. Vlakbij de haven vinden we het vorig jaar aangelegde strandje, dat gezien het intensieve gebruik in een behoefte blijkt te voorzien. wandelroute geprojecteerd, die met de administratieve ruilverka veling aangelegd kan worden. Die voorzieningen zouden zeer wel kom zijn, zowel voor de inwoners als voor de toerist. Men kan dan genieten van de prachtige bloem- zaadvelden, terwijl een bezoekje aan de te passeren palingrokerij ook zeker de moeite waard is. Vervolgen we de toeristisch attrac tieve punten van St. Annaland op het Havenplein, dan hebben de horeca-ondernemers hun terrasjes uitnodigend ingericht. Op weg naar het dorpscentrum aan de Ring passeren we het monumen tale Nonnetjeshuis in de Voor straat. De verwijzing naar het streekmu seum in de Bierensstraat zal ook vrijwel zeker opgevolgd worden. Wij kunnen daar met volle teugen genieten van de Thoolse historie en een vrijwilliger is graag bereid om de belangstellende bezoeker rond te leiden. De echte liefhebber zal daar niet in één keer uitgeke ken raken. Denk niet dat er verder niets te be leven is in St. Annaland: voorzie ningen zoals een speeltuin, sportzaal en bibliotheek zijn er al lemaal. Een bezoek aan een glastuinbouwbedrijf en de veiling zijn zeker de moeite waard. Per fiets vanuit St. Annaland het ei land oprijden, is ook voor herha ling vatbaar. Om over al die zaken goed geïn formeerd te worden is een bezoek je aan de folderservice-post een 'must'. Daarom is het bijzonder gelukkig dat de familie Van Win kelen en de VVV Tholen elkaar vonden en een overeenkomst slo ten. Vandaag mogen, we getuige zijn van de officiële start van dit stukje uitbreiding in de servicever lening. De felicitaties van het ge meentebestuur en heel veel succes", aldus wethouder Ver sluijs. VVV-voorzitter A. Uijl consta teerde, dat St. Annaland gezien de toeristische mogelijkheden rijp was voor zo'n post. Naast de op somming van wethouder Versluijs noemde hij het driesterren hotel de Gouden Leeuw, de horeca- mogelijkheden voor grote groe pen en de goed geoutilleerde mid denstand. "Hoewel de ledenaanwas in St. Annaland goed is, zijn er toch nog onderne mers die wel de voordelen incasse ren van een goed functionerende VVV, maar daar geen enkele bij drage in leveren." Volgens de voorzitter lopen de in formatieaanvragen bij de eerste folderservicepost in de Kerkstraat in Tholen 'boven verwachting'. Hij kondigde aan, dat de mid denstandsverenigingen een dezer dagen een brief van de begin dit jaar voortvarend begonnen pro motiecommissie o.l.v. oud- gemeentesecretaris T.C. Benou zullen ontvangen. Daarin wordt gevraagd om mee te doen aan het samenstellen van fiets- en wandel routes in iedere Thoolse kern. Uijl meende dat verder de uitste kende samenwerking met de ge meente en de ledenwerfactie de VVV in staat moeten stellen om de dienstverlening professioneler aan te pakken. Onlangs zijn er sollicitanten opgeroepen voor een parttime informatrice. De VVV-voorzitter bood de fami lie Van Winkelen tenslotte bloe men, een sjaal en een stropdas aan en voor wethouder Versluijs had hij een kaars met de wapens van alle Thoolse kernen. Katie van Winkelenfrechts) en Maja Meynderts(links) van boekhandel Heijboer in St. Annaland, waar gisterenmiddag het tweede VVV-steunpunt op Tholen officieel werd geopend. Aansluitend completeert een cam- Ficts-wandclroiltc want er zijn ook nog plannen zannapolder. Vanaf de haven in ping de recreatiemogelijkheden. Compleet is het eigenlijk nog niet, voor een bungalowpark in de Su- westelijke richting is een fiets- en

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1990 | | pagina 15