Anib-bestuurders in landelijke ledenraad Aids breekt EHBO St. Annaland op Acht plaatsen eerder nodig UNIEKE WATERBEDDEN PAASSHOW! Riagg Tholen probeert weer geest in mensen te krijgen DE KANDELAAR 1. Oostkapelle 2. Kamperland 3. St. Annaland 4. Goes 'Meer permanent aanwezig in plaatselijke gemeenschap'' Voor Beschermde Woonvormen Cursus ouders eerste kindje «r - 11 Donderdag 12 april 1990 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 13 Kritiek op toegankelijkheid bibliotheek Tholen Als grootste Anib-afdeling in Zeeland (290 leden) ver tegenwoordigt Tholen/Sint-Philipsland het district in de ledenraad van de Algemene Nederlandse Invaliden- bond. Voorzitter F. Janmaat en bestuurslid mevrouw J. Kloet-Opree bezetten de twee Zeeuwse zetels, zo werd de leden zaterdagmiddag tijdens de algemene le denvergadering in 't Ouwe Raed'uus te Poortvliet meegedeeld. Bibliotheek m* Olieverfschilderijen, aquarellen Zwitserse speeldozen Luxe geschenken Inlijstingen j j* Tweede Paasdag zijn wij van f-f-f 11.00 tot 17.00 uur GEOPEND. 01640 - 33068 Bergen op Zoom De EHBO-ploeg van St. Annaland bleek vrijdag avond bij de provinciale wedstrijden in de Wellevaete te weinig berekend op de gevaren van aids. Daarmee verspeelden Sylvia Menheere-Heijboer, Dirk Wessels en Irma Verhoeks de kans op het Zeeuws kampioen schap. Ze werden uiteindelijk derde. Ingewikkeld Zenuwen De gemeente Tholen wil vaart zetten achter de vesti ging van een dependance op Tholen van de Regionale Instelling voor Beschermde Woonvormen Zeeland (RIBW). In het ontwerp-plan van de provincie Zee land worden aan Tholen 8 plaatsen toegewezen voor chronisch psychiatrische patiënten. Vrederust WATERBEDDEN Het RIAGG-Zeeland heeft vrijdagmiddag officieel haar nieuwe onderkomen in gebruik genomen in de Brugstraat te Tholen. Burgemeester H.A. van der Munnik opende de deur van de dependance in bijzijn van de directeur drs. J.P.M. van Nispen van de RIAGG-Zeeland en andere genodigden. Daarmee kwam een eind aan de huisvesting in het voormalige stadhuis van Tholen bij het algemeen maatschappelijk werk. Goede relaties Touwtrekken Metselaars Harmonieus Bij het advieswerk aan gehandi capten komt een reorganisatie, want adviseur v.d. Meer is wegens drukke werkzaamheden gestopt. Volgens voorzitter Janmaat maakt de helft van de leden ge bruik van de diensten van de advi seur. Vooral de laatste twee jaar is dat toegenomen. De Anib gaat nu nauw samenwerken met het GAZ, wat overigens de afgelopen vijf maanden ook al naar tevreden heid is gebeurd. De soosbijeenkomsten noemde de voorzitter een probleem. "Het be zoekersaantal (ongeveer 13) blijft ver beneden peil, maar enkele mensen leven daar zó naar toe dat we 't hen niet willen ontnemen." Hoewel men uit Meulvliet is ver trokken naar een goedkopere ruimte in Sint-Maartensdijk, heeft dat niet méér bezoekers op geleverd. Janmaat gaf het jaar overzicht aan de ongeveer 75 aan wezigen, omdat de secretaris af wezig was. Oud-bestuurslid Schipper betreurde het, dat het jaarverslag niet van tevoren aan de leden was verstrekt. Volgens de voorzitter had dat een financiële reden. De Anib had over 1989 een tekort van 1.824 gulden. Dat kwam door minder inkomsten van de braderieën en de grotere opkomst van de leden bij activitei ten. Ook heeft men nog 1700 gul den subsidie van de gemeente Tholen tegoed. De toegankelijkheid van gebou wen was ook afgelopen jaar een zaak waarmee de Anib zich bezig hield. De openbare bibliotheek in Tholen werd door Janmaat bekri tiseerd. "Hoewel 't een vrij nieuw gebouw is, is het voor invaliden slecht toegankelijk." Meulvliet en de stemlokalen kregen ook weer aandacht. Er werd op dit gebied samengewerkt met de stichting voor Revalidatie. Op Tholen zijn alle overheidsgebouwen onder de loupe genomen. Verschillende winkels op Sint-Philiplsland en Tholen, alsmede het postkantoor in Tholen-stad, kregen het inter nationaal toegankelijkheids- bewijs. Janmaat kwam nog terug op de braderieën. Om eens iets anders te doen, was men afgestapt van de lotenverkoop en een grabbelspel geïntroduceerd. "Achteraf heeft het bestuur daar spijt van, want het leverde veel minder op. Daar om is tussentijds weer op de loot jes overgestapt," gaf hij toe. De voorzitter memoreerde ook de succesvolle busreis, de vier vis- boottochten en de kerstbijeen komst. Die laatste was zo druk bezocht, dat het bestuur werd ver rast en er plaatsgebrek ontstond. Voor de volgende keer beloofde Janmaat beterschap. Met de programma's van de poli tieke partijen voor de gemeente raadsverkiezingen had het bestuur zich dit keer niet beziggehouden. Dat gebeurt de komende tijd als nog en dan wil de Anib een ge handicaptenbeleid formuleren. Janmaat noemde het verder van belang dat de Anib in samenwer king met de gemeenten de drem pel verlaagt, omdat veel leden zich niet rechstreeks tot die overheid durven wenden. Vaak wordt eerst contat gezocht met de Anib. Bij acclamatie werden voorzitter F. Janmaat en de bestuursleden A. Vioegop, L. Prins en P. Withagen herkozen. De middag werd beslo ten met bingo en een verloting. Vergrijzing Het dagelijks bestuur van de pro vincie Zeeland heeft de provincia le raad voor de volksgezondheid advies gevraagd over de mogelijk heden van de invoering van het specialisme geriatrie in de algeme ne ziekenhuizen (geriatrische af deling in algemeen ziekenhuis, GAAZ). Gezien de toenemende vergrijzing van de bevolking achten gs het raadzaam op korte termijn hier over meer duidelijkheid te hebben. De juryleden dhr. Kole en mevr. Meulenbroek werpen nog een laatste blik op de behandeling van de drie oefengewonden door de EHBO-ploeg van St. Annaland, bestaande uit Sylvia Menheere, Irma Verhoeks en Dirk Wessels. De Lotus-kring Noord- en Midden-Zeeland had naar een Belgisch idee een vechtpartij in een gekraakt huis in scène gezet. "Het is een hele puzzel om wat nieuws te vinden", zei voorzitter Tj. Heijboer, maar hij bleek weer veel succes te hebben met 'de kraak'. De huiseigenaresse probeert de twee krakers haar woning uit te zetten, waarbij het tot een hand gemeen komt. De eigenaresse liep een hoofdwond op, de mannelijke kraker(die dronken was) een snij- wond in de handpalm en de vrou welijke kraker een wond in de onderarm doordat bij het spuiten van verdovende middelen de spuit was uitgeschoten. In de Wellevaete was het kraak pand nagebootst met een geweldi ge bende van lege bierblikjes, gebruikte spuiten, lege pakken melk en resten pap. In punkachti ge kleding speelden de twee kra kers hun rol prima en de vier kringkampioenen hadden er flink wat moeite mee. Juryvoorzitter dokter J. Geldof Advertentie I.M. noemde de ongevalsituatie 'een ingewikkelde gebeurtenis'. "Met drie slachtoffers was deze op dracht vrij moeilijk. De aard van de letsels is door sommige ploe gen verwaarloosd met als voor naamste punt: het besmettingsgevaar van de bloe dende wonde van de spuitende kraakster. Voor de eigen veiligheid waren handschoenen nodig, die ook in de tas zaten." Bij de kraakster was sprake van bewustzijnsvermindering en door te praten, moesten de helpers pro beren haar wakker te houden. Het telefonisch doorgeven van de aard van de verwondingen aan een dokter gebeurde niet altijd even goed. Sommigen gaven van de twee verslaafden het geslacht niet door. Er was één paar handschoenen, die de helpers moesten aantrekken voor behandeling van de wond van de kraakster. Haar arm dien de men te ondersteunen. De platte knoop mankeerde er nogal eens aan, liet dokter Geldof weten. Ten aanzien van het tweede slacht offerzei jurylid mevr. N. Meulen broek, dat ook daarvoor handschoenen de veiligste behan delmethode waren geweest. De dronken man zei dan zelf wel dat hij 'clean' was, maar in zijn arm zaten nog injectiegaatjes. Ze merkte verder op, dat men nooit een veiligheidsspeld in de mond mag nemen. Jurylid A. Kole constateerde, dat er aan het derde slachtofferde huiseigenaresse) te vaak dezelfde vragen waren gesteld. Bovendien was er niet gecontroleerd of er glas in de wond zat. De hoofd wond had met een steriel gaasje rondom afgeplakt moeten wor den. Verder was de vrouw zodanig overstuur, dat geruststelling zeker op zijn plaats was. Nu liet men de huiseigenaresse te lang alleen lo pen. Ze pakte zelfs de spuit nog. Voor de wedstrijd waren de hel pers nog gewezen op de nieuwe verbandtassen, inclusief de hand schoenen. Sylvia Menheere noem de daarbij gelijk aids, maar ze realiseerde zich later bij de oefe ning niet, dat dit hier aan de orde kon zijn. De leidster had al eerder ervaring opgedaan bij de provin ciale kampioenschappen in 1986 en 1988 en de nationale wedstrij den in 1988. Voor Dirk Wessels was het de eerste keer dat hij aan een Zeeuws kampioenschap mee deed. Irma Verhoeks was invalster voor Sandra van Poortvliet, die wel meedeed aan de kring wedstrijd in St. Philipsland, maar vrijdagavond verhinderd was. Sylvia Menheere vond wel, dat de vierde en laatste plaats als deelne mer voor St. Annaland ongunstig uitpakte. Ze moesten nu van acht uur tot bijna tien uur blijven wachten totdat ze aan de beurt kwamen. Dat kwam de zenuwen niet ten goede. "Als tweede of derde meedoen, dat is het mooiste", zei Sylvia Menheere. "Bij de eerste weet de jury nog niet precies hoe ze de punten moe ten weg zetten en als vierde kom je helemaal achteraan." De Zeeuwse EHBO- kampioenschappen werden vrij dagavond door tachtig belangstel lenden in de Wellevaete gevolgd. Onder hen de plaatselijke ere voorzitter oud-burgemeester W. Baas, ere-lid mevr. Hage en do cent A.C.J. Noteboom. Zij zagen Oostkapelle kampioen worden met 199 van de 290 te be halen punten. Tweede werd Kam perland met 189 p. en St. Annaland volgde met slechts 1 punt minder op de derde plaats met 188 p. De EHBO-ploeg uit Goes was vierde en laatste met 186 P- De leiders kregen apart punten: 1. Oostkapelle 43 p 2. en 3. St. An naland en Kamperland met elk 39 p 4. Goes 33 p. Zeeuws kampioen Oostkapelle mag zaterdag 19 mei in Leeuwar den meedoen aan de nationale EHBO-wedstrijden. De leider van Oostkapelle ontving de beker van dokter Geldof, terwijl alle 12 deel nemers aan dit provinciaal kam pioenschap een standaard kregen. Deze patiënten, die niet in staat durig opgenomen zijn in zijn volledig zelfstandig te wonen, maar ook geen intensieve behan deling behoeven, kunnen in een woonhuis gehuisvest worden on der toezicht van de RIBW. De be woners krijgen op gezette tijden bezoek van hulpverleners en kun nen altijd een beroep doen op hen. Het streven van de gemeente Tholen is om de vestiging eerder verwezenlijkt te zien dan de drie a vier jaar die de provincie -op grond van te volgen procedures voor ogen staat. Deze wens maakte burgemeester H.A. van der Munnik bekend tij dens de opening van de depen dance van de RIAGG-Zeeland in Tholen vrijdagmiddag. In de on derhandelingen met de provincie heeft de gemeente Tholen, aldus de burgemeester 'steeds de na druk gelegd op de onmiskenbare relatie tussen een RIBW en een psychiatrische inrichting. In die zin hebben wij een goede afstem ming bepleit tussen Vrederust in Halsteren en de RIBW Zeeland en de RIAGG Zeeland'. De RIBW- Zeeland heeft al een aantal van dergelijke woonvormen verwezen lijkt zoals in Wemeldinge en in Middelburg. De plaatsen zijn ver spreid over de provincie. De 8 die aan Tholen zijn toegewezen, be treffen veelal patiënten die lang- Vrederust, die zich met enige hulp ook buiten de inrichting staande kunnen houden. Thuisverblijven- de patiënten die hulp krijgen van het RIAGG, kunnen rechtstreeks worden geplaatst. De RIAGG kan voor hulp ingeschakeld worden. Bewoners van de dependance kunnen zich ook richten tot de huisarts die kan doorverwijzen naar de specialist. Van der Mun nik zei het te betreuren dat de uit voering zo lang op zich laat wachten: "De hoop blijft dat het eerder kan". De kruisvereniging Tholen en Sint-Philipsland begint maandag 7 mei een cursus voor echtparen die hun eerste kind verwachten. De bedoeling van deze cursus is, het verstrekken van informatie over de zwangerschap, de geboor te en de eerste tijd daarna. De bij eenkomsten worden gehouden in het wijkgebouw aan de Laban Deurloostraat in Scherpenisse. De bijeenkomsten duren van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden bij de kruisvereniging Tholen en Sint- Philipsland, Deldensestraat 2 in St. Philipsland tijdens spreekuur van 13.00 tot 13.30 uur op maan dag, woensdag en vrijdag. Opdonderdag 12, vrijdag 13, maandag 2e Paasdag, dinsdag 17 en woensdag 18 april: Sleeptrend biedt ie dereen nü de gelegen heid om alles aan de weet te komen over de grote voordelen van het waterbed. He lemaal vrijblijvend! Rond de Paasdagen eens op uw gemak een waterbed proberen. U zult enthousiast zijn! En één van de 55 Sleeptrend waterbeddenspeciaalzaken vlak bij huis. Stap dus even binnen en reken op een verrassend gebaar van uw Sleeptrend adviseur! Grote keuze in mo dellen, kleuren, for maten en accessoires. Slaapklachten? Een waterhed van Sleep trend kan uitkomst bieden. Welkom! GOES Wijngaardstraat 49 01100-16036 (donderdagavond koopavond: 's zaterdags dicht, zondag open!) In zijn toespraak wees Van Nispen op het 'bijzondere jaar 1990' waarin de Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Ge zondheidszorg in Zeeland vijf nieuwe gebouwen in gebruik neemt. De dependance in Tholen is de vierde op rij. In november wordt het hoofdkantoor in Mid delburg betrokken (tijdens het 40-jarig jubileum van de instel ling, voorheen GGD). "Deze nieuwbouw is nodig omdat het aantal cliënten blijft groeien. Daardoor zijn er meer hulpverle ners nodig die ruimte nodig heb ben om te kunnen werken". (De instelling verleent hulp aan men sen die ernstige problemen onder vinden met zichzelf, in het contact en de omgang met anderen, in het gezin, de school of het werk, of te maken hebben met opvoedkundi ge en relatieproblemen. De RI AGG doet verder ook aan preventie). Aan het verblijf van de RIAGG bij het maatschappelijk werk heeft de instelling volgens Van Nispen 'goede relaties' overge houden. Hij bedankte met name de administratie. Het grote ver trek waarin de hulpverleners in het stadhuis moesten werken, bood slechts plaats aan één cliënt. Het nieuwe gebouw biedt voor de hulpverleners en cliënten meer mogelijkheden. "Door deze huis vesting worden de collegiale con tacten gemakkelijker, is samenwerking in multi functionele zin beter te verwezen lijken en is de RIAGG meer per manent aanwezig in de plaatselijke gemeenschap". Van Nispen wees erop, dat mensen van Tholen en Sint-Philipsland voor allerlei soorten vragen naar het kantoor aan de Brugstraat kun nen stappen. "Niks is ons vreemd". Met het nieuwe onder komen hoopt de directeur de sa menwerking tussen de instelling en huisartsen en dominees verder uit te bouwen. "Het gebouw is daar een stimulans toe". - - f* - V s M» Xt is x De ingang van het nieuwe Riagg-kantoor aan de Brugstraat in Tholen. Van Nispen herinnerde de geno digden aan het politieke touwtrek ken tussen de provincie Zeeland en Noord-Brabant over de vraag waar Tholen en Sint-Philipsland nu bij moesten worden onderge bracht. "Dat was lange tijd onze ker. In het begin van de jaren '80 was er geen peil op te trekken, in 1982 werd het RIAGG-Zeeland, in 1983 RIAGG-Noord-Brabant. Op 1 januari 1987 werd de knoop doorgehakt en werd de RIAGG- Zeeland verantwoordelijk voor Tholen en Sint-Philipsland. "De verstandhouding met de buren heeft daar weinig onder te lijden gehad", aldus Van Nispen. De RIAGG-Zeeland wil op Tholen een 'volledig pakket' aan de inwo ners van het verzorgingsgebied aanbieden, zowel voor jeugd, vol wassenen als ouderen. In de Brugstraat is daar voldoende ruimte voor. De instelling be schikt over een observatieruimte, twee spreekkamers, 1 testkamer, een kamer voor de administratie en een receptie. Een teamsecreta resse zal er de scepter zwaaien, zo zei Van Nispen, die verder wees op het crisesinterventieteam dat 24 uur bereikbaar is. Burgemeester Van der Munnik zei zeer verheugd te zijn met het kantoor midden in de stadskern van Tholen. Hij be oordeelde het gebouw van de RI AGG (zoals in ontwerpplannen voor de geestelijke gezondheids zorg 1990-1993 gebruikelijk is) als goed tot uitstekend. Ook de bur gemeester herinnerde aan de dis cussies die gevoerd waren over de vraag waar Tholen nu bij inge deeld diende te worden, bij Zee land of westelijk Noord-Brabant. 'Toen het eerste gebeurde, ver bond de gemeente Tholen er de voorwaarde aan, dat de dienstver lening die vanuit West-Brabant goed was, zeker niet minder zou mogen zijn'. *Tjijsr'*|llTp §«¥«81 «fes MfeHÜIS 1 i Genodigden gaan het nieuwe onderkomen van het RIAGG-Zeeland aan de Brugstraat binnen nadat het door burgemeester H.A. van der Munnik ófficeel was geopend. De RIAGG huisde jarenlang in het oude stadhuis aan de Hoogstraat. Tijdens de jaren dat de RIAGG op Tholen gehuisvest was in het stadhuis, is volgens Van der Mun nik gebleken dat de instelling in een behoefte voorziet. "De restauratie van het gebouw is een grote verbetering van de omge ving". Hij prees architect Boel houwers die rfiet 'het goedkeurend oog van Monumentenzorg' de verlaagde dakkapellen in de bouw wist terug te brengen. Voor 1729 behoorde het gebouw toe aan een metselaar, Adriaan Reynierse (van het metselaarsgilde St. Jozef). Tot 1733 ging het pand van hand tót hand, steeds eigen dom van een metselaar. Het ge bouw is ook gebruikt als opslagplaats voor kalk (als hoofd bestanddeel van mortel). Tussen 1733 en 1771 is er een bakkerij ge vestigd. Van 1771 tot 1838 wonen er weer metselaars, maar ook een gemeentesecretaris, Willem Jo hannes van Voorts Catshoek. Na 1838 tot 1889 weer metselaars en tenslotte tot na 1964 schipper Pol derman. De burgemeester borduurde voort op het woord metselen. In het ver band met de RIAGG sprak hij lie ver over restaureren. "De RIAGG tracht door middel van allerlei vormen van hulpverlening mensen te restaureren, weer geest in hen te krijgen". Het betrekken van het nieuwe huis door de instelling be tekent volgens Van der Munnik 'een versterking van het aanbod aan de cliënten van allerlei hulp verleningsactiviteiten'. Van der Munnik wenste Van Nispen na mens het gemeentebestuur geluk 'en een vruchtbare arbeid tot ze gen van de Thoolse bevolking'. Architect J. Boelhouwers stond stil bij de restauratie van het oude pand. Hij noemde het resultaat, 'vooral wanneer er een harmo nieuze samenhang tussen de restauraties valt waar te nemen, des te interessanter voor de bin nenstad'. Boelhouwers vertelde dat de toestand van het pand abo minabel was 'Alles lag bijna op één hoop'. Bij de uitvoering van het herstel moest geïmproviseerd worden. Eerst werden de gevels aangepakt, een vrij ongebruikelij ke methode, waarna de rest van het gebouw onder handen werd genomen. Aan Van Nispen over handigde hij een fotoreportage van de restauratie voor aan de wand in het nieuwe gebouw. Ook aan de opdrachtgever project ontwikkelaar, de heer A. Haen- tjes Dekker, bood de architect de ze herinnering aan. Boelhouwers sprak de hoop uit dat er 'nog vele openingen van dit kaliber zullen volgen'. Tijdens de receptie na de opening in de hal van het stadhuis, over handigde T. Manni van het Wel- zijnsorgaan Tholen een aquarel van het stadhuis aan A. Oers, sociaal- psychiatrischverpleegkundige van de RIAGG. 'Een goede buur is een goede vriend geworden, ook al zouden we naar Sint- Maartensdijk gaan', zei Manni, doelend op plannen om samen met het Groene Kruis een nieuw kantoor te bouwen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1990 | | pagina 13